✅ Cách quy đồng mẫu số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

3.3/5 - (16 bình chọn)

Cách quy đồng mẫu các phân số

Quy đồng mẫu các phân số là biến đổi các phân số về dạng mới sao cho các phân số mới này có mẫu giống nhau.

Cách quy đồng mẫu các phân số:

  • Bước 1: Tìm BCNN của các mẫu số. Khi đó, ta chọn BCNN này làm mẫu số chung.
  • Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu số (bằng cách chia mẫu số chung cho từng mẫu số riêng).
  • Bước 3: Nhân tử số và mẫu số của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Cách cộng trừ các phân số

Cách cộng (hoặc trừ) các phân số:

  • Bước 1: Quy đồng mẫu số các phân số. Khi đó ta được các phân số mới có mẫu số giống nhau.
  • Bước 2: Cộng (hoặc trừ) các tử số mới và giữ nguyên mẫu số.

MÔN TOÁN HỌC – LỚP 4 | QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ

Quy đồng mẫu số các phân số

1. Cách quy đồng mẫu số các phân số:

a) Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

b) Nếu mẫu số của phân số thứ hai mà chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất thì ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số như sau:

Lấy mẫu số chung là mẫu số của phân số thứ hai.

Tìm thừa số phụ bằng cách lấy mẫu số thứ hai cho cho mẫu số thứ nhất.

Nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với thừa số phụ tương ứng.

Giữ nguyên phân số thứ hia.

Chú ý: ta thường lấy mẫu số chung là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0

và cùng chia hết cho tất cả các mẫu.

2. Ví dụ

Cách quy đồng mẫu số các phân số Toán 4

a) Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

b) Nếu mẫu số của phân số thứ hai mà chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất thì ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số như sau:

– Lấy mẫu số chung là mẫu số của phân số thứ hai.

– Tìm thừa số phụ bằng cách lấy mẫu số thứ hai cho cho mẫu số thứ nhất.

– Nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với thừa số phụ tương ứng.

Giữ nguyên phân số thứ hai

Chú ý: ta thường lấy mẫu số chung là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 và cùng chia hết cho tất cả các mẫu.

Cách quy đồng mẫu các phân số dễ và nhanh nhất

Cách làm nhanh hơn để chọn MSC là số càng bé càng tốt như sau:

  • Chọn mẫu số lớn nhất trong các mẫu số cần quy đồng.
  • Thử chia mẫu số lớn nhất cho các mẫu số còn lại.
  • Nhân mẫu số lớn nhất này với các số 2,3,4… đến khi được sổ chia hết cho các mẫu số còn lại thi chọn làm MSC.

Trong ví dụ trên ta thấy 15 là mẫu số lớn nhất, khi thử 15 x 2 = 30 đã thấy chia hết cho các mẫu số còn lại nên chọn MSC = 30. Việc thực hiện bước quy đồng còn lại sẽ nhanh hơn nhiều so với việc lựa chọn MSC = 270.

Bài tập Quy đồng mẫu các phân số

Bài 1.

Quy đồng mẫu số các phân số:

Bài 2

Quy đồng mẫu số các phân số:

Bài 3: Quy đồng mẫu số các phân số sau:

Bài 6

Rút gọn phân số rồi quy đồng mẫu số các phân số sau :

Bài 7

a) Viết các phân số lần lươt bằng 7/ 9 và 5/12 và có mẫu số chung là 36.

b) Hãy viết 4 và 21 thành hai phân số đều có mẫu số là 7; là 14.

c) Hãy viết 88 và 8 thành hai phân số đều có mẫu số là 11; là 22.

Bài 8

Tính (theo mẫu):

Đáp án Bài tập quy đồng mẫu các phân số

Bài 1

hoặc rút gọn các phân số:

Bài tập tự luyện Quy đồng mẫu các phân số

Câu 1. Hãy quy đồng mẫu số 3 phân số sau với mẫu số chung là nhỏ nhất:

Câu 3. Ba phân số lần lượt bằng 3 phân số 2/15; 7/30; 1/45 là:

A. 12/90; 21/90; 2/90

B. 24/180; 37/180; 4/180

C. 4/30; 7/30; 3/180

Câu 4. Ba phân số lần lượt bằng 3 phân số: 1/3; 2/5; 1/2 là:

A. 11/30; 12/30; 15/30

B. 10/30; 12/30; 15/30

C. 5/30; 6/30; 7/30

Câu 5. Hai phân số lần lượt bằng hai phân số 3/7 và 1/2 có mẫu chung bằng 42 là:

A. 18/42; 14/42

B. 9/42; 15/42

C. 18/42; 21/42

Câu 6.

Người ta bán 3/7 số gạo có trong bao. Hỏi nếu số gạo trong bao được chia thành 126 phần thì số gạo đã bán chiếm bao nhiêu phần trong số đó?

Câu 7. Tìm mẫu số chung:

a) Bé nhất có thể có của 2 phân số 11/56 và 3/28 là số tự nhiên nào?

b) Bé nhất của 3 phân số 13/36; 23/72; 31/54 là số tự nhiên nào?

c) Nhỏ nhất có thể của các phân số sau: 3/5; 4/5; 2/3?

d) Nhỏ nhất của hai phân số 7/9 và 2/3 ?

Câu 8. Hãy quy đồng mẫu số 3 phân số sau với mẫu số chung là nhỏ nhất: 7/30; 17/45; 11/60.

A. 42/80; 34/180; 33/180

B. 84/360; 136/360; 66/360

C. 42/180; 68/180; 33/180

Câu 9:

Người ta bán 3/7 số gạo có trong bao. Hỏi nếu số gạo trong bao được chia thành 126 phần thì số gạo đã bán chiếm bao nhiêu phần trong số đó?

Câu 10:

Mẫu số chung nhỏ nhất của hai phân số 7/9 và 2/3 là: ………….

Bài tập nâng cao Quy đồng mẫu các phân số lớp 4

Lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

🔢 GIA SƯ TOÁN LỚP 4

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*