Bài đọc tiếng Anh lớp 3

5/5 - (1 bình chọn)

Bài tập đọc hiểu Tiếng Anh lớp 3

Reading 1

Wags and Penny played together. They played hide-and-seek on Sunday. Penny hid under the bed. Wag hid behind the plant. On Monday they dug holes in the yard. Penny hid a bone. Wags dug up some flowers. They played with balls on Tuesday. Penny chased her ball. Wags chewed his ball to bits. They dog played tug the next day.

Fill in the circle next to the correct answer

1. What do the dogs do first?

A. They play tug

B. They dig holes in the yard

C. They play hide-and-seek

2. What do the dogs do on Wednesday?

A. They play tug

B. They play with balls

C. They rest

3. What does Wags do before he chews up his ball?

A. He hides a bone

B. He digs up some flowers

C. He plays tag

Reading 2

The teacher rings a bell. Ben knows what that bell means. It is story time! Ben knows what to do. He takes three big steps to the rug. He plops down, and he crosses his legs. Then he places his hands in his lap. Ben smiles at his teacher. He is ready for a story. Ben thinks story time is the best time.

Fill in the circle next to the correct answer

1. Who rings a bell?

A. Ben

B. a teacher

C. a friend

2. What does the bell mean?

A. It is time to eat

B. It is time to play

C. It is time for a story

3. What is the first thing Ben does when he hears the bell?

A. Ben sits on the rug

B. Ben smiles at his teacher

C. Ben walks to the rug

Reading 3

The spider wants food. She likes to eat bugs. So she makes a trap. The spider spins a sticky web. Round and round she goes. Up and down she goes. Then she waits. The web is hard for bugs to see. Whap! A bug flies into the web. The web shakes when the bug lands. The bug is stuck.

Fill in the circle next to the correct answer

1. What will probably happen next?

A. The spider will let the bug go

B. The bug will fly away

C. The spider will eat the bug

2. Why does a spider spin a web?

A. to make a home

B. to trap bugs

C. to play with bugs

3. What will a spider probably do if a big storm blows down her web?

A. She will spin a new web

B. She will go to sleep

C. She will eat plants

Reading 4

Snails live on land and in water. A snail’s body is soft. It has a head and one long foot. The foot makes a trail of smile. A snail moves by gliding along on the slime. It can even crawl upside down on its smile. All snails have hard shells, too. A snail can pull its body inside its shell. Then the snail’s soft body is safe.

Fill in the circle next to the correct answer

1. What is the story about?

A. where snails live

B. the way snails move

C. some facts about snails

2. Where do snails live?

A. In space

B. In water and on land

C. On land only

3. What is true about snails?

A. Snails can crawl upside down

B. Snails have two feet

C. Snails have hard bodies

Đáp án bài tập đọc hiểu Tiếng Anh lớp 3

Reading 1

1. C2. A3. B

Reading 2

1. B2. C3. C

Reading 3

1. C2. B3. A

Reading 4

1. C2. B3. A

GIA SƯ TIẾNG ANH ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bài tập Đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh 3 có đáp án

Bài 1. Read and write.

Hello. My name’s Phong. I am nine years old. There are four people in my family. They are: father, mother and me. My family is in Thai Binh. It is in North Viet Nam. Thai Binh is between Hung yen and Hai Duong. It is quite near from Ha Noi. There are rice fields, mountains, rivers and sea. I am sure here is a beautiful place. How about your place? Where is it in Viet Nam?

1. What is his name? ____________________________________

2. Is Thai Binh near Ha Noi? ____________________________________

3. How old is he? ____________________________________

4. Is Thai Binh a beautiful place? ______________________________

5. How many people are there in his family? ___________________________

Bài 2.  Điền từ vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau

Reading; Cooking; cloudy;Flying; jogging; Bedroom; Six; cat; Strong;

My family has (1)…………….people: my grandparents, my parents, my sister and me. It is cold and (2)………………today. My grandfather is (3)………. newspaper. My grandmother is in the (4) ………………. . She is sleeping. She is seventy-nine years old and she is old. My father is a teacher. He is forty-two years old, but he is (5)…………… . My mother is (6) ……………….in the kitchen. She is forty years old but she is beautiful. My brother is (7) ……………………….in the park. He is sixteen years old. He likes pets. He has a (8)………………. . And I am nine years old. I am (9)……………kites in the park with my dog.

Bài 3. Đọc đoạn văn và chọn True (cho câu đúng) hoặc False (cho câu sai).

I’m Peter. I and my friends are drawing in my bedroom. We are drawing my garden. It is very beautiful. The fence is around the garden. It is white and blue. There are many trees and flowers in the garden. The trees are green and brown. The flowers are red and yellow. A dog is playing with its ball. There is a pond in the garden. It is very large. The pond has many fish and turtles. We are drawing many things but I like my dog. It is very funny. Its name is Tom.

1. Peter is drawing his house.

2. The flowers are red and yellow.

3. The dog is playing with the cat.

4. There is a yard in the garden.

5. The garden has fence.

Bài 4: Read and answer the following questions

Her name is Liz. She is twenty – one. Liz is not a pupil. My sister doesn’t go to school. Liz is a student. She goes to university. My sister is a clever and beautiful yound lady. Liz has got a lot of friends. She does well at the university. Liz wants to be a teacher. She reads a lot. Liz likes to read books about animals. Sometimes we go to the library together. On Sunday Liz visits our grandparents. She often helps her mother with the housework. I love my sister.

1. What is her sister’s name?

____________________________________

2. How many friends does Liz have?

____________________________________

3. What does Liz want to be?

____________________________________

4. What does she like to read?

____________________________________

5. Does Liz help her mother with the chores?

____________________________________

Bài 5: Read and circle True (T) or False (F)

Today is Sunday! On Sundays, I usually play the flute. My father usually reads newspapers. My mother usually cleans the house. But today my mother is in bed. She is ill. My father has to do the housework. Now, he is cleaning the house, “Sam, can you help me?” “Yes, Dad!”. Now, we are washing the car. Where is my sister, Amy? She is playing my flute. What a lucky girl!

T/ F
1. Sam is playing the flute now
2. His mother is in bed
3. He’s helping his father wash the car
4. Amy isn’t doing the housework
5. Amy isn’t lucky today

ĐÁP ÁN

Bài 1. Read and write.

1 – His name is Phong.

2 – Yes, it is

3 – He is nine years old.

4 – Yes, it is.

5 – There are four people in his family.

Hướng dẫn dịch

Xin chào. Tôi tên là Phong. Tôi chín tuổi. Có bốn người trong gia đình tôi. Đó là: cha, mẹ và tôi. Gia đình tôi ở Thái Bình. Nó ở Bắc Việt Nam. Thái Bình nằm giữa Hưng Yên và Hải Dương. Nó khá gần với Hà Nội. Có đồng lúa, có núi, có sông và có biển. Tôi chắc chắn đây là một nơi tuyệt đẹp. Nơi ở của bạn thế nào? Nó ở đâu tại Việt Nam?

Bài 2. Điền từ vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau

Reading; Cooking; cloudy; Flying; jogging; Bedroom; Six; cat; Strong;

My family has (1)………six…….people: my grandparents, my parents, my sister and me. It is cold and (2)……cloudy…………today. My grandfather is (3)….reading…… newspaper. My grandmother is in the (4) …………bedroom……. . She is sleeping. She is seventy-nine years old and she is old. My father is a teacher. He is forty-two years old, but he is (5)……strong……… . My mother is (6) ……cooking………….in the kitchen. She is forty years old but she is beautiful. My sister is (7) ………………jogging……….in the park. She is sixteen years old. She likes pets. She has a (8)………cat………. . And I am nine years old. I am (9)………flying……kites in the park with my dog.

Hướng dẫn dịch

Gia đình tôi có sáu người: ông bà, cha mẹ tôi, chị gái tôi và tôi. Hôm nay trời lạnh và nhiều mây. Ông tôi đang đọc báo. Bà tôi đang ở trong phòng ngủ. Cô ấy đang ngủ. Cô ấy đã bảy mươi chín tuổi và cô ấy đã già. Cha tôi là một giáo viên. Ông ấy đã bốn mươi hai tuổi, nhưng ông ấy rất khỏe khoắn. Mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp. Bà ấy đã bốn mươi tuổi nhưng bà ấy xinh đẹp. Chị gái tôi đang chạy bộ trong công viên. Chị ấy mười sáu tuổi. Chị ấy thích thú cưng. Chị ấy có một con mèo. Và tôi chín tuổi. Tôi đang thả diều trong công viên với con chó của tôi.

Bài 3. Đọc đoạn văn và chọn True (cho câu đúng) hoặc False (cho câu sai).

1 – False; 2 – True; 3 – False; 4 – False; 5 – True;

Hướng dẫn dịch

Tôi là Peter. Tôi và bạn bè của tôi đang vẽ trong phòng ngủ của tôi. Chúng tôi đang vẽ khu vườn của tôi. Nó rất đẹp. Hàng rào bao quanh khu vườn. Nó có màu trắng và xanh. Có rất nhiều cây và hoa trong vườn. Cây xanh và nâu. Những bông hoa màu đỏ và vàng. Một con chó đang chơi với quả bóng của nó. Có một cái ao trong vườn. Nó rất lớn. Ao có nhiều cá và rùa. Chúng tôi đang vẽ nhiều thứ nhưng tôi thích con chó của tôi. Điều đó rất buồn cười. Tên của nó là Tom.

Bài 4: Read and answer the following questions

1. Her sister’s name is Liz.

2. She has got a lot of friends.

3. She wants to be a teacher.

4. She likes to read books about animals.

5. Yes, she does.

Bài 5: Read and circle True (T) or False (F)

1. F2. T3. T4. T5. F

Hướng dẫn dịch

Hôm nay là Chủ Nhật! Vào những ngày chủ nhật, tôi thường xuyên chơi thổi sáo. Bố tôi thường đọc báo. Mẹ tôi thường dọn dẹp nhà cửa. Nhưng hôm nay mẹ tôi ở trong giường. Mẹ bị ốm. Bố tôi phải làm việc nhà. Bây giời, bố tôi đang dọn dẹp nhà cửa, “Sam, con có thể giúp bố không?” “Vâng ạ”. Bây giờ, chúng tôi đang rửa xe ô tô. Em gái Amy ở đâu? Cô bé đang chơi thổi sáo. Quả là một bé gái may mắn.

Bài tập Đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh 3 có đáp án

Bài 1. Read and write.

Hello. My name’s Phong. I am nine years old. There are four people in my family. They are: father, mother and me. My family is in Thai Binh. It is in North Viet Nam. Thai Binh is between Hung yen and Hai Duong. It is quite near from Ha Noi. There are rice fields, mountains, rivers and sea. I am sure here is a beautiful place. How about your place? Where is it in Viet Nam?

1. What is his name? ____________________________________

2. Is Thai Binh near Ha Noi? ____________________________________

3. How old is he? ____________________________________

4. Is Thai Binh a beautiful place? ______________________________

5. How many people are there in his family? ___________________________

Bài 2.  Điền từ vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau

Reading; Cooking; cloudy; Flying; jogging; Bedroom; Six; cat; Strong;

My family has (1)…………….people: my grandparents, my parents, my sister and me. It is cold and (2)………………today. My grandfather is (3)………. newspaper. My grandmother is in the (4) ………………. . She is sleeping. She is seventy-nine years old and she is old. My father is a teacher. He is forty-two years old, but he is (5)…………… . My mother is (6) ……………….in the kitchen. She is forty years old but she is beautiful. My brother is (7) ……………………….in the park. He is sixteen years old. He likes pets. He has a (8)………………. . And I am nine years old. I am (9)……………kites in the park with my dog.

Bài 3. Đọc đoạn văn và chọn True (cho câu đúng) hoặc False (cho câu sai).

I’m Peter. I and my friends are drawing in my bedroom. We are drawing my garden. It is very beautiful. The fence is around the garden. It is white and blue. There are many trees and flowers in the garden. The trees are green and brown. The flowers are red and yellow. A dog is playing with its ball. There is a pond in the garden. It is very large. The pond has many fish and turtles. We are drawing many things but I like my dog. It is very funny. Its name is Tom.

1. Peter is drawing his house.

2. The flowers are red and yellow.

3. The dog is playing with the cat.

4. There is a yard in the garden.

5. The garden has fence.

Bài 4: Read and answer the following questions

Her name is Liz. She is twenty – one. Liz is not a pupil. My sister doesn’t go to school. Liz is a student. She goes to university. My sister is a clever and beautiful yound lady. Liz has got a lot of friends. She does well at the university. Liz wants to be a teacher. She reads a lot. Liz likes to read books about animals. Sometimes we go to the library together. On Sunday Liz visits our grandparents. She often helps her mother with the housework. I love my sister.

1. What is her sister’s name?

____________________________________

2. How many friends does Liz have?

____________________________________

3. What does Liz want to be?

____________________________________

4. What does she like to read?

____________________________________

5. Does Liz help her mother with the chores?

ĐÁP ÁN

Bài 1. Read and write.

1 – His name is Phong.

2 – Yes, it is

3 – He is nine years old.

4 – Yes, it is.

5 – There are four people in his family.

Hướng dẫn dịch

Xin chào. Tôi tên là Phong. Tôi chín tuổi. Có bốn người trong gia đình tôi. Đó là: cha, mẹ và tôi. Gia đình tôi ở Thái Bình. Nó ở Bắc Việt Nam. Thái Bình nằm giữa Hưng Yên và Hải Dương. Nó khá gần với Hà Nội. Có đồng lúa, có núi, có sông và có biển. Tôi chắc chắn đây là một nơi tuyệt đẹp. Nơi ở của bạn thế nào? Nó ở đâu tại Việt Nam?

Bài 2. Điền từ vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau

Reading; Cooking; cloudy; Flying; jogging; Bedroom; Six; cat; Strong;

My family has (1)………six…….people: my grandparents, my parents, my sister and me. It is cold and (2)……cloudy…………today. My grandfather is (3)….reading…… newspaper. My grandmother is in the (4) …………bedroom……. . She is sleeping. She is seventy-nine years old and she is old. My father is a teacher. He is forty-two years old, but he is (5)……strong……… . My mother is (6) ……cooking………….in the kitchen. She is forty years old but she is beautiful. My sister is (7) ………………jogging……….in the park. She is sixteen years old. She likes pets. She has a (8)………cat………. . And I am nine years old. I am (9)………flying……kites in the park with my dog.

Hướng dẫn dịch

Gia đình tôi có sáu người: ông bà, cha mẹ tôi, chị gái tôi và tôi. Hôm nay trời lạnh và nhiều mây. Ông tôi đang đọc báo. Bà tôi đang ở trong phòng ngủ. Cô ấy đang ngủ. Cô ấy đã bảy mươi chín tuổi và cô ấy đã già. Cha tôi là một giáo viên. Ông ấy đã bốn mươi hai tuổi, nhưng ông ấy rất khỏe khoắn. Mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp. Bà ấy đã bốn mươi tuổi nhưng bà ấy xinh đẹp. Chị gái tôi đang chạy bộ trong công viên. Chị ấy mười sáu tuổi. Chị ấy thích thú cưng. Chị ấy có một con mèo. Và tôi chín tuổi. Tôi đang thả diều trong công viên với con chó của tôi.

Bài 3. Đọc đoạn văn và chọn True (cho câu đúng) hoặc False (cho câu sai).

1 – False; 2 – True; 3 – False; 4 – False; 5 – True;

Hướng dẫn dịch

Tôi là Peter. Tôi và bạn bè của tôi đang vẽ trong phòng ngủ của tôi. Chúng tôi đang vẽ khu vườn của tôi. Nó rất đẹp. Hàng rào bao quanh khu vườn. Nó có màu trắng và xanh. Có rất nhiều cây và hoa trong vườn. Cây xanh và nâu. Những bông hoa màu đỏ và vàng. Một con chó đang chơi với quả bóng của nó. Có một cái ao trong vườn. Nó rất lớn. Ao có nhiều cá và rùa. Chúng tôi đang vẽ nhiều thứ nhưng tôi thích con chó của tôi. Điều đó rất buồn cười. Tên của nó là Tom.

Bài 4: Read and answer the following questions

1. Her sister’s name is Liz.

2. She has got a lot of friends.

3. She wants to be a teacher.

4. She likes to read books about animals.

5. Yes, she does.

Reading 1

The mother fox is in a den. The den is her home. She lives with her babies. A baby fox is called a kit. The den is hard to see. The kits are safe inside. The mother fox feeds them milk. She brings them meat. She plays with the kits, too. A den is a good home for kids.

Fill in the circle next to the correct answer

1. Which one tells what the story is about?

A. Baby foxes are small

B. Baby foxes live in a den

C. Baby foxes drink milk

2. What is a den?

A. The food a fox eats

B. The name for a baby fox

C. The home of a fox

3. What is a kit

A. a baby fox

B. The home of fox

C. A mother fox

Reading 2

Mike came to Lees party. The boys first ran races. Next, Mike ate three hot dogs. He had red soda, too. Then Mike ate a lot of cake. Soon after that, he played one more game. Then Mike got sick. Lees dad took Mike home. Mike went right to bed.

Fill in the circle next to the correct answer

1. What does Mike do before he eats hot dogs?

A. He has some soda

B. He runs races

C. He gets sick

2. What does Mike do soon after he eats a lot of cake?

A. He has red soda

B. He eats one more hot dog

C. He plays one more game

3. What does Mike do last?

A. He goes to a party

B. He eats a lot of food

C. He goes to bed

Reading 3

Bats and birds have wings. They fly in the sky. Bats like to eat bugs. Birds eat bugs, too. But bats and birds are not the same. Bats have fur. They have mouths with teeth. Birds have feathers. They use beaks for eating. A baby bat grows inside its mother. A baby bird grows in an egg.

Fill in the circle next to the correct answer

1. How is a bat different from a bird?

A. A bat has fur, but a bird does not

B. A bat can fly, but a bird cannot

C. A bat eats bugs, but a bird does not

2. How are birds and bats alike?

A. They fly

B. They have fur

C. They have teeth

3. How is a bird different from a bat?

A. A bird has wings, but a bat does not

B. A bird can fly, but a bat cannot

C. A bird has a beak, but a bat does not

Lớp 3

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*