✅ Giải bài tập sách giáo khoa hóa 11 nâng cao ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

3/5 - (2 bình chọn)

✅ Chương 1: Sự điện li ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 1: Sự điện li ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 2: Phân loại các chất điện li ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 3: Axit, bazơ và muối ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 4: Sự điện li của nước – pH – Chất chỉ chỉ thị axit-bazơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 5: Luyện tập Axit, bazơ và muối ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 7: Luyện tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 8: Thực hành Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 2: Nhóm Nitơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 9: Khái quát về nhóm nitơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 10: Nitơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 11: Amoniac và muối amoni ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 12: Axit nitric và muối nitrat ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 13: Luyện tập Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 14: Photpho ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 15: Axit photphoric và muối photphat ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 16: Phân bón hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 17: Luyện tập tính chất của photpho và các hợp chất của photpho ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 18: Thực hành tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho. Phân biệt một số loại phân bón ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 3: Nhóm cacbon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 19: Khái quát về nhóm cacbon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 20: Cacbon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 21: Hợp chất của cacbon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 22: Silic và hợp chất của silic ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 23: Công nghiệp silicat ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 24: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 25: Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 26: Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 27: Phân tích nguyên tố ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 28: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 29: Luyện tập chất hữu cơ, công thức phân tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 30: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 31: Phản ứng hữu cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 32: Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 5: Hiđrocacbon no ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 33: Ankan – Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 34: Ankan – Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 35: Ankan – Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 36: Xicloankan ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 37: Luyện tập Ankan và xicloankan ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 38: Thực hành phân tích định tính – Điều chế và tính chất của metan ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 6: Hiđrocacbon không no ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 39: Anken – Danh pháp, cấu trúc và đồng phân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 40: Anken – Tính chất, điều chế và ứng dụng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 41: Ankađien ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 42: Khái niệm về tecpen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 43: Ankin ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 44: Luyện tập hiđrocacbon không no ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 45: Thực hành tính chất của hiđrocacbon không no ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 7: Hiđrocacbon thơm – Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 46: Benzen và ankylbenzen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 47: Stiren và naphtalen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 48: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 49: Luyện tập so sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không no ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 50: Thực hành tính chất của một số hiđrocacbon thơm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol – Phenol ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 51: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 52: Luyện tập dẫn xuất hiđrocacbon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 53: Ancol – Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 54: Ancol – Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 55: Phenol ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 56: Luyện tập ancol, phenol ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 57: Thực hành tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol và phenol ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 9: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 58: Anđehit và xeton ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 59: Luyện tập Anđehit và xeton ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 60: Axit cacboxylic – Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 61: Axit cacboxylic – Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 62: Luyện tập Axit cacboxylic ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa 11 Bài 63: Thực hành tính chất của anđehit và axit cacboxylic ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*