Hóa 11 Bài 37: Luyện tập Ankan và xicloankan

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 153 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 1 (trang 153 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon không phản ứng cộng thêm hiđro.

B. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon có công thức phân tử CnH2n+2

C. Hiđrocacbon không no là hiđrocacbon có phản ứng cộng với hiđro.

D. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

Lời giải:

Chọn D

Giải bài 2 trang 153 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 2 (trang 153 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy so sánh thành phần và đặc điểm cấu trúc của ankan với xicloankan.

Lời giải:

Giống nhau: đều chưa C, H và trong phân tử chỉ chứa liên kết xich ma.

Khác nhau: ankan có mạch hở, gấp khúc, monoxiclohexan có dạng mạch vòng và khi cùng số C, thì chúng kém nhau 2 nguyên tử H.

Giải bài 3 trang 153 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 3 (trang 153 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy so sánh nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng của xicloankan (CH2)n (với n = 3 – 6) với các ankan tương ứng rút ra nhận xét.

Lời giải:

Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng của xicloankan lớn hơn ankan tương ứng.

Nhận xét: khi số nguyên tử cacbon tăng lên thì nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng tăng.

Giải bài 4 trang 153 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 4 (trang 153 sgk Hóa 11 nâng cao): Ankan còn có tên là paraffin, có nghĩa là ái lực hóa học (trơ về mặt hóa học). hãy lấy ví dụ minh họa và giải thích.

Lời giải:

Các liên kết C – H và C – C trong phân tử ankan đều là liên kết cộng hóa trị σ gần như không phân cực. hóa trị của c đã bão hòa. Vì vậy ankan tương đối trơ về mặt hóa học.

Giải bài 5 trang 153 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 5 (trang 153 sgk Hóa 11 nâng cao): a) Hãy đánh dấu + vào ô xảy ra phản ứng ở bảng sau:

a)

  H2,Ni,80-120o C HCl (khí) Br2,as KMnO4/H2O
Propan        
Xilcopropan        
Butan        
Xiclobutan        
Pentan        
xiclopentan        

b) Viết Phương trình và gọi tên nếu xảy ra phản ứng.

Lời giải:

a)

  H2,Ni,80-120o C HCl (khí) Br2,as KMnO4/H2O
Propan     +  
Xilcopropan + + +  
Butan     +  
Xiclobutan +   +  
Pentan     +  
xiclopentan     +  

b) Các phản ứng xảy ra:

CH3-CH2-CH3+Br2→CH3-CHBr-CHBr-CH3+HBr

CH3-CH2-CH2-CH3+Br2→CH3-CHBr-CH2-CH3+HBr

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3+Br2→CH3-CHBr-CH2-CH2-CH3+HBr

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3+Br2→CH3-CH2-CHBr-CH2-CH3+HBr

Giải bài 6 trang 153 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 6 (trang 153 sgk Hóa 11 nâng cao):

a) Hãy viết đồng phân cấu tạo của C7H16, gọi tên chúng và cho biết em đã làm như thế nào để viết được đầy đủ các đồng phân cấu tạo của C7H16.

b) Cũng hỏi câu hỏi như câu a với trường hợp monoxicloankan C6H12

Lời giải:

a)

b)

Giải bài 7 trang 153 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 7 (trang 153 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) ở mỗi câu sau:

a) xiclopropan là hiđrocacbon không no vì có phản ứng cộng.

b) propan không làm mất màu dung dịch KMnO4

c) xiclopropan làm mất màu dung dịch KMnO4

d) khi đun nóng mạch propan bị tách H2 chuyển thành xicloprpan.

Lời giải:

a) S

b) Đ

c) S

d) S

Giải bài 8 trang 153 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 8 (trang 153 sgk Hóa 11 nâng cao):

a) Hãy lập công thức % khối lượng C, H của monoxicloankan theo số lượng nguyên tử C trong phân tử. Nhận xét kết quả thu được.

b) cũng câu hởi a đối với ankan. Hàm lượng % C, H ở ankan C2H2n+2 sẽ biến đổi như thế nào khi n→∞

Lời giải:

Nhận xét: với xicloankan, phần trăm khối lượng C và H không dổi, không phụ thuộc vào n.

nhận xét: khi m tiến đều từ 1 đến ∞, giới hạn phần trăm khối lượng của C và H biến đổi như sau:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*