✅ Giải sách giáo khoa Hóa Học lớp 11 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

✅ Chương 1: Sự điện li ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 1: Sự điện li ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 2: Axit, bazơ và muối ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 2: Nitơ – Photpho ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 7 : Nitơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 8 : Amoniac và muối amoni ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 9: Axit nitric và muối nitrat ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 10: Photpho ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 11: Axit photphoric và muối photphat ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 12: Phân bón hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 3: Cacbon – Silic ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 15 : Cacbon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 16 : Hợp chất của cacbon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 17 : Silic và hợp chất của silic ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 18 : Công nghiệp silicat ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 19 : Luyện tập : Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 20 : Mở đầu về hóa học hữu cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 21 : Công thức phân tử hợp chất hữu cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 22 : Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 23 : Phản ứng hữu cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 24 : Luyện tập : Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 5 : Hiđrocacbon no ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 25 : Ankan ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 26 : Xicloankan ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 27 : Luyện tập : Ankan và xicloankan ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 28 : Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 6 : Hiđrocacbon không no ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 29 : Anken ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 30 : Ankađien ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 32 : Ankin ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 33 : Luyện tập : Ankin ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 34 : Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 37 : Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 38 : Hệ thống hóa về hiđrocacbon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 8: Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 40 : Ancol ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 41 : Phenol ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 43 : Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 9: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 44 : Anđehit – Xeton ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 45 : Axit cacboxylic ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 47 : Bài thực hành 6 : Tính chất của anđehit và axit cacboxylic ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*