Không có ảnh

Công thức Ankan

Toán đốt cháy Hidrocacbon – Công thức tổng quát của một hiđrocabon (HC): CxHy (x, y nguyên dương) hoặc  CnH2n + 2 -2k với k là số liên kết […]