Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 3

5/5 - (1 bình chọn)

✅ Giải bài tập SGK Toán 3 Tập 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Toán lớp 3 Chương 1: Ôn tập và bổ sung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập các bảng nhân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập các bảng chia ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về hình học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về giải toán ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Xem đồng hồ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Xem đồng hồ (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 17 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 18 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bảng nhân 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 20 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 23 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bảng chia 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 25 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 26 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 28 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phép chia hết và phép chia có dư ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 30 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bảng nhân 7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 32 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Gấp một số lên nhiều lần ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 34 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bảng chia 7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 36 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Giảm đi một số lần ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 38 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tìm số chia ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 40 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Góc vuông, góc không vuông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Thực hành nhận biết và vẽ các góc vuông bằng ê ke ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đề-ca-mét. Héc-tô-mét ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bảng đơn vị đo độ dài ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 46 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Thực hành đo độ dài ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Thực hành đo độ dài (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 49 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài toán giải bằng hai phép toán ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài toán giải bằng hai phép toán (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 52 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bảng nhân 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 54 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nhân só có ba chữ số với số có một chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 56 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 58 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bảng chia 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 60 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 62 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bảng nhân 9 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 64 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Gam ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 67 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bảng chia 9 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 69 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Giới thiệu bảng nhân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Giới thiệu bảng chia ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 76 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 77 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Làm quen với biểu thức ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tính giá trị của biểu thức ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 80 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 81 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 81 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 82 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 83 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hình chữ nhật ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hình vuông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chu vi hình chữ nhật ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chu vi hình vuông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 89 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 90 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Giải bài tập SGK Toán 3 Tập 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Toán lớp 3 Chương 3: Các số đến 10 000 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Các số có bốn chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 94 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 95 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 96 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Số 10 000 – Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Điểm ở giữa – Trung điểm của đoạn thẳng. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 99 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

So sánh các số trong phạm vi 10 000 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 101 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 103 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 105 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 106 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tháng – Năm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 109 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Vẽ trang trí hình tròn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️

Luyện tập trang 114 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 116 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 118 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 119 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 120 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 120 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Làm quen với chữ số La Mã ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 122 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Thực hành xem đồng hồ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 129 Phần 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 129 Phần 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiền Việt Nam trang 130 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 132 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Làm quen với thống kê số liệu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 138 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Toán lớp 3 Chương 4: Các số đến 100 000 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Các số có năm chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 142 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Các số có năm chữ số (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 145 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Số 100 000- Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

So sánh số các số trong phạm vi 100 000 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 148 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 149 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Diện tích của một hình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đơn vị đo diện tích – Xăng-ti-mét vuông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Diện tích hình chữ nhật ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 153 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Diện tích hình vuông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 154 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 156 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tiền Việt Nam trang 157 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 159 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 160 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 162 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chia số có năm chữ số với số có một chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 165 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 165 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 167 Phần 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập trang 167 Phần 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 168 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Toán lớp 3 Chương 5: Ôn tập cuối năm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập các số đến 100 000 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 171 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về đại lượng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về hình học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về hình học (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về giải toán ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Ôn tập về giải toán (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 177 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 178 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Luyện tập chung trang 179 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*