Hóa 11 Bài 26: Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 109 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 1 (trang 109 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Hợp chất hữu cơ nào cũng có 3 tên. Tên thồng thường, tên gốc – chức và tên thay thế.

B. Hợp chất hữu cơ nào cũng có tên gốc – chức.

C. Hợp chất hữu cơ nào cũng có tên hệ thống.

D. Hợp chất hữu cơ nào cũng có tên thay thế.

Lời giải:

Chọn C

Giải bài 2 trang 109 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 2 (trang 109 sgk Hóa 11 nâng cao): Dựa vào tính chất hóa học của CH2=CH2 và CH≡CH (đã học ở lớp 9) hãy viết Phương trình hóa học khí cho CH3-CH=CH-CH3 và CH3 C≡C-CH3 tác dụng với Br2,H2 và cho biết những nhóm nguyên tử nào trong phân tử của hai hợp chất trên đã gây nên các phản ứng đó.

Lời giải:

Phản ứng của CH3-CH=CH-CH3

CH3-CH=CH-CH3 + Br2→CH3-CHBr-CHBr-CH3

Giải bài 3 trang 109 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 3 (trang 109 sgk Hóa 11 nâng cao): Những hợp chất nào dưới đây có cùng nhóm chức? Hãy viết công thức của chúng dưới dạng R – nhóm chức và dùng công thức ở dạng đó để viết Phương trình hóa học (nếu có) của chúng với naOH (dựa vào tính chất hóa học của etanol và axit axetic):

C2H5COOH;CH3CH2OH;CH3COOH;CH3CH2CH2OH.

Lời giải:

CH3COOH và C2H5COOH tác dụng được với NaOH.

CH3CH2OH và CH3CH2CH2OH có cùng nhóm chức ancol.

CH3COOH + NaOH→CH3COONa + H2O

CH3CH2CH2OH + NaOH→C2H5COONa+H2O

Giải bài 4 trang 109 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 4 (trang 109 sgk Hóa 11 nâng cao): Gọi tên các hợp chất sau theo danh pháp gốc – chức.

CH3CH2-Br;CH3-CO-O-CH3;CH3CH2-O-CH2CH3;(CH3)2SO4

Lời giải:

Gọi tên theo danh pháp gốc – chức

CH3CH2-Br: etyl bromua

CH3-CO-O-CH3: metyl axetat

CH3CH2-O-CH2CH3: đietyl ete

(CH3)2SO4: metyl sunfat

Giải bài 5 trang 110 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 5 (trang 110 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy gọi tên những mạch cacbon sau:

Lời giải:

Giải bài 6 trang 110 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 6 (trang 110 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy phân tích tên các chất sau thành phần thế (nếu có) + tên mạch cacbon chính + tên phần định mức.

Lời giải:

Công thức Tên phần thế Tên mạch Tên phần định chức
CH3CH2 CH3
Propan
  Prop An
CH2=CH-CH3
Propen
  Prop En
HC≡C-CH3
Propin
  Prop In
CH3-CH2-COOH
axit propanic
  Prop Anoic
ClCH-CH2-CH3
1 – clopropan
1-Clo Prop An
BrCH2-CH2 Br
1,2 đibrommetan
1,2 đibrom Et An
CH3-CH2-CH2 OH
propan – 1ol
  Prop An-1-ol
CH3-CH=CH-CH3
But – 2 en
  but -2-en

Giải bài 7 trang 110 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 7 (trang 110 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy dùng số đếm theo IUPAC gọi tên thay thế các hợp chất tiếp theo trong các dãy sau

Lời giải:

CHCl3 (triclometan); CCl4 (tetraclometan); Cl3C-CHCl2 (pentacloetan); Cl3 C-CCl3 (hexacloetan); CBr4(tetrabrommetan)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*