✅ Công thức would you mind ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đánh giá bài viết post

Cấu trúc would you mind/ Do you mind trong tiếng Anh

Câu yêu cầu với cấu trúc Would you mind/ Do you mind

Cấu trúc Would you mind có thể được sử dụng để đưa ra yêu cầu hoặc hỏi ý kiến của người nghe về việc nào đó, mang ý nghĩa “bạn có phiền nếu…”.

Công thức

Would/Do you mind + (S) + V-ing

Ví dụ: 

 • Would you mind opening the window, please? – Bạn có phiền mở giúp tôi cửa sổ ra không?
 • Would you mind telling me what you’re doing? – Bạn có phiền không cho tôi biết bạn đang làm gì vậy?
 • Do you mind being quiet for a minute? – Bạn có phiền yên tĩnh một lúc được không?)

Câu yêu cầu mang tính chất lịch sự với Would you mind if

Cùng với ý nghĩa trên, chúng ta có một cách dùng khác của Would you mind: cấu trúc would you mind if. Đây là cách nói mang tính chất lịch sự khi bạn đưa ra yêu cầu hoặc hỏi ý kiến của người nghe.

Công thức: 

Do you mind + if + S + V-present

Would you mind + if + S + V-ed

Ví dụ:

 • Do you mind if we go home early? – Bạn có phiền không nếu chúng ta về nhà sớm?
 • Would you mind if I changed the channel? – Bạn có phiền không nếu tôi chuyển kênh khác?
 • Do you mind if he tell your mom? – Bạn có phiền không nếu anh ấy nói với bác gái?

Lưu ý: Chúng ta có thể sử dụng do you mind thay would you mind tuy nhiên cách nói này ít lịch sự và ít phổ biến hơn. 

Cách đáp lại câu với cấu trúc Would you mind trong tiếng Anh

Khi muốn đồng ý với yêu cầu của người nói, bạn có thể sử dụng các mẫu câu:

 • No, of course not.  (Đương nhiên là không rồi.)
 • No. Of course not. (ồ dĩ nhiên là không phiền gì cả)
 • No, I don’t mind.  (Không, tôi không thấy phiền./Tôi không bận tâm đâu.)
 • No. I’d be glad to. (không. Tôi rất vui khi được làm được điều đó)
 • No, not at all. (Không, không phiền tí nào)
 • Of course not. (Tất nhiên là không rồi)
 • No, go on please. (Không, cứ thế đi)
 • Not at all.  (Không hề.)
 • Please do. (bạn cứ làm đi)
 • No. Not at all. (không sao cả)
 • Never mind/ you’re welcome. (không sao)
 • No. I’d be happy to do. (không. Tôi rất vui khi được làm được điều đó)

Ví dụ:

Do you mind smoking somewhere else? => Not at all, I’ll go outside.

Would you mind if teacher gave us more exercises? => No, I would like that.

Would you mind if we sat here? => No, not at all. Please go ahead.

Khi muốn từ chối yêu cầu của người nói, bạn có thể sử dụng các mẫu câu:

 • I’m sorry, I can’t (Xin lỗi, tôi không thể).
 • I’m sorry. That’s not possible (Xin lỗi, điều đó không khả thi). 

Hoặc bạn có thể sử dụng cấu trúc wish hay cấu trúc would rather để từ chối:

 • I’m sorry, I can’t.  (Tôi xin lỗi, tôi không thể.)
 • I’m sorry. That’s not possible. (Tôi xin lỗi. Chuyện đó không thể xảy ra được)
 • I’d rather/ prefer you didn’t. (Bạn không làm thì tốt hơn)

Ví dụ:

Would you mind Lisa going out with me tonight? => I am so sorry, that’s impossible. She must finish her homework tonight.

Would you mind if I came late for 30 minutes tomorrow? => I am sorry, the time is fix for everyone.

Bài tập về cấu trúc Would you mind

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc

1. Would you mind if I (close) the window?

2. Would you mind (open) the door?

3. Would you mind (wash) the car for me?

4. Do you mind if I (stay) with the kids?

5. Would you mind (give) me your phone number?

6. Would you mind (lend) me your pen?

7. Do you mind (give) me a lift?

8. Would you mind if I (turn) down the music?

9. Would you mind (give) me a hand?

10. Do you mind (help) me cook dinner?

Bài tập 2: Điền các động từ ở dạng thích hợp vào câu: bring, pass, send, fill, tell, leave, borrow, help, send, watch

1. Would you mind … that email for me?

2. Would you mind … the ice trays and putting them in the fridge?

3. Would you mind … that book back for me?

4. Do you mind … me the time?

5. Do you mind … me the menu?

6. Would you mind if I … your car tonight?

7. If you’re not busy at the moment, would you mind … me with my homework?

8. Do you mind if I … early tomorrow morning? I have an appointment with my doctor.

9. Would you mind … my bag for a few minutes?

10. Do you mind … me a list of everyone who’s coming

Bài tập 3: Đặt câu với cấu trúc Would you mind/ Do you mind

1. Can you help me to turn on the light? ➜ Would you mind …

2. Could him attend your birthday next week? ➜ Do you mind if he …

3. May I ask you a question? ➜ Do you mind …

4. Can you please leave the door open? ➜ Would you mind …

5. Will you send her this box for me? ➜ Do you mind …

Đáp án bài tập cấu trúc Would you mind/Do you mind

Bài 1: closed – opening – washing – stay – giving – lending – giving – turned – giving – helping

Bài 2:  sending – filling – bringing – telling – passing – borrowed- helping – leave – watching – sending

Bài 3: 

1. Would you mind helping me to turn on the light/turning on the light

2. Do you mind if he attend your birthday next week?

3. Do you mind if I ask you a question

4. Would you mind leaving the door open?

5. Do you mind sending her this box?

Chia động từ trong ngoặc:

 1. Would you mind if I (close) the window?
 2. Would you mind (wash) the car for me?
 3. Would you mind (open) the door?
 4. Do you mind if I (stay) with the kids?
 5. Would you mind (lend) me your pen?
 6. Would you mind (give) me your phone number?
 7. Do you mind (give) me a lift?
 8. Would you mind (give) me a hand?
 9. Would you mind if I (turn) down the music?
 10. Do you mind (help) me cook dinner?

Đáp án:

 1. Closed 
 2. Washing 
 3. Opening 
 4. Stay 
 5. Lending 
 6. Giving 
 7. Giving 
 8. Giving 
 9. Turned 
 10. Helping

Bài tập

1 – Would you mind if I ­____________ you tonight? (not join)

2 – Would you mind if you ­____________ the fences? (paint)

3 – Do you mind if I ­____________ with you tonight? (stay)

4 – Would you mind ­____________ a letter for me? (send)

5 – Would you mind Daniel’s ­____________ TV here? (watch)

6 – Do you mind ­____________ my car to the service? (take)

7 – Do you mind if you ­____________ down the music? (turn)

8 – Excuse me. Would you mind (put out) _______________ your cigarette? It’s non-smoking area here.

Oh I’m sorry, I didn’t know.

9 – Would you mind if I (use) _______________ your phone to make a call.

Not at all. Go ahead.

10 – Would you mind ­____________ me the salt? (pass)

11 – While we are away, would you mind if you (take care) _______________ of the cat?

12 – Do you mind if I ­____________ early tomorrow? (not come)

13 – Do you mind ­____________ the broken chair? (fix)

14 – Would you mind (postpone) _______________ the exam?

No, it’s fine, I want everybody to be well prepared.

15 – Ma’am, would you mind (open) _______________ up your luggage? I need to look inside.

Đáp án: 

1 – did not join/ didn’t join 

2 – painted 

3 – stay

4 – sent 

5 – watching 

6 – taking 

7 – turn 

8 – put out

9 – used 

10 – passed 

11 – took care 

12 – do not come/ don’t come 

13 – fix

14 – postponed  

15 – opened 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*