Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán

Đánh giá bài viết post

Từ vựng chuyên ngành kế toán

 1. Accounting entry: —- bút toán
 2. Accrued expenses —- Chi phí phải trả
 3. Accumulated: —- lũy kế
 4. Advanced payments to suppliers —- Trả trước người bán
 5. Advances to employees —- Tạm ứng
 6. Assets —- Tài sản
 7. Balance sheet —- Bảng cân đối kế toán
 8. Bookkeeper: —- người lập báo cáo
 9. Capital construction: —- xây dựng cơ bản
 10. Cash —- Tiền mặt
 11. Cash at bank —- Tiền gửi ngân hàng
 12. Cash in hand —- Tiền mặt tại quỹ
 13. Cash in transit —- Tiền đang chuyển
 14. Check and take over: —- nghiệm thu
 15. Construction in progress —- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 16. Cost of goods sold —- Giá vốn bán hàng
 17. Current assets —- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
 18. Current portion of long-term liabilities —- Nợ dài hạn đến hạn trả
 19. Deferred expenses —- Chi phí chờ kết chuyển
 20. Deferred revenue —- Người mua trả tiền trước
 21. Depreciation of fixed assets —- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình
 22. Depreciation of intangible fixed assets —- Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình
 23. Depreciation of leased fixed assets —- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính
 24. Equity and funds —- Vốn và quỹ
 25. Exchange rate differences —- Chênh lệch tỷ giá
 26. Expense mandate: —- ủy nhiệm chi
 27. Expenses for financial activities —- Chi phí hoạt động tài chính
 28. Extraordinary expenses —- Chi phí bất thường
 29. Extraordinary income —- Thu nhập bất thường
 30. Extraordinary profit —- Lợi nhuận bất thường
 31. Figures in: millions VND —- Đơn vị tính: triệu đồng
 32. Financial ratios —- Chỉ số tài chính
 33. Financials —- Tài chính
 34. Finished goods —- Thành phẩm tồn kho
 35. Fixed asset costs —- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
 36. Fixed assets —- Tài sản cố định
 37. General and administrative expenses —- Chi phí quản lý doanh nghiệp
 38. Goods in transit for sale —- Hàng gửi đi bán
 39. Gross profit —- Lợi nhuận tổng
 40. Gross revenue —- Doanh thu tổng
 41. Income from financial activities —- Thu nhập hoạt động tài chính
 42. Instruments and tools —- Công cụ, dụng cụ trong kho
 43. Intangible fixed asset costs —- Nguyên giá tài sản cố định vô hình
 44. Intangible fixed assets —- Tài sản cố định vô hình
 45. Intra-company payables —- Phải trả các đơn vị nội bộ
 46. Inventory —- Hàng tồn kho
 47. Investment and development fund —- Quỹ đầu tư phát triển
 48. Itemize: —- mở tiểu khoản
 49. Leased fixed asset costs —- Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính
 50. Leased fixed assets —- Tài sản cố định thuê tài chính
 51. Liabilities —- Nợ phải trả
 52. Long-term borrowings —- Vay dài hạn
 53. Long-term financial assets —- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 54. Long-term liabilities —- Nợ dài hạn
 55. Long-term mortgages, collateral, deposits—- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn
 56. Long-term security investments —- Đầu tư chứng khoán dài hạn
 57. Merchandise inventory —- Hàng hoá tồn kho
 58. Net profit —- Lợi nhuận thuần
 59. Net revenue —- Doanh thu thuần
 60. Non-business expenditure source —- Nguồn kinh phí sự nghiệp
 61. Non-business expenditures —- Chi sự nghiệp
 62. Non-current assets —- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 63. Operating profit —- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
 64. Other current assets —- Tài sản lưu động khác
 65. Other funds —- Nguồn kinh phí, quỹ khác
 66. Other long-term liabilities —- Nợ dài hạn khác
 67. Other payables —- Nợ khác
 68. Other receivables —- Các khoản phải thu khác
 69. Other short-term investments —- Đầu tư ngắn hạn khác
 70. Owners’ equity —- Nguồn vốn chủ sở hữu
 71. Payables to employees —- Phải trả công nhân viên
 72. Prepaid expenses —- Chi phí trả trước
 73. Profit before taxes —- Lợi nhuận trước thuế
 74. Profit from financial activities —- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
 75. Provision for devaluation of stocks —- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 76. Purchased goods in transit —- Hàng mua đang đi trên đường
 77. Raw materials —- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
 78. Receivables —- Các khoản phải thu
 79. Receivables from customers —- Phải thu của khách hàng
 80. Reconciliation: —- đối chiếu
 81. Reserve fund —- Quỹ dự trữ
 82. Retained earnings —- Lợi nhuận chưa phân phối
 83. Revenue deductions —- Các khoản giảm trừ
 84. Sales expenses —- Chi phí bán hàng
 85. Sales rebates —- Giảm giá bán hàng
 86. Sales returns —- Hàng bán bị trả lại
 87. Short-term borrowings —- Vay ngắn hạn
 88. Short-term investments —- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 89. Short-term liabilities —- Nợ ngắn hạn
 90. Short-term mortgages, collateral, deposits—- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
 91. Short-term security investments —- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 92. Stockholders’ equity —- Nguồn vốn kinh doanh
 93. Surplus of assets awaiting resolution —- Tài sản thừa chờ xử lý
 94. Tangible fixed assets —- Tài sản cố định hữu hình
 95. Taxes and other payables to the State budget—- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 96. Total assets —- Tổng cộng tài sản
 97. Total liabilities and owners’ equity —- Tổng cộng nguồn vốn
 98. Trade creditors —- Phải trả cho người bán
 99. Treasury stock —- Cổ phiếu quỹ
 100. Welfare and reward fund —- Quỹ khen thưởng và phúc lợi
 101. Work in progress —- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Danh sách từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán thông dụng

 1. Accountant: —–Ngành kế toán
 2. Break-even point: —–Điểm hòa vốn
 3. Capital: —–Vốn
 4. Calls in arrear: —–Vốn gọi trả sau
 5. Business entity concept: —–Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể
 6. Business purchase: —–Mua lại doanh nghiệp
 7. Issued capital: —–Vốn phát hành
 8. Uncalled capital: —–Vốn chưa gọi
 9. Working capital: —–Vốn lưu động (hoạt động)
 10. Authorized capital: —–Vốn điều lệ
 11. Called-up capital: —–Vốn đã gọi
 12. Capital expenditure: —–Chi phí đầu tư
 13. Invested capital: —–Vốn đầu tư
 14. Capital redemption reserve: —–Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần
 15. Cash book: —–Sổ tiền mặt
 16. Cash discounts: —–Chiết khấu tiền mặt
 17. Cash flow statement: —– Phân tích lưu chuyển tiền mặt
 18. Category method: —–Phương pháp chủng loại
 19. Cheques: —–Sec (chi phiếu)
 20. Carriage: —–Chi phí vận chuyển
 21. Carriage inwards/ outwards : —–Chi phí vận chuyển hàng hóa mua/bán
 22. Carrying cost: —–Chi phí hàng lưu kho
 23. Concepts of accounting: —–Các nguyên tắc kế toán
 24. Conservatism: —–Nguyên tắc thận trọng
 25. Consistency: —–Nguyên tắc nhất quán
 26. Clock cards: —–Thẻ bấm giờ
 27. Closing an account: —–Khóa một tài khoản
 28. Closing stock: —–Tồn kho cuối kỳ
 29. Cost accumulation: —–Sự tập hợp chi phí
 30. Cost application: —–Sự phân bổ chi phí
 31. Cost concept: —–Nguyên tắc giá phí lịch sử
 32. Cost object: —–Đối tượng tính giá thành
 33. Cost of goods sold: —–Nguyên giá hàng bán
 34. Commission errors: —–Lỗi nhầm tài khoản thanh toán
 35. Company accounts: —–Kế toán công ty
 36. Company Act 1985: —–Luật công ty năm 1985
 37. Debentures: —–Trái phiếu, giấy nợ
 38. Debenture interest: —–Lãi trái phiếu
 39. Debit note: —–Giấy báo Nợ
 40. Debtor: —–Con nợ
 41. Depletion: —–Sự hao cạn
 42. Depreciation: —–Khấu hao
 43. Causes of depreciation: —–Các nguyên do tính khấu hao
 44. Depreciation of goodwill: —–Khấu hao uy tín
 45. Nature of depreciation: —–Bản chất của khấu hao
 46. Provision for depreciation: —–Dự phòng khấu hao
 47. Compensating errors: —–Lỗi tự triệt tiêu
 48. Conventions: —–Quy ước
 49. Conversion costs: —–Chi phí chế biến
 50. Credit balance: —–Số dư có
 51. Credit note: —–Giấy báo có
 52. Credit transfer: —–Lệnh chi
 53. Creditor: —–Chủ nợ
 54. Cumulative preference shares: —–Cổ phần ưu đãi có tích lũy
 55. Current accounts: —–Tài khoản vãng lai
 56. Current assets: —–Tài sản lưu động
 57. Current liabilities: —–Nợ ngắn hạn
 58. Current ratio: —–Hệ số lưu hoạt
 59. Reducing balance method: —–Phương pháp giảm dần
 60. Straight-line method: —–Phương pháp đường thẳng
 61. Direct costs: —–Chi phí trực tiếp
 62. Directors: —–Hội đồng quản trị
 63. Directors’ remuneration: —–Thù kim thành viên HĐ quản trị
 64. Discounts: —–Chiết khấu
 65. Discounts allowed: —–Chiết khấu bán hàng
 66. Cash discounts: —–Chiết khấu tiền mặt
 67. Provision for discounts: —–Dự phòng chiết khấu
 68. Discounts received: —–Chiết khấu mua hàng
 69. Dishonored cheques: —–Sec bị từ chối
 70. Disposal of fixed assets: —–Thanh lý tài sản cố định
 71. Dividends: —–Cổ tức
 72. Control accounts : —–Tài khoản kiểm tra
 73. Double entry rules: —— Nguyên tắc bút toán kép.
 74. Dual aspect concept: —–Nguyên tắc ảnh hưởng kép
 75. Drawing: —–Rút vốn
 76. Equivalent units: —–Đơn vị tương đương
 77. Equivalent unit cost: —–Giá đơn vị tương đương
 78. Errors: Sai sót
 79. Expenses prepaid: —–Chi phí trả trước
 80. Factory overhead expenses: —–Chi phí quản lý phân xưởng
 81. FIFO (First In First Out): —–Nguyên tắc nhập trước xuất trước
 82. Fixed assets: —–Tài sản cố định
 83. Fixed capital: —–Vốn cố định
 84. Fixed expenses: —–Chi phí cố định
 85. General ledger: —–Sổ cái
 86. General reserve: —–Quỹ dự trữ chung
 87. Going concerns concept: —–Nguyên tắc hoạt động lâu dài
 88. Goods stolen: —–Hàng bị đánh cắp
 89. Goodwill: —–Uy tín
 90. Gross loss: —–Lỗ gộp
 91. Gross profit: —–Lãi gộp
 92. Gross profit percentage: —–Tỷ suất lãi gộp
 93. Historical cost: —–Giá phí lịch sử
 94. Impersonal accounts: —–Tài khoản phí thanh toán
 95. Imprest systems: —–Chế độ tạm ứng
 96. Income tax: —–Thuế thu nhập
 97. Increase in provision: —–Tăng dự phòng
 98. Indirect costs: —–Chi phí gián tiếp
 99. Installation cost: —–Chi phí lắp đặt, chạy thử
 100. Final accounts: —–Báo cáo quyết toán
 101. Finished goods: —–Thành phẩm
 102. First call: —–Lần gọi thứ nhất
 103. Intangible assets: —–Tài sản vô hình
 104. Interpretation of accounts: ——Các phân tích báo cáo
 105. Investments: —–Đầu tư
 106. Invoice: —–Hóa đơn
 107. Issue of shares: —–Phát hành cổ phần
 108. Issued share capital:—–Vốn cổ phần phát hành
 109. Journal: —–Nhật ký chung
 110. Journal entries: —–Bút toán nhật ký
 111. Liabilities: —–Công nợ
 112. LIFO(Last In First Out): —–Nguyên tắc nhập sau xuất trước
 113. Limited company: —–Công ty TNHH
 114. Liquidity: —–Khả năng thanh toán bằng tiền mặt
 115. Liquidity ratio: —–Hệ số khả năng thanh toán
 116. Long-term liabilities: —–Nợ dài hạn
 117. Loss: —–Lỗ
 118. Gross loss: —–Lỗ gộp
 119. Net loss: —–Lỗ ròng
 120. Machine hour method: —–Phương pháp giờ máy
 121. Manufacturing account: —–Tài khoản sản xuất
 122. Paid-up capital: —–Vốn đã góp
 123. Periodic/Perpetual stock: —–Phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ/liên tục
 124. Personal accounts: —–Tài khoản thanh toán
 125. Petty cash books: —–Sổ quỹ tạp phí
 126. Petty cashier: —–Thủ quỹ tạp phí
 127. Physical units: —–Đơn vị (thực tế)
 128. Posting: —–Vào sổ tài khoản
 129. Predetermined application rate: —–Tỉ lệ phân bổ chi phí định trước
 130. Preference shares: —–Cổ phần ưu đãi
 131. Preliminary expenses: —–Chi phí khởi lập
 132. Prepaid expenses: —–Chi phí trả trước
 133. Private company: —–Công ty tư nhân
 134. Profitability: —–Khả năng sinh lời
 135. Prime cost: —–Giá thành cơ bản
 136. Opening entries: —–Các bút toán khởi đầu
 137. Mark-up: —–Tỷ suất lãi trên giá vốn
 138. Margin: —–Tỷ suất lãi trên giá bán
 139. Materiality: —–Tính trọng yếu
 140. Materials: —–Nguyên vật liệu
 141. Net assets: —–Tài sản thuần
 142. Net book value: —–Giá trị thuần
 143. Nominal accounts: —–Tài khoản định danh
 144. Output in equivalent units: —–Lượng sp với đơn vị tương đương
 145. Nominal ledger: —–Sổ tổng hợp
 146. Notes to accounts: —–Ghi chú quyết toán
 147. Objectivity: —–Tính khách quan
 148. Omissions, errors: —–Lỗi ghi thiếu
 149. Opening stock: —–Tồn kho đầu kỳ
 150. Operating gains: —–lợi nhuận trong hoạt động
 151. Ordinary shares: —–Cổ phần thường
 152. Overdraft: —–Nợ thấu chi
 153. Overhead application rate: —–Tỉ lệ phân bổ chi phí quản lý phân xưởng
 154. Principle, error of: —–Lỗi định khoản
 155. Product cost: —–Giá thành sản phẩm
 156. Production cost: —–Chi phí sản xuất
 157. Profits:—– lợi nhuận, lãi
 158. Appropriation of profit: —–Phân phối lợi nhuận
 159. Gross profit: —–Lãi gộp
 160. Net profit: —–Lãi ròng

Xem thêm

TÌM GIA SƯ KẾ TOÁN TẠI NHÀ

Lãi kép là gì? Công thức tính lãi kép? Để tận dụng được sức mạnh của lãi kép

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán

Subjects in Accounting

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*