Công thức word form

4/5 - (2 bình chọn)

I. Word Formation

1. Các bước cần làm để làm tốt dạng Word Form

Đối với dạng bài word form, hiểu được nghĩa của từ thì bài sẽ trở nên rất dễ dàng. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ vốn từ vựng để làm việc này. Do đó, khi gặp bài tập dạng này. các em đừng cố gắng hiểu nghĩa của từ. Dưới đây là hai bước làm bài sẽ giúp các em:

 • Bước 1: Nhìn vào từ phía trước và sau chỗ trống để xác định TỪ LOẠI mình cần điền là từ gì.
 • Bước 2: Nhận dạng xem đâu là từ cần tìm trong 4 đáp án.

Ví dụ:Materials for the seminar will be sent to all _______ two weeks in advance.
A. attendance C. attendees
B. attends D. attend

Bước 1:-Các em nhìn vào từ đứng trước, đứng sau chỗ trống.
-Xuất hiện từ “all” –> Ô trống chỉ có thể là danh từ
-B và D bị loại vì là động từ.(Attend (v) tham gia, tham dự)
Bước 2: Vấn đề là cả A (-ce) và C (-ee) đều là danh từ. Lúc này các em phải xác định xem ô trống cần điền là danh từ chỉ người hay vật (Thường sẽ nhìn vào đuôi (ee – người) hoặc có thể nhìn vào động từ để xác định)
A: attendance: sự tham gia
C: attendees: những người tham gia/ người tham dự
–> Đáp án sẽ là C

2. Những điểm đáng lưu ý trong bài tập Word Form

Để làm tốt dạng bài tập từ vựng, ta cần lưu ý các điểm sau đây:

2.1 Thay đổi loại từ:

Trong tiếng Anh có nhiều từ được sử dụng với những loại từ khác nhau và có nghĩa khác nhau.

Ví dụ

a cook (danh từ): đầu bếp, to cook (động từ): nấu ăn

a graduate (danh từ) : sinh viên tốt nghiệp

to graduate (động tù): tố nghiệp

2.2 Từ ghép:

a. Danh từ ghép:

Phương thức thông thường nhất là sự ghép tự do hai danh từ với nhau để tạo thành danh từ mới. Cách ghép tự do này có thể áp dụng đối với nhiều trường hợp và danh từ ghép có thể là hai từ hoặc một từ, đôi khi mang một nghĩa mới.

Phần lớn danh từ ghép được tạo thành bới:

 • Danh từ + danh từ:

A tennis club: câu lạc bộ quần vợt

A telephone bill: hóa đơn điện thoại

A train journey: chuyến đi bằng tàu hỏa

 • Danh động từ + danh từ

A swimming pool: hồ bơi

A sleeping bag: túi ngủ

Washing powder: bột giặt

 • Tính từ + danh từ:

A greenhouse: nhà kình

A blackboard: bảng viết

Quicksilver: thủy ngân

A black sheep: kẻ hư hỏng

 • Một số ít danh từ ghép có thể gồm ba từ hoặc nhiều hơn:

Merry- go- round (trò chơi ngựa quay)

Forget- me- not (hoa lưu li)

Mother- in- law (mẹ chồng/ mẹ vợ)

Danh từ ghép có thể được viết như:

 • Hai từ rời: book seller (người bán sách), dog trainer (người huấn luyện chó)
 • Hai từ có gạch nối ở giữa: waste- bin (giỏ rác), living-room (phòng khách)
 • Một từ duy nhất: watchmaker (thợ chế tạo đồng hồ), schoolchildren (học sinh), chairman (chủ tọa).

Trong cấu tạo “danh từ + danh từ”, danh từ đi trước thường có dạng số ít nhưng cũng có trường hợp ở dạng số nhiều:

A vegetable garden (vườn rau)

An eye test (kiểm tra mắt)

A sports shop (cửa hàng bán đồ thể thao)

A goods train (tàu chở hàng)

b. Tính từ ghép:

Tính từ ghép thường gồm hai hoặc nhiều từ kết hợp với nhau và được dùng như một từ duy nhất. Tính từ ghép có thể được viết thành:

 • Một từ duy nhât:

Life + long -> lifelong (cả đời)

Home + sick -> homesick (nhớ nhà)

 • Hai từ có dấu gạch nối ở giữa :

After + school -> after- school (sau giờ học)

Back + up ->back-up/ backup (giúp đỡ)

 • Nhiều từ có dấu gạch nối ở giữa

A two-hour-long test (bài kiểm tra kéo dài hai giờ)

A ten-year-old-boy (cậu bé lên mười)

Tính từ ghép có thể được tạo thành bởi:

– Danh từ + tính từ:

Duty-free (miễn thuế) noteworthy (đáng chú ý)

Nationwide (khắp nước) blood-thirsty (khát máu)

– Danh từ + phân từ:

Handmade (làm bằng tay) time-consuming (tốn thời gian)

Breath- taking (đáng kinh ngạc) heart- broken (đau khổ)

– Trạng từ + phân từ:

ill- equipped (trang bị kém) outspoken (thẳng thắn)

well- behaved (lễ phép) high- sounding (huyên hoang)

– Tính từ + phân từ:

Good-looking (xinh xắn) easy-going (thoải mái)

Beautiful-sounding (nghe hay) middle-ranking (bậc trung)

– Tính từ+ danh từ kết hợp với tận cùng –ed:

old-fashioned (lỗi thời) absent –minded (đãng trí)

fair-skinned (da trắng) artistic- minded (có óc thẩm mỹ)

2.3 Thành lập từ

Các em chú ý cách thành lập từ để có thể ghi nhớ các tiền tố/hậu tố tạo nên từ. Đây cũng là một cách rất hữu hiệu để nhận biết và phân biệt loại từ trong bài tập word form.

2.3.1 Danh từ

2.3.2 Tính từ

2.3.3 Động từ

2.3.4 Trạng từ

Phần lớn trạng từ được thành lập như sau

adv = adj + ly

Ví dụ: slowly, directly, peacefully,…

2.4 Vị trí các loại từ

2.4.1 Danh từ

Danh từ (nouns) : danh thường được đặt ở những vị trí sau

 • Chủ ngữ của câu (thường đứng đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian)

Ví dụ

1. Maths is the subject I like best.
2. Yesterday, Lan went home at midnight.
                  

 • Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful….

Ví dụ

1. She is a good teacher.
2. His father works in hospital.

 • Làm tân ngữ, sau động từ

Ví dụ:  

1. I like English.
2. We are students.

 • Sau “enough”

Ví dụ: He didn’t have enough money to buy that car.

 • Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..

(Lưu ý cấu trúc A/An/The + Adj + Noun)
Ví dụ: This book is an interesting book.

 • Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at……

Ví dụ: Thanh is good at literature.

2.4.2 Tính từ

Tính từ (adjectives): Tính từ thường đứng ở các vị trí sau

 • Trước danh từ: Adj + N

Ví dụ: My Tam is a famous singer.

 • Sau động từ liên kết: tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adj

Ví dụ:  

She is beautiful.
Tom seems tired now.
CHÚ Ý: cấu trúc keep/make + O + adj
Ví dụ: He makes me happy

 • Sau “ too”: S + tobe/seem/look….+ too + adj…

Ví dụ: He is too short to play basketball.

 • Trước “enough”: S + tobe + adj + enough…

Ví dụ: She is tall enough to play volleyball.

 • Trong cấu trúc so…that: tobe/seem/look/feel…..+ so + adj + that

Ví dụ: The weather was so bad that we decided to stay at home

 • Tính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh( lưu ý tính từ dài hay đứng sau more, the most, less, as….as)

Ví dụ

1. Meat is more expensive than fish.
2. Huyen is the most intelligent student in my class

 • Tính từ trong câu cảm thán

How +adj + S + V

What + (a/an) + adj + N

2.4.3 Trạng từ

Trạng từ (adverbs): Trạng từ thường đứng ở các vị trí sau

 • Trước động từ thường(nhất là các trạng từ chỉ tàn suất: often, always, usually, seldom….)

Ví dụ: They often get up at 6am.

 • Giữa trợ động từ và động từ thường

Ví dụ: I have recently finished my homework.

 • Sau đông từ tobe/seem/look…và trước tính từ: tobe/feel/look… + adv + adj

Ví dụ: She is very nice.

 • Sau “too”: V(thường) + too + adv

Ví dụ: The teacher speaks too quickly.

 • Trước “enough” : V(thường) + adv + enough

Ví dụ: The teacher speaks slowly enough for us to understand.

 • Trong cấu trúc so….that: V(thường) + so + adv + that

Ví dụ: Jack drove so fast that he caused an accident.

 • Đứng cuối câu

Ví dụ: The doctor told me to breathe in slowly.

 • Trạng từ cũng thường đứng một mình ở đầu câu,hoặc giữa câu và cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,)

Ví dụ

Last summer I came back my home country
My parents had gone to bed when I got home.
It’s raining hard. Tom, however, goes to school.

2.4.4 Động từ

Động từ (verbs): Vị trí của động từ trong câu rất dễ nhận biết vì nó thường đứng sau chủ ngữ (Nhớ cẩn thận với câu có nhiều mệnh đề).
Ví dụ:

1. My family has five people.
2. I believe her because she always tells the truth.

LÝ THUYẾT & BÀI TẬP WORD FORM CÓ ĐÁP ÁN

 1. Grammar:
 

Hình thức

Vị trí

Ví dụ

Noun

(danh từ)

1.V+ion

         ance

          ment

           or/er(chỉ người)

  ex:educate->education

perform->performence

2.adj+ness 

Ex:happy->happyness

1.đứng trước động từ làm chủ ngữ

2.đứng sau động từ làm tân ngữ

3.đứng sau :a/an/the/of/many/much/a lot of

4.đứng sau tính từ sỡ hữu:my,his,her,our,their

5.đứng sau tính từ

Many visitors come to

                          v

dalat every year.

I can see your

                ttsh

happyness in your eyes

Tính từ

Noun+ful

            Al

         Ous

         Able

          Ly

          Y

          Less(mang nghĩa phủ định)

Ex:beauty->beautiful

1.đứng trước danh từ

2.đứng sau các động từ,seem,be(am,is,are,was,were,get,become,feel

Look,keep….)

1.It is a beautiful day

                  N

You look fashionable in this dress.

Trạng từ

Adj+ly

Careful->carefully

Chú ý:

Good-well

Fast-fast

Hard-hard

Early-early

1.đứng sau động từ thường

2.đứng ngay sau tân ngữ của động từ thường

(cuối câu)

3. đứng trước động từ chính

4. đứng trước tính từ

live happily on my farm.

I did my test carefully.

It was completetly destroyed.

It’s extremely cold

 1. Thành lập danh từ chỉ người

V – ee

V– eer

Train/ trainee:người được h.luyện)

Engine-  engineer: kỹ sư

refer/ referee (trọng tài)

Employ/employee (công nhân)

V– ant

Assist/ assistant: người phụ tá

apply / applicant: người nộp đơn

contest/ contestant: thí sinh

attend/ attendant: người tham dự

participate /participant:

người tham gia

– man

Doorman: người gác cổng

Guardsman: lính cận vệ

Business/ businessman; thg gia

Others

Music/ musician: nhạc công

Beg/ beggar: kẻ ăn xin

Library/ librarian: quản thủ thư

Surgery/surgeon: nhà phẩuthuật  

Invent/inventor

Collect/collector

II. Thành lập danh từ

V – alArrive/ arrival: sự tới nơiRemove/ removal: việc di chuyểnapprove/  approval: sự tán thành
V- anceAppear/ appearance: sự x.hiệnguide/ guidance: sự hướng dẫnAssist/ assistance: s ự giúp đỡPerform/ performance: sự thực hi ệnallow/ allowance: sự cho phépattend/ attendance: sự có mặt
V- enceDiffer/ difference: sự khác nhauRefer/ reference: sự tham khảoPrefer/ preference: sự  thích hơDepend/ dependence: sự phụ thuộcConfide/ confidence: sự tin tư
Adj-ityAble/ ability: khả năngPure/ purity: sự tinh khiếtSolid/ solidity: sự vững chắcElectric/ electricity: điệnPossible/ possibility: sự có thểSimilar/ similarity: sự tương tựPopular/ popularity: tính phổ biếnReal/ reality: thực tế
N – hoodChild/ childhoodNeighbor/ neibourhood

III. Thành lập Tính Từ

N – ic

Science/ scientific: khoa học

Emphasis/ Emphatic: nhấn mạnh

History/ Historic: lịch sử

N – ous

Fame/ famous: nỗi tiếng

Danger/ dangerous: nguy hiểm

Poison/ poisonous: độc hại

miracle/ miraculous: huyền diệu

Marvel/ marvelous: tuyệt vời

Nerve/ nervous: căng thẳng

Religion/ religious: tín ngưỡng

Variety/ various: đa dạng

Mystery/ mysterious: bí ẩn

N – able

V – able

Reason/ reasonable: hợp lý

Admire/ admirable: đáng phục

Fashion/ fashionable: hợp thời

comfort/ comfortable: tiện lợi

Horror/ horrible: kinh khủng

Value/ Valuable: có giá trị

N – ish

Child/ childish: như trẻ con

Self/ selfish: ích kỷ

Fool/ foolish: ngu xuẩn

V – tive

Product/ productive: năng suất

Protect/ protective: bảo vệ

Decorate/ decorative: để trang trí

Collect/ collective: tập thể

Concentrate/ concentrative: tập trung

N – ful

Care/careful

Beauty/beautiful

Use/useful

IV. Thành lập động từ

Adj- izeReal/ realize: nhận thức rõindustrial/ industrialize: CN.hoácommercial/ commercialize
 Out – Vgrow/ outgrow: phát triển hơnoutrun/ outrun: chạy nhanh hơnweigh/ outweigh: nặng hơn
 Over- Vstay/overstay: ở quá lâutake/ overtake: vượt, đuổi kịpwork/ overwork: làm quá sức
Under-Vsell/ undersell: bán rẻ hơndo/ undergo: chịu đựngcharge/ undercharge: định giá thấp hơn
 Super-Vimpose/ superimpose: chồng lênheat/superheat: đun quá sôiintend/ superintend: trông nom

List 1000 word form từ A đến Z

Bài tập luyện tập

Dưới đây là 50 câu bài tập về word form các em có thể tham khảo.

 1.    She ‘s beautiful with a ……………………….. smile. ( Love )   
 2. …………………….., the barber cut my hair too short. ( luck )
 3. Each of my friends has a ………………………. character. ( differ )
 4. Nam is very ……………………….., kind and generous. ( Social )
 5. My uncle often spends his free time doing volunteer work at a local ………. ( orphan ).
 6. She has short …………………….. hair. ( curl ).
 7. Trung and his brother like ………………………… movies very much. ( act )
 8. My brother likes acting and outdoor ………………………………. ( act ).
 9.  Bell experimented with ways of transmitting…………… over a long distance. ( speak )
 10. Bell …………………. demonstrated his invention. ( success ).
 11.  Mr Phong made an …………………. to see us at two o’clock. ( arrange )
 12. Thomas Watson was Bell’s …………………., wasn’t he ?  ( assist )
 13. There wasn’t any …………………. in our village two years ago. ( electric )
 14.  The lost shoe”  is one of the ……………………..stories I like best. ( tradition )
 15. Everyone was ……………………….. at the soccer match. ( excite ).
 16. Marconi was the ……………………. of radio. ( invent )
 17. The ……………………… of radio was made by Marconi. ( invent )
 18. Alexander G.B ……………………….. demonstrates his invention. ( success )
 19. Can I leave the ……………………….. of the table for you ? (arrange )
 20. We have two postal …………………… each day. ( deliver )
 21. I’m going to the shop for a rice …………………… . ( cook )
 22. Be careful to cover the ……. sockets for the safety of the children. ( electric )
 23. The music is beautiful. It makes the movie ……………………. ( forget )
 24. In order to save the …., remember to turn off the lights before going out. ( electric )
 25. The boy fell off his bicycle and ……………………… broke his arm. ( fortunate )
 26. His broken arm was still ……………………….. ( pain).
 27. A fairy appeared and …………………………. changed her old clothes. ( magic )
 28. The tiger wanted to see the farmer’s ………………………… ( wise ).
 29. The police came ………………………….. . ( immediate )
 30. Our life is much better with the help of modern …………………….. ( equip )
 31. In the story, the prince got ………………….. to a poor girl. ( marry ).
 32. He is an …………………….. student. ( excellence )
 33. Thank you for your …………………………. party. ( enjoy )
 34. Remember to check for ….. mistakes before handing in your writing. ( spell )
 35. ……… in sport competitions is open to everyone in our school. ( paticipate )
 36. Her parents are pleased with her good ……………………….. ( behave )
 37. His …………………. of some words is not correct. ( pronounce )
 38. My teacher is proud of my …………………… in my study. ( improve )
 39. I can do all the excercises ……………………… ( easy )
 40. The Boy Scouts of America is a youth ……………………………. ( organize )
 41. The form must have the …………………. of the writer. ( sign )
 42. Our teacher always gives us ……….. so that we can work hard. ( encourage)
 43. If you want to join the club, please fill in this ……………….. form.  ( apply )
 44. Who is the ……………… of this car ? ( own )
 45. There are not enough doctors in this ………………… ( neighbor)
 46. The ……… in the area are against the building of the new high way. ( reside )
 47. I want to become a famous ……………………. when I grow up. ( photograph )
 48. There is a wide ………………… of clothes for you in this summer. ( select )
 49. Mai always brings an English dictionary in her ……………………… ( pack )
 50. The weather is getting ( bad ) ……………….

ĐÁP ÁN

 1. Lovely
 2. Unlucky
 3. Different
 4. Sociable
 5. Orphanage
 6. Curly
 7. Action
 8. Activities
 9. Speech
 10. Successfully
 11. Arrangement
 12. Assistant
 13. Electricity
 14. Traditional
 15. Excited
 16. Inventor
 17. Invention
 18. Successfully
 19. Arrangement
 20. Delivered
 21. Cooker
 22. Electrical
 23. Unforgettable
 24. Electricity
 25. Unfortunately
 26. Painful
 27. Magically
 28. Wisdom
 29. Immediately
 30. Equipment
 31. Married
 32. Excellent
 33. Enjoyable
 34. Spelling
 35. Participating
 36. Behavior
 37. Pronunciation
 38. Improvement
 39. Easily
 40. Organization
 41. Signature
 42. Encouragement
 43. Application
 44. Owner
 45. Neighborhood
 46. Resident
 47. Photographer
 48. Selection
 49. Packback
 50. Worse

1000 CÂU WORD FORM (CÓ ĐÁP ÁN)

Đáp án bài tập 1000 câu Word Form

Exercise

She ‘s beautiful with a ……………………….. smile. ( Love )   

 1. …………………….., the barber cut my hair too short. ( luck )
 2. Each of my friends has a ………………………. character. ( differ )
 3. Nam is very ……………………….., kind and generous. ( Social )
 4. My uncle often spends his free time doing volunteer work at a local ………. ( orphan ).
 5. She has short …………………….. hair. ( curl ).
 6. Trung and his brother like ………………………… movies very much. ( act )
 7.  My brother likes acting and outdoor ………………………………. ( act ).
 8. Bell experimented with ways of transmitting…………… over a long distance. ( speak )
 9. Bell…………………. demonstrated his invention. ( success ).
 10. Mr Phong made an …………………. to see us at two o’clock. ( arrange )
 11. Thomas Watson wasBell’s …………………., wasn’t he ?  ( assist )
 12. There wasn’t any …………………. in our village two years ago. ( electric )
 13. The lost shoe”  is one of the ……………………..stories I like best. ( tradition )
 14.  Everyone was ……………………….. at the soccer match. ( excite ).
 15.   Marconi was the ……………………. of radio. ( invent )
 16. The ……………………… of radio was made by Marconi. ( invent )
 17. Alexander G.B ……………………….. demonstrates his invention. ( success )
 18. Can I leave the ……………………….. of the table for you ? (arrange )
 19. We have two postal …………………… each day. ( deliver )
 20.  I’m going to the shop for a rice …………………… . ( cook )
 21. Be careful to cover the ……. sockets for the safety of the children. ( electric )
 22.  The music is beautiful. It makes the movie ……………………. ( forget )
 23.  In order to save the …., remember to turn off the lights before going out. ( electric )
 24.  The boy fell off his bicycle and ……………………… broke his arm. ( fortunate )
 25. His broken arm was still ……………………….. ( pain).
 26. A fairy appeared and …………………………. changed her old clothes. ( magic )
 27.  The tiger wanted to see the farmer’s ………………………… ( wise ).
 28.  The police came ………………………….. . ( immediate )
 29. Our life is much better with the help of modern …………………….. ( equip )
 30.  In the story, the prince got ………………….. to a poor girl. ( marry ).
 31.  he is an …………………….. student. ( excellence )
 32.  Thank you for your …………………………. party. ( enjoy )
 33.  Remember to check for ….. mistakes before handing in your writing. ( spell )
 34.  ……… in sport competitions is open to everyone in our school. ( paticipate )
 35.  Her parents are pleased with her good ……………………….. ( behave )
 36.  His …………………. of some words is not correct. ( pronounce )
 37.  My teacher is proud of my …………………… in my study. ( improve )
 38.  I can do all the excercises ……………………… ( easy )
 39.  The Boy Scouts of America is a youth ……………………………. ( organize )
 40.  The form must have the …………………. of the writer. ( sign )
 41.  Our teacher always gives us ……….. so that we can work hard. ( encourage)
 42.  If you want to join the club, please fill in this ……………….. form.  ( apply )
 43.  Who is the ……………… of this car ? ( own )
 44.  There are not enough doctors in this ………………… ( neighbor)
 45. The ……… in the area are against the building of the new high way. ( reside )
 46.  I want to become a famous ……………………. when I grow up. ( photograph )
 47.  There is a wide ………………… of clothes for you  in this summer. ( select )
 48.  Mai always brings an English dictionary in her ……………………… ( pack )
 49.  The weather is getting ( bad ) ……………….
 50. It is ………………………. than usual in my town today.  ( busy )
 51.  School days are the ………………………….. days of my life. ( happy )
 52.  Who is ……………………., Tom or Tim ? ( good )
 53.  She lives in the ……………………… house of the village.  ( large )
 54.  Going on a trip is ……………………………. than staying at home. ( interesting )
 55.  The people in the country are very open and ( friend ) ………………………….
 56.  She is loved by many people because of her …………… and consideration. ( kind )
 57.  Some of my ………………….. live in the city. ( relate )
 58.  Air …………………… is a big problem in the city nowadays. ( pollute )
 59.  She likes a …………………… evening in the countryside.
 60. Mr Tan teaches …………………… sciences. ( nature )
 61.  Disneyland is one of the famous areas of ………………………….. ( entertain )
 62.  He had no ………………………… for his absence. ( explain )
 63.  How …………………… of you to break that cup! ( care )
 64.  We live in a rather rich ……………………………. ( neighbor )
 65.  They are members of an international ……………………………. ( organize )
 66.  Television is very ……………………… nowadays. ( popularity )
 67.  It’s ……………….. to cross the avenue. ( dager )
 68.  ……………….. her illness was more serious than we thought. ( fortunate )
 69.  Sapa is a wonderful ………………………….. resort in VietNam. ( mountain )
 70.  Most tourists like visiting …………………………… villages. ( tribe )
 71. There are ………………………. ways of solving problem.  ( variety )
 72.   It’s not easy to find cheap ……………. at busy times. ( accommodate )
 73.  Some of my ……………………… are going to my birthday party. ( class )
 74. We like our math teacher for his sense of …………………………. ( homourous )
 75. We are making …………………… for the trip to Dien Bien next week.
 76.  Tom is working as an ………………………… to Professor Brown.   ( assist )
 77.  We are waiting for the ……………………….. of his plane ( arrive )
 78.  Every week, there are two …………………… from Ha Noi to HCM city. ( fly )
 79. There are some buses to ……………………………. destinations. ( south )
 80.  This knife is ………………………….. It can’t cut anything. ( use )
 81.  The person who sell flowers at the shop is called ……………………… ( flower )
 82.  She is very …………………….. about her mother’s health. ( anxiety )
 83. Mrs Hoa can help Mai to make a good …………………….. ( choose ).
 84. In May the days often ………………………… ( long )
 85.  My father has a good ………………………….. of Vietnamese history. ( know )
 86. My father plans to live ____ in the countryside after he retires (PERMANENT)
 87. Read the user’s manual carefully, it will give you a lot of useful ____ (INFORM)
 88. This part of the library is for college students only it is not ___ to high school pupils (ACCESS)
 89. I didn’t sleep very well that night and got a terrible headache the ___ morning (FOLLOW)
 90. Few people want to eat that restaurant because of the ___ smell from the garbage dump nearby (PLEASE)
 91. Our ___ are doing their best to improve the people’s quality of life (GOVERN)
 92. What’s the ___ time of your flight? (DEPART)
 93. I’m going to buy a motorcycle.I’m tired of riding on ___ buses (CROWD)
 94. English ia an …….. and important subject(INTEREST)
 95. In electronics, We learn to repaire …….. appliance (HOUSE)
 96. Nam ia very ………in computer(INTEREST)
 97. Ba will be a ……. Artist one day (FAME)
 98. If you want to have a ……body, you should play sport (HEALTH)
 99. In most country,there are organizations especially for ……(TEEN)
 100. There is many kinds of …….for young people (ENTERTAIN)
 101. More and more young people want a university …….(EDUCATE)
 102. We are rehearsing a play for the school anniversary ……(CELEBRATE)
 103. When I go to the library, I sit and read about …..things (WONDER)
 104. Ask the …….if you can borrow this book (LIBRARY)
 105. We have a ……who comes twice a week (GARDEN)
 106. I’d like to live here because the people are very (friend)………
 107. We usually go (Swim)………..… in the morning
 108. Feeding the ducks is her (day) ………..work
 109. (Fortunate)…………..…. He was ill on the day  of the Pop festival.
 110. You should bring (suit)….clothes for this cold weather.
 111. Don’t let the child  go out because it’s (wind)……….
 112. An (orphanage )…………. is a child whose parents are dead
 113. L.A Hill is a ( humor) ……………… writer
 114. I’m (extreme)…….. for the delay
 115. She looks more …………..than her sister( beauty)
 116. They are very …………to survive  a shipwreck (luck)
 117. I love the ……….of summer evening  in the countryside(peaceful)
 118. Those cats looks …….(love)
 119. Stop, Nam! It’s………………to be near the stove. (danger)
 120. The glass pieces are dried…………………… . (complete)
 121. My elder brother studies hard this year in order to pass the………exam to the university. (enter)
 122. Please confirm your………….. date and time if you want to come  with us. (arrive)
 123. I’ll make ………..for you to meet him at airport(arrange)
 124. Tuan ……his friend to his house on Christmas day (Invitation)
 125. My ……….will call you later ( assist)
 126. What led to the ……of the telephone?( invent)
 127. Mr Pipe runs his business very ……….His friend admire him ( success)
 128. My brother bought a new …….rod yesterday(fish)
 129. Their children have quite ………..character ( difference)
 130. He helps us out of  ……………(kind)
 131. This school doesn’t have any sports ……….(equip)
 132. The new that Mr Nam had inherited  a million dollars make his friend ……. (excite)
 133. “Ao dai”  is a …………..dress of Vietnam (tradition)
 134. The polices are interested in  the sudden ……….of the valuable paintings ( appear)
 135. The sayings of the sage  are full  of (wise)
 136. Who is the ……………of this black Merced? (own)
 137. The ….. world of Disney attracts thousands of children as well as adults.
 138. My car has given me excellent …………..(serve)
 139. they are getting along with their ………….(neighborhood)
 140. My mother cooked a ……….. dish last night (taste)
 141. My neighborhood is  …………for good and cheap restaurants (fame)
 142. How often do you  ……………your friend? (weight)
 143. The …………of a neighborhood is very important to it dweller (safe)
 144. Everyone in the  neighborhood is …………….. with what we have done. (please)
 145. the ………….of the house is very kind to us (own)
 146. Mary likes attending the English ………….contest         (speak)
 147. My sister is fond of…………………places (crowd)
 148. The ……………have to  cook rice in this contest (participate)
 149. This country has a big …………..which makes cars (industrial)
 150. My father likes ……………..(ski)
 151. There were two …….yesterday: fire making and rice cooking (compete)

Anwers

 1. Lovely
 2. Unlucky
 3. Different
 4. Sociable
 5. Orphanage
 6. Curly
 7. Action
 8. Activities
 9. Speech
 10. Successfully
 11. Arrangement
 12. Assistant
 13. Electricity
 14. Traditional
 15. Excited
 16. Invention
 17. Successfully
 18. Arrangement
 19. Delivery
 20. Cooking
 21. Electrical

II. Idioms

IELTS TUTOR rất tiếc thông báo rằng:

 • Không có một mẹo nào cho các thành ngữ(idioms) cả.
 • Cách duy nhất để em làm được bài tập là đọc nhiều, nhớ và hiểu nghĩa thành ngữ trong tiếng anh. 
 • Các bạn học sinh nhớ là idioms thì có thể dùng trong speaking được nhé, sẽ làm mình nói lưu loát và tự nhiên hơn 

Dưới đây là một số thành ngữ thường gặp và bạn có thể thấy trong bài thi:

III. Language Function

Đây là dạng bài tập câu giao tiếp trong Tiếng Anh, thường xuất hiện từ 1-2 câu trong đề thi. Khác với các dạng khác, các em không thể học thuộc mà chỉ có thể tùy vào từng ngữ cảnh trong đề để hiểu nghĩa và chọn đáp án chính xác nhất.

1. Cách làm bài hiệu quả

Có 2 bước để các em có thể giải quyết được bài tập này

 • BƯỚC 1: ĐỌC ĐỀ

Để làm được dạng câu giao tiếp, trước hết ta cần đọc ngữ cảnh và câu nói của người kia, và suy đoán ra nội dung cần có của câu trả lời.

 • BƯỚC 2: ĐỌC 4 ĐÁP ÁN, SUY LUẬN LOẠI TRỪ

Sau đó, ta đọc 4 đáp án. Và loại trừ theo 2 cách :

 1. Loại các đáp án quá bất lịch sự
 2. Loại các đáp án không phù hợp với nội dung cần điền

Đáp án còn lại sẽ là đáp án đúng.

2. Một số dạng thông dụng

2.1 Lời cảm ơn

Chúng ta nhận biết lời cảm ơn bằng các từ cảm ơn như

 • Thanks
 • thank you
 • it’s very kind/nice of you
 • Thankful/ grateful

Cách đáp lại:

 • Not at all
 • Don’t mention it
 • My pleasure
 • You’re welcome
 • It’s nothing

2.2 Lời xin lỗi

Dấu hiệu:

 • Sorry
 • Apologize
 • I’m afraid
 • Regret/ regretful
 • What a shame/pity

Cách đáp lại:

 • Never mind
 • It’s OK/ fine
 • That’s alright
 • No worries/ problem
 • Forget about it
 • It doesn’t matter

2.3 Lời mời

Would you like….?

 • Mời ăn uống: Yes, please…/ No thanks…
 • Mời làm gì đó: Yes, I’d love to…/ Sorry I can’t…

2.4 Lời bày tỏ quan điểm

​1. Đồng ý

Các cách diễn đạt sự đồng ý:

 • Agree (I couldn’t agree with you more)
 • Right (I think you’re right)
 • True (That’s quite true)

2. Không đồng ý

 • Disagree (I totally disagree)
 • I’m afraid (I’m afraid I don’t share your opinion)
 • Not (I don’t agree at all/ I can’t agree with you)

3. Bài tập luyện tập

1. “I have a daughter.” “______”

A. She usually gets up late. B. How old is she?

C. See you later. D. How nice she is!

2. “Is he a good cook?” “______”

A. Yes, he isn’t a good cook. B. No, he cooks very well.

C. Yes, he’s an excellent cook. D. Yes, he cooks very badly.

3. “So, what exactly do you do?” “______”

A. Around $1,000 a month. B. I answer phones and type letters.

C. I’m not sure. D. That’s not enough to live on.

4. “Do you have a minute?” “______”

A. Sorry I’m in a hurry. B. Sure.

C. It’s one o’clock. D. A or B.

5. “______” “I ordered broiled chicken. This is fried chicken.”

A. What would you like? B. Would you like broiled chicken or fried chicken?

C. How would you like it? D. Is something the matter, sir?

6. “I have a flu.” “______”

A. Great! B. Sorry to hear that.

C. Good for you. D. I don’t like it.

7. “What does he look like?” “______”

A. He enjoyed it. B. He’s a real fan of hers.

C. He likes it. D. He’s very tall.

8. “Can you help me now?” “______”

A. No, thanks. B. No, I’m not going to take it.

C. I’ll be right there. D. I’ll be OK.

9. “Would you say that Mary is lazy?” “______”

A. Yes, she’s never lazy. B. No, she’s not hard-working at all.

C. Yes, she’s dead boring. D. Yes, she stays idle all day.

10. “What month is it?” “______”

A. It’s February. B. It’s winter.

C. It’s Monday. D. It’s rainy.

11. “How many languages does she speak?” “______”

A. French. B. Two. French and Spanish.

C. French is her mother tongue. D. She can speak French and Spanish very well.

12. “John can’t swim.” “______”

A. Yes, he can. B. Can he swim?

C. Yes, he can’t. D. Oh, ca he?

13. “I think the new resort will ruin the environment.” “______”

A. I’m afrais so. B. Yeah, you will.

C. I agree. That sounds nice. D. Don’t you think so?

14. “I need to buy a new dictionary.” “______”

A. The auditorium is over there. B. The grocery store is just two miles away.

C. The financial office is over there. D. The student bookstore is over there.

15. “Do you like films?” “______”

A. Yes, I’d love to. B. That would be nice.

C. Yes, mostly love story movies. D. Love story movies.

16. “______” “Hardly ever.”

A. What’s your favorite website? B. What are you looking at?

C. How often do you use the Internet? D. What an interesting website!

17. “______” “Thanks.”

A. Coffee? B. Would you like tea?

C. Good luck. D. Good bye.

18. “______” “Thank you.”

A. Are you a newscater? B. You’re a good news cater.

C. Good job, Jake. D. B or C.

19. “Does Mary have an appointment tonight?” “______”

A. Yes, please. B. No, thank you.

C. I’m sorry I’m busy. D. No, she doesn’t.

20. “The resort will be good for tourism.” “______”

A. I did. It’s too bad. B. You think so?

C. Don’t you believe so? D. Don’t you know?

Answer Key

1B 2C 3B 4D 5D 6B 7D 8C 9D 10A

11B 12A 13A 14D 15C 16C 17A 18D 19D 20B

IV. Phrasal Verb

Cụm động từ (Phrasal verbs) là sự kết hợp giữa một động từ và một từ nhỏ (particle). Từ nhỏ, particle(s), này có thể là một trạng từ (adverb), hay là một giới từ (preposition), hoặc là cả hai:

Ví dụ: The rich man gave away most of his fortune.
( Người giàu có ấy tặng hầu hết tài sản của ông ta cho người nghèo.)

1. Phương pháp học phrasal verb hiệu quả

Cụm động từ là một phần khá khó học đối với đa số người Việt Nam. Vì vậy, để học phrasal verb hiệu quả, các em có thể ứng dụng các tips sau:

 1. Học theo nhóm từ: Có thể sắp xếp các phrasal verb theo nhóm các động từ, hoặc theo nghĩa của từ (chủ đề),…
 2. Thực hành: Cố gắng xử dụng thường xuyên các phrasal verb trong nói, viết hằng ngày để nhớ kĩ hơn và hiểu nghĩa của cụm động từ một cách tường minh nhất.
 3. Ghi chép: Thường xuyên ghi chép và cập nhật các phrasal verb thường gặp, thường dùng. Có thể ghi chép theo các cụm đồng nghĩa – trái nghĩa hoặc các tình huống, trường hợp sử dụng để ghi nhớ dễ dàng.

2. Phân loại theo vai trò

Phrasal verbs có thể đóng vai trò là:

– Ngoại động từ (transitive): theo sau là một danh từ hoặc là một đại danh từ với chức năng là túc từ (object) của động từ.

– Nội động từ (intransitive): không có túc từ theo sau.

2.1 Nội động từ (Intransitive phrasal verbs)

 • Không có túc từ – động từ cùng particle (thường là trạng từ- adverb) luôn đi sát nhau:

Ví dụ:

1. The magazine Time comes out once a week.

( Báo Time được phát hành mỗi tuần một lần.)

2. Our car broke down and had to be towed to a garage.

( Xe chúng tôi bị hư và phải kéo về chỗ sửa.)

 • Cũng như các nội động từ thường, không có túc từ đi theo, loại phrasal verb này không dùng ở thể thụ động (passive) nên bạn không nghe dân bản xứ nói “Our car was broken down…”, “ The magazine Time is come out…”
 • Một số nội động từ thông dụng: break down, come back, fall through, get by, get up, go on, grow up, look out, show up, shut up, sit down, stand up, stay on, take off, turn up, watch out…

2.2 Ngoại động từ (Transitive phrasal verbs)

Được chia làm hai nhóm, tùy theo vị trí của túc từ:

 • NHÓM 1: có thể ở giữa động từ và ‘particle’ hoặc đi sau ‘particle’:

Ví dụ:

1. I took my shoes off./ I took off my shoes. (Tôi cởi giày ra.)

2. He admitted he’d made up the whole thing./ He admitted he’d made the whole thing up. (Anh ta thú nhận rằng đã bịa ra mọi chuyện.)

 • NHÓM 2: Nhưng khi túc từ là một đại danh từ (những chữ như this, that, it, them,me,her và him thì đại danh từ này sẽ đứng ở giữa động từ và ‘particle’:

Ví dụ:

1. I took them off. (NOT I took off them)

2. He admitted he’d made it up. (NOT He admitted he’d made up it)

NGOẠI LỆ: Có nhiều phrasal verbs vừa có thể là transitive hoặc intransitive. Ngữ cảnh sẽ cho chúng ta biết chức năng cùng với nghĩa của chúng:

Ví dụ:

1. The plane took off at seven o’clock.(Máy bay cất cánh lúc 7 giờ.)

2. He took off his hat and bowed politely as the teacher passed. (Nó cất mũ cúi mình chào lễ phép khi thầy đi ngang.)

3. I am taking this Friday off to get something done around the house. ( Tôi sẽ nghỉ thứ sáu để làm việc nhà)

4. Son takes off his English teacher perfectly. ( Sơn bắt chước ông thầy người Anh rất tài.)

3. Các phrasal verb thường gặp

– blow out dập tắt (lửa), thổi tắt
– break down (máy) hư hỏng, (cửa, tường,…) phá vỡ
– break in / into xông vào, đột nhập vào
– break out bùng nổ, bùng phát
– bring up = raise nuôi nấng, dạy dỗ
– call for ghé qua (để đón ai hoặc lấy cái gì)
– call on = visit thăm, viếng thăm
– call off = cancel hủy bỏ
– call up = telephone gọi điện thoại
– carry on = continue tiếp tục
– carry out tiến hành
– catch up with bắt kịp, theo kịp
– clear up = tidy dọn dẹp, (thời tiết) sáng sủa hơn
– come up xảy ra, xuất hiện
– cut down / back = reduce giảm bớt
– cut off ngừng cung cấp (điện, nước,..), cắt đứt (mối quan hệ gia
đình, bạn bè)
– drop in / on ghé thăm, ghé qua (trong một khoảng thời gian ngắn)
– be fed up with chán
– fill in điền thong tin vào
– get off xuống (xe, tàu, máy bay), rời đi, khởi hành
– get on lên (tàu, xe, máy bay)
– get on with hòa thuận với ..
– get over vượt qua, khắc phục
– get up thức dậy
– give up = stop từ bỏ
– go away = disappear biến mất, tan đi
– go off (chuông) reo, (súng, bom) nổ
– go on = continue tiếp tục
– grow up lớn lên, trưởng thành
– hand in = summit nộp, đệ trình
– hold on = wait đợi
– hold up = stop = delay ngừng, hoãn lại
– keep on = continue tiếp tục
– keep up with theo kịp, bắt kịp
– look after = take care of chăm sóc
– look down on coi thường
– look for = search for, seek tìm kiếm
– look forward to mong đợi
– look into = investigate điều tra
– look out coi chừng (dùng để cảnh báo)
– look up tra cứu
– make up bịa đặt (câu chuyện, bài thơ), hóa trang, trang điểm
– pick up đón ai
– pull down = demolish phá hủy, phá sập
– pull off = postpone, delay hoãn lại
– put on măc (quần áo), mang (giày, dép), đội (mũ)
– put out = extinguish dập tắt (lửa)
– run into / across tình cờ gặp ai
– run out of hết, cạn kiệt
– see off tiễn ai
– set up = establish thành lập
– stand for = represent thay thế cho, đại diện cho
– take after = resemble giống
– take off cởi (quấn áo, giày, mũ,…), (máy bay) cất cánh
– take on nhận, đảm nhận (công việc)
– take over đảm nhiệm, tiếp tục
– throw away / out ném đi, vứt đi
– try on mặc thử (quần áo)
– turn down = refuse từ chối
– turn into trở thành, biến thành
– turn off tắt
– turn on mở
– turn up = arrive / appear đến, xuất hiện
– wash up rửa chén bát
* Một số tính từ có giới từ đi kèm:
AT

– good at giỏi về
– bad at dở, tệ về
– clever at khéo léo
– quick at nhanh …
– excellent at xuất sắc về …
– skillful at khéo léo, có kỹ năng về …
– surprised at ngạc nhiên về
– amazed at vui về …
– annoy at / about s.th khó chịu về điều gì
ABOUT
– confused about bối rối về …
– sad about buồn về …
– disappointed about s.th thất vọng về …
– excited about hào hứng về …
– worried about lo lắng về …
– anxious about lo lắng về …
– upset about thất vọng
– angry about s.th tức giận về
– sorry about s.th xin lỗi về
IN
– rich in giàu về
– successful in thành công
– confident in tin cậy, tin tưởng vào
– interested in thích, quan tâm
– involved in s.th có liên quan tới
ON
– keen on hăng hái về
– dependent on dư vào, phụ thuộc vào
FROM
– far from xa
– safe from an toàn
– absent from vắng mặt
– different from khác
– divorced from ly dị
WITH
– bored with chán
– fed up with chán
– busy with bận rộn
– popular with phổ biến
– pleased with hài lòng
– familiar with quen thuộc
– friendly with thân mật
– satisfied with hài lòng
– crowed with đông đúc
– angry with s.b giận dữ với ai
– disappointed with s.th thất vọng về điều gì
FOR
– difficult for khó
– late for trễ
– dangerous for nguy hiểm
– famous for nổi tiếng
– qualified for có phẩm chất
– suitable for thích hợp
TO
– important to quan trọng
– next to kế bên
– open to mở
– clear to rõ ràng
– contrary to trái lại, đối lập
– accustomed to quen với
– harmful to sb có hại cho ai
– useful to sb có ích cho ai
– rude to thô lỗ, cộc cằn
– familiar to sb quen thuộc đối với ai
– similar to giống, tương tự
– equal to tương đương với, bằng
– available to sb sẵn cho ai
OF
– afraid of sợ
– fond of thích
– full of đầy
– proud of tự hào
– aware of nhận thức
– (in) capable of (không) có khả năng
– ashamed of xấu hổ về
– certain / sure of chắc chắn
– jealous of ghen tị với
– frightened of hoảng sợ
– scared of bị hoảng sợ
– independent of độc lập
– short of thiếu, không đủ
– suspicious of nghi ngờ
* Note:
– be tired of chán
– be tired from mệt vì
– be grateful to sb for sth biết ơn ai về điều gì
– be responsible to sb for sth chịu trách nhiệm với ai về việc gì
– good / bad for tốt / xấu cho
– be kind / nice to sb tử tế / tốt với ai
– it’s kind / nice of sb thật tốt …
* Một số động từ đi với giới từ:
– apologize to sb for sth xin lỗi ai về …
– congratulate sb on sth chúc mừng ai về …
– introduce to sb giới thiệu với ai
– prevent sb from ngăn cản ai
– borrow sth from sb mượn cái gì từ ai
– escape from thoát khỏi
– apply for (a job) nộp hồ sơ xin việc, học
– explain sth to sb giải thích
– laugh at sb cười chế nhạo ai
– shout at sb la mắng ai
– dream of mơ tưởng đến
– pay sb for sth trả tiền cho ai về ..
– suffer from chịu đưng
– protect sb/sth from bảo vệ ai khỏi
– concentrate on tập trung vào
– object to sb / V-ing phản đối ai
– die of chết vì
– care for sb chăm sóc ai
– accuse sb of sth buộc tội ai về
– provide / supply sb with sth cung cấp
– beg for sth / ask for sth van nài, xin
– depend on / rely on dựa vào, phụ thuộc vào
– insist on khăng khăng
– care about sb / sth quan tâm đến ai
– smile at sb mỉm cười với
– dream about sb / sth mơ thấy ai . điều gì
– consist of gồm, bao gồm
– believe in tin vào
– spend on tiêu xài vào
– prefer …. to …. thích hơn
– arrive at / in đến
– change into / turn into hóa ra
– wait for sb chờ ai
– die of chết vì (căn bệnh)
– join in tham gia vào
– agree with đồng ý với
– stand for tượng trưng
– look forward to mong đợi
– accuse sb of sth tố cáo ai về
– belong to sb thộc về ai

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*