✅ Short Story: Cat and Mouse 2 trang 72-73 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

4.2/5 - (5 bình chọn)

1. Fill the gaps. Then listen and check. (Điền vào chồ trống. Sau đó nghe và kiểm tra lại)

Bài nghe:

2. Hello, Maurice!

Hello, Miu!

3. Maurice, this is Chit. He’s a mouse.

Pleased to meet you, Maurice.

Pleased to meet you too, Chit.

4. Is this your house?

Yes, it is.

It’s big!

That’s right.

5. Wow! Is that your chair?

Yes, it is.

It’s beautiful!

Thank you!

6. Do you like hide-and-seek?

Yes!

Good! Let’s play hide-and-seek.

7. One, two, three,…

Hướng dẫn dịch:

2.  Xin chào, Maurice!

Xin chào, Miu!

3. Maurice, đây là Chit. Cậu ấy là chuột.

Rất vui được gặp cậu, Maurice.

Mình cũng rất vui được gặp cậu, Chit.

4. Đây là nhà của cậu à?

Vâng,  đúng rồi.

Nó to thế!

Đúng rồi.

5. Đó là ghế của cậu à?

Vâng, đúng vậy.

Nó tuyệt đẹp!

Cảm ơn!

6. Cậu có muốn chơi trốn tìm không?

Có!

Tốt! Chúng ta cùng chơi trốn tìm nào.

7. Một, hai, ba,…

2. Ask and answer the questions. (Hỏi và trả lời câu hỏi).

1.  What colour is Chit?

Chit is white.

2.  Is Miu a brown cat?

No, it isn’t. Miu is a black cat.

3. What colour is Maurice?

Maurice is red.

4. Is the house big or small?

The house is big.

Hướng dẫn dịch:

1.  Chit màu gì?

Chit màu trắng.

2. Miu là mèo nâu phải không?

Không, không phải. Miu là mèo đen.

3.  Maurice màu gì?

Maurice màu đỏ.

4.  Ngôi nhà to hay nhỏ?

Ngôi nhà to.

3. Number the sentences. Then act out in pairs. (Đánh số vào những câu sau. Sau đó thực hành theo cặp).

Thứ tự: 6 – 7 – 5 – 3 – 1 – 2 – 4

Ta được đoạn hội thoại:

Miu: Maurice, this is Chit.

Chit: Pleased to meet you, Maurice.

Maurice: Pleased to meet you too.

Chit: Is this your house?

Maurice: Yes, it is.

Chit: It’s big!

Maurice: That’s right.

Hướng dẫn dịch:

Miu: Maurice, đây là Chit.

Chit: Rất vui được gặp bạn, Maurice.

Maurice: Rất vui được gặp bạn.

Chit: Đây có phải là ngôi nhà của bạn không?

Maurice: Đúng vậy.

Chit: Thật tuyệt!

Maurice: Đúng thế.

4. Put the words in the correct order. (Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng).

1. Is that your chair?

2. Do you like hide-and-seek?

3. Pleased to meet you too.

4. Let’s play hide-and-seek.

5. Is this your house?

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là ghế của bạn phải không?

2. Bạn có thích chơi trốn tìm không?

3. Rất vui được gặp bạn.

4. Hãy cùng chơi trốn tìm.

5. Đây có phải là ngôi nhà của bạn không?

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*