Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong kế toán

5/5 - (1 bình chọn)

1. Khái niệm giá thành sản phẩm

Giá thành sản phẩm là toàn bộ chi phí cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm hoặc một số lượng sản phẩm nhất định. Giá thành sản phẩm bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.

2. Các loại giá thành sản phẩm

Giá thành sản phẩm được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau, trong đó tiêu thức phổ biến nhất là theo thời điểm tính giá thành. Theo tiêu thức này, giá thành sản phẩm được chia thành hai loại:

  • Giá thành kế hoạch: Là giá thành được tính toán, dự tính trước khi sản xuất sản phẩm. Giá thành kế hoạch được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, giá bán sản phẩm.
  • Giá thành thực tế: Là giá thành được tính toán dựa trên chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm. Giá thành thực tế được sử dụng để xác định kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

Có nhiều phương pháp tính giá thành sản phẩm khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm phổ biến hiện nay bao gồm:

  • Phương pháp tính giá thành giản đơn (trực tiếp)

Phương pháp tính giá thành giản đơn chỉ tính đến chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp. Chi phí sản xuất chung được tính bình quân cho toàn bộ sản phẩm. Phương pháp này được áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất đơn giản, ít sản phẩm, chu kỳ sản xuất ngắn.

  • Phương pháp tính giá thành theo hệ số

Phương pháp tính giá thành theo hệ số sử dụng hệ số để phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng loại sản phẩm. Hệ số phân bổ được xác định dựa trên mối quan hệ giữa chi phí sản xuất chung và các yếu tố cấu thành chi phí sản xuất chung. Phương pháp này được áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất phức tạp, nhiều sản phẩm, chu kỳ sản xuất dài.

  • Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ

Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ sử dụng tỷ lệ (%) để phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng loại sản phẩm. Tỷ lệ (%) phân bổ được xác định dựa trên chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh trong kỳ. Phương pháp này được áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất đơn giản, ít sản phẩm, chu kỳ sản xuất ngắn.

  • Phương pháp tính giá thành phân bước

Phương pháp tính giá thành phân bước tiến hành tính giá thành sản phẩm theo từng giai đoạn sản xuất. Chi phí sản xuất chung được phân bổ cho từng giai đoạn sản xuất theo mức độ tham gia vào giá thành sản phẩm của từng giai đoạn. Phương pháp này được áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất phức tạp, nhiều giai đoạn sản xuất.

  • Phương pháp tính giá thành loại trừ sản phẩm phụ

Phương pháp tính giá thành loại trừ sản phẩm phụ là phương pháp tính giá thành sản phẩm chính dựa trên giá trị thực tế của sản phẩm chính và giá trị thực tế của sản phẩm phụ. Phương pháp này được áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm chính và sản phẩm phụ.

4. Một số lưu ý khi tính giá thành sản phẩm

Khi tính giá thành sản phẩm, kế toán cần lưu ý một số vấn đề sau:

  • Chọn phương pháp tính giá thành phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Tính toán chính xác chi phí sản xuất trực tiếp và chi phí sản xuất chung.
  • Đánh giá sản phẩm dở dang theo đúng quy định của pháp luật.

5. Kết luận

Các phương pháp tính giá thành sản phẩm là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp xác định chính xác giá thành sản phẩm. Việc lựa chọn phương pháp tính giá thành phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Xem thêm

TÌM GIA SƯ KẾ TOÁN TẠI NHÀ

Cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong kế toán

Cách hạch toán kế toán các khoản chi phí trong doanh nghiệp