Chứng từ kế toán

Đánh giá bài viết post

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.

Chứng từ kế toán có vai trò quan trọng trong kế toán, cụ thể:

 • Là cơ sở pháp lý để xác định tính hợp pháp của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Là căn cứ để ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế, tài chính vào sổ sách kế toán.
 • Là nguồn thông tin quan trọng để lập báo cáo tài chính.
 • Là căn cứ để kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.

Chứng từ kế toán được phân loại theo các tiêu chí sau:

 • Theo thời điểm phát sinh:
  • Chứng từ kế toán ban đầu: Là chứng từ được lập ngay khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
  • Chứng từ kế toán tổng hợp: Là chứng từ được lập trên cơ sở tập hợp các chứng từ kế toán ban đầu.
 • Theo nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính:
  • Chứng từ kế toán tiền tệ: Là chứng từ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến tiền tệ.
  • Chứng từ kế toán vật tư: Là chứng từ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến vật tư.
  • Chứng từ kế toán lao động tiền lương: Là chứng từ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến lao động tiền lương.
  • Chứng từ kế toán tài sản cố định: Là chứng từ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến tài sản cố định.
  • Chứng từ kế toán tài sản vô hình: Là chứng từ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến tài sản vô hình.
  • Chứng từ kế toán doanh thu, chi phí: Là chứng từ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến doanh thu, chi phí.
  • Chứng từ kế toán kết quả kinh doanh: Là chứng từ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến kết quả kinh doanh.
 • Theo hình thức:
  • Chứng từ kế toán giấy: Là chứng từ được lập trên giấy.
  • Chứng từ kế toán điện tử: Là chứng từ được lập trên phương tiện điện tử.

Yêu cầu đối với chứng từ kế toán:

Chứng từ kế toán phải đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Tính chính xác: Chứng từ kế toán phải phản ánh đúng nội dung và số liệu của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Tính trung thực: Chứng từ kế toán phải phản ánh đúng bản chất của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Tính kịp thời: Chứng từ kế toán phải được lập ngay khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
 • Tính hợp pháp: Chứng từ kế toán phải được lập theo đúng quy định của pháp luật.

Quy trình lập chứng từ kế toán:

Quy trình lập chứng từ kế toán bao gồm các bước sau:

 1. Xác định nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính: Bước này cần xác định rõ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là gì, có thuộc loại nghiệp vụ kinh tế, tài chính nào, có ảnh hưởng như thế nào đến tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp.
 2. Thu thập chứng từ liên quan: Bước này cần thu thập các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh, chẳng hạn như hợp đồng, hóa đơn, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho,…
 3. Lập chứng từ kế toán: Bước này cần lập chứng từ kế toán theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các yêu cầu về tính chính xác, trung thực, kịp thời, hợp pháp.
 4. Ký chứng từ kế toán: Bước này cần có chữ ký của người lập chứng từ, người giao dịch, người nhận hàng,…
 5. Lưu trữ chứng từ kế toán: Bước này cần lưu trữ chứng từ kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

Kết luận:

Chứng từ kế toán là một trong những công cụ quan trọng của kế toán, có vai trò quan trọng trong việc ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Do đó, việc lập và sử dụng chứng từ kế toán đúng quy định là rất cần thiết đối với các doanh nghiệp.

Xem thêm

TÌM GIA SƯ KẾ TOÁN TẠI NHÀ

Sổ sách kế toán

Chứng từ kế toán

Quy trình kế toán