Bài tập kinh tế vi mô

5/5 - (1 bình chọn)

BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN MÔN KINH TẾ VI MÔ , HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ THAM KHẢO ÔN THI KTHP

Bài số 1: Giả sử một doanh nghiệp có hàm cầu về sản phẩm là: 

P=100-0,01Q đơn vị USD

Hàm tổng chi phí của doanh nghiệp TC = 50 Q

a.     Viết phương trình biểu diễn tổng doanh thu, doanh thu biên và chi phí biên

TR?     MR?   MC?

TR=P*Q =(100-0,01Q)Q =100Q-0,01Q2

MR=TR’q=(100Q-0,01Q2)’=100-0,02Q

MC= TC’q=50Q’=50

b.    Xác định mức sản lượng tối đa hoá lợi nhuận của doanh nghiệp

Q?  Để dn tối đa hoá lợi nhuận. MR=MC

100-0,02Q=50                       Q=2500

c.     Nếu doanh nghiệp phải chịu thuế t=10USD/đơn vị sản phẩm thì sản lượng , gía bao nhiêu để doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận.

MCt=MC+t =50+10=60

P,Q?    MR=MCt

100-0,02Q =60         Q=2000, THAY Q vào phương trình đường cầu 

P=100-0,01Q =100-0,01*2000 =80

d.    Xác định giá và lượng sản phẩm để doanh nghiệp tối hoá doanh thu.

P, Q?  Để dn tối đa hoá doanh thu: MR=0

MR=100-0,02Q=0    

Q=5000 Thay vào phương trình đường cầu

P=100-0,01Q =100-0,01*5000 =50

Bài số 2 : Có 70 người tiêu dùng một sản phẩm trên thị trường

Sản phẩm này do một hãng sản xuất với hàm chi phí sản xuất như sau :

                                    VC=Q2/6 +30Q và FC =15000

a.     Xác định hàm cầu thị trường:

Hàm cầu mỗi người tiêu dùng giống nhau và được cho bởi

P=280 -70 Qcn/4 suy ra Qcn=(280-P)4/70=16-4/70P

Qtt= 70Qcn=(280-P)4/70 *70=1120-4P

Rút P=1120/4-Q/4

Hàm cầu thị trường P= 280-Q/4

b.    Xác định mức sản lượng và giá bán để tối đa hoá lợi nhuận ? Tính lợi nhuận đó?

Điều kiện tối đa hoá lợi nhuận: MR=MC

MR=TR’ =(280-Q/4)Q’=280-1/2Q

MC=VC’ =TC’= (Q2/6 +30Q)’=1/3Q+30

280-1/2Q=1/3Q+30

Q=300,           P=205,           TP=22.500

c.     Xác định mức sản lượng và giá bán cũng như lợi nhuận thu được trong hai trường hợp sau :

                                       i.     Chính phủ đánh thuế cố định 10.000 USD    TCt=TC+T

Khi có thuế cố định thì 

TCt=TC+T = Q2/6 +30Q +15000+10000 = Q2/6 +30Q+25000

Giá và lượng tối đa hoá lợi nhuận sau thuế không thay đổi: Q=300, P=205

Lợi nhuận sau thuế là: TPt=TP-10.000=12.50

                                      ii.     Chính phủ đánh thuế 20 USD/ đvsp               MCt=MC+t

d.    Để tối đa sản lượng bán mà không bị lỗ thì sản lượng và giá bán của hãng phải bao nhiêu ?TP=TR-TC>=0

Q>=67,62                  Q<=532,38

Q=532,38

e.     Để đạt được lợi nhuận định mức bằng 20% tổng chi phí sản xuất. Hãng sẽ sản xuất ở mức sản lượng, giá bán nào ? Lợi nhuận thu được bao nhiêu ?

TP=20%TC=TR-TC                        TR-0,8TC=0

20%( Q2/6 +30Q +15000) =P*Q-(Q2/6 +30Q +15000)

P*Q-0,8 (Q2/6 +30Q +15000)=0

(280-Q/4)Q -0,8(Q2/6 +30Q +15000)=0

Q=50,73         P=                   TP=TR-TC

Q=617,1         P=                   TP=TR-TC

Các dạng bài tập kinh tế vi mô có đáp án

Bài tập về hàm cung và hàm cầu

 1. Bài 1

Hàm cầu và hàm số cung của một sản phẩm được cho dưới đây cầu: P=-1/2Q+100; cung: P=Q+10 (P: đồng, Q:kg)
a. Hãy tìm điểm cân bằng của thị trường
b. Hãy tính độ co giãn của cung và cầu theo giá tại điểm cân bằng của thị trường
c. Hãy tính thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng, thặng dư toàn xã hội. Giả sử chính phủ đánh thuế 5 đồng/đvsp.Tổn thất xã hội do thuế gây ra là bao nhiêu? Vì sao lại có khoản tổn thất đó?
d. Nếu nhà nước áp đặt mức giá trần cho sản phẩm là 50 đồng, hãy tính khoản tổn thất vô ích của phúc lợi xã hội và hãy giải thích tại sao lại có khoản tổn thất này?
Lời giải:
a) Tại điểm cân bằng, ta có: PE=PS=PD, QE=QS=QD
=> Giải phương trình cung cầu suy ra được: PE=70 VÀ QE=60
b) Ed= Q’d*P/Q= – 2,33, Es= Q’s*P/Q= 1,167
c) Vẽ hình ra có : CS= 900, PS=1800
=> NSB=CS+PS=2700 G/S CP đánh thuế vào người sản xuất là: t= 5 => PS=Q+15
– Điểm cân bằng mới: PE’=71.67, QE’=56,67
– Giá mà người tiêu dùng phải trả: PD= Giá cân bằng sau thuế = 71,67
– Giá mà người sản xuất phải trả: PS= 71,67- T=66,67 CS=802,73, PS= 1605,74=> NSB= 2408,47
– Phần mất không là: 291,53
d) PC= 50 => QD=100,QS=40=> DWL= 300

2. Bài 2 

Một hãng sản xuất có hàm cầu là:Q=130-10P
a) Khi giá bán P=9 thì doanh thu là bao nhiêu? Tính độ co giãn của cầu theo giá tại mức giá này và cho nhận xét.
b) Hãng đang bán với giá P=8,5 hãng quyết định giảm già để tăng doanh thu.quyết định này của hãng đúng hay sai? Vì sao?
c) Nếu cho hàm cung Qs=80, hãy tính giá và lượng cân bằng? Tính độ co giãn của cầu theo giá tại mức giá cân bằng và cho nhận xét
Lời giải:
a) Ta có: P=9 thay vào pt đường cầu ta được: Q=130-10×9=40.
Ta lại có TR=PxQ= 9×40= 360
Vậy khi giá bán là P=9 thì doanh thu là TR= 360.
Ta có: Q= 130-10P => (Q)`= -10
=> Độ co giãn của đường cầu = (Q)`x P\Q= -10×9\40= -2,25
Vậy khi giá thay đổi 1% thì lượng cầu thay đổi 2,25%
b) Khi giá là P= 8,5 thì lúc đó lượng cầu sẽ là Q=130-10×8,5=45 Lúc đó doanh thu sẽ là TR= 8,5×45=382,5 Vậy khi hãng quyết định giảm giá thì doanh thu đạt được lớn hơn. Quyết định của hãng là đúng.
c) Tại vị trí cân bằng ta có: Qd=Qs
<=> 130-10P=80
<=>10P=50
<=>P =5
=>Pe=5. Qe=Qs=80.
Vậy mức giá cân bằng là P=5, mức sản lượng cân bằng là Q=80
Độ co giãn của đường cầu= -10×5/80= -0,625.
Vậy khi giá thay đổi 1% thì lượng sẽ thay đổi 0,625%.

BÀI TẬP ÔN THI CĂN BẢN KINH TẾ VI MÔ

BÀI TẬPCĂN BẢN VI MÔ

Bài tập 1:

Trong ngắn hạn, giả sử một nhà sản xuất ghế có máy móc thiết bị là cố định. Biết rằng khi số người lao động được sử dụng trong quá trình sản xuất tăng từ 1 đến 7. Số ghế sản xuất được thay đổi như sau: 10, 17, 22, 25, 26, 25, 23.

a.Tính năng suất cận biên và năng suất trung bình của lao động

b.Có phải hàm sản xuất này phản ảnh quy luật năng suất cận biên giảm dần đối với lao động? Giải thích vì sao

c.Giải thích lý do làm năng suất cận biên của lao động có thể trở thành âm

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống trong bảng dưới đây:

Số lượng yếu tố sản xuất biến đổi(1)Tổng sản lượng (TP) (2)Năng suất cận biên của yếu tố sản xuất biến đổi(AP)(3)Năng suất trung bình yếu tố sản xuất biến đổi (AP)(4)
01234560150  760     200 150   200   150

Bài tập 3:

Một nhà sản xuất cần 2 yếu tố sản xuất K và L để sản xuất sản phẩm X. Biết rằng người này đã chi một khoản tiền là C=15.000 để mua hoặc thuê 2 yếu tố này với giá tương ứng PK = 600 và PL = 300. Hàm sản xuất được cho bởi:

Q = 2K(L – 2)

a.Xác định hàm năng suất cận biên (MP) của các yếu tố K và L. Xác định tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên giữa K và L.

b.Tìm phương án sản xuất tối ưu và sản lượng tối đa đạt được.

c.Nếu nhà máy muốn sản xuất 900 đơn vị, tìm phương án sản xuất tối thiểu.

Bài số 4:Một công ty có tổng chi phí TC=480 dùng để sản xuất hàng hoá X với hai yếu tố đầu vào là K và L. Đồ thị đường đồng lượng và đường đồng phí như sau:

a. Xác định giá của các đầu vào K và L

b.    Xác định tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên của hai yếu tố sản xuất là K và L

c.     Nếu lựa chọn đầu vào điểm A thì hãng này có đạt được sản lượng tối đa không?Tại sao?

Bài số 5: Giả sử một doanh nghiệp có hàm cầu về sản phẩm là: P=100-0,01Q đơn vị USD

Hàm tổng chi phí của doanh nghiệp TC = 50 Q

a.     Viết phương trình biểu diễn tổng doanh thu, doanh thu biên và chi phí biên

b.    Xác định mức sản lượng tối đa hoá lợi nhuận của doanh nghiệp

c.     Nếu doanh nghiệp phải chịu thuế t=10USD /đơn vị sản phẩm thì sản lượng , gía bao nhiêu để doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận

d.    Xác định giá và lượng sản phẩm để doanh nghiệp tối hoá doanh thu

Bài số 6:Gỉa sử hàm số cầu và hàm tổng chi phí của một doanh nghiệp được xác định bởi thông số sau:

P=80-Q

TC=Q2+20Q+350

a.     Hãy xem xét chiến lược tối đa hoá lợi nhụân và tối đa hoá doanh thu của doanh nghiệp

b.    Xác định Q và P của doanh nghiệp khi theo đuổi mục tiêu doanh thu càng lớn càng tốt, trong điều kiện ấn định tổng lợi nhuận là 50

Bài số 7:Một hãng biết được đường cầu về sản phẩm của mình là P=200-0,02Q

Hàm tổng chi phí là: TC=100Q-30.000

a.     Viết phương trình biểu diễn tổng doanh thu, doanh thu biên và chi phí biên

b.    Nếu hãng chịu thuế t=10USD/đv thì sản lượng và giá bao nhiêu để doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận.

Bài số 8 : Cầu thị trường về sách KTVM là D: P=20-0,01Q

Tổng chi phí cho việc xuất bản cuốn sách này là TC=1000+2Q

a.     Xác định số lượng sách in và giá bán khi doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hoá doanh thu và tối đa hoá lợi nhuận

b.    Nếu mức giá bán cao nhất quy định cho một cuốn sách là 9USD thì lợi nhuận của nhà xuất bản này sẽ thay đổi như thế nào ?

Bài số 9 : Một hãng sản xuất với chi phí bình quân là ATC= Q+2+4/Q và đường cầu có dạng P=50-Q

a.     Quyết định của doanh nghiệp để tối đa hoá lợi nhuận ? Tính lợi nhuận đó ?

b.    Hãng sẽ đặt mức giá nào để tối đa hoá doanh thu

c.     Doanh nghiệp sản xuất mức sản lượng nào để doanh thu cao nhất, trong trường hợp lợi nhuận ràng buộc là 194.

Bài số 10 : Có 70 người tiêu dùng một sản phẩm trên thị trường

Hàm cầu mỗi người tiêu dùng giống nhau và được cho bởi

P=280 -70 Q/4

Sản phẩm này do một hãng sản xuất với hàm chi phí sản xuất như sau :

                                    VC=Q2/6 +30Q và FC =15000

a.     Xác định hàm cầu thị trường

b.    Xác định mức sản lượng và giá bán để tối đa hoá lợi nhuận ? Tính lợi nhuận đó

c.     Xác định mức sản lượng và giá bán củng như lợi nhuận thu được trong hai trường hợp sau :

                                              i.     Chính phủ đánh thuế cố định 10.000 USD

                                             ii.     Chính phủ đánh thuế 20 USD/ đvsp

d.    Để tối đa sản lượng bán mà không bị lỗ thì sản lượng và giá bán của hãng phải bao nhiêu ?

e.     Để đạt được lợi nhuận định mức bằng 20% tổng chi phí sản xuất. Hãng sẽ sản xuất ở mức sản lượng, giá bán nào ? Lợi nhuận thu được bao nhiêu ?

Xem thêm

Gia sư môn Kinh tế vi mô

Gia sư môn Kinh tế vĩ mô

Công thức kinh tế vĩ mô

Công thức kinh tế vi mô

Bài tập kinh tế vi mô

Đề thi trắc nghiệm kinh tế vi mô, vĩ mô

Đề thi trắc nghiệm kinh tế vi mô, vĩ mô (Phần 2)