Bài tập về tháng năm lớp 3

4.4/5 - (16 bình chọn)

Bài tập nâng cao Toán lớp 3: Tháng, năm

Kiến thức cần nhớ về ngày, tháng và năm

Một năm có 12 tháng 

Tháng Một (giêng), tháng Hai, tháng Ba, tháng Bốn, tháng Năm, tháng Sáu, tháng Bảy, tháng Tám, tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười một, tháng Mười hai

Số ngày trong từng tháng

Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6
31 ngày28 hoặc 29 ngày31 ngày30 ngày31 ngày30 ngày
Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12
31 ngày31 ngày30 ngày31 ngày30 ngày31 ngày

Năm nhuận

Là năm sẽ chứa một ngày dư ra. Để xác định một năm nào đó có phải là năm nhuận dương lịch không thì ta lấy năm đó đem chia cho 4. Nếu phép chia hết thì đó là năm nhuận, còn phép chia có dư thì đó là năm không nhuận

Bài tập vận dụng về ngày, tháng và năm

I. Bài tập trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án đúng:

Câu 1: Các tháng có 30 ngày là:

A. Tháng 4, tháng 6, tháng 9 B. Tháng 2, tháng 4, tháng 8

C. Tháng 4, tháng 6, tháng 10 D. Tháng 4, tháng 6, tháng 12

Câu 2: Thứ tư tuần sau là ngày 6 tháng 5. Vậy thứ tư tuần này là ngày:

A. 28 tháng 4 B. 30 tháng 4 C. 29 tháng 4 D. 1 tháng 5

Câu 3: Tháng 2 có 30 ngày. Đúng hay sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 4: Một năm có bao nhiêu tháng có 31 ngày?

A. 4 tháng B. 5 tháng C. 6 tháng D. 7 tháng

Câu 5: Ngày 5 tháng 5 của năm nào đó là thứ ba. Hỏi ngày 23 tháng 5 của năm đó là thứ mấy?

A. Thứ bảy B. Chủ nhật C. Thứ hai D. Thứ ba

Bài tập tự luận

Bài 1: Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 có bao nhiêu ngày? Vào năm nhuận tháng 2 có bao nhiêu ngày? Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có bao nhiêu ngày?

Bài 2: Xác định xem các sau đây năm nào là năm nhuận: 2020, 1996, 1969, 1992, 2002

Bài 3: Ngày 20 tháng 11 năm 2010 là ngày thứ bảy. Hỏi ngày 20 tháng 11 năm 2020 là ngày thứ mấy?

Lời giải bài tập về ngày, tháng và năm

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
ACBDA

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 có 31 ngày

Vào năm nhuận tháng 2 có 29 ngày

Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có 30 ngày

Bài 2:

Vì 2020 : 4 = 505 nên năm 2020 là năm nhuận

Vì 1996 : 4 = 499 nên năm 2020 là năm nhuận

Vì 1969 : 4 = 492 dư 1 nên năm 1969 không phải là năm nhuận

Vì 1992 : 4 =498 nên năm 1992 là năm nhuận

Vì 2002 : 4 = 500 dư 2 năm năm 2002 không phải là năm nhuận

Bài 3:

Từ 20 tháng 11 năm 2010 đến 20 tháng 11 năm 2020 là 10 năm trong đó có năm 2020, 2016, 2012 là năm nhuận nên số ngày là 365 x 10 + 3 = 3653 ngày

Mà vì 3653 : 7 = 521 dư 6 nên ngày 20 tháng 11 năm 2020 là thứ 6

Bài tập Toán lớp 3

1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Một năm có ….. tháng là: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Những tháng có 31 ngày là: ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Có ….tháng mà mỗi tháng có 31 ngày.

Số ngày của mỗi tháng có 32 ngày là:

31 × ….. = ….. (ngày)

b) Những tháng có 30 ngày là: ………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Có …… tháng mà mỗi tháng có 30 ngày.

Số ngày của các tháng đều có 30 ngày là:

30 × ….. = ….. (ngày)

c) Tháng 2 năm 2009 có ….. ngày.

d) Năm 2009 có số ngày là:

…… + ….. = …… (ngày)

3. Đây là tờ lịch của tháng một năm 2009. Cho biết ngày 1 tháng 1 năm 2009 là thứ 5.

a) Em hãy viết tất cả các số chỉ ngày của tháng 1 năm 2009 dưới đây.

….……………………………………………………………………………….

b) Tháng này có mấy ngày chủ nhật? ……………………………………..

c) Chủ nhật cuối cùng của tháng là ngày nào? …………………………

d) Ngày cuối tháng là ngày thứ mấy? …………………………………..

e) Ngày 2 tháng 2 là năm 2009 là ngày thứ mấy? …………………..

Đáp án Bài tập Toán lớp 3

1. Một năm có 12 tháng là: tháng 1 ; tháng 2 ; tháng 3 ; tháng 4 ; tháng 5 ; tháng 6 ; tháng 7 ; tháng 8 ; tháng 9 ; tháng 10 ; tháng 11 ; tháng 12.

2. a) Những tháng có 31 ngày là: tháng 1 ; tháng 3 ; tháng 5 ; tháng 7 ; tháng 8 ; tháng 10 ; tháng 12.

Có 7 tháng mà mỗi tháng có 31 ngày.

Số ngày của các tháng đều có 31 ngày là: 31 × 7 = 217 (ngày)

b) Những tháng có 30 ngày là: tháng 4 ; tháng 6 ; tháng 9 ; tháng 11.

Có 4 tháng mà mỗi tháng có 30 ngày. Số ngày của các tháng đều có 30 ngày là:

30 × 4 = 120 (ngày).

c) Tháng 2 năm 2009 có 28 ngày.

d) Năm 2009 có số ngày là: 217 + 120 + 28 = 365 (ngày).

3.

b) 4 ngày ; c) 25 ngày ; d) thứ bảy ; e) thứ hai.

Giải Toán lớp 3 bài Tháng – Năm

Bài 1 (trang 108 SGK Toán 3): Trả lời các câu hỏi sau đây:

tháng này là tháng mấy? tháng sau là tháng mấy?

• tháng 1 có bao nhiêu ngày?

* tháng 7 có bao nhiêu ngày?

• tháng 3 có bao nhiêu ngày?

* tháng 10 có bao nhiêu ngày?

• tháng 6 có bao nhiêu ngày?

* tháng 11 có bao nhiêu ngày?

Lời giải:

• học sinh tự trả lời

• tháng 1 có 31 ngày

* tháng 7 có 31 ngày

• tháng 3 có 31 ngày

* tháng 10 có 31 ngày

• tháng 6 có 30 ngày

* tháng 11 có 30 ngày

Bài 2 (trang 108 SGK Toán 3): Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2005:

Giải Toán lớp 3 bài Tháng - Năm

xem tờ lịch trên rồi trả lời các câu hỏi sau:

• ngày 19 tháng 8 là ngày thứ mấy?

• ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày thức mấy?

• tháng 8 có mấy ngày chủ nhật?

• chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào?

Lời giải:

• ngày 19 tháng 8 là ngày thứ sáu.

• Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày 31 và là ngày thứ tư

• Tháng 8 có bốn ngày chủ nhật. Đó là những ngày: 7, 14, 21, 28 tháng 8

• Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày 28 tháng 8

Một số dạng bài tập về thời gian lớp 3

Lý thuyết cần nắm

Bài tập tự luyện

Các dạng toán

Dạng 1: Số ngày trong một tháng.

– Ghi nhớ kiến thức về số ngày của mỗi tháng.

– Em có thể dùng nắm tay của mình để nhẩm nhanh số ngày của mỗi tháng:

Nắm bàn tay lại và đếm các tháng theo các khớp nối. Mỗi khớp nổi lên và đoạn lõm xuống nối khoảng cách giữ các khớp được tính là một tháng riêng biệt. Nếu bạn đếm trên một bàn tay, sau khi hết lượt, bắt đầu lại ở khớp nối của ngón tay trỏ. Tháng nằm trên khớp nổi thì có 31 ngày, còn nằm ở khoảng cách thì có 30 ngày hoặc ít hơn.

Dạng 2: Tìm ngày tháng cho trước là ngày thứ mấy trong tuần?

– Một tuần có 7 ngày.

– Giải bằng cách đếm các nhóm 7 hoặc nhìn trên lịch để biết ngày cho trước là thứ mấy trong tuần.

Bài tập mẫu

Bài 1

Câu hỏi

Tháng 7 có bao nhiêu ngày

A. 30 ngày

B. 31 ngày

C. Thay đổi tùy từng nằm

Đáp án: B. 31 ngày

Bài 2

Câu hỏi

Quan sát tờ lịch tháng dưới đây, ngày thứ ba đầu tiên của tháng là ngày bao nhiêu.

A. Ngày 01 tháng 01

B. Ngày 02 tháng 01

C. Ngày 03 tháng 01

D. Ngày 04 tháng 01

Đáp án: C. Ngày 03 tháng 01

Bài 3

Câu hỏi

Quan sát tờ lịch tháng dưới đây,chủ nhật cuối cùng của tháng là ngày nào?

A. Ngày 28 tháng 01

B. Ngày 29 tháng 01

C. Ngày 30 tháng 01

D. Ngày 31 tháng 01

Đáp án: B. Ngày 29 tháng 01

Bài 4

Câu hỏi

Đây là tờ lịch của tháng 11 năm 2019

Ngày 15 tháng 11 là thứ mấy

A. Thứ Sáu

B. Thứ Bảy

C. Chủ Nhật

D. Thứ hai

Đáp án: C. Chủ Nhật

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*