Công thức would rather

Đánh giá bài viết post

Would rather nghĩa là gì

Would rather là một mẫu câu phổ biến trong tiếng Anh giao tiếp để thể hiện sở thích, mong muốn của mình. Hãy cùng Ms Hoa Giao Tiếp tìm hiểu chi tiết về cấu trúc này nếu bạn vẫn còn đang mông lung nhé!

WOULD RATHER là một mẫu câu phổ biến trong tiếng Anh giao tiếp để thể hiện sở thích, mong muốn của mình. Tùy nhiên, với những bạn mới bắt đầu “nhập môn” tiếng Anh giao tiếp, chúng ta chỉ biết các cấu trúc đơn giản như I like, I want… Vì vậy, hãy cùng Ms Hoa Giao Tiếp tìm hiểu cấu trúc would rather để “nâng cấp” cách thể hiện ước muốn của mình nhé!

I. SỬ DỤNG WOULD RATHER VỚI CÂU CHỈ CÓ MỘT CHỦ NGỮ

Trong câu có một chủ ngữ, WOULD RATHER mang ý nghĩa là thích… hơn. Ta xét mẫu câu would rather tại 2 thì hiện tại và quá khứ:

1. Ở thì hiện tại hoặc tương lai

Công thức:

S + would rather (+ not) + V (infinitive) <+ than + V (infinitive)>

Phía sau would rather phải là một động từ nguyên mẫu không “to” (bare inf). Nếu đó là câu phủ định, bạn chỉ cần thêm “not” vào phía trước động từ đó.

➥ Ví dụ:We would rather travel to Korea than Thailand.

Chúng tôi thích đến Hàn Quốc hơn Thái Lan.We would rather not travel to Korea.

Chúng tôi không thích đến Hàn Quốc.

We would rather travel to Korea than Thailand.

2. Ở thì quá khứ

Công thức:

S + would rather (+ not) + have + V (past participle)

Phía sau would rather phải là “have + P2”. Nếu đó là câu phủ định, bạn chỉ cần thêm “not” vào phía trước “have”.

➥ Ví dụ:I would rather have bought a shirt than a dress.

Tôi đã thích mua một chiếc áo hơn một chiếc váy.I would rather not have bought this shirt.

Tôi đã không thích mua chiếc áo đó.

II. SỬ DỤNG WOULD RATHER VỚI CÂU CÓ HAI CHỦ NGỮ

Trong câu có hai chủ ngữ, WOULD RATHER thể hiện mong muốn người khác làm một việc gì đó và được dùng trong các trường hợp sau:

1. Câu cầu khiến ở thì hiện tại

Ý nghĩa: Câu này thể hiện mong muốn ai đó làm gì tại thời điểm hiện tại. Động từ ở mệnh đề 2 để ở dạng nguyên thể không “to”. Với câu phủ định, chỉ cần thêm “not” vào phía trước động từ.

Công thức:

S1 + would rather (that) + S2 + V (infinitive)

➥ Ví dụ:I would rather that you come back to me.

Tôi muốn rằng anh quay về bên tôi.I would rather that you not come back to me.

Tôi mong rằng anh đừng quay về bên tôi.

I would rather that you come back to me

2. Câu giả định trái về thực tế ở hiện tại

Ở mệnh đề thứ hai, động từ sẽ được chia ở thì quá khứ và “to be” luôn là “were” với tất cả các ngôi.

S1 + would rather (that) + S2 + V (past)

➥ Ví dụ:

Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does.

Henry mong muốn rằng bạn gái của anh ta làm việc trong cùng một bộ phận như anh ta.

Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does.

3. Câu giả định trái về thực tế ở quá khứ

Động từ ở mệnh đề thứ hai được chia ở dạng quá khứ hoàn thành (past perfect).

Công thức:

S1 + would rather (that) + S2 + V (past perfect)

➥ Ví dụ:

Bob would rather that Jill had gone to class yesterday.

Bob mong rằng Jill đã tới lớp ngày hôm qua.

Bob would rather that Jill hadn’t gone to class yesterday.

Bob mong rằng Jill đừng tới lớp ngày hôm qua.

Lưu ý: Trong giao tiếp hàng ngày người ta dùng WISH thay cho WOULD RATHER THAT.

III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP CẤU TRÚC WOULD RATHER

1. Bài tập

1. I would like you to come here now.

……………………………………………………………………………

2. I would prefer to travel in July rather than in November.

………………………………………………………………………………..

3. I prefer drinking water rather than eating something.

…………………………………………………………………………………………………………….

4. I prefer to dance rather than sing

……………………………………………………………………………

5. I want you to stay at home rather than on a trip

……………………………………………………………………………

6. I would like you to find a job.

……………………………………………………………………………

7. He would face the enemy rather than surrender.

……………………………………………………………………………

8. They would like to buy a new car instead of repairing the old one.

…………………………………………………………………………………………………………

9. We would like you to go bed now.

……………………………………………………………………………

10. We would like you to go with us

……………………………………………………………………………

2. Đáp án

1. I would rather you came here now.

2. I would rather travel in July than in November

3. I would rather drink water than eat something

4. I would rather dance than sing

5. I would rather you stayed at home than on a trip

6. I would rather you found a job.

7. He would rather face the enemy than surrender.

8. They would rather buy a new car than repair the old one.

9. We would rather you went to bed now.

10. We would rather you go with us

Bài tập với Would

Exercise 1. Complete the sentences using would + the following verbs

be       do       enjoy       enjoy       have       pass       stop

0. They helped us alot. I don’t know what we would have done without their help.

1. You should go and see the film. You ….. it.

2. It’s a pity you couldn’t come to the concert yesterday. You …. it.

3. Shall I apply for the job or not? What …. you …. in my position

4. I was in a hurry when I saw you. Otherwise, I …. to talk.

5. We took a taxi home last night but got stuck in the traffic. It ….. quicker to walk.

Đáp án

1. ‘d enjoy/would enjoy

2. ‘d have enjoyed / would have enjoyed

3. would you do

4. ‘d have stopped / would have stopped

5. would have been

Exercise 2. Rewrite using WOULD RATHER

0. I would like you to go home now.

I would rather you went home now.

1. I would prefer to go in December rather than in May.

2. I prefer starting early rather than leaving everything to the last minute.

3. I prefer to walk rather than drive.

4. I want you to stay in a hostel rather than in a hotel.

5. I would like you to find a job.

Đáp án

1. I would rather go in December than in May.

2. I would rather start early than leave everything to the last minute.

3. I would rather walk than drive.

4. I would rather you stayed in a hostel than in a hotel.

5. I would rather you found a job.

Exercise 3. Tìm lỗi sai trong các câu sau và sửa lại

0. She would like having lunch with her colleagues.

Having > to have

1. I would to swim with my family.

2. Would you like taking some photos?

3. Their daughters would like attend the liveshow.

4. They would go to the movies theater.

Đáp án

1. would > would like

2. taking > to take

3. attend > to attend

4. would > would like to

Exercise 4. Chọn câu trả lời đúng

0. Would you like ……. with him?

A. to traveling       B. to travel       C. travel       D. traveling

1. Would you like something …….?

A. to eat       B. to eating       C. eat       D. eating

2. How …… your coffee

A. would like       B.you would like       C. would you like to      D.would you like

3. Who …….. come with me?

A. likes       B. would you like       C. would like to       D. would like

4. Where would you ……?

A. like to stay       B. liking to stay       C. like to staying       D. like stay

5. Would you like …….?

A. have some orange juice       B. some orange juice

C. having some orange juice       D. to have some orange juice

Hiển thị đáp án

1A

2D

3C

4A

5D

Exercise 5. Would you like hay Do you like?

0. Do you like dancing?

1. ___ you like some more food?

2. ___ you like a glass of water?

3. ___ you like living in Australia.

4. ___ you like to go to the movies this evening?

5. ___ you like to go to the movies? (generally speaking)

6. ___ you like more sugar for your coffee?

7. ___ you like some water?

8. ___ you like your job?

Hiển thị đáp án

1. Would

2. Would

3. Do

4. Would

5. Do

6. Woud

7. Would

8. Do

Exercise 6. Supply the correct verb forms

0. I would rather (stay) stay home tonight.

1. Mr. Timmy would rather (stay) _________ home last night

2. We would rather (drink) _________ tea than coffee

3. The photographer would rather that we (stand) _________ closer together than we are standing

4. Camila would rather (cook) _________ for her family

5. She would rather you (not arrive) _________ yesterday

6. Jim would rather his friends (sleep) _________ than worked last night.

Hiển thị đáp án

1. had stayed

2. drink

3. stood

4. cook

5. hadn’t arrived

6. had slept

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*