Dạng toán gấp một số lên nhiều lần

5/5 - (2 bình chọn)

Bài tập Toán lớp 3: Gấp một số lên nhiều lần, hoặc giảm một số lần

I. Lý thuyết cần nhớ Gấp một số lên nhiều lần, hoặc giảm một số lần

1. Gấp một số lên nhiều lần

Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân số lần.

Ví dụ 1. An có 3 chiếc kẹo, Hoa có số kẹo gấp 3 lần An. Hỏi Hoa có bao nhiêu chiếc kẹo?

Hướng dẫn

Hoa có số kẹo là:

3 x 3 = 9 (chiếc kẹo)

Đáp số: 9 chiếc kẹo

Ví dụ 2. Năm nay Lan 4 tuổi, số tuổi của mẹ gấp 7 lần số tuổi của Lan. Hỏi mẹ Lan năm nay bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn

Năm nay mẹ Lan có số tuổi là:

4 x 7 = 28 (tuổi)

Đáp số: 28 tuổi

Ví dụ 3. Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn

Số quả cam mẹ hái được là:

7 x 5 = 35 (quả cam)

Đáp số: 35 quả cam

Ví dụ 4. Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số đã cho364750
Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị8
Gấp 5 lần số đã cho15

Hướng dẫn

Số đã cho364750
Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị811912105
Gấp 5 lần số đã cho15302035250

Ví dụ 5: Hiện tại Linh đang gấp được 124 ngôi sao, Lan gấp được số sao gấp 3 lần số sao mà Linh đang có. Hỏi Lan gấp được bao nhiêu ngôi sao?

Hướng dẫn

Lan gấp được số ngôi sao là:

124 x 3 = 372 (ngôi sao)

Đáp án: 372 ngôi sao

Ví dụ 6: Mẹ có 20 quả táo, sau khi đem cho thì số táo giảm đi 5 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả táo?

Hướng dẫn

Mẹ còn lại số quả táo là:

20 : 5 = 4 (quả táo)

Đáp số: 4 quả táo

2. Giảm đi một số lần

Muốn giảm một số đi nhiều lần, ta lấy số đó chia số lần.

Chú ý: Phân biệt với giảm một số đi một số đơn vị: Ta lấy số đó trừ đi số đơn vị cần giảm.

Ví dụ 1. Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số đã cho12483624
Giảm 4 lần12 : 4 = 3
Giảm 6 lần12 : 6 = 2

Hướng dẫn

Số đã cho12483624
Giảm 4 lần12 : 4 = 348 : 4 = 1236 : 4 = 924 : 4 = 6
Giảm 6 lần12 : 6 = 248 : 6 = 836 : 6 = 624 : 6 = 4

Ví dụ 2. Mẹ có 40 quả bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi?

Hướng dẫn

Số quả bưởi mẹ còn lại là:

40 : 4 = 10 (quả)

Đáp số: 10 quả

Ví dụ 3. Đoạn thẳng AB dài 8cm.

a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần.

b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4cm.

Hướng dẫn

a) Độ dài đoạn thẳng CD là:

8 : 4 = 2 (cm)

Sau đó dùng thước có vạch xăng-ti-mét để vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 2cm.

b) Độ dài đoạn thẳng MN là: 8 – 4 = 4 (cm)

Sau đó dùng thước có vạch xăng-ti-mét để vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 4cm.

Ví dụ 1: Hiện tại Linh đang gấp được 124 ngôi sao, Lan gấp được số sao gấp 3 lần số sao mà Linh đang có. Hỏi Lan gấp được bao nhiêu ngôi sao?

Giải:

Lan gấp được số ngôi sao là:

124 x 3 = 372 (ngôi sao)

Đáp án: 372 ngôi sao

Ví dụ 2: Mẹ có 20 quả táo, sau khi đem cho thì số táo giảm đi 5 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả táo?

Giải:

Mẹ còn lại số quả táo là:

20 : 5 = 4 (quả táo)

Đáp số: 4 quả táo

BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 26 lít dầu, thùng thứ hai có số dầu gấp 3 lần số dầu của thùng thứ nhất. Hỏi hai thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 2: Bình có 42 viên bi, Dũng có một số viên bi, Bình cho Dũng 6 viên bi thì tổng số bi của Dũng gấp 2 lần số bi còn lại của Bình. Hỏi lúc đầu Dũng có bao nhiêu viên bi? 

Bài 3: Có hai hộp kẹo, hộp thứ nhất có 12 viên kẹo, hộp thứ hai có số kẹo gấp 3 lần số kẹo của hộp thứ nhất. Hỏi phải chuyển từ hộp thứ hai sang hộp thứ nhất bao nhiêu viên để hai hộp có số kẹo bằng nhau?

Bài làm:

Bài 1:

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

     26 x 3 = 78 (lít dầu)

2 thùng có tất cả số lít dầu là:

  26 + 78 = 104 (lít dầu)

Đáp số: 104 lít dầu

Bài 2:

Nếu Bình cho Dũng 6 viên bi thì số bi còn lại của Bình là:

                 42 – 6 = 36 (viên bi)

Số viên bi của Dũng khi được Bình cho 6 viên là:

              36 x 2 = 72 (viên bi)

Số viên bi ban đầu của Dũng là:

        72 – 6 = 66 (viên bi) 

Đáp số: 66 viên bi

Bài 3:

Hộp thứ hai có số kẹo là:

12 x 3 = 36 (viên kẹo)

Cả hai hộp có số kẹo là:

12 + 36 = 48 (viên kẹo)

Khi hai hộp có số kẹo bằng nhau thì mỗi hộp có số kẹo là: 

                  48 : 2 = 24 (viên kẹo)

Số kẹo cần chuyển từ hộp thứ hai snag hộp thứ nhất là:

                24 – 12  = 12 (viên kẹo)

Đáp số: 12 viên kẹo

Bài 4: Ngày thứ nhất nhà máy sản xuất được 248 đôi giầy, ngày thứ hai sản xuất giảm đi 4 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai sản xuất ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu đôi giày?

Bài 5: Một đội công nhân A một ngày phải làm được 400m đường. Nếu giảm đi 5m đường thì số mét đường phải làm của đội công nhân B giảm đi 5 lần so với đội công nhân A. Hỏi đội công nhân B phải làm bao nhiêu mét đường?

Bài làm:

Bài 4:

Ngày thứ hai sản xuất được số đôi giày là:

                 248 : 4 = 62 (đôi giày)

Ngày thứ hai sản xuất ít hơn ngày thứ nhất số đôi giày là:

               248 – 62 = 186 (đôi giày)

Đáp án: 186 đôi giày

Bài 5: 

Nếu giảm đội công nhân A đi 5m đường thì số mét đường còn lại của đội công nhân A là:

                                                    400 – 5 = 395 (m)

Số mét đường mà đội công nhân B cần phải làm là:

                  395 : 5 = 79 (m)

Đáp số: 79m

ÔN TẬP: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN

Bài giải

Số bạn nữ trong lớp là:

11 × 2 = 22 (bạn)

Đáp số: 22 bạn.

Ví dụ 2: Gấp 7cm lên 4 lần thì được bao nhiêu?

Bài giải

Ta có: 7 × 4 = 28 (cm)

Vậy 7cm gấp 4 lần thì được giá trị bằng 28cm.

Ví dụ 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống

a) Số 37 được gấp lên 7 lần thì có giá trị là: …..

b) 5cm gấp lên 6 lần thì đươc: …..

Bài giải

a) Số 37 được gấp lên 7 lần thì có giá trị là:

37 × 7 = 259

Vậy số cần điền vào chỗ trống là 259

Hay Số 37 được gấp lên 7 lần thì có giá trị là: 259

b) 5cm gấp lên 6 lần thì đươc:

5 × 6 = 30 (cm)

Vậy số cần điền vào chỗ trống là 30cm.

Hay 5cm gấp lên 6 lần thì đươc: 30cm.

Bài tập có lời giải

Bài 1: một cửa hàng có 96 lít sữa bò, ngày thứ nhất bán được 1/3 số lít sữa bò đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít sữa bò?

Giải:

Ngày thứ nhất bán được 1/3 của 96 lít sữa bò: 96 : 3 = 32 (lít sữa)

Số lít sữa mà cửa hàng còn lại sau khi bán 1/3 số lít sữa đó: 96 – 32 = 64 lít sữa

Vậy cửa hàng còn lại 64 lít sữa

Bài 2: Một cuộn dây dài 3128m người ta chia cuộn dây đó thành 2 đoạn, biết đoạn thứ nhất dài bằng 1/8 độ dài cuộn dây. Đoạn thứ hai dài bao nhiêu m?

Giải:

Độ dài đoạn dây thứ nhất bằng 1/8 độ dài cuộn dây nên ta có: 3128 : 8 = 391 m

Độ dài cuộn dây thứ hai là 3128 – 391 = 2737 m

Vậy độ dài đoạn dây thứ hai là 2737 m.

Bài 3: Hiện tại Linh đang gấp được 124 ngôi sao, Lan gấp được số sao gấp 3 lần số sao mà Linh đang có. Hỏi Lan gấp hơn Linh bao nhiêu con?

Giải:

Số sao mà Lan gấp 3 lần Linh nên ta có: 124 x 3 = 372 (ngôi sao)

Số sao mà Lan gấp hơn Linh là 372 – 124 = 248 (ngôi sao)

Vậy số ngôi sao mà Lan gấp hơn Linh là 248 ngôi sao.

Bài 4: Can thứ nhất có 24 lít dầu, can thứ hai nhiều gấp 4 lần can thứ nhất. Hỏi can thứ 2 hơn can thứ nhất bao nhiêu lít dầu?

Can thứ hai gấp 4 lần can thứ nhất nên số dầu ở can thứ hai là: 24 x 4 = 96 (lít dầu)

Can thứ hai nhiều hơn can thứ nhất số lít dầu là 96 – 24 = 72 (lít dầu)

Vậy can thứ hai hơn can thứ nhất là 72 (lít dầu)

II. Bài tập tự luyện: Gấp một số lên nhiều lần, hoặc giảm một số lần

Bài 1: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 26 lít dầu, thùng thứ hai có số dầu gấp 3 lần số dầu của thùng thứ nhất. Hỏi 2 thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài 2: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 48kg đường, ngày thứ hai giảm hơn so với ngày thứ nhất 2 lần. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu kg đường?

Bài 3: Lan có 18 con tem, Lan có số tem gấp 3 lần số tem của Thắm. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu con tem?

Bài 4: Ngày thứ hai nhà máy sản xuất được 248 đôi giầy, ngày thứ hai sản xuất giảm gấp 4 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai sản xuất ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu đôi giầy?

Bài 5: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 46 lít dầu, thùng thứ hai nếu thêm 16 lít thì sẽ có số dầu gấp đôi số dầu của thùng thứ nhất. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Bài 6: Một của hàng ngày thứ nhất bán được 24 chiếc xe đạp, ngày thứ hai bán giảm 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu chiếc xe đạp?

Bài 7: Có hai thùng nước mắm, thùng thứ nhất có 36 chai, thùng thứ hai nếu bớt ra 6 chai thì số còn lại kém thùng thứ nhất 2 lần. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu chai nước mắm?

Bài 8: Có hai hộp kẹo, hộp thứ nhất có 12 viên kẹo, hộp thứ hai có số kẹo gấp 3 lần số kẹo của hộp thứ nhất. Hỏi phải chuyển từ hộp thứ hai sang hộp thứ nhất bao nhiêu viên để hai hộp có số kẹo bằng nhau?

Bài 9: Bình có 42 viên bi, Dũng có một số viên, Bình cho Dũng 6 viên bi thì số bi còn lại của Bình gấp 3 lần tổng số bi của Dũng. Hỏi lúc đầu Dũng có bao nhiêu viên bi?

Bài 10: Hồng có 27 que tính, Hồng cố số que tính gấp 3 lần số que tính của Lan. Hỏi Hồng phải chuyển cho Lan bao nhiêu que tính để số que tính của hai bạn bằng nhau?

Bài 11: Hai bao gạo có tổng cộng 80 kg, biết số gạo của bao thứ nhất gấp 4 lần số gạo của bao thứ hai. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo?

Bài 12: Thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai 32 lít. Số dầu của thùng thứ nhất gấp 3 lần số dầu thùng thứ hai. Tính số dầu ở mỗi thùng?

Bài 13: Hai thùng xà phòng có tất cả 45kg người ta lấy ra từ thùng 9kg và lấy số xà phòng thùng thứ nhất gấp 2 lần số xà phòng của thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu kg xà phòng?

Bài 14: Nhà Hùng nuôi gà và heo. Hùng đếm được có tất cả 128 chân, số chân gà gấp 4 lần số chân heo. Hỏi nhà Hùng nuôi bao nhiêu con gà, bao nhiêu con heo?

Bài 15: Một cửa hàng trong hai ngày bán được 120 kg gạo, ngày thứ nhất nếu bán thêm được 5 kg gạo thì sẽ bán gấp 4 lần ngày thứ hai. Hỏi ngày thứ nhất cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo?

Bài 16: An và Bình có tất cả 50 viên bi, nếu An bớt ra 2 viên bi thì số bi còn lại của An gấp 3 lần số bi của Bình. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 17: Có hai thùng kẹo, thùng thứ nhất có số kẹo gấp 3 lần số kẹo của thùng thứ hai và nếu thêm vào thùng thứ hai 13 viên thì thùng thứ hai còn kém thùng thứ nhất 21 viên kẹo. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu viên kẹo?

Bài 1. Một buổi tập múa có 6 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi buổi tập múa có bao nhiêu bạn nữ?

Bài 2.

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6cm.

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi (gấp 2 lần) đoạn thẳng AB.

Bài 3. Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 5 lần. Hỏi công việc đó làm bằng máy thì hết mấy giờ?

Bài 4. Điền vào chỗ chấm:

a) Số 18 giảm đi 3 lần bằng: . . . . .

b) Số 21 giảm đi 7 lần bằng: . . . . .

c) Số 32 giảm đi 4 lần bằng: . . . . .

d) Số 42 giảm đi 6 lần bằng: . . . . .

Bài 5.

a) 45 lít xăng giảm đi 5 lần còn số lít xăng là: . . . . .

b) 63m giảm đi 7 lần còn số mét là: . . . . .

Bài 6. Mẹ có 90kg gạo, sau khi bán cho bác An thì số gạo giảm đi 3 lần. Hỏi sau khi bán, mẹ còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 7. Trang có 36 tấm giấy màu, sau khi cho An, số giấy của Trang giảm bớt 2 lần. Hỏi Trang còn lại bao nhiêu tấm giấy màu?

Bài 8. Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 26 lít dầu, thùng thứ hai có số dầu gấp 3 lần số dầu của thùng thứ nhất. Hỏi 2 thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài 9. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 48kg đường, ngày thứ hai giảm hơn so với ngày thứ nhất 2 lần. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu kg đường?

Bài 10. Lan có 18 con tem, Lan có số tem gấp 3 lần số tem của Thắm. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu con tem?

Bài 11. Ngày thứ hai nhà máy sản xuất được 248 đôi giầy, ngày thứ hai sản xuất giảm gấp 4 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai sản xuất ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu đôi giầy?

Bài 12. Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 46 lít dầu, thùng thứ hai nếu thêm 16 lít thì sẽ có số dầu gấp đôi số dầu của thùng thứ nhất. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Bài 13. Một của hàng ngày thứ nhất bán được 24 chiếc xe đạp, ngày thứ hai bán giảm 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu chiếc xe đạp?

Bài 14. Có hai thùng nước mắm, thùng thứ nhất có 36 chai, thùng thứ hai nếu bớt ra 6 chai thì số còn lại kém thùng thứ nhất 2 lần. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu chai nước mắm?

Bài 15. Có hai hộp kẹo, hộp thứ nhất có 12 viên kẹo, hộp thứ hai có số kẹo gấp 3 lần số kẹo của hộp thứ nhất. Hỏi phải chuyển từ hộp thứ hai sang hộp thứ nhất bao nhiêu viên để hai hộp có số kẹo bằng nhau?

Bài 16. Bình có 42 viên bi, Dũng có một số viên, Bình cho Dũng 6 viên bi thì số bi còn lại của Bình gấp 3 lần tổng số bi của Dũng. Hỏi lúc đầu Dũng có bao nhiêu viên bi?

Bài 17. Hai bao gạo có tổng cộng 80 kg, biết số gạo của bao thứ nhất gấp 4 lần số gạo của bao thứ hai. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo?

Bài 18. Hai thùng xà phòng có tất cả 45kg người ta lấy ra từ thùng hai 9kg sang thùng thứ nhất, khi đó số xà phòng thùng thứ nhất gấp 2 lần số xà phòng của thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu kg xà phòng?

Bài 19. Nhà Hùng nuôi gà và heo. Hùng đếm được có tất cả 120 chân, số chân gà gấp 4 lần số chân heo. Hỏi nhà Hùng nuôi bao nhiêu con gà, bao nhiêu con heo?

Bài 20. Một cửa hàng trong hai ngày bán được 120 kg gạo, ngày thứ nhất nếu bán thêm được 5 kg gạo thì sẽ bán gấp 4 lần ngày thứ hai. Hỏi ngày thứ nhất cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo?

Bài 1: Dũng có 16 viên bi, Toàn có số bi gấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi.

Bài 2: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 36 kg đường, ngày thứ hai bán được số đường giảm đi 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu ki lô gam đường?

Bài 3: Có ba thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 16 lít, thùng thứ hai chứa gấp 3 lần thùng thứ nhất, thùng thứ ba chứa kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi thùng thứ ba chứa bao nhiêu lít dầu?

Bài 4: Có hai bao gạo, bao thứ nhất đựng 72 kg gạo và đựng gấp 3 lần bao thứ hai. Hỏi bao thứ nhất đựng nhiều hơn bao thứ hai bao nhiêu ki lô gam gạo?

Bài 5: Hồng có 18 quyển sách, số sách của Hồng so với số sách của Lan thì kém 3 lần. Hỏi hai bạn có bao nhiêu quyển sách?

Bài 6: An đi thăm một nông trại có nuôi gà và heo, An đếm được 216 chân gà và thấy số gà gấp 3 lần số heo. Hỏi nông trại có bao nhiêu con heo?

Bài 7: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 48 lít dầu, thùng thứ hai nếu có thêm 4 lít dầu thì số dầu ở thùng thứ hai so với thùng thứ nhất sẽ kém hai lần. Hỏi phải chuyển từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai bao nhiêu lít dầu để hai thùng có số dầu bằng nhau?

Bài 8: Bằng và Đức có tất cả 48 viên bi, biết số bi của Đức gấp 3 lần số bi của Bằng. Hỏi Đức có nhiều hơn Bằng bao nhiêu viên bi?

Lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

GIA SƯ TOÁN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*