Hóa học lớp 11 Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

5/5 - (1 bình chọn)

Bài 1 trang 195 SGK Hóa 11

Bài 1 (trang 195 SGK Hóa 11): Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; các ancol mạch hở có công thức phân tử C4H10O, C4H8O.

Lời giải:

Bài 2 trang 195 SGK Hóa 11

Bài 2 (trang 195 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng ; đung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.

Lời giải:

CH3-CH2-Br + NaOH –to→ CH3-CH2-OH + NaBr

CH3-CH2-Br + NaOH –C2H5OH, to→ CH2=CH2 + NaBr + H2O

Bài 3 trang 195 SGK Hóa 11

Bài 3 (trang 195 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học của phản ứng (nếu xảy ra) giữa ancol etylic, phenol với mỗi chất sau: natri, natri hiđroxit, nước brom, dung dịch HNO3.

Lời giải:

– Ancol và phenol đều tác dụng với Na

2CH3-CH2-OH + Na → 2CH3-CH2-ONa + H2

2C6H5-OH + 2Na → 2C6H5-ONa + H2

– Ancol etylic (C2H5OH) không phản ứng với ba chất còn lại, chỉ có phenol phản ứng:

Bài 4 trang 195 SGK Hóa 11

Bài 4 (trang 195 SGK Hóa 11): Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông cạnh các câu sau:

a) Hợp chất C6H5– CH2-OH không thuộc loại hợp chất phenol mà thuộc ancol thơm.

b) Ancol etylic có thể hòa tan tốt phenol, nước.

c) Ancol và phenol đều có thể tác dụng với natri sinh ra khí hidro.

d) Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

e) Phenol tan trong dung dịch NaOH là do đã phản ứng với NaOH tạo thành muối tan.

g) Phenol tan trong dung dịch NaOH chỉ là sự hòa tan bình thường .

h) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

Lời giải:

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) Đ

e) Đ

g) S

h) S

Bài 5 trang 195 SGK Hóa 11

Bài 5 (trang 195 SGK Hóa 11): Hoàn thành các dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:

Lời giải:

Bài 6 trang 195 SGK Hóa 11

Bài 6 (trang 195 SGK Hóa 11): Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã dùng.

Lời giải:

a. Gọi số mol của etanol và phenol lần lượt là x và y (mol)

b. Theo đề bài ta có hệ phương trình

Bài 7 trang 195 SGK Hóa 11

Bài 7 (trang 195 SGK Hóa 11): Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?

A. phenol ;         B. etanol

C. đimetyl ete ;         D. metanol

Lời giải:

– Đáp án A

– Trong các chất trên thì phenol có nhiệt độ sôi cao nhất.

Lý thuyết Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

1. Ancol

    – CTCT: CnH2n+1OH (n ≥ 1).

    – Tên thông thường: Ancol + tên gốc ankyl + ic.

    Ví dụ: C2H5OH: ancol etylic.

    – Tên thay thế:

    Tên ancol = tên hidrocacbon no mạch chính + số chỉ vị trí nhóm OH + ol.

    Ví dụ:

– Phản ứng thế H của nhóm OH:

R-OH + Na → R-ONa + 1/2 H2

    – Phản ứng thế nhóm OH:

 – Phản ứng tách nước:

* Điều chế:

       – Từ etilen:

– Từ tinh bột:

2. Phenol

    – Tính axit (có lực axit mạnh hơn ancol) không làm đổi màu quỳ tím.

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

    – Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm –OH:

 – Phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen (ưu tiên vị trí ortho và para)

⇒ dùng nhận biết phenol.

    * Điều chế:

       – Oxi hóa cumen:

– Từ benzen: C6H6 → C6H5Br → C6H5ONa → C6H5OH.

3. Dẫn xuất halogen

a. Phản ứng thế

    – Các ankyl halogenua không phản ứng với nước nhưng bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch kiềm tạo ancol:

– Dẫn xuất loại anlyl halogenua bị thủy phân ngay khi đun sôi với nước:

 – Dẫn xuất loại vinyl halogenua và phenyl halogenua chỉ phản ứng với kiềm ở điều kiện nhiệt độ và áp suất cao:

b. Phản ứng tách

    Khi đun với dung dịch kiềm trong ancol, dẫn xuất halogen bị tách HX tạo thành liên kết bội:

* Quy tắc Zai-xep: Khi tách HX khỏi dẫn xuất halogen, nguyên tử halogen (X) ưu tiên tách ra cùng với H ở nguyên tử C bậc cao hơn bên cạnh.

c. Ngoài ra có phản ứng với magie

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*