Không có ảnh

Glucozơ

Lý thuyết Glucozơ Glucozơ là chất kết tinh, không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt nhưng không ngọt bằng đường mía – Công […]