Giải bài tập Tiếng Anh Lớp 3 tập 1

5/5 - (1 bình chọn)

✅ Unit 1: Hello ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Từ vựng Tiếng Anh 3 Unit 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 1 Lesson 1 trang 6-7 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 1 Lesson 2 trang 8-9 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 1 Lesson 3 trang 10-11 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Unit 2: What’s your name? ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Từ vựng Tiếng Anh 3 Unit 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 2 Lesson 1 trang 12-13 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 2 Lesson 2 trang 14-15 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 2 Lesson 3 trang 16-17 Tiếng Anh 3

✅ Unit 3: This is Tony ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Từ vựng Tiếng Anh 3 Unit 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 3 Lesson 1 trang 18-19 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 3 Lesson 2 trang 20-21 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 3 Lesson 3 trang 22-23 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Unit 4: How old are you? ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Từ vựng Tiếng Anh 3 Unit 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 4 Lesson 1 trang 24-25 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 4 Lesson 2 trang 26-27 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 4 Lesson 3 trang 28-29 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Unit 5: Are they your friends? ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Từ vựng Tiếng Anh 3 Unit 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 5 Lesson 1 trang 30-31 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 5 Lesson 2 trang 32-33 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 5 Lesson 3 trang 34-35 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Review 1 lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Review 1 lớp 3 trang 36-37 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Short Story: Cat and Mouse 1 trang 38-39 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Unit 6: Stand up! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Từ vựng Tiếng Anh 3 Unit 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 6 Lesson 1 trang 40-41 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 6 Lesson 2 trang 42-43 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 6 Lesson 3 trang 44-45 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Unit 7: That’s my school ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Từ vựng Tiếng Anh 3 Unit 7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 7 Lesson 1 trang 46-47 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 7 Lesson 2 trang 48-49 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 7 Lesson 3 trang 50-51 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Unit 8: This is my pen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Từ vựng Tiếng Anh 3 Unit 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 8 Lesson 1 trang 52-53 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 8 Lesson 2 trang 54-55 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 8 Lesson 3 trang 56-57 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Unit 9: What colour is it? ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Từ vựng Tiếng Anh 3 Unit 9 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 9 Lesson 1 trang 58-59 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 9 Lesson 2 trang 60-61 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 9 Lesson 3 trang 62-63 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Unit 10: What do you do at the break time? ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Từ vựng Tiếng Anh 3 Unit 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 10 Lesson 1 trang 64-65 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 10 Lesson 2 trang 66-67 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Unit 10 Lesson 3 trang 68-69 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Review 2 lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Review 2 lớp 3 trang 70-71 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Short Story: Cat and Mouse 2 trang 72-73 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*