Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4

5/5 - (1 bình chọn)

✅ Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập các số đến 100 000 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Biểu thức có chứa một chữ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Các số có sáu chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hàng và lớp ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

So sánh các số có nhiều chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Triệu và lớp triệu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Triệu và lớp triệu (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 16 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 17 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dãy số tự nhiên trang 19 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết số tự nhiên trong hệ thập phân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 22 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Yến, tạ, tấn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bảng đơn vị đo khối lương ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Giây, thế kỉ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 26 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tìm số trung bình cộng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 28 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Biểu đồ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Biểu đồ (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 33 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 35 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 36 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Phần 1 : Phép cộng và phép trừ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phép cộng trang 38 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phép trừ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 40 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Biểu thức có chứa hai chữ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tính chất giao hoán của phép cộng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Biểu thức có chứa ba chữ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tính chất kết hợp của phép cộng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 46 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 48 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 48 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hai đường thẳng vuông góc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hai đường thẳng song song ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Vẽ hai đường thẳng vuông góc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Vẽ hai đường thẳng song song ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Thực hành vẽ hình chữ nhật ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Thực hành vẽ hình vuông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 55 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung sgk trang 56 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Phần 2 : Phép nhân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nhân với số có một chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tính chất giao hoán của phép nhân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nhân với 10, 100, 1000,…Chia cho 10, 100, 1000,… ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tính chất kết hợp của phép nhân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đề -xi-mét vuông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Mét vuông trang 64 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nhân một số tự nhiên với một tổng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nhân một số với một hiệu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 68 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nhân với số có hai chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 69 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nhân với số có ba chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 74 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 75 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Phần 3 : Phép chia ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chia một tổng cho một số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chia cho số có một chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 78 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chia một số cho một tích ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chia một tích cho một số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chia cho số có hai chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 83 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 83 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 84 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Thương có chữ số 0 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chia cho số có ba chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 87 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 89 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 90 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 91 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Toán lớp 4 Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 – Giới thiệu Hình bình hành ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ 1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dấu hiệu chia hết cho 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dấu hiệu chia hết cho 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 96 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dấu hiệu chia hết cho 9 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dấu hiệu chia hết cho 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 98 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 99 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ki-lô-mét vuông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 100 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2. Giới thiệu hình bình hành

Hình bình hành ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Diện tích hình bình hành ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 104 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Toán lớp 4 Chương 4: Phân số – Các phép tính với phân số – Giới thiệu Hình thoi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ 1. Phân số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân số và phép chia số tự nhiên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 110 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân số bằng nhau ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Rút gọn phân số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 114 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Quy đồng mẫu số các phân số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 117 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 118 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

So sánh hai phân số cùng mẫu số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 120 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

So sánh hai phân số khác mẫu số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Luyện tập trang 122 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 123 phần 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 123 phần 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 124 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ 2. Các phép tính với phân số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phép cộng phân số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phép cộng phân số (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 128 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 128 (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phép trừ phân số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phép trừ phân số (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 131 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 131 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phép nhân phân số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 133 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 134 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tìm phân số của một số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phép chia phân số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 136 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 137 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 137 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 138 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 138 (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 139 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ 3. Giới thiệu hình thoi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hình thoi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Diện tích hình thoi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 143 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 144 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Toán lớp 4 Chương 5: Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số – Tỉ lệ bản đồ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ 1. Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Giới thiệu tỉ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 148 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 149 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 149 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 151 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 151 (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 152 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 153 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

Tỉ lệ bản đồ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Thực hành ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Thực hành (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Toán lớp 4 Chương 6: Ôn tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về số tự nhiên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về biểu đồ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về phân số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về các phép tính với phân số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về đại lượng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 172 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về hình học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về hình học (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về tìm số trung bình cộng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 176 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 177 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 178 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 179 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*