Giải bài tập toán hình có trục đối xứng lớp 6 bài 1 SGK chân trời sáng tạo

5/5 - (1 bình chọn)

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 1: Hình có trục đối xứng

Với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 1: Hình có trục đối xứng sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Hình học Bài 1.

A. Các câu hỏi trong bài

Hoạt động khám phá trang 52 Toán lớp 6 Tập 2: Trong Hình a và Hình b ở dưới, hình bên trái được gấp theo đường nét đứt để được hình bên phải.

Em có nhận xét gì về hai nửa của mỗi hình bên trái.

Hình a

Hình b

Lời giải:

Hình a:

Ta ghép hai hình bên phải theo đường nét đứt, ta được hình bên trái (như hình vẽ)

Nhận xét: Hai nửa hình bên trái bằng nhau và đều bằng hình bên phải.

Hình b:

Ta ghép hai hình bên phải theo đường nét đứt, ta được hình bên trái (như hình vẽ)

Nhận xét: Hai nửa hình bên trái bằng nhau và đều bằng hình bên phải.

Giải Toán 6 trang 53 Tập 2

Thực hành 1 trang 53 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm một trục đối xứng của các hình sau (nếu có).

Lời giải:

Hình có trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau. Đường thẳng đó là trục đối xứng của hình.

Một trục đối xứng của các hình được biểu diễn trên hình vẽ như sau:

Hình thứ nhất: 

Hình thứ năm: Không có trục đối xứng.

Hình thứ sáu:

Vận dụng trang 53 Toán lớp 6 Tập 2:

Mỗi hình sau có bao nhiêu trục đối xứng:

Lời giải:

Trục đối xứng của mỗi hình được biểu diễn như sau:

– Hình a) có hai trục đối xứng (như hình vẽ).

Giải Toán 6 trang 54 Tập 2

Thực hành 2 trang 54 Toán lớp 6 Tập 2: Hình nào sau đây có trục đối xứng? Hãy chỉ ra trục đối xứng (nếu có).

Lời giải:

Hình thứ nhất có trục đối xứng (như hình vẽ).

Hình thứ hai không có trục đối xứng.

B. Bài tập

Bài 1 trang 54 Toán lớp 6 Tập 2: Hình nào sau đây có trục đối xứng?

Lời giải:

Hình a) không có trục đối xứng.

Hình b) có trục đối xứng (như hình vẽ).

Vậy những hình có trục đối xứng là hình b), hình c) và hình d).

Giải Toán 6 trang 55 Tập 2

Bài 2 trang 55 Toán lớp 6 Tập 2: Đường nét đứt có phải là trục đối xứng của mỗi hình sau không?

Lời giải:

– Hình a) gập đôi hình theo đường nét đứt, ta được hai nửa hình chồng khít lên nhau nên đường nét đứt là trục đối xứng.

– Hình b) gập đôi hình theo đường nét đứt, ta được hai nửa hình chồng khít lên nhau nên đường nét đứt là trục đối xứng.

– Hình c) gập đôi hình theo đường nét đứt, ta được hai nửa hình không chồng khít lên nhau nên đường nét đứt không phải là trục đối xứng.

Vậy hình a) và hình c) có đường nét đứt là trục đối xứng của hình.

Bài 3 trang 55 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm trục đối xứng của mỗi hình sau.

a) Hình vuông;

b) Hình chữ nhật;

c) Hình tam giác đều;

d) Hình bình hành;

e) Hình thoi;

g) Hình thang cân.

Lời giải:

a) Hình vuông có bốn trục đối xứng gồm:

– Hai đường chéo của hình vuông.

– Hai đường thẳng đi qua giao điểm của hai đường chéo và vuông góc với hai trong bốn cạnh của hình vuông.

Hình minh họa:

b) Hình chữ nhật có hai trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm của các cặp cạnh đối diện của hình chữ nhật.

Hình minh họa:

c) Hình tam giác đều có ba trục đối xứng là ba đường cao của tam giác.

Hình minh họa:

d) Hình bình hành không có trục đối xứng.

e) Hình thoi có hai trục đối xứng là hai đường chéo.

Hình minh họa:

g) Hình thang cân có một trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy.

Hình minh họa:

Bài 4 trang 55 Toán lớp 6 Tập 2: Hình nào sau đây có trục đối xứng? Nếu có hãy chỉ ra trục đối xứng của nó.

Lời giải:

Hình a) không có trục đối xứng.

Hình b) không có trục đối xứng.

Hình c) có trục đối xứng, được biểu diễn như trên hình vẽ.

Bài 5 trang 55 Toán lớp 6 Tập 2: Hình con cua và hình củ khoai bên dưới, hình nào có trục đối xứng?

Lời giải:

Hình con cua có trục đối xứng, được biểu diễn như hình vẽ.

Hình củ khoai lang không có trục đối xứng.

Vậy hình con cua và hình củ khoai lang, chỉ có hình con cua có trục đối xứng.

Lý thuyết Toán 6 Bài 1: Hình có trục đối xứng (hay, chi tiết)

Hình có trục đối xứng. Trục đối xứng

Có một đường thẳng d chia hình thành hai phần mà khi ta gấp hình theo đường thẳng d thì hai phần đó chồng khít lên nhau.

Những hình như thế là hình có trục đối xứng và đường thẳng d là trục đối xứng của nó.

Ví dụ. Hình vẽ sau là hình có trục đối xứng và đường nét đứt là trục đối xứng của hình.

Khi đó, ta gấp hình trên theo đường nét đứt thì ta được hai phần chồng khít lên nhau.

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 1: Hình có trục đối xứng (có đáp án)

Câu 1. Trong những hình dưới đây, những hình có trục đối xứng là:

A. 1,2,4

B. 1,2,4,6

C.1,2,3,4,6,8

D. 1,2,4,5

Trả lời:

Vậy hình 1,2,3,4,6,8 là các hình có trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2. Hình chữ nhật có bao nhiêu trục đối xứng

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trả lời:

Vậy hình chữ nhật có 2 trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3. Hình tam giác đều có mấy trục đối xứng:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

Trả lời:

Vậy hình tam giác đều có 3 trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4. Cho hai hình sau, chọn câu đúng:

A. Hình con sao biển có trục đối xứng

B. Hình chiếc lá có trục đối xứng

C. Hình chiếc lá có trục đối xứng

D. Không có hình nào có trục đối xứng

Trả lời:

Vậy hình con sao biển có trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5. Cho hình sau, chọn câu đúng nhất:

A. Hình a) và c) có trục đối xứng

B. Hình c) có trục đối xứng

C. Hình b) và c) có trục đối xứng

D. Cả 3 hình có trục đối xứng

Trả lời:

Ta có chữ N và Z không có trục đối xứng, chữ O có trục đối xứng.

Vậy hình c) có trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6. Cho các hình sau, có bao nhiêu hình có trục đối xứng

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trả lời:

=> Các hình có trục đối xứng là: b, c, d.

Vậy có 3 hình có trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: C

Xem thêm

Giải bài tập toán hình có trục đối xứng lớp 6 bài 1 SGK chân trời sáng tạo

Giải bài 21 Hình có trục đối xứng – Toán 6 Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 5: Hình có trục đối xứng