Không có ảnh

Chemistry Formulas

Chemical formula plays an important role in understanding different concepts of chemistry. Chemistry is all about learning chemical elements and compounds and how these things […]

Không có ảnh

Công thức Alanin

Công thức của alanin là A. H2N-[CH2]4-CH(NH2)COOH. B. HOOC-CH(NH2)CH2-COOH. C. H2N-CH(CH3)COOH. D. H2N-CH2-COOH. TRẢ LỜI: Chọn đáp án C Anilin là 1 α–amino axit có CTPT là C2H5O2N Và CTCT […]

Không có ảnh

Công thức Ankan

Toán đốt cháy Hidrocacbon – Công thức tổng quát của một hiđrocabon (HC): CxHy (x, y nguyên dương) hoặc  CnH2n + 2 -2k với k là số liên kết […]