Tiếng Nga có bao nhiêu loại từ?

5/5 - (1 bình chọn)

Tiếng Nga là một ngôn ngữ có hệ thống từ loại phức tạp, với 12 loại từ chính. Các loại từ này được phân loại dựa trên chức năng ngữ pháp và ý nghĩa của chúng.

1. Danh từ

Danh từ là loại từ dùng để chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm. Danh từ trong tiếng Nga có thể chia thành 3 giới: nam, nữ, trung tính. Ngoài ra, danh từ cũng có thể chia thành 3 loại: danh từ xác định, danh từ không xác định và danh từ số ít, danh từ số nhiều.

2. Tính từ

Tính từ là loại từ dùng để chỉ đặc điểm, tính chất của người, vật, hiện tượng, khái niệm. Tính từ trong tiếng Nga có thể chia thành 3 loại: tính từ xác định, tính từ không xác định và tính từ so sánh.

3. Số từ

Số từ là loại từ dùng để chỉ số lượng của người, vật, hiện tượng, khái niệm. Số từ trong tiếng Nga có thể chia thành 2 loại: số từ chính xác và số từ ước lượng.

4. Đại từ

Đại từ là loại từ dùng để thay thế cho danh từ hoặc dùng để biểu thị ý nghĩa khác. Đại từ trong tiếng Nga có thể chia thành 9 loại: đại từ chỉ định, đại từ chỉ thị, đại từ chỉ định kép, đại từ sở hữu, đại từ chỉ định xác định, đại từ chỉ định không xác định, đại từ nghi vấn, đại từ phủ định, đại từ nhân xưng.

5. Động từ

Động từ là loại từ dùng để chỉ hành động, trạng thái của người, vật, hiện tượng, khái niệm. Động từ trong tiếng Nga có thể chia thành 2 loại: động từ chính và động từ phụ.

6. Trạng từ

Trạng từ là loại từ dùng để chỉ tính chất, mức độ, thời gian, nơi chốn, mục đích, nguyên nhân, cách thức của hành động, trạng thái. Trạng từ trong tiếng Nga có thể chia thành 6 loại: trạng từ chỉ tính chất, trạng từ chỉ mức độ, trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ mục đích, trạng từ chỉ nguyên nhân, cách thức.

7. Liên từ

Liên từ là loại từ dùng để nối các từ, cụm từ, câu với nhau. Liên từ trong tiếng Nga có thể chia thành 5 loại: liên từ kết hợp, liên từ đẳng lập, liên từ phụ thuộc, liên từ phân tách, liên từ nối.

8. Phủ định từ

Phủ định từ là loại từ dùng để phủ định ý nghĩa của từ, cụm từ, câu. Phủ định từ trong tiếng Nga chỉ có một loại là “не”.

9. Thán từ

Tháp từ là loại từ dùng để biểu thị cảm xúc, thái độ của người nói. Thán từ trong tiếng Nga có thể chia thành 3 loại: thán từ cảm thán, thán từ gọi đáp, thán từ cầu khiến.

10. Giới từ

Giới từ là loại từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa danh từ, đại từ với các từ khác trong câu. Giới từ trong tiếng Nga có thể chia thành 14 loại: giới từ chỉ thời gian, giới từ chỉ nơi chốn, giới từ chỉ mục đích, giới từ chỉ nguyên nhân, cách thức, giới từ chỉ đối tượng, giới từ chỉ chủ thể, giới từ chỉ đối tượng của hành động, giới từ chỉ chủ thể của hành động, giới từ chỉ sự tiếp xúc, giới từ chỉ sự tách biệt, giới từ chỉ sự so sánh, giới từ chỉ sự tương phản.

11. Liên ngữ

Liên ngữ là loại từ dùng để nối các vế câu trong câu ghép. Liên ngữ trong tiếng Nga chỉ có một loại là “и”.

12. Động từ khuyết thiếu

Động từ khuyết thiếu là loại động từ không có dạng hoàn thành, không thể dùng với các trạng ngữ chỉ thời gian quá khứ. Động từ khuyết thiếu trong tiếng Nga có thể chia thành 3 loại: động từ khuyết thiếu bất quy tắc, động từ khuyết thiếu quy tắc, động từ khuyết thiếu phủ định.

Trên đây là 12 loại từ chính trong tiếng Nga. Việc nắm vững các loại từ này là rất quan trọng đối với những người học tiếng Nga.

Xem thêm

Gia sư tiếng Nga

Tiếng Nga có bao nhiêu cách chia động từ?

Tiếng Nga có bao nhiêu loại từ?

Phát âm Tiếng Nga chuẩn như người bản xứ