Hóa 11 Bài 4: Sự điện li của nước – pH – Chất chỉ chỉ thị axit-bazơ

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 20 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 1 (trang 20 sgk Hóa 11 nâng cao): Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

Lời giải:

– Môi trường axit [H+] > 10-7 ⇒ pH < 7

– Môi trường bazơ [H+] < 10-7 ⇒ pH > 7

– Môi trường trung tính [H+] = 10-7 ⇒ pH = 7

Giải bài 2 trang 20 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 2 (trang 20 sgk Hóa 11 nâng cao): Một dung dịch có [OH] = 2,5.10-10M. Môi trường của dung dịch là:

A. Axit

B. Kiềm

C. Trung tính

D. Không xác định được.

Lời giải:

Chọn A.

Ta có: pOH = -lg[OH] = -lg2,5.10-10 = 9,6

⇒ pH = 14 – 9,6 = 4,4 < 7

⇒ Môi trường của dung dịch là axit.

Giải bài 3 trang 20 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 3 (trang 20 sgk Hóa 11 nâng cao): Trong dung dịch HNO3 0,010M, tích số ion của nước là :

A. [H+][OH] = 1,0.10-14

B. [H+][OH] > 1,0.10-14

C. [H+][OH] < 1,0.10-14

D. không xác định được.

Lời giải:

Chọn A. [H+][OH] = 1,0.10-14

Giải bài 4 trang 20 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 4 (trang 20 sgk Hóa 11 nâng cao): Một dung dịch có [H+] = 4,2.10-3M, đánh giá nào dưới đây là đúng?

A. pH = 3,00;

B. pH = 4,00;

C. pH < 3,00;

D. pH > 4,00.

Lời giải:

Chọn C.

Ta có: pH = -lg[H+] = -lg4,2.10-3 = 2,3767 < 3

Giải bài 5 trang 20 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 5 (trang 20 sgk Hóa 11 nâng cao): Một dung dịch có pH = 5,00, đánh giá nào dưới đây là đúng ?

A. [H+] = 2,0.10-5M ;

B. [H+] = 5,0.10-4M ;

C. [H+] = 1,0.10-5M ;

D. [H+] = 1,0.10-4M ;

Lời giải:

Chọn C. Ta có pH = -lg[H+] = 5 ⇒ [H+] = 1,0.10-5M ;

Giải bài 6 trang 20 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 6 (trang 20 sgk Hóa 11 nâng cao): Ka(CH3COOH) = 1,75.10-5 ; Ka(HNO2) = 4,0.10-4. Nếu hai axit có nồng độ mol bằng nhau và ở cùng nhiệt đô, khi quá trình điện li ở trạng thái cân bằng, đánh giá nào dưới đây là đúng ?

A. [H+]CH3COOH > [H+]HNO2 ;

B. [H+]CH3COOH < [H+]HNO2 ;

C. pH(CH3COOH) < pH(HNO2) ;

D. [CH3COO] > [NO2].

Lời giải:

Chọn B.

Giải bài 7 trang 20 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 7 (trang 20 sgk Hóa 11 nâng cao): Hai dung dịch axit đưa ra ở câu 6 có cùng nồng độ mol và ở cùng nhiệt độ, axit nào có độ điện li α lớn hơn?

Lời giải:

Giải bài 8 trang 20 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 8 (trang 20 sgk Hóa 11 nâng cao): Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

Lời giải:

Chất chỉ thị axit – bazơ : Là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch.

Màu của quỳ và phenolphtanein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

– pH ≤ 6: Quỳ hóa đỏ, phenolphtanein không màu.

– pH = 7: Quỳ không đổi màu, phenolphtanein không màu.

– 8 ≤ pH ≤ 8,3: Quỳ hóa xanh, phenophtanein không màu.

– pH ≥ 8,3: Quỳ hóa xanh, phenolphtanein hóa hồng.

Giải bài 9 trang 20 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 9 (trang 20 sgk Hóa 11 nâng cao): Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 300,0 ml dung dịch có pH = 10,0?

Lời giải:

Ta có: pH = 10 ⇒ pOH = 14 – 10 = 4 ⇒ [OH] = 10-4M

⇒ nOH = [OH].V = 10-4. 0,3 = 3.10-5 mol

Khối lượng NaOH cần dùng : m = 40.3.10-5 = 12.10-4 = 0,0012 (g).

Giải bài 10 trang 20 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 10 (trang 20 sgk Hóa 11 nâng cao):

a) Tính pH của dung dịch chứa 1,46g HCl trong 400,0 ml.

b) Tính pH của dung dịch tạo thành sau khi trộn 100,0 ml dung dịch HCl 1,00M và 400,0 ml dung dịch NaOH 0,375M.

Lời giải:

a) nHCl = 1,46/35,5 = 0,04 mol

⇒ [H+] = 0,04/0,4 = 10-1M ⇒ pH = -lg10-1 = 1

b) nHCl = 0,1 mol; nNaOH = 0,4.0,375 = 0,15 (mol)

⇒ pOH = -lg[OH] = -lg10-1= 1 ⇒ pH = 13.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*