Bài 21: Tính theo công thức hóa học

3/5 - (2 bình chọn)

Giải bài 1 trang 71 SGK Hóa 8

Bài 1: Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong những hợp chất sau:

a) CO và CO2.

b) Fe3O4 và Fe2O3.

c) SO2 và SO3.

Lời giải:

a) Hợp chất CO có MCO = 12 + 16 = 28 g/mol

    %mO = 100 – 42,86 = 57,14%

Hợp chất CO2: có MCO2 = 12 + 32 = 44 g/mol

%mO = 100 – 27,3 = 72,7%

b) Hợp chất Fe3O4: MFe3O4 = 3.56 + 4.16 = 232 g/mol

 %mO = 100 – 72,4 = 27,6%

Hợp chất Fe2O3: MFe2O3 = 2.56 + 3.16 = 160 g/mol

Giải bài 2 trang 71 SGK Hóa 8

Bài 2: Hãy tìm công thức hóa học của những hợp chất có thành phần các nguyên tố như sau:

a) Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5g có thành phần các nguyên tố 60,68% Cl và còn lại là Na.

b) Hợp chất B có khối lượng mol phân tử là 106g, thành phần 43,4% Na 11,3% C và 45,3% O.

Lời giải:

a) %Cl = 60,68%

Vậy trong 1 phân tử hợp chất B có: 2 nguyên tử Na, 1 nguyên tử C, 3 nguyên tử O.

⇒ CTHH của hợp chất B : Na2CO3.

Giải bài 3 trang 71 SGK Hóa 8

Bài 3: Công thức hóa học của đường là C12H22O11.

a) Có bao nhiêu mol nguyên tử C, H, O trong 1,5 mol đường?

b) Tính khối lượng mol đường.

c) Trong 1 mol đường có bao nhiêu gam các nguyên tố C, H, O.

Lời giải:

a) Trong 1 mol phân tử C12H22O11 có 12 mol nguyên tử C, 22 mol nguyên tử H, 11 mol nguyên tử O. Do đó trong 1,5 mol phân tử C12H22O11 có số mol các nguyên tử của nguyên tố là:

b) Khối lượng mol đường:

    MC12H22O11 =12.MC + 22.MH + 11.MO = 12.12 + 1.22 +16.11= 342 g/mol.

c) Trong 1 mol phân tử C12H22O11 có khối lượng các nguyên tố.

    mC = 12 . 12 = 144g.

    mH = 1 . 22 = 22g.

    mO = 16 . 11 = 176g.

Giải bài 4 trang 71 SGK Hóa 8

Bài 4: Một loại oxit đồng màu đen có khối lượng mol phân tử là 80g. Oxit này có thành phần là 80% Cu và 20% O. Hãy tìm công thức hóa học của loại oxit đồng nói trên.

Lời giải:

Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 1 nguyên tử Cu và 1 nguyên tử O.

Do đó công thức của oxit đồng màu đen là CuO.

Giải bài 5 trang 71 SGK Hóa 8

Bài 5: Hãy tìm công thức hóa học của khí A.

– Khí A nặng hơn khí hiđro 17 lần.

– Thành phần theo khối lượng của khí A là 5,88% H và 94,12% S.

Lời giải:

Khối lượng mol của khí A : dA/H2 = 17 ⇒ MA = 17.2 = 34 (g)

Khối lượng mỗi nguyên tố có trong 1 mol khí A:

Vậy trong 1 mol phân tử chất A có : 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử S

⇒ CTHH của khí A là H2S

Lý thuyết Hóa học 8 Bài 21: Tính theo công thức hóa học

1. Biết CTHH, xác định thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất

Thí dụ: xác định thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố trong CO2

Cách làm

– Tìm khối lượng mol của hợp chất: mCO2 = 12+16×2 = 44 (g/mol)

– Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất:

Trong 1 mol CO2 có 1 mol C; 2 mol O

– Thành phần phần trăm theo khối lượng:

2. Biết thành phần nguyên tố, tìm CTHH

Thí dụ: một hợp chất có thành phần các nguyên tố theo khối lượng là 27,27 % C; 72,73 % O. Xác định CTHH của hợp chất biết M = 44 g/mol

Cách làm

– Tìm khối lượng mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất

Vậy trong 1 mol hợp chất có 1 mol C; 2 mol O

– CTHH: CO2

Bài tập tự luyện

Bài 1: Oxit chứa 20% oxi về khối lượng và trong một oxit nguyên tố chưa biết có hoá trị II. Oxit có công thức hoá học là:

A. MgO

B. ZnO  

C. CuO

D. FeO

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: C

Bài 2: Phân tích một khối lượng hợp chất M, người ta nhận thấy thành phần khối lượng của nó có 50% là lưu huỳnh và 50% là oxi. Công thức của hợp chất M có thể là:

A. SO2   

B. SO3   

C. SO4

D. S23

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A

Bài 3: Một hợp chất khí có thành phần phần trăm theo khối lượng là: 82,35%N và 17,65% H. Em hãy cho biết:

A. N3H.

B. NH3.

C. NH2.

D. N2H

Lời giải:

MA=dA/H2.MH2=8,5.2=17 gam

– Khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất là:

– Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất là:

nN = 14141414 = 1 mol và nH = 3131 = 3 mol

Vậy công thức hoá học của hợp chất là NH3

Đáp án cần chọn là: B

Bài 4: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào có hàm lượng sắt cao nhất? 

a. FeO

b. Fe2O3

c. Fe3O4

d. FeSO4

e. FeS2.

A. FeO

B. Fe3O

C. FeSO4  

D. FeSvà Fe3O4

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A

Bài 5: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào có hàm lượng nitơ cao nhất?

A. NO  

B. NO2

C. N2O                                              

D.  NH4NO3     

Lời giải:

Tư duy nhanh: hợp chất của N với O có càng nhiều nguyên tử N thì hàm lượng nito càng cao

Ta thấy tỉ lệ 2:1 trong hợp chất N2O là lớn nhất. Do vậy hàm lượng nitơ trong N2O là cao nhất.

Đáp án cần chọn là: C

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 21 (có đáp án): Tính theo công thức hóa học

Câu 1: Cho C2H5OH. Số nguyên tử H có trong hợp chất

A. 1

B. 5

C. 3

D. 6

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 2: Tính %mK có trong phân tử K2CO3

A. 56, 502%

B. 56,52%

C. 56,3%

D. 56,56%

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 3: Biết hợp chất có dA/H2 = 22. Xác định hợp chất biết có duy nhất 1 nguyên tử Oxi

A. NO

B. CO

C. N2O

D. CO2

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

dA/H2 = 22 → MA = 44 mà có 1 nguyên tử O trong hợp chất

→ 44 – 16 = 28 (N2) ⇒ N2O

Câu 4: Tính %mC biết trong 1 mol NaHCO3 có 1 mol Na, 1 mol C và 3 mol O, 1 mol H

A. 14,28 %

B. 14,2%

C. 14,284%

D. 14,285%

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 5: Thành phần phần trăm khối lượng của oxi trong Fe2O3

A. 35%

B. 40%

C. 30%

D. 45%

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 6: Tính khối lượng của Fe trong 92,8 g Fe3O4

A. 67,2 g

B. 25,6 g

C. 80 g

D. 10 g

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

nFe3O4 = 92,8/232 = 0,4 mol

Có 3 nguyên tử Fe trong hợp chất →nFe = 1,2 mol

mFe = 1,2.56 = 67,2 g

Câu 7: Tính mAl2O3 biết số mol Al có trong hợp chất là 0,6

A. 30,6 g

B. 31 g

C. 29 g

D. 11,23 g

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Có 2 nguyên tử nhôm trong hợp chất mà nAl = 0,6 mol

→ nAl2O3 = 0,3 (mol)

→ mAl2O3 = 0,3.(27.2+16.3) = 30,6 g

Câu 8: Tỉ số về số mol của các nguyên tố có trong C3H6O2

A. 3:6:2

B. 1:3:1

C. 36:6:32

D. 12:6:16

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 9: Tìm công thức hóa học biết chất A có 80% nguyên tử Cu và 20% nguyên tử Oxi, biết dA/H2 = 40

A. CuO2

B. CuO

C. Cu2O

D. Cu2O2

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Ta có dA/H2 = 40 → MA = 80

Có nCu : nO = 1:1 → CuO

Câu 10: %mMg trong 1 mol MgO là

A. 60%

B. 40%

C. 50%

D. 45%

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*