IELTS Reading topic History

5/5 - (1 bình chọn)

Language Development topic History

Vocabulary

EnglishPhoneticVietnamese
archaeologist (n)/ˌɑːrkiˈɑːlədʒɪst/ 
arrow (n)/ˈærəʊ/ 
artifact/ artefact (n)/ˈɑːrtɪfækt/ 
associated with (adj)/əˈsəʊʃieɪtɪd wɪθ/ 
assortment (n)/əˈsɔːrtmənt/ 
beam (n)/biːm/ 
burial (n)/ˈberiəl/ 
cart (n)/kɑːrt/ 
characteristic (n, adj)/ˌkærəktəˈrɪstɪk/ 
coastal (adj)/ˈkəʊstl/ 
curving (adj)/kɜːrvɪŋ/ 
determine (v)/dɪˈtɜːrmɪn/ 
disintegrate (v) /dɪsˈɪntɪɡreɪt/ 
domestic (adj)/dəˈmestɪk/ 
double-ended (adj)/ˈdʌbl endɪd/ 
elaborate (adj)/ɪˈlæbərət/ 
embody (v)/ɪmˈbɑːdi/ 
fittings (n)/ˈfɪtɪŋz/ 
grave (n)/ɡreɪv/ 
gunwale (n)/ˈɡʌnweɪl/ 
harness (n)/ˈhɑːrnɪs/ 
impression (n)/ɪmˈpreʃn/ 
indicate (v)/ˈɪndɪkeɪt/ 
climax (n)/ˈklaɪmæks/ 
lavish (adj)/ˈlævɪʃ/ 
mast (n)/mæst/ 
militarization (n)/ˌmɪlɪtərəˈzeɪʃn/ 
oar (v,n)/ɔːr/ 
ox (n)/ɑːks/ 
precursor (n)/priˈkɜːrsər/ 
primary (adj)/ˈpraɪmeri/ 
ratio (n)/ˈreɪʃiəʊ/ 
renown (adj)/rɪˈnaʊn/ 
rivet (n)/ˈrɪvɪt/ 
saddle (n)/ˈsædl/ 
shield (n)/ʃiːld/ 
skeleton (n)/ˈskelɪtn/ 
sledge (n)/sledʒ/ 
status (n)/ˈsteɪtəs/ 
stern (n)/stɜːrn/ 
sufficient (adj)/səˈfɪʃnt/ 
technical perfection (n)/ˈteknɪkl pərˈfekʃn/ 
tent (n)/tent/ 
trading (n)/ˈtreɪdɪŋ/ 
transitional (adj)/trænˈzɪʃənl/ 
unearth (v)/ʌnˈɜːrθ/ 
vessel (n)/ˈvesl/ 
warfare (n)/ˈwɔːrfer/ 
warrant (v)/ˈwɔːrənt/ 
yield (v)/jiːld/ 

Exercise 1. Match the following words with their synonyms.

WordSynonym
1. vesselA. swift
2. warriorB. ship
3. fastC. rot
4. disintegrateD. soldier
5. outlineF. impression
  1. …………..  2. …………..  3. …………..  4. …………..  5. …………..

Exercise 2. Match the word with the correct image.

ox and cartshieldsaddlerivetsledge

5. ………………………………………….

Exercise 3. Label the parts of a Viking ship with given words.

gunwalemaststern

1.…………..………….. 2. …………..………….. 3. …………..…………..

Grammar

Reduced Relative Clause (cont.)

Reduced Relative Clause (Mệnh đề quan hệ rút gọn) là 1 mệnh đề quan hệ đã được lược bỏ bớt đại từ quan hệ và đôi khi là cả các trợ động từ (auxiliary verbs) như to be, have/has been…

Có rất nhiều phương pháp rút gọn mệnh đề quan hệ, nhưng nổi bật trong bài đọc này là rút gọn mệnh đề quan hệ khi hết hợp với câu bị động (Passive voice).

Exercise 4. Relative clauses in the following sentences have been reduced. Rewrite the sentences by adding which + be in appropriate place.

  1. The Nydam boat, found in 1863 in Southern Jutland, dates from the fifth century.

Reduced relative clause: …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……

  1. The Gokstad ship, found in 1880 in Sandefjorde, Norway, is 79ft long.

Reduced relative clause: …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……

  1. The Ladby ship, believed to date from the 10th century, was unearthed in 1935 in Funen, Denmark.

Reduced relative clause: …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……

Exam Focus

Scanning

Scanning là kỹ năng dùng mắt để quét, tìm kiếm và xác định vị trí của một từ khóa trong đoạn văn/bài đọc. Các từ khóa được chọn làm mục tiêu (Targets) của kỹ năng Scanning thường là tên riêng, số liệu, cụm từ viết hoa/viết tắt, hoặc các cụm danh từ chuyên ngành, dễ phát hiện.

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

✅ TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*