Không có ảnh

Bài 2: Chất

31 Tháng Tám, 2021 Tạ Ngọc Châu 0

Giải bài 1 trang 11 SGK Hóa 8 Bài 1: a) Nêu thí dụ hai vật thể tự nhiên, hai vật thể nhân tạo. b) Vì sao nói […]

Không có ảnh

Bài 54: Thú

29 Tháng Tám, 2021 Tạ Ngọc Châu 0

Câu 1 (trang 81 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3): Quan sát các hình trang 104, 105 trong sách giáo khoa và […]

Không có ảnh

Bài 52: Cá

29 Tháng Tám, 2021 Tạ Ngọc Châu 0

Câu 1 (trang 78 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3): Viết tên một số loài cá mà bạn biết Trả lời: – […]

Không có ảnh

Bài 48: Quả

29 Tháng Tám, 2021 Tạ Ngọc Châu 0

Câu 1 (trang 71 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3): Sưu tầm một số quả khác nhau (hoa thật, tranh ảnh). Sắp […]

Không có ảnh

Bài 47: Hoa

29 Tháng Tám, 2021 Tạ Ngọc Châu 0

Câu 1 (trang 69 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3): Sưu tầm một số hoa khác nhau (hoa thật, tranh ảnh). Sắp […]