✅ Công thức quản trị tài chính ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đánh giá bài viết post

MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

VD1: Hiện tại bạn mua một cổ phiếu với giá 100.000 đồng, một năm sau bạn được chia cổ tức là
5.000 đồng, sau đó bạn bán lại cổ phiếu với giá 110.000 đồng. Hãy xác định tỷ suất sinh lời thực
tế khi biết tỷ lệ lạm phát là 5%
Giải

VD2: Một nhà đầu tư quyết định đầu tư vào 1 danh mục gồm 3 chứng khoán như sau
20% vào chứng khoán A với TSSL 15%; 35% vào chứng khoán B với TSSL 20%; còn lại vào
trái phiếu chính phủ với TSSL 12%. Hãy tính TSSL của danh mục đầu tư?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

II/ RỦI RO
1. Khái niệm

a) Tính tỷ suất sinh lời từng chứng khoán (16%; 19,3%)
b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn của từng chứng khoán (ĐLC = 3,74%; 4,24%)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Hỏi thêm vd3:

Nếu dựa vào đặc điểm của nhà đầu tư thì
A > 0 chọn chứng khoán …………………………….. vì…………………………………..
A < 0 chọn chứng khoán ………………………………vì…………………………………..
A = 0 chọn chứng khoán …………………………….. vì…………………………………..

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Cách tính độ rủi ro của một DMĐT
a) DMĐT có 2 chứng khoán A&B

Link tải giáo trình: https://drive.google.com/drive/folders/1jx64XD_1tvSCG3Vl8n4I56eWnU6DQ4fy?usp=sharing

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*