Các thị trường trong kinh tế vi mô

5/5 - (1 bình chọn)

Giới thiệu

Trong kinh tế học vi mô, thị trường là nơi gặp gỡ giữa người mua và người bán để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ. Các thị trường có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, trong đó tiêu chí phổ biến nhất là dựa trên mức độ cạnh tranh.

Các cấu trúc thị trường

Theo mức độ cạnh tranh, các thị trường được chia thành bốn loại chính:

 • Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là thị trường có số lượng người mua và người bán rất lớn, mỗi người mua hoặc người bán đều có quy mô nhỏ so với tổng thể thị trường. Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, người mua và người bán đều có thông tin đầy đủ về thị trường, không ai có thể chi phối giá cả.
 • Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo là thị trường có số lượng người mua hoặc người bán ít, khiến cho một hoặc một số người tham gia thị trường có thể chi phối giá cả. Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo được chia thành hai loại chính là:
  • Thị trường cạnh tranh mang tính độc quyền: thị trường có một số ít người bán, mỗi người bán có thị phần đáng kể.
  • Thị trường độc quyền hoàn toàn: thị trường chỉ có một người bán.
 • Thị trường thiểu số độc quyền là thị trường có nhiều người bán, nhưng mỗi người bán có một thị phần đáng kể.
 • Thị trường độc quyền cạnh tranh là thị trường có nhiều người bán, nhưng sản phẩm của mỗi người bán là khác biệt.

Đặc điểm của các cấu trúc thị trường

Mỗi cấu trúc thị trường có những đặc điểm riêng, ảnh hưởng đến hành vi của người mua và người bán, cũng như đến kết quả của thị trường.

 • Thị trường cạnh tranh hoàn hảo có đặc điểm là:
  • Số lượng người mua và người bán rất lớn.
  • Sản phẩm của các hãng là như nhau.
  • Người mua và người bán đều có thông tin đầy đủ về thị trường.
  • Không ai có thể chi phối giá cả.
 • Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo có đặc điểm là:
  • Số lượng người mua hoặc người bán ít.
  • Sản phẩm của các hãng có thể khác nhau.
  • Người mua hoặc người bán có thể chi phối giá cả.
 • Thị trường thiểu số độc quyền có đặc điểm là:
  • Số lượng người bán ít, nhưng không chỉ có một người bán.
  • Sản phẩm của các hãng có thể khác nhau.
  • Các hãng có thể chi phối giá cả ở mức độ nhất định.
 • Thị trường độc quyền cạnh tranh có đặc điểm là:
  • Số lượng người bán nhiều.
  • Sản phẩm của các hãng có thể khác nhau.
  • Các hãng không thể chi phối giá cả hoàn toàn.

Kết luận

Các cấu trúc thị trường có ảnh hưởng quan trọng đến hành vi của người mua và người bán, cũng như đến kết quả của thị trường. Việc hiểu rõ các cấu trúc thị trường là cần thiết để phân tích các vấn đề kinh tế trong thực tế.

Xem thêm

Gia sư môn Kinh tế vi mô

Gia sư môn Kinh tế vĩ mô

Sự cân bằng thị trường trong kinh tế vi mô

Các thị trường trong kinh tế vi mô

Hành vi của người tiêu dùng trong kinh tế vi mô