Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán

Đánh giá bài viết post

Từ vựng chuyên ngành kế toán

 1. Accounting entry: —- bút toán
 2. Accrued expenses —- Chi phí phải trả
 3. Accumulated: —- lũy kế
 4. Advanced payments to suppliers —- Trả trước người bán
 5. Advances to employees —- Tạm ứng
 6. Assets —- Tài sản
 7. Balance sheet —- Bảng cân đối kế toán
 8. Bookkeeper: —- người lập báo cáo
 9. Capital construction: —- xây dựng cơ bản
 10. Cash —- Tiền mặt
 11. Cash at bank —- Tiền gửi ngân hàng
 12. Cash in hand —- Tiền mặt tại quỹ
 13. Cash in transit —- Tiền đang chuyển
 14. Check and take over: —- nghiệm thu
 15. Construction in progress —- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 16. Cost of goods sold —- Giá vốn bán hàng
 17. Current assets —- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
 18. Current portion of long-term liabilities —- Nợ dài hạn đến hạn trả
 19. Deferred expenses —- Chi phí chờ kết chuyển
 20. Deferred revenue —- Người mua trả tiền trước
 21. Depreciation of fixed assets —- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình
 22. Depreciation of intangible fixed assets —- Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình
 23. Depreciation of leased fixed assets —- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính
 24. Equity and funds —- Vốn và quỹ
 25. Exchange rate differences —- Chênh lệch tỷ giá
 26. Expense mandate: —- ủy nhiệm chi
 27. Expenses for financial activities —- Chi phí hoạt động tài chính
 28. Extraordinary expenses —- Chi phí bất thường
 29. Extraordinary income —- Thu nhập bất thường
 30. Extraordinary profit —- Lợi nhuận bất thường
 31. Figures in: millions VND —- Đơn vị tính: triệu đồng
 32. Financial ratios —- Chỉ số tài chính
 33. Financials —- Tài chính
 34. Finished goods —- Thành phẩm tồn kho
 35. Fixed asset costs —- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
 36. Fixed assets —- Tài sản cố định
 37. General and administrative expenses —- Chi phí quản lý doanh nghiệp
 38. Goods in transit for sale —- Hàng gửi đi bán
 39. Gross profit —- Lợi nhuận tổng
 40. Gross revenue —- Doanh thu tổng
 41. Income from financial activities —- Thu nhập hoạt động tài chính
 42. Instruments and tools —- Công cụ, dụng cụ trong kho
 43. Intangible fixed asset costs —- Nguyên giá tài sản cố định vô hình
 44. Intangible fixed assets —- Tài sản cố định vô hình
 45. Intra-company payables —- Phải trả các đơn vị nội bộ
 46. Inventory —- Hàng tồn kho
 47. Investment and development fund —- Quỹ đầu tư phát triển
 48. Itemize: —- mở tiểu khoản
 49. Leased fixed asset costs —- Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính
 50. Leased fixed assets —- Tài sản cố định thuê tài chính
 51. Liabilities —- Nợ phải trả
 52. Long-term borrowings —- Vay dài hạn
 53. Long-term financial assets —- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 54. Long-term liabilities —- Nợ dài hạn
 55. Long-term mortgages, collateral, deposits—- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn
 56. Long-term security investments —- Đầu tư chứng khoán dài hạn
 57. Merchandise inventory —- Hàng hoá tồn kho
 58. Net profit —- Lợi nhuận thuần
 59. Net revenue —- Doanh thu thuần
 60. Non-business expenditure source —- Nguồn kinh phí sự nghiệp
 61. Non-business expenditures —- Chi sự nghiệp
 62. Non-current assets —- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 63. Operating profit —- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
 64. Other current assets —- Tài sản lưu động khác
 65. Other funds —- Nguồn kinh phí, quỹ khác
 66. Other long-term liabilities —- Nợ dài hạn khác
 67. Other payables —- Nợ khác
 68. Other receivables —- Các khoản phải thu khác
 69. Other short-term investments —- Đầu tư ngắn hạn khác
 70. Owners’ equity —- Nguồn vốn chủ sở hữu
 71. Payables to employees —- Phải trả công nhân viên
 72. Prepaid expenses —- Chi phí trả trước
 73. Profit before taxes —- Lợi nhuận trước thuế
 74. Profit from financial activities —- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
 75. Provision for devaluation of stocks —- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 76. Purchased goods in transit —- Hàng mua đang đi trên đường
 77. Raw materials —- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
 78. Receivables —- Các khoản phải thu
 79. Receivables from customers —- Phải thu của khách hàng
 80. Reconciliation: —- đối chiếu
 81. Reserve fund —- Quỹ dự trữ
 82. Retained earnings —- Lợi nhuận chưa phân phối
 83. Revenue deductions —- Các khoản giảm trừ
 84. Sales expenses —- Chi phí bán hàng
 85. Sales rebates —- Giảm giá bán hàng
 86. Sales returns —- Hàng bán bị trả lại
 87. Short-term borrowings —- Vay ngắn hạn
 88. Short-term investments —- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 89. Short-term liabilities —- Nợ ngắn hạn
 90. Short-term mortgages, collateral, deposits—- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
 91. Short-term security investments —- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 92. Stockholders’ equity —- Nguồn vốn kinh doanh
 93. Surplus of assets awaiting resolution —- Tài sản thừa chờ xử lý
 94. Tangible fixed assets —- Tài sản cố định hữu hình
 95. Taxes and other payables to the State budget—- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 96. Total assets —- Tổng cộng tài sản
 97. Total liabilities and owners’ equity —- Tổng cộng nguồn vốn
 98. Trade creditors —- Phải trả cho người bán
 99. Treasury stock —- Cổ phiếu quỹ
 100. Welfare and reward fund —- Quỹ khen thưởng và phúc lợi
 101. Work in progress —- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Danh sách từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán thông dụng

 1. Accountant: —–Ngành kế toán
 2. Break-even point: —–Điểm hòa vốn
 3. Capital: —–Vốn
 4. Calls in arrear: —–Vốn gọi trả sau
 5. Business entity concept: —–Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể
 6. Business purchase: —–Mua lại doanh nghiệp
 7. Issued capital: —–Vốn phát hành
 8. Uncalled capital: —–Vốn chưa gọi
 9. Working capital: —–Vốn lưu động (hoạt động)
 10. Authorized capital: —–Vốn điều lệ
 11. Called-up capital: —–Vốn đã gọi
 12. Capital expenditure: —–Chi phí đầu tư
 13. Invested capital: —–Vốn đầu tư
 14. Capital redemption reserve: —–Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần
 15. Cash book: —–Sổ tiền mặt
 16. Cash discounts: —–Chiết khấu tiền mặt
 17. Cash flow statement: —– Phân tích lưu chuyển tiền mặt
 18. Category method: —–Phương pháp chủng loại
 19. Cheques: —–Sec (chi phiếu)
 20. Carriage: —–Chi phí vận chuyển
 21. Carriage inwards/ outwards : —–Chi phí vận chuyển hàng hóa mua/bán
 22. Carrying cost: —–Chi phí hàng lưu kho
 23. Concepts of accounting: —–Các nguyên tắc kế toán
 24. Conservatism: —–Nguyên tắc thận trọng
 25. Consistency: —–Nguyên tắc nhất quán
 26. Clock cards: —–Thẻ bấm giờ
 27. Closing an account: —–Khóa một tài khoản
 28. Closing stock: —–Tồn kho cuối kỳ
 29. Cost accumulation: —–Sự tập hợp chi phí
 30. Cost application: —–Sự phân bổ chi phí
 31. Cost concept: —–Nguyên tắc giá phí lịch sử
 32. Cost object: —–Đối tượng tính giá thành
 33. Cost of goods sold: —–Nguyên giá hàng bán
 34. Commission errors: —–Lỗi nhầm tài khoản thanh toán
 35. Company accounts: —–Kế toán công ty
 36. Company Act 1985: —–Luật công ty năm 1985
 37. Debentures: —–Trái phiếu, giấy nợ
 38. Debenture interest: —–Lãi trái phiếu
 39. Debit note: —–Giấy báo Nợ
 40. Debtor: —–Con nợ
 41. Depletion: —–Sự hao cạn
 42. Depreciation: —–Khấu hao
 43. Causes of depreciation: —–Các nguyên do tính khấu hao
 44. Depreciation of goodwill: —–Khấu hao uy tín
 45. Nature of depreciation: —–Bản chất của khấu hao
 46. Provision for depreciation: —–Dự phòng khấu hao
 47. Compensating errors: —–Lỗi tự triệt tiêu
 48. Conventions: —–Quy ước
 49. Conversion costs: —–Chi phí chế biến
 50. Credit balance: —–Số dư có
 51. Credit note: —–Giấy báo có
 52. Credit transfer: —–Lệnh chi
 53. Creditor: —–Chủ nợ
 54. Cumulative preference shares: —–Cổ phần ưu đãi có tích lũy
 55. Current accounts: —–Tài khoản vãng lai
 56. Current assets: —–Tài sản lưu động
 57. Current liabilities: —–Nợ ngắn hạn
 58. Current ratio: —–Hệ số lưu hoạt
 59. Reducing balance method: —–Phương pháp giảm dần
 60. Straight-line method: —–Phương pháp đường thẳng
 61. Direct costs: —–Chi phí trực tiếp
 62. Directors: —–Hội đồng quản trị
 63. Directors’ remuneration: —–Thù kim thành viên HĐ quản trị
 64. Discounts: —–Chiết khấu
 65. Discounts allowed: —–Chiết khấu bán hàng
 66. Cash discounts: —–Chiết khấu tiền mặt
 67. Provision for discounts: —–Dự phòng chiết khấu
 68. Discounts received: —–Chiết khấu mua hàng
 69. Dishonored cheques: —–Sec bị từ chối
 70. Disposal of fixed assets: —–Thanh lý tài sản cố định
 71. Dividends: —–Cổ tức
 72. Control accounts : —–Tài khoản kiểm tra
 73. Double entry rules: —— Nguyên tắc bút toán kép.
 74. Dual aspect concept: —–Nguyên tắc ảnh hưởng kép
 75. Drawing: —–Rút vốn
 76. Equivalent units: —–Đơn vị tương đương
 77. Equivalent unit cost: —–Giá đơn vị tương đương
 78. Errors: Sai sót
 79. Expenses prepaid: —–Chi phí trả trước
 80. Factory overhead expenses: —–Chi phí quản lý phân xưởng
 81. FIFO (First In First Out): —–Nguyên tắc nhập trước xuất trước
 82. Fixed assets: —–Tài sản cố định
 83. Fixed capital: —–Vốn cố định
 84. Fixed expenses: —–Chi phí cố định
 85. General ledger: —–Sổ cái
 86. General reserve: —–Quỹ dự trữ chung
 87. Going concerns concept: —–Nguyên tắc hoạt động lâu dài
 88. Goods stolen: —–Hàng bị đánh cắp
 89. Goodwill: —–Uy tín
 90. Gross loss: —–Lỗ gộp
 91. Gross profit: —–Lãi gộp
 92. Gross profit percentage: —–Tỷ suất lãi gộp
 93. Historical cost: —–Giá phí lịch sử
 94. Impersonal accounts: —–Tài khoản phí thanh toán
 95. Imprest systems: —–Chế độ tạm ứng
 96. Income tax: —–Thuế thu nhập
 97. Increase in provision: —–Tăng dự phòng
 98. Indirect costs: —–Chi phí gián tiếp
 99. Installation cost: —–Chi phí lắp đặt, chạy thử
 100. Final accounts: —–Báo cáo quyết toán
 101. Finished goods: —–Thành phẩm
 102. First call: —–Lần gọi thứ nhất
 103. Intangible assets: —–Tài sản vô hình
 104. Interpretation of accounts: ——Các phân tích báo cáo
 105. Investments: —–Đầu tư
 106. Invoice: —–Hóa đơn
 107. Issue of shares: —–Phát hành cổ phần
 108. Issued share capital:—–Vốn cổ phần phát hành
 109. Journal: —–Nhật ký chung
 110. Journal entries: —–Bút toán nhật ký
 111. Liabilities: —–Công nợ
 112. LIFO(Last In First Out): —–Nguyên tắc nhập sau xuất trước
 113. Limited company: —–Công ty TNHH
 114. Liquidity: —–Khả năng thanh toán bằng tiền mặt
 115. Liquidity ratio: —–Hệ số khả năng thanh toán
 116. Long-term liabilities: —–Nợ dài hạn
 117. Loss: —–Lỗ
 118. Gross loss: —–Lỗ gộp
 119. Net loss: —–Lỗ ròng
 120. Machine hour method: —–Phương pháp giờ máy
 121. Manufacturing account: —–Tài khoản sản xuất
 122. Paid-up capital: —–Vốn đã góp
 123. Periodic/Perpetual stock: —–Phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ/liên tục
 124. Personal accounts: —–Tài khoản thanh toán
 125. Petty cash books: —–Sổ quỹ tạp phí
 126. Petty cashier: —–Thủ quỹ tạp phí
 127. Physical units: —–Đơn vị (thực tế)
 128. Posting: —–Vào sổ tài khoản
 129. Predetermined application rate: —–Tỉ lệ phân bổ chi phí định trước
 130. Preference shares: —–Cổ phần ưu đãi
 131. Preliminary expenses: —–Chi phí khởi lập
 132. Prepaid expenses: —–Chi phí trả trước
 133. Private company: —–Công ty tư nhân
 134. Profitability: —–Khả năng sinh lời
 135. Prime cost: —–Giá thành cơ bản
 136. Opening entries: —–Các bút toán khởi đầu
 137. Mark-up: —–Tỷ suất lãi trên giá vốn
 138. Margin: —–Tỷ suất lãi trên giá bán
 139. Materiality: —–Tính trọng yếu
 140. Materials: —–Nguyên vật liệu
 141. Net assets: —–Tài sản thuần
 142. Net book value: —–Giá trị thuần
 143. Nominal accounts: —–Tài khoản định danh
 144. Output in equivalent units: —–Lượng sp với đơn vị tương đương
 145. Nominal ledger: —–Sổ tổng hợp
 146. Notes to accounts: —–Ghi chú quyết toán
 147. Objectivity: —–Tính khách quan
 148. Omissions, errors: —–Lỗi ghi thiếu
 149. Opening stock: —–Tồn kho đầu kỳ
 150. Operating gains: —–lợi nhuận trong hoạt động
 151. Ordinary shares: —–Cổ phần thường
 152. Overdraft: —–Nợ thấu chi
 153. Overhead application rate: —–Tỉ lệ phân bổ chi phí quản lý phân xưởng
 154. Principle, error of: —–Lỗi định khoản
 155. Product cost: —–Giá thành sản phẩm
 156. Production cost: —–Chi phí sản xuất
 157. Profits:—– lợi nhuận, lãi
 158. Appropriation of profit: —–Phân phối lợi nhuận
 159. Gross profit: —–Lãi gộp
 160. Net profit: —–Lãi ròng

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*