Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

5/5 - (2 bình chọn)

Giải bài 1 trang 35 SGK Hóa 10

Bài 1 (trang 35 SGK Hóa 10): Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Chọn đáp số đúng.

Cần nhớ: Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron

Số thứ tự của nhóm bằng số e hóa trị

Lời giải:

C đúng.

Giải bài 2 trang 35 SGK Hóa 10

Bài 2 (trang 35 SGK Hóa 10): Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là:

A. 3 và 3.

B. 3 và 4.

C. 4 và 4.

D. 4 và 3.

Chọn đáp số đúng.

Lời giải:

B đúng

Giải bài 3 trang 35 SGK Hóa 10

Bài 3 (trang 35 SGK Hóa 10): Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là:

A. 8 và 18.

B. 18 và 8.

C. 8 và 8.

D. 18 và 18.

Chọn đáp số đúng.

Lời giải:

A đúng.

Giải bài 4 trang 35 SGK Hóa 10

Bài 4 (trang 35 SGK Hóa 10): Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc:

A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng.

C. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.

D. Cả A, B, C.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

D đúng.

Giải bài 5 trang 35 SGK Hóa 10

Bài 5 (trang 35 SGK Hóa 10): Tìm câu sai trong các câu sau đây:

A. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm.

B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà những nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.

D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B.

Lời giải:

Câu sai C.

Giải bài 6 trang 35 SGK Hóa 10

Bài 6 (trang 35 SGK Hóa 10): Hãy cho biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Lời giải:

a) Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

b) Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được sắp xếp thành một hàng.

c) Các nguyên tố có số electron hóa trị được xếp thành một cột .

Giải bài 7 trang 35 SGK Hóa 10

Bài 7 (trang 35 SGK Hóa 10): a) Nhóm nguyên tố là gì?

b) Bảng tuần hoàn các nguyên tố có bao nhiêu cột?

c) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm A?

d) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B? Các nhóm B gồm bao nhiêu cột?

e) Những nhóm nào chứa nguyên tố s? Những nhóm nào chứa nguyên tố p? Những nhóm nào chứa nguyên tố d?

Lời giải:

a) Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và xếp thành một cột.

b) Bảng tuần hoàn có 18 cột.

c) Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A.

d) Bảng tuần hoàn có 8 nhóm B, gồm 10 cột.

e) Nhóm IA và IIA chứa nguyên tố s, nhóm IIIA đến nhóm VIIIA (trừ He) chứa các nguyên tố p. Các nhóm từ IIIB đến IIB (theo chiều từ trái qua phải trong bảng tuần hoàn) chứa các nguyên tố d.

Giải bài 8 trang 35 SGK Hóa 10

Bài 8 (trang 35 SGK Hóa 10): Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự của nhóm A và số electron hóa trị trong nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm.

Lời giải:

Số thứ tự của các nhóm A trùng với số electron hóa trị trong nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm.

Giải bài 9 trang 35 SGK Hóa 10

Bài 9 (trang 35 SGK Hóa 10): Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne.

Lời giải:

Số electron thuộc lớp ngoài của nguyên tử các nguyên tố Li: 1e, Be : 2e, B: 3e, C: 4e, N: 5e, O: 6e, F: 7e, Ne: 8e.

Lý thuyết Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

    – Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.

    – Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng. (chu kì)

    – Các nguyên tố có cùng số e hóa trị trong nguyên tử được xếp thành một cột. (nhóm)

II. Cấu tạo bảng tuần hoàn

1. Ô nguyên tố

    Số thứ tự của ô nguyên tố đúng bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó (= số e = số p = số đơn vị điện tích hạt nhân).

2. Chu kì

    Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

    Số thứ tự của chu kì trùng với số lớp electron của nguyên tử các nguyên tố trong chu kì đó.

       * Chu kì nhỏ: gồm chu kì 1, 2, 3.

       * Chu kì lớn: gồm chu kì 4, 5, 6, 7.

    Ví dụ: 12Mg: 1s2/2s22p6/3s2.

    → Mg thuộc chu kì 3 vì có 3 lớp electron.

3. Nhóm nguyên tố

    – Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành một cột.

    – Có 2 loại nhóm nguyên tố là nhóm A và nhóm B:

       + Nhóm A: bao gồm các nguyên tố s và p.

       Số thứ tự nhóm A = tổng số e lớp ngoài cùng.

       + Nhóm B: bao gồm các nguyên tố d và f có cấu hình e nguyên tử tận cùng dạng (n – 1)dxnsy:

          * Nếu (x + y) = 3 → 7 thì nguyên tố thuộc nhóm (x + y)B.

          * Nếu (x + y) = 8 → 10 thì nguyên tố thuộc nhóm VIIIB.

          * Nếu (x + y) > 10 thì nguyên tố thuộc nhóm (x + y – 10)B.

    – Khối các nguyên tố s, p, d, f

    – Khối các nguyên tố s: gồm các nguyên tố nhóm IA và IIA

    Là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

    Ví dụ: 11Na: 1s22s22p63s1

    – Khối các nguyên tố p: gồm các nguyên tố thuộc các nhóm từ IIIA đến VIIIA (trừ He).

    Là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

    Ví dụ: 13Al: 1s22s22p63s23p1

    – Khối các nguyên tố d: gồm các nguyên tố thuộc nhóm B.

    Là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

    Ví dụ: 26Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2

    – Khối các nguyên tố f: gồm các nguyên tố thuộc họ Lantan và họ Actini.

    Là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.

    Ví dụ: 58Ce: 1s22s22p63s23p63d104s24p64f25s25p66s2

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*