Bài 13: Phản ứng hóa học

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 50 SGK Hóa 8

Bài 1: a) Phản ứng hóa học là gì?

b) Chất nào gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia) là sản phẩm?

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần?

Lời giải:

a) Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.

b) Chất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng. Chất mới sinh ra là sản phẩm.

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất tham gia giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.

Giải bài 2 trang 50 SGK Hóa 8

Bài 2: a) Vì sao nói được: Khi chất có phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim loại thì chất phản ứng là nguyên tử kim loại phản ứng).

b) Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi gì? Kết quả là gì?

c) Theo hình 2.5 trong bài học hãy rút ra câu trả lời: Số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố có giữ nguyên trước và sau phản ứng không?

Lời giải:

a) Khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng vì hạt hợp thành hầu hết từ các chất là phân tử mà phân tử thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. Đơn chất kim loại có hạt hợp thành là nguyên tử, nên nguyên tử tham gia phản ứng (tạo ra liên kết với nguyên tử của nguyên tố khác).

b) Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác.

c) Hình 2.5 là sơ đồ tương trưng cho phản ứng hóa học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nước: số nguyên tử của mỗi nguyên tố vẫn giữ nguyên trước và sau phản ứng. Số nguyên tử H là 4 và số nguyên tử oxi là 2.

Giải bài 3 trang 50 SGK Hóa 8

Bài 3: Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến cháy (xem lại bài tập 3, bài 12). Cho biết tên các chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này.

Lời giải:

Phương trình chữ của phản ứng:

Parafin + Oxi → Cacbon đioxit + Nước

Chất phản ứng: parafin và khí oxi

Sản phẩm: nước và khí cacbon đioxit

Giải bài 4 trang 50 SGK Hóa 8

Bài 4: Ghép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ thích hợp chọn trong khung:

Trước khi cháy chất parafin ở thể (1) … còn khi cháy ở thể (2) … Các (3) … parafin phản ứng với các (4) … khí oxi.

Lời giải:

(1) rắn.

(2) hơi.

(3) phân tử.

(4) phân tử.

Giải bài 5 trang 51 SGK Hóa 8

Bài 5: Bỏ qua trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ trứng.

Biết rằng axit clohiđric đã tác dụng với canxi cacbonat (chất này có trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua (chất này tan) nước và khí cacbon đioxit thoát ra.

Hãy chỉ ra dấu hiệu nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình bằng chữ của phản ứng.

Lời giải:

Phương trình chữ của phản ứng:

Axit clohiđric + Canxi cacbonat → Canxi clorua + Nước + khí cacbon đioxit.

Chất tham gia axit clohiđric và canxi cacbonat.

Sản phẩm: canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit.

Dấu hiệu nhận biết có phản ứng xảy ra: sủi bọt khí.

Giải bài 6 trang 51 SGK Hóa 8

Bài 6: Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học giữa cacbon và khí oxi.

a) Hãy giải thích vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào lò đốt dùng que lửa châm rồi quạt mạnh đến khi than bén cháy thì thôi?

b) Ghi lại phương trình chữ của phản ứng biết rằng sản phẩn là khí cacbon đioxit.

Lời giải:

a) Đập vừa nhỏ than để tăng bề mặt tiếp xúc của than với khí oxi, dùng que lửa châm để nâng nhiệt độ của than, quạt mạnh để thay đổi không khí, thêm đủ khí oxi. Khi than bén cháy là có phản ứng hóa học xảy ra.

b) Phương trình chữ của phản ứng:

Than + oxi to→ Cacbon đioxit.

Lý thuyết Hóa học 8 Bài 13: Phản ứng hóa học

1. Định nghĩa

Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác

Chất ban đầ, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia)

Chất mới sinh ra là chất sản phẩm.

Cách ghi:

Tên các chất phản ứng → tên sản phẩm

VD: Natri + nước → natri hidroxit

Đọc là: natri tác dụng với nước tạo thành natri hidroxit

Trong quá trình ohản ứng, luọng chất phản ứng giảm dần, lượng chất sản phẩn tăng dần

2. Diễn biến của phản ứng hóa học

VD: sự tạo thành phân tử nước từ oxi và hidro

– Trước phản ứng, 2 nguyên tử oxi liên kết với nhau, 2 nguyên tử hidro liên kết với nhau

– Sau phản ứng, một nguyên tử oxi liên kết với 2 nguyên tử hidro

– Trong quá trình phản ứng, liên kết giữa 2 nguyên tử hidro và liên kết giữa 2 nguyên tủ oxi bị đứt gãy

Kết luận: Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.

3. Phản ứng hóa học xảy ra khi nào

– Các chất phản ứng được tiếp xúc với nhua. Bề mặt tiếp xúc càng lớn, phản ứng xảy ra càng nhanh

– Một số phản ứng cần nhiệt độ, một số thì không

– Một số phản ứng cần chất xúc tác giúp phản ứng xảy ra nhanh hơn. Chất xúc tác không bibến đổi sau phản ứng

4. Cách nhận biết làm sao có phản ứng hóa học xảy ra

– Có chất mới xuất hiện, có tính chất khác với chất phản ứng (kết tủa, bay hơi, chuyển màu,…)

– Sự tỏa nhiệt và phát sáng. VD: phản ứng cháy

Bài tập tự luyện

Bài 1: Đốt photpho trong oxi thu được chất điphotpho pentaoxit. Phương trình chữ nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng hóa học trên.

A. Photpho + điphotpho pentaoxit  to→  khí oxi

B. Photpho  to→  khí oxi + điphotpho pentaoxit

C. Photpho + khí oxi  to→  điphotpho pentaoxit

D. Điphotpho pentaoxit + oxi  to→  photpho

Lời giải:

Đốt photpho trong oxi thu được chất điphotpho pentaoxit

hay photpho tác dụng với oxi thu được chất điphotpho pentaoxit

Photpho + khí oxi  to→  điphotpho pentaoxit

Đáp án cần chọn là: C

Bài 2:Khi nung  đá vôi ở  nhiệt độ cao người ta thu được các sản phẩm là cacbon đioxit và canxi oxit.  Chọn phương trình chữ đúng với phản ứng trên?

A. Canxi oxit  +  cacbon đioxit → Canxi cacbonat  

B. Canxi oxit    → Canxi cacbonat    +  cacbon đioxit

C. Canxi cacbonat →Canxi oxit  + cacbon đioxit   

D. Canxi cacbonat   +  Canxi oxit   → Cacbon đioxit

Lời giải:

Phương trình chữ:

Canxi cacbonat → canxi oxit + cacbon đioxit

Đáp án cần chọn là: C

Bài 3: Trong các trường hợp sau, trường hợp không phải mô tả phương trình hóa học

A. Rượu để trong chai không kín bị cạn dần

B. Sắt cho tác dụng với oxi tạo ra khí SO2

C. Natri cháy trong không khí tạo thành Na2O

D. Tất cả đáp án

Lời giải:

Trường hợp không phải mô tả phương trình hóa học là: Rượu để trong chai không kín bị cạn dần

Đáp án cần chọn là: A

Bài 4: Trong một phản ứng hóa học, giữa các sản phẩm với các chất phản ứng không có sự thay đổi về

A. số nguyên tử của mỗi chất.     

B. số nguyên tố của mỗi chất.

C. số nguyên tử của mỗi nguyên tố.        

D. số phân tử của mỗi chất.    

Lời giải:

Số nguyên tử của mỗi nguyên tố của các chất trước và sau phản ứng được bảo toàn

Đáp án cần chọn là: C

Bài 5:Trong một phản ứng hóa học các chất phản ứng và các chất sản phẩm phải chứa cùng:

A. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố

B. Số nguyên tử trong mỗi chất

C.  Số nguyên tố tạo chất                                                       

D.  Số phân tử của mỗi chất

Lời giải:

Trong một phản ứng hóa học các chất phản ứng và các chất sản phẩm phải chứa cùng: Số nguyên tử của mỗi nguyên tố        

Đáp án cần chọn là: A

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 13 (có đáp án): Phản ứng hóa học

Câu 1: Dấu hiệu của phản ứng hóa học

A. Thay đổi màu sắc

B. Tạo chất bay hơi

C. Tạo chất kết tủa

D. Tỏa nhiệt hoặc phát sáng

E. Tất cả đáp án

Hiển thị đáp án

Đáp án: E

Câu 2: Trong các quá trình sau, quá trình nào có phản ứng hóa học

a. Đốt cháy than trong không khí

b. Làm bay hơi nước muối biển trong quá trình sản xuất muối

c. Nung vôi

d. Tôi vôi

e. Iot thăng hoa

A. a,b,c

B. b,c,d,e

C. a,c,d

D. Tất cả đáp án

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 3: Phản ứng hóa học là

A. Quá trình kết hợp các đơn chất thành hợp chất

B. Quá trình biến đổi chất này thành chất khác

C. Sự trao đổi của 2 hay nhiều chất ban đầu để tạo chất mới

D. Là quá trình phân hủy chất ban đầu thành nhiều chất

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 4: Cho phản ứng giữa khí nito và khí hidro trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra khí ammoniac. Chọn đáp án đúng

A. Tỉ lệ giữa khí nito và hidro là 1:3

B. Tỉ lệ giữa khí hidro và nito là 1:2

C. Tỉ lệ của nito và ammoniac là 1:2

D. Không có đáp án đúng

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 5: Chọn đáp án đúng

Thả một mảnh sắt vào dung dịch axit clohidric thấy sinh ra khí

A.Khí đó là khí clo

B.Khí cần tìm là khí hidro

C.Thấy có nhiều hơn một khí

D.Không xác định

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

vì Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 và H2 là khí nhẹ hơn không khí nên sẽ có hiện tượng hóa hơi

Câu 6: Chọn đáp án sai

A. Hidro + oxi → nước

B. Canxi cacbonat→ canxi oxit + khí cacbonic

C. Natri + clo → natri clorua

D. Đồng + nước → đồng hidroxit

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 7: Khẳng định đúng

Trong 1 phản ứng hóa học, các chất phản ứng và sản phẩn phải chứa

A. Số nguyên tử trong mỗi chất

B. Số nguyên tử mỗi nguyên tố

C. Số nguyên tố tạo ra chất

D. Số phân tử của mỗi chất

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 8: Cho kim loại natri (Na) vào khí clo (Cl2). Sản phẩm tạo thành là

A. Sinh ra khí clo

B. Sản phẩm là NaCl2

C. Sinh ra nước muối NaCl

D. Na2Cl

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

2Na+Cl2 → 2NaCl

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng

A. Sắt + lưu huỳnh thành sắt (II) sunfua

B. Sắt + Clo thành sắt(II) clorua

C. Sắt + lưu huỳnh thành sắt (III) sunfat

D. Sắt + axit clohidric thành sắt (III) clorua

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 10: Trong các trường hợp sau, trường hợp không là phương trình hóa học

A. Rượu để trong chai không kín bị cạn dần

B. Sắt cho tác dụng với oxi tạo ra khí SO2

C. Natri cháy trong không khí thành Na2O

D. Tất cả đáp án

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Trong chai đựng rượu đồng thời xảy ra hai quá trình bay hơi và ngưng tụ, là vì chai được đậy kín, nên có bao nhiêu rượu bay hơi thì cũng có bấy nhiêu rượu ngưng tụ, do đó mà lượng rượu không giảm. Với chai để hở miệng, quá trình bay hơi mạnh hơn ngưng tụ, nên rượu cạn dần.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*