Hóa 11 Bài 5: Luyện tập Axit, bazơ và muối

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 23 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 1 (trang 23 sgk Hóa 11 nâng cao): Viết các biểu thức tính hằng số phân li axit Ka hoặc hằng số phân li bazơ Kb của các axit và bazơ sau: HClO, BrO, HNO2, NO2.

Lời giải:

HClO ⇄ H+ + ClO

BrO + H2O ⇄ HBrO + OH

HNO2 ⇄ H+ + NO2

NO2 + H2O ⇄ HNO2 + OH

Giải bài 2 trang 23 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 2 (trang 23 sgk Hóa 11 nâng cao): Đối với dung dịch axit yếu HNO2 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây là đúng?

A. pH > 1,00;

B. pH = 1,00;

C. [H+] > [NO2];

D. [H+] < [NO2];

Lời giải:

Chọn A.

Ta có: [H+] = x = 10-pH

Và x < 0,1 ≈ 10-1⇒ [H+] < 10-1⇒ 10-pH < 10-1⇒ pH > 1

Giải bài 3 trang 23 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 3 (trang 23 sgk Hóa 11 nâng cao): Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây là đúng ?

A. pH < 1,00;

B. pH > 1,00;

C. [H+] = [NO3];

D. [H+] > [NO3];

Lời giải:

Chọn C.

HNO3 → H+ + NO3

[H+] = [NO3] = 0,1M

Giải bài 4 trang 23 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 4 (trang 23 sgk Hóa 11 nâng cao): Độ điện li α của axit yếu tăng theo độ pha loãng dung dịch. Khi đó giá trị của hằng số phân li axit Ka

A. tăng.

B. giảm.

C. không đổi.

D. có thể tăng, có thể giảm.

Lời giải:

Chọn A. Khi pha loãng, độ điện li α tăng ⇒ Ka tăng (K = α2.C)

Giải bài 5 trang 23 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 5 (trang 23 sgk Hóa 11 nâng cao):

a) Hòa tan hoàn toàn 2,4g Mg trong 100,0 ml dung dịch HCl 2,1M. Tính pH của dung dịch thu được.

b) Tính pH của dung dịch thu được sau khi trộn 40,0 ml dung dịch HCl 0,50M với 60,0 ml dung dịch NaOH 0,50M

Lời giải:

a) nMg = 2,4/24 = 0,1 mol; nHCl = 0,1.2,1 = 0,21 mol

Số mol HCl dư : (0,21 – 0,2) = 0,01 mol

⇒ [H+] = 0,01/0,1 = 0,1 mol/lít ⇒ pH = -lg[H+] = 1

b) nHCl= 0,04.0,5 = 0,02 (mol); nNaOH = 0,06.0,5 = 0,03 (mol)

⇒ nOHdư = 0,01 mol

⇒ [OH]dư = (nOH)/V = 0,01/0,1 = 10-1M

⇒ pOH = -lg[OH] = -lg10-1= 1 ⇒ pH = 13.

Giải bài 6 trang 23 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 6 (trang 23 sgk Hóa 11 nâng cao): Viết phương trình điện li của các chất sau trong nước: MgSO4, HClO3, H2S, Pb(OH)2, LiOH

Lời giải:

Phương trình điện li:

MgSO4 → Mg2+ + SO42-

Pb(OH)2 ⇄ Pb(OH)+ + OH

Pb(OH)+ ⇄ Pb2+ + OH

H2S ⇄ H+ + HS

HS ⇄ H+ + S2-

HClO3 → H+ + ClO3

H2PbO2 ⇄ H+ + HPbO2

HPbO2 ↔ H+ + PbO22-

LiOH → Li+ + OH

Giải bài 7 trang 23 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 7 (trang 23 sgk Hóa 11 nâng cao): Ion nào dưới đây là axit theo thuyết Bron – stêt?

A. SO42-;

B. NH4+;

C. NO3;

D. SO32-.

Lời giải:

Chọn B. NH4+ : NH4+ + H2O ↔ NH3 + H3O+

Giải bài 8 trang 23 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 8 (trang 23 sgk Hóa 11 nâng cao): Theo thuyết Bron – stêt, ion nào dưới đây là bazơ?

A. Cu2+;

B. Fe3+;

C. BrO;

D. Ag+.

Lời giải:

Chọn C. BrO : BrO + H2O ↔ HBrO + OH

Giải bài 9 trang 23 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 9 (trang 23 sgk Hóa 11 nâng cao): Ion nào sau đây là lưỡng tính theo thuyết Bron – Stêt?

A. Fe2+ ;

B. Al3+ ;

C. HS ;

D. Cl.

Lời giải:

Chọn C. HS là ion lưỡng tính.

HS + H2O ↔ H2S + OH

HS + H2O ↔ S2- + H3O+

Giải bài 10 trang 23 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 10 (trang 23 sgk Hóa 11 nâng cao): Tính nồng độ mol của ion H+ trong dung dịch HNO2 0,10M, biết rằng hằng số phân li axit của HNO2 là Ka = 4,0.10-4.

Lời giải:

Xét 1 lít dung dịch HNO2

Vì x << 0,1 ⇒ (0,1 – x) ≈ 0,1 ⇒ x.x = 0,1.4.10-4 = 40.10-6 ⇒ x = 6,32.10-3.

⇒ [H+] = 6,32.10-3 mol/ lít

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*