✅ Đề thi tiếng pháp A1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

5/5 - (1 bình chọn)

Các đề thi mẫu của bằng DELF A1 Scolaire

Đề cương các đề thi mẫu của bằng DELF A1 scolaire

Dưới đây, chúng tôi giới thiệu tới các bạn hai đề thi đầy đủ của bằng DELF A1 scolaire. Đề thi theo đúng mẫu đề thi hiện hành của bằng DELF A1 scolaire. Trên thực tế, hình thức, nội dung bài thi và các thang chấm điểm vẫn tương tự nhau. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ngày nay phần thi Viết chỉ có một bài viết trong khoảng 40 – 50 từ, khác với những gì bạn thấy trong đề thi số 1 DELF A1 scolaire để tải về dưới đây, trong đó đối với bài viết thứ hai của phần thi viết yêu cầu hai bài viết khoảng 20 từ mỗi bài. Bạn có thể nhận thấy ra mẫu đề bài viết thứ hai mới trong bài thi viết DELF A1 scolaire khi tham khảo mẫu đề thi số 2 dưới đây. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã cải thiện phần trình bày của đề thi: bố cục bài thi và phần giới thiệu đề thi đã được cải thiện. Nhờ vậy, các bài thi trông « đẹp » hơn, thoáng hơn và đặt biệt là thú vị hơn với các tranh vẽ minh họa so với đề thi DELF A1 scolaire đầu tiên. Bạn sẽ nhận thấy điều này khi so sánh với mẫu đề thi số 2 mới hơn.​

Đề thi mẫu số 1 của bằng DELF A1 scolaire

Văn bản định dạng PDF dưới đây là đề thi mẫu của bằng DELF A1 scolaire. Đề thi bao gồm:

 • các phần thi tập trung: nghe hiểu, đọc hiểu và viết (trang 1 đến 10)
 • các quy định dành cho thí sinh trong bài thi nói (trang 11)
 • phần đáp án và thang điểm cho phần thi nghe hiểu và đọc hiểu (trang 12 đến 16)
 • barem điểm cho phần thi viết (trang 16)
 • các quy định dành cho giám khảo và các văn bản sử dụng trong phần thi nói (trang 17 đến 20)
 • barem điểm cho phần thi nói (trang 21)
 • kịch bản phần thi nghe hiểu (trang 22 và 23)

Đề thi mẫu số 1 bằng DELF A1 scolaire

Dưới đây, bạn sẽ thấy 4 bài nghe được sử dụng trong phần thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu số 1 bằng DELF A1 scolaire – bài nghe 1 – nghe hiểu

Đề thi mẫu số 1 bằng DELF A1  scolaire – bài nghe 2 – nghe hiểu

Đề thi mẫu số 1 bằng DELF A1 scolaire – bài nghe 3 – nghe hiểu

Đề thi mẫu số 1 bằng DELF A1 scolaire – bài nghe 4 – nghe hiểu

Đề thi mẫu số 2 của bằng DELF A1 scolaire

Mẫu đề thi số hai A1 scolaire mới hơn so với đề thi đã được giới thiệu ở bên trên. Mặc dù mỗi đề thi là duy nhất, nhưng nó cũng cho bạn một hình dung rõ về loại hình bài thi mà bạn sẽ trải qua trong kỳ thi. Bên dưới, bạn có thể tham khảo và tải về tất cả các tài liệu liên quan đến bài thi mẫu này:

– Đề thi mẫu số 2 bằng DELF A1 scolaire – tài liệu dành cho thí sinh: Các bài thi tập thể (bài thi nghe hiểu, bài thi đọc hiểu và bài thi viết luận)

– Đề thi mẫu số 2 bằng DELF A1 scolaire – tài liệu dành cho giám khảo: Đáp án và barem điểm các bài thi tập thể (bài thi nghe hiểu, bài thi đọc hiểu và bài thi viết luận)

– Đề thi mẫu số 2 bằng A1 scolaire – tài liệu dành cho giám thị: kịch bản bài thi nghe hiểu

– Đề thi mẫu số 2 bằng A1 scolaire – tài liệu dành cho thí sinh: chỉ dẫn cho phần thi cá nhân (bài thi nói)

– ​Đề thi mẫu số 2 bằng A1 scolaire – tài liệu dành cho giám khảo: các đề thi của phần thi cá nhân (bài thi nói)

Dưới đây, bạn sẽ thấy tài liệu nghe của phần thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu số 2 bằng DELF A1 scolaire – bài nghe

Bổ sung thêm, bạn có thể thấy bên dưới là thang điểm đánh giá kỹ năng viết và nói của DELF A1 scolaire. Chúng tôi khuyên bạn nghiên cứu các thang điểm này vì bạn sẽ được đánh giá và cho điểm dựa trên đó. Như vậy, nếu bạn nắm rõ các tiêu chí đánh giá và bạn đáp ứng đủ các tiêu chí này, bạn sẽ nhận được điểm tối đa.

Thang điểm đánh giá kỹ năng viết DELF A1 scolaire

Thang điểm đánh giá kỹ năng nói DELF A1 scolaire

Các đề thi mẫu của bằng DELF A1 Tous Publics

Đề cương các đề thi mẫu của bằng DELF A1 Tous Publics

Dưới đây, chúng tôi giới thiệu với các bạn 4 đề thi mẫu đầy đủ của bằng DELF A1 Tous Publics. Mặc dù ba đề thi đầu hơi cũ nhưng nói chung chúng vẫn theo đúng mẫu đề thi hiện hành của bằng DELF A1 Tous Publics. Nội dung bài thi và các thang chấm điểm vẫn theo đúng mẫu các bài thi hiện hành. Duy chỉ có cách trình bày là đã thay đổi và trở nên đẹp hơn. Như vậy, các đề thi mới hơn bao giờ cũng được bố trí “đẹp hơn”, và dễ nhìn hơn ba đề thi đầu DELF A1 dành cho mọi đối tượng, nhất là về mặt hình ảnh. Các bạn sẽ nhận thấy điều này khi xem ví dụ đề thi thứ tư, là đề thi mới nhất.

Đề thi mẫu 1 của bằng DELF A1 Tous Publics

Văn bản định dạng PDF dưới đây là đề thi mẫu số 1 của bằng DELF A1 Tous Publics. Đề thi bao gồm:

 • các phần thi tập trung: nghe hiểu, đọc hiểu và viết (trang 1 đến 9)
 • các quy định dành cho thí sinh trong bài thi nói (trang 10)
 • phần đáp án và thang điểm cho phần thi nghe hiểu và đọc hiểu (trang 11 đến 15)
 • barem điểm cho phần thi viết (trang 16)
 • các quy định dành cho giám khảo và các văn bản sử dụng trong phần thi nói (trang 17 đến 20)
 • barem điểm cho phần thi nói (trang 21)
 • nội dung các bài thi nghe của phần thi nghe hiểu (trang 22 và 23)

Đề thi mẫu 1 bằng DELF A1 Tous Publics

Dưới đây, bạn sẽ thấy 4 bài nghe được sử dụng trong phần thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu 1 bằng DELF A1 Tous Publics – bài nghe 1 – Nghe hiểu

Đề thi mẫu 1 bằng DELF A1 Tous Publics – bài nghe 2 – Nghe hiểu

Đề thi mẫu 1 bằng DELF A1 Tous Publics – bài nghe 3 – Nghe hiểu​

Đề thi mẫu 1 bằng DELF A1 Tous Publics – bài nghe 4 – Nghe hiểu

Đề thi mẫu 2 của bằng DELF A1 Tous Publics

Văn bản định dạng PDF dưới đây là đề thi mẫu số 2 của bằng DELF A1 Tous Publics. Đề thi bao gồm:

 • các phần thi tập trung: nghe hiểu, đọc hiểu và viết ( trang 1 đến 8)
 • các quy định dành cho thí sinh trong bài thi nói (trang 9)
 • các quy định dành cho giám khảo và các văn bản sử dụng trong phần thi nói (trang 10 đến 18)
 • barem điểm cho phần thi nói (trang 19)
 • phần đáp án và thang điểm cho phần thi nghe hiểu và đọc hiểu (trang 20 đến 21)
 • barem điểm cho phần thi viết (trang 22)
 • nội dung của các tài liệu nghe cho phần thi nghe hiểu (trang 23 và 24)

Đề thi mẫu 2 bằng DELF A1 Tous Publics

Dưới đây, bạn sẽ thấy 3 bài nghe được sử dụng trong phần thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu 2 bằng DELF A1 Tous Publics – bài nghe 1 – nghe hiểu

Đề thi mẫu 2 bằng DELF A1 Tous Publics – bài nghe 2 – nghe hiểu​

​Đề thi mẫu 2 bằng DELF A1 Tous Publics – bài nghe 3 – nghe hiểu​

Đề thi mẫu 3 của bằng DELF A1 Tous Publics

Văn bản định dạng PDF dưới đây là đề thi mẫu số 3 của bằng DELF A1 Tous Publics. Đề thi bao gồm:

 • các phần thi tập trung: nghe hiểu, đọc hiểu và viết ( trang 1 đến 10)
 • phần đáp án và thang điểm cho phần thi nghe hiểu và đọc hiểu (trang 11 đến 14)
 • barem điểm cho phần thi viết (trang 14)
 • các quy định dành cho thí sinh trong bài thi nói (trang 15)
 • các quy định dành cho giám khảo và các văn bản sử dụng trong phần thi nói (trang 16 đến 24)
 • barem điểm cho phần thi nói (trang 25)
 • nội dung của các tài liệu nghe cho phần thi nghe hiểu (trang 26 và 27)

Đề thi mẫu 3 bằng DELF A1 Tous Publics

Dưới đây, bạn sẽ thấy 3 bài nghe được sử dụng trong phần thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu 3 bằng DELF A1 Tous Publics – bài nghe 1 – nghe hiểu

Đề thi mẫu 3 bằng DELF A1 Tous Publics – bài nghe 2 – nghe hiểu​

​Đề thi mẫu 3 bằng DELF A1 Tous Publics – bài nghe 3 – nghe hiểu

Lưu ý: phần chỉ dẫn của bài tập số 2 ( trao đổi thông tin) trong phần thi kỹ năng nói của bằng DELF A1 TP đã thay đổi. Trong ba ví dụ về các chủ để được giới thiệu bên trên, lời chỉ dẫn là «  Bắt đầu từ các thẻ trên đó có ghi các từ, bạn đặt các câu hỏi cho giám khảo ». Như bạn nhận thấy ví dụ trong đề thi mới nhất bên dưới, từ nay, chỉ dẫn sẽ là « Bạn muốn tìm hiểu về giám khảo. Hãy đặt cho giám khảo các câu hỏi, nhờ các từ gợi ý trên các thẻ ». Có nghĩa là các câu hỏi của bạn phải liên quan đến giảm khảo : Bạn muốn hiểu giám khảo rõ hơn.

Đề thi mẫu 4 bằng DELF A1 Tous Publics

Đề thi mẫu 4 bằng DELF A1 Tous Publics mới hơn nhiều so với 3 đề thi đã được giới thiệu ở phía trên. Mặc dù mỗi đề thi là duy nhất, nhưng nó vẫn cho bạn một vài hình dung về mẫu đề thi mà bạn sẽ làm vào ngày thi. Bên dưới, bạn có thể xem và tải về tất cả các tài liệu liên quan đến đề thi mẫu này:

– Đề thi mẫu 4 bằng DELF TP- tài liệu dành cho thí sinh: các bài thi tập thể (kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết)

– Đề thi mẫu 4 bằng DELF TP- tài liệu dành cho giám khảo: đáp án và thang điểm các bài thi tập thể (kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết)

– Đề thi mẫu 4 bằng DELF TP- tài liệu dành cho giám thị: nội dung của các tài liệu nghe

– Đề thi mẫu 4 bằng DELF TP- tài liệu dành cho thí sinh: chỉ dẫn phần thi cá nhân (kỹ năng nói)

– Đề thi mẫu 4 bằng DELF TP- tài liệu dành cho giám khảo: các chủ đề của phần thi cá nhân (kỹ năng nói)

Các bạn sẽ thấy bên dưới là 4 tài liệu nghe của phẩn thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu 4 bằng DELF A1 Tous Publics – bài nghe 1 – nghe hiểu

Đề thi mẫu 4 bằng DELF A1 Tous Publics – bài nghe 2 – nghe hiểu

Đề thi mẫu 4 bằng DELF A1 Tous Publics – bài nghe 3 – nghe hiểu

Đề thi mẫu 4 bằng DELF A1 Tous Publics – bài nghe 4 – nghe hiểu

Bổ sung thêm, các bạn cũng sẽ thấy ở bên dưới thang điểm đánh giá kỹ năng viết và kỹ năng nói của DELF A1 Tous Publics. Chúng tôi khuyên bạn nên nghiên cứu kỹ các thang điểm này vì đây là các tiêu chí cơ bản mà bạn sẽ được đánh giá và cho điểm. Như vậy, nếu các bạn nắm vững các tiêu chí đánh giá này và các bạn đáp ứng đủ các tiêu chí đó, các bạn sẽ nhận được số điểm tối đa.

Thang điểm đánh giá kỹ năng viết DELF A1 TP​

Thang điểm đánh giá kỹ năng nói DELF A1 TP

Đề thi DELF Prim A1.1

Mẫu đề thi DELF Prim A1.1 số 1 

Mẫu đề thi DELF Prim A1.1 số 2

Mẫu đề thi DELF Prim A1.1 số 3

Đề thi DELF A1 

DELF A1 Prim

Mẫu đề thi DELF A1 Prim số 1 

Mẫu đề thi DELF A1 Prim số 2

DELF A1 Scolaire et Junior

Mẫu đề thi DELF A1 Scolaire số 1

Mẫu đề thi DELF A1 Scolaire số 2

Mẫu đề thi DELF A1 Scolaire số 3

DELF A1 Tout public

Mẫu đề thi DELF A1 Tout public số 1

Mẫu đề thi DELF A1 Tout public số 2

Mẫu đề thi DELF A1 Tout public số 3

Mẫu đề thi DELF A1 Tout public số 4

Mẫu đề thi DELF A1 Tout public số 5

Đề thi DELF A1 Tout Public

Bài nghe 1 – 2

Bài 1

Bài 2

Bài nghe 3

Bài 3

Bài nghe 4

Bài 4

Đề đọc hiểu và đề viết sẽ được làm mỗi phần là 30 phút. Về phần thi nói thì các bạn có 10 phút chuẩn bị và trình bày ý kiến của mình trong vòng từ 5 đến 7 phút.

Đề viết

DELF A1 là gì?

Giống như các bài thi DELF nói chung, DELF A1 được chia ra như sau: DELF A1 Prim (dành cho các bạn học sinh trong độ tuổi từ 7 đến 11), DELF A1 Junior/ Scolaire (dành cho những bạn từ 12 đến 18 tuổi), DELF A1 Pro (hướng đến học sinh và những người đang đi làm có nhu cầu làm việc trong môi trường Pháp ngữ) và DELF A1 Tous Public – cho đối tượng học tiếng Pháp từ 18 tuổi trở lên, muốn đánh giá quá trình học tiếng Pháp của mình. 

Bằng tiếng pháp DELF A1 là văn bằng chính thức và duy nhất do Bộ giáo dục quốc gia Pháp cấp. Các bài thi đánh giá trình độ DELF A1 tiếng Pháp được xây dựng dựa theo trình độ A1 được quy định theo CECR (Khung tham chiếu chung Châu Âu về chuẩn ngôn ngữ).

Theo Khung tham chiếu châu Âu về chuẩn ngôn ngữ – CECR, đạt cấp độ A1 người học có thể giao tiếp cơ bản, trả lời các câu hỏi đơn giản về bản thân, nơi mình sinh sống, người quen, các vật mà mình sở hữu; và có thể đặt các câu hỏi tương tự. Người học đạt cấp độ A1 có thể giao tiếp bằng các câu đơn giản thuộc các lĩnh vực quen thuộc và liên quan tới mình; đồng thời cũng có thể trả lời các câu hỏi này bằng các mẫu câu khác nhau, không rập khuôn và được chuẩn bị sẵn.

DELF A1 là mức độ đầu tiên trong văn bằng DELF chính thức và duy nhất do Bộ giáo dục quốc gia Pháp cấp

Vì sao bạn nên đi thi lấy bằng DELF A1 TP?

 • Là những văn bằng chính thức, được thế giới công nhận.
 • Do Bộ giáo dục quốc gia Pháp cấp để đánh giá trình độ tiếng Pháp cho các học viên mà tiếng Pháp không phải là tiếng mẹ đẻ.
 • Các văn bằng này bao gồm 6 cấp độ theo Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ (CECRL).
 • Các văn bằng này có giá trị suốt cuộc đời.
 • Là một chứng chỉ về khả năng tiếng Pháp.
 • Đánh giá trình độ tiếng Pháp cho các cá nhân, học sinh, sinh viên đại học hoặc những người đã đi làm.
 • Miễn kiểm tra trình độ ngôn ngữ để vào một trường đại học tại Pháp.
 • Một tín chỉ quan trọng cho thí sinh khi đăng ký vào một trường đại học sử dụng tiếng Anh.
 • Một công cụ không thể thiếu cho những người muốn nhập cư vào Canada.
 • Cùng một bài thi áp dụng trên toàn thế giới: 400 000 thí sinh/năm trên 174 quốc gia.

Lịch thi DELF A1 TP diễn ra khi nào?

Mỗi năm, kỳ thi DELF/DALF (kỳ thi chung cho cả 7 cấp độ) được tổ chức vào 3 đợt chính: Tháng 5, tháng 9 và tháng 11.

Lệ phí thi DELF A1 TP là bao nhiêu?

Về lệ phí thi, trình độ A1 sẽ có lệ phí là 710.000 VNĐ. Lệ phí phạt (870.000 VNĐ) được áp dụng cho các thí sinh đăng ký muộn. Việc đăng ký sau thời hạn phải được xem xét và đồng ý bởi Trưởng phòng Khảo thí chứ không tự động được chấp nhận.

Cấu trúc bài thi DELF A1 như thế nào?

Bài thi DELF A1 Tous Publics (DELF A1 TP) cũng như các bài thi DELF A2, B1, B2 và DALF C1, C2 khác đều bao gồm 4 phần thi tương ứng với 4 kỹ năng khác nhau: Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết và Nói. 

Bài thi đánh giá trình độ DELF DALF, bao gồm DELF A1 TP sẽ có những thay đổi mới. Tuy nhiên các đề thi sẽ được áp dụng ngẫu nhiên giữa format cũ và format mới.

Cấu trúc chi tiết của một bài thi DELF A1 TP sẽ bao gồm như sau:

NỘI DUNG CÁC PHẦN THI DELF A1 TPTHỜI GIANTHANG ĐIỂM
NGHE HIỂU

Trả lời các câu hỏi trong phiếu câu hỏi về ba hoặc bốn đoạn ghi âm rắt ngắn, có liên quan tới các tình huống trong đời sống hàng ngày (hai lần nghe).

Thời lượng tối đa của các bài nghe: 3 phút
Khoảng 20 phút/25
ĐỌC HIỂU

Trả lời các câu hỏi trong phiếu câu hỏi về bốn hoặc năm văn bản có liên quan tới các tình huống trong đời sống hàng ngày.
30 phút/25
VIẾT

Bài thi gồm hai phần:

– Điền phiếu
– Viết những câu đơn giản (bưu thiếp, tin nhắn, truyện…) về những chủ đề trong cuộc sống hàng ngày.
30 phút/25
THI NÓI

Bài thi gồm ba phần:
– Giới thiệu bản thân (khoảng 1 phút).
– Trao đổi thông tin (khoảng 2 phút).
– Hội thoại với giám khảo (khoảng 2 phút).
Từ 5 đến 7 phút

Chuẩn bị 10 phút 
/25

Cấu trúc bài thi DELF A1

Ghi chú:

 • Tổng thời gian thi (không tính phần thi nói): 1 tiếng 20 phút.
 • Kết quả tính theo thang điểm 100.
 • Điều kiện để đạt được bằng DELF A1 TP: Tổng điểm bài thi đạt ít nhất 50/100 và không có kỹ năng nào dưới 5/25.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*