Bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 5 có đáp án

5/5 - (1 bình chọn)

I. Fill in the blank space with the missing words to make a present continuous sentence.

Example: He is reading a book.

1. I ______________ (listen) to music.

2. She ______________ (watch) a movie.

3. I ______________ (speak) English now.

4. He ______________ (jump) on the bed.

5. They ______________ (run) really fast.

6. I ______________ (study) English at school.

7. He ______________ (sing) a song.

8. We ______________ (play) computer games.

9. I ______________ (drink) juice.

10. The students ______________ (sleep) in class.

11. She ______________ (eat) a sandwich.

12. I ______________ (walk) to school.

13. He ______________ (talk) on the phone.

14. They ______________ (dance) to music.

15. I ______________ (kick) the ball.

II. Change the sentence in Part I. into negative form. 

ĐÁP ÁN

I. Fill in the blank space with the missing words to make a present continuous sentence.

Example: He is reading a book.

1. I ________am listening______ (listen) to music.

2. She _____is watching_________ (watch) a movie.

3. I ______am speaking________ (speak) English now.

4. He ______is jumping________ (jump) on the bed.

5. They _______are running_______ (run) really fast.

6. I _______am studying_______ (study) English at school.

7. He ______is singing________ (sing) a song.

8. We _______are playing_______ (play) computer games.

9. I ________am drinking______ (drink) juice.

10. The students ________are sleeping______ (sleep) in class.

11. She ______is eating________ (eat) a sandwich.

12. I _________am walking_____ (walk) to school.

13. He _______is talking_______ (talk) on the phone.

14. They ______are dancing________ (dance) to music.

15. I _______am kicking_______ (kick) the ball.

II. Change the sentence in Part I. into negative form. 

1. I am not listening to music.

2. She is not watching a movie.

3. I am not speaking English now.

4. He is not jumping on the bed.

5. They are not running really fast.

6. I am not studying English at school.

7. He is not singing a song.

8. We are not playing computer games.

9. I am not drinking juice.

10. The students are not sleeping in class.

11. She is not eating a sandwich.

12. I am not walking to school.

13. He is not talking on the phone.

14. They are not dancing to music.

15. I am not kicking the ball.

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5

Xem thêm

Gia sư tiếng Anh TPHCMBài tập thì quá khứ đơn lớp 5 có đáp án
Bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 5 có đáp ánBài tập thì hiện tại đơn lớp 5 có đáp án
Bài tập Some Any lớp 5 có đáp ánBài tập A An lớp 5 có đáp án
Thì quá khứ đơn lớp 5Đại từ nhân xưng, Tính từ và Đại từ sở hữu lớp 5

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*