Thì tương lai trong Tiếng Pháp

4.5/5 - (2 bình chọn)

Sự Khác Nhau Giữa Thì Tương Lai Futur Proche Và Futur Simple Trong Học Tiếng Pháp  

Thì tương lai (Futur) dùng để diễn tả hành động sau thời điểm mà người nói đề cập đến. Dù sắp xảy ra nhanh hay chậm, nó thường được chỉ định bởi một dấu hiệu thời gian như : Bientôt (sắp tới), dans + thời gian sắp tới , après (sau) + thời gian .   Ex: Bientôt nous serons en vacances  (Sắp tới chúng tôi sẽ đi nghỉ)

1. Futur simple (thì tương lai đơn): chỉ sự định hướng trong tương lai.

Ex: Quand je serai grand, je serai médicin. (Khi con lớn, con sẽ là bác sỹ)   Ngoài ra, thì tương lai đơn còn có thể diễn đạt các trường hợp sau : 

 • Mệnh lệnh, chỉ thị trong tương lai : 

Ex: Tu iras chercher le pain quand tu rentreras. (Khi anh trở về anh sẽ phải đi mua bánh mì đấy)

 • Lời hứa hẹn : 

Ex : Je te promets, maman, je ne recommencerai plus. (Con hứa với mẹ, con sẽ không làm thế nữa)

 • Sự tiên đoán : 

Ex: Il pleura sur la majeure partie du pays. (Trời sẽ mưa trên diện rộng cả nước.)

 • Ngoài ra còn có một số cấu trúc đặc biệt khác như cấu trúc:

Si + l’hypothèse présent + conclusion FS. (Nếu + giả thiết ở thì hiện tại + kết luận ở thì tương lai đơn)

2. Futur proche (thì tương lai gần): chỉ hành động xảy ra sau thời điểm mà người nói đề cập đến để cho biết có sự liên tục với hiện tại, chắc chắn sẽ xảy ra. 

Ex: Attends- moi, je vais sortir avec toi. (Đợi tôi, tôi sẽ ra ngoài với bạn)

Tóm lại, sự khác nhau cơ bản trong cách dùng giữa 2 thời là : * Futur Simple chỉ 1 sự gián đoạn với thời điểm mà người nói đề cập đến 

Ex : Je te parlerai plus tard. (Tôi sẽ nói với anh sau)   * Futur proche chỉ hành động chưa xảy ra nhưng hành động đó sắp xảy ra.  Ex : Je vais te parler, écoute – moi. (Tôi sẽ nói với anh, hãy nghe tôi.)

– Động từ nhóm I trong tiếng Pháp – Động từ kết thúc bằng -er

Thì tương lai đơn trong tiếng Pháp

I. Cấu tạo của thì tương lai đơn

Tất cả những động từ được chia ở thì tương lai đơn đều tận cùng là những đuôi sau:

Je –> _ai                                       Nous –> _ons

Tu –> _as                                     Vous –> _ez

Il/ Elle –> _a                                  Ils/ Elles –> _ont

a. Động từ thuộc nhóm 1: “_ER”

Động từ tận cùng “_ER” + đuôi của thì tương lai đơn

CHANTER

Je chanterai

Nous chanterons

Tu chanteras

Vous chanterez

Il/ Elle chantera

Ils/ Elles chanteront

+ Ngoại trừ

ALLER

J’irai

Nous irons

Tu iras

Vous irez

Il/ Elle ira

Ils/ Elles iront

ENVOYER

J’enverrai

Nous enverrons

Tu enverras

Vous enverrez

Il/ Elle enverra

Ils/ Elles enverront

Những động từ tận cùng ở thì hiện tại tận cùng là đuôi “_YER” thì ta phải chuyển y–>i trước khi thêm các đuôi của thì tương lai

ESSAYER

J’essaierai

Nous essaierons

Tu essaieras

Vous essaierez

Il/ Elle essaiera

Ils/ Elles essaieront

Động từ “Appeler” và những động từ tương tự nó phải gấp đôi “l” trước khi thêm đuôi của thì tương lai đơn

APPELER

J’appellerai

Nous appellerons

Tu appelleras

Vous appellerez

Il/ Elle appellera

Ils/ Elles appelleront

Động từ “Lever” và những động từ tương tự nó có cách chia cần lưu ý:

LEVER

Je lèverai

Nous lèverons

Tu lèveras

Vous lèverez

Il/ Elle lèvera

Ils/ Elles lèveront 

Động từ “Jeter” và những động từ tương tự nó có cách chia cần lưu ý:

JETER

Je jetterai

Nous jetterons

Tu jetteras

Vous jetterez

Il/ Elle jettera

Ils/ Elles jetteront 

 1. Động từ thuộc nhóm 2: “_IR”

Động từ tận cùng “_IR” + đuôi của thì tương lai đơn

FINIR

Je finirai

Nous finirons

Tu finiras

Vous finirez

Il/ Elle finira

Ils/ Elles finiront 

 1. Động từ thuộc nhóm 3

Những động từ tận cùng “_IR” + đuôi của thì tương lai đơn

SORTIR

Je sortirai

Nous sortirons

Tu sortiras

Vous sortirez

Il/ Elle sortira

Ils/ Elles sortiront 

Ngoại trừ một số động từ như: Venir, Revenir, Devenir, Tenir, Obtenir

VENIR

Je viendrai

Nous viendrons

Tu viendras

Vous viendrez

Il/ Elle viendra

Ils/ Elles viendront  

Động từ tận cùng “_DRE” + đuôi của thì tương lai đơn

PRENDRE

Je prendrai

Nous prendrons

Tu prendras

Vous prendrez

Il/ Elle prendra

Ils/ Elles prendront  

Động từ tận cùng “_RE” + đuôi của thì tương lai đơn

LIRE

Je lirai

Nous lirons

Tu liras

Vous lirez

Il/ Elle lira

Ils/ Elles liront   

Động từ tận cùng “_TRE” + đuôi của thì tương lai đơn

METTRE

Je mettrai

Nous mettrons

Tu mettras

Vous mettrez

Il/ Elle mettra

Ils/ Elles mettront   

LE FUTUR PROCHE – TƯƠNG LAI GẦN TRONG TIẾNG PHÁP

Thì tương lai gần là thì được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp hàng ngày, bên cạnh các thì hiện tại và quá khứ (passé composé, imparfait)

 • Thì tương lai gần (le future proche) trong Tiếng Pháp được sử dụng như thế nào?
 • Các thành lập của thì tương lai gần ra sao?

1.  Cấu trúc thành lập của thì tương lai gần trong Tiếng Pháp:

ALLER (au présent) + VERBE INFINITIF: Sẽ, sắp

 • Je vais
 • Tu vas
   
 • Il/elle va
   
 • Nous allons 
   
 • Vous allez
   
 • Ils/elles vont

Ví dụ: Demain, je vais faire des courses – Ngày mai, tôi sẽ đi mua sắm.

2. Cách sử dụng của thì tương lai gần trong Tiếng Pháp

• Để nói về một sự việc sẽ được thực hiện.
Ma soeur Louise va avoir un bébé – Chị Louise của tôi sắp có em bé.
Je vais arriver dans 5 minutes – Tôi sẽ đến trong 5 phút.

• Nó thường diễn đạt một kết quả, một hệ quả.
Regarde, le ciel est presque noir, il va certainement pleuvoir – Nhìn đi, bầu trời đen kịt, chắc chắn trời sắp mưa.

• Đôi khi nó cũng mang giá trị mệnh lệnh:
Maintenant, vous allez m’ écouter =Ecoutez – moi! – Bây giờ, các bạn hãy nghe tôi nói.

• Để nói về một sự việc, một hành động sắp sửa xảy ra
Il va pleuvoir – Trời sắp mưa
Je vais avoir 25 ans – Tôi sắp được 25 tuổi

• Để nói về một dự định/dự kiến
Il va apprendre l’espagnol – Anh ta sẽ học tiếng Tây Ban Nha
Nous allons déménager à Bordeaux dans deux ans – Chúng tôi sẽ dọn đến Bordeaux 2 năm nữa
Mes amis vont faire une fête demain soir – Bạn tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc tối mai.

3. Một số lưu ý:

Những cách khác diễn đạt thì tương lai gần:

 • être sur le point de + ĐT nguyên mẫu : sắp, sẵn sàng

Je ne peux pas recevoir ce client maintenant, je suis sur le point de
partir – Tôi không thể gặp ngưòi khách này bây giờ, tôi sắp phải đi.

 • être près de + ĐT nguyên mẫu: suýt nữa

J’ai eu très peur: nous avons été près d’avoir un accident – Tôi rất sợ: chúng ta suýt nữa đã gặp tai nạn.

Thì tương lai đơn của một số động từ đặc biệt trong tiếng Pháp

Thì tương lai đơn của đông từ être-> Ý nghĩa:\sə.ʁe\
\sə.ʁa\
\sə.ʁa\
\sə.ʁɔ̃\
\sə.ʁe\
\sə.ʁɔ̃\
v: Thì, là, ở
Gốc của động từ être ở thì tương lai đơn là: ser
je serai
tu seras
il, elle, on sera
nous serons
vous serez
ils, elles seront
Thì tương lai đơn của đông từ avoir -> Ý nghĩa:\o.ʁ\
\o.ʁe\
\o.ʁa\
\o.ʁa\
\o.ʁɔ̃\
\o.ʁe\
\o.ʁɔ̃\
v: Có, mang, đội
Gốc của động từ avoir ở thì tương lai đơn là: aur
j’aurai
tu auras
il, elle, on aura
nous aurons
vous aurez
ils, elles auront
Thì tương lai đơn của đông từ aller -> Ý nghĩa:\i.ʁ\
\i.ʁe\
\i.ʁa\
\i.ʁa\
\i.ʁɔ̃\
\i.ʁe\
\i.ʁɔ̃\
v: đi, có sức khỏe
nm: vé đi
Gốc của động từ aller ở thì tương lai đơn là ir
j’irai
tu iras
il, elle, on ira
nous irons
vous irez
ils, elles iront
Thì tương lai đơn của đông từ faire -> Ý nghĩa:\fə.ʁ\
\fə.ʁe\
\fə.ʁa\
\fə.ʁa\
\fə.ʁɔ̃\
\fə.ʁe\
\fə.ʁɔ̃\
v: làm
Gốc của động từ faire ở thì tương lai đơn là fer
je ferai
tu feras
il, elle, on fera
nous ferons
vous ferez
ils, elles feront
Thì tương lai đơn của đông từ venir -> Ý nghĩa:\vjɛ̃.dʁe\
\vjɛ̃.dʁa\
\vjɛ̃.dʁa\
\vjɛ̃.dʁɔ̃\
\vjɛ̃.dʁe\
\vjɛ̃.dʁɔ̃\
đến, đi đến (đến một nơi nào đó và đang có mặt ở đó, động từ theo sau ở dạng nguyên thể và không có giới từ)
Động tính từ quá khứ dùng với être.
Gốc của động từ venir ở thì tương lai đơn là viendr
je viendrai
tu viendras
il, elle, on viendra
nous viendrons
vous viendrez
ils, elles viendront
Thì tương lai đơn của đông từ voir -> Ý nghĩa:\vɛ.ʁ\
\vɛ.ʁe\ ou \vɛ.ʁɛ\
\vɛ.ʁa\
\vɛ.ʁa\
\vɛ.ʁɔ̃\
\vɛ.ʁe\
\vɛ.ʁɔ̃\
v: gặp, nhìn, nhìn thấy, trông thấy
Gốc của động từ voir ở thì tương lai đơn là verr
je verrai
tu verras
il, elle, on verra
nous verrons
vous verrez
ils, elles verront
Thì tương lai đơn của đông từ envoyer -> Ý nghĩa:\ɑ̃.vɛ.ʁ\
\ɑ̃.vɛ.ʁe\
\ɑ̃.vɛ.ʁa\
\ɑ̃.vɛ.ʁa\
\ɑ̃.vɛʁ.ʁɔ̃\
\ɑ̃.vɛ.ʁe\
\ɑ̃.vɛ.ʁɔ̃\
v: gửi đi, cử đi
Gốc của động từ envoyer ở thì tương lai đơn là: enverr
j’enverrai
tu enverras
il, elle, on enverra
nous enverrons
vous enverrez
ils, elles enverront
Thì tương lai đơn của đông từ recevoir -> Ý nghĩa:\ʁə.sə.vʁ\
\ʁə.sə.vʁe\
\ʁə.sə.vʁa\
\ʁə.sə.vʁa\
\ʁə.sə.vʁɔ̃\
\ʁə.sə.vʁe\
\ʁə.sə.vʁɔ̃\
v: nhận
Gốc của động từ recevoir ở thì tương lai đơn là: recevr
je recevrai
tu recevras
il, elle, on recevra
nous recevrons
vous recevrez
ils, elles recevront
Thì tương lai đơn của đông từ falloir -> Ý nghĩa:\fo.dʁa\đt không ngôi: phải, cần phải
Động từ không ngôi falloir chia ở thì tương lai đơn là:
il faudra
Thì tương lai đơn của đông từ pleuvoir -> Ý nghĩa:\plø.vʁa\đt không ngôi: mưa
Động từ không ngôi pleuvoir chia ở thì tương lai đơn là:
il pleuvra

Từ vựng và ví dụ về thì tương lai đơn trong tiếng Pháp

thì tương lai đơn\fy.tyʁ\
\sɛ̃pl\
le futur simple
Vào năm 2031, tôi sẽ sống trên sao Hỏa.En 2031, j’habiterai sur Mars.
thì tương lai của động từ habiter là:\a.bi.tə.ʁe\
\a.bi.tə.ʁa\
\a.bi.tə.ʁa\
\a.bi.tə.ʁɔ̃\
\a.bi.tə.ʁe\
\a.bi.tə.ʁɔ̃\
Nghĩa: sống, sống ở, ở
j’habiterai
tu habiteras
il, elle, on habitera
nous habiterons
vous habiterez
ils, elles habiteront
Vào năm 2031, bạn sẽ sống ở trên sao Kim.En 2031, tu habiteras sur Vénus.
Vào năm, 2031 anh ấy/ chị ấy/ người ta sẽ nói được mọi ngôn ngữ.En 2031, il/ elle/ on parlera toutes les langues.
Thì tương lai đơn của động từ parler là:\paʁ.lə.ʁe\
\paʁ.lə.ʁa\
\paʁ.lə.ʁa\
\paʁ.lə.ʁɔ̃\
\paʁ.lə.ʁe\
\paʁ.lə.ʁɔ̃\
v: nói
je parlerai
tu parleras
il, elle, on parlera
nous parlerons
vous parlerez
ils, elles parleront
Vào năm 2031, chúng ta sẽ làm việc 2 ngày một tuần.En 2031, nous travaillerons deux jours par semaine.
Thì tương lai đơn của động từ travailler là:\tʁa.va.jə.ʁe\
\tʁa.va.jə.ʁa\
\tʁa.va.jə.ʁa\
\tʁa.va.jə.ʁɔ̃\
\tʁa.va.jə.ʁe\
\tʁa.va.jə.ʁɔ̃\
je travaillerai
tu travailleras
il, elle, on travaillera
nous travaillerons
vous travaillerez
ils, elles travailleront
Vào năm 2031, các bạn sẽ đi nghỉ phép trên trái đất.En 2031, vous passerez les vacances sur Terre.
Thì tương lai đơn của động từ passer là:\pa.sə.ʁe\
\pa.sə.ʁa\
\pa.sə.ʁa\
\pa.sə.ʁɔ̃\
\pa.sə.ʁe\
\pa.sə.ʁɔ̃\
đi đến, qua, sang, đi qua (động từ theo sau ở dạng nguyên thể không có giới từ kèm theo)
Động tính từ quá khứ đi với être hoặc avoir
je passerai
tu passeras
il, elle, on passera
nous passerons
vous passerez
ils, elles passeront
Vào năm 2031, họ (các anh ấy)/ các chị ấy sẽ đi du lịch bằng xe năng lượng mặt trời.En 2031, ils/ elles voyageront en voitures solaires.
Thì tương lai đơn của động từ voyager là:\vwa.ja.ʒə.ʁe\
\vwa.ja.ʒə.ʁa\
\vwa.ja.ʒə.ʁa\
\vwa.ja.ʒə.ʁɔ̃\
\vwa.ja.ʒə.ʁe\
\vwa.ja.ʒə.ʁɔ̃\
nội đt: đi du lịch
je voyagerai
tu voyageras
il, elle, on voyagera
nous voyagerons
vous voyagerez
ils, elles voyageront
5 năm nữa tôi sẽ nghỉ hưuDans cinq ans, je prendrai ma retraite \ʁə.tʁɛt\
Động từ prendre ở thì tương lai đơn là:\pʁɑ̃.dʁe\
\pʁɑ̃.dʁa\
\pʁɑ̃.dʁa\
\pʁɑ̃.dʁɔ̃\
\pʁɑ̃.dʁe\
\pʁɑ̃.dʁɔ̃\
je prendrai
tu prendras
il, elle, on prendra
nous prendrons
vous prendrez
ils, elles prendront
sự nghỉ hưu, lương hưu\ʁə.tʁɛt\nfune retraite
la retraite
nghỉ hưuvprendre la, ma/ta/ sa… retraite
Khi tôi già tôi sẽ sống ở nông thôn.Quand je serai vieux, je vivrai à la campagne.
Động từ vivre ở thì tương lai đơn là:\vi.vʁe\
\vi.vʁa\
\vi.vʁa\
\vi.vʁɔ̃\
\vi.vʁe\
\vi.vʁɔ̃\
je vivrai
tu vivras
il, elle, on vivra
nous vivrons
vous vivrez
ils, elles vivront
sống ở nông thônvivre à la campange
Năm 2020, tôi sẽ được 30 tuổi.En 2020, j’aurai trente ans.
Động từ boire ở thì tương lai đơn là:\bwa.ʁe\
\bwa.ʁa\
\bwa.ʁa\
\bwa.ʁɔ̃\
\bwa.ʁe\
\bwa.ʁɔ̃\
je boirai
tu boiras
il, elle, on boira
nous boirons
vous boirez
ils, elles boiront
Động từ dire ở thì tương lai đơn là:\di.ʁe\
\di.ʁa\
\di.ʁa\
\di.ʁɔ̃\
\di.ʁe\
\di.ʁɔ̃\
je dirai
tu diras
il, elle, on dira
nous dirons
vous direz
ils, elles diront
Động từ mettre chia ở thì tương lai đơn là:\mɛ.tʁe\
\mɛ.tʁa\
\mɛ.tʁa\
\mɛ.tʁɔ̃\
\mɛ.tʁe\
\mɛ.tʁɔ̃\
je mettrai
tu mettras
il, elle, on mettra
nous mettrons
vous mettrez
ils, elles mettront
Tôi sắp có một em bé.
Tôi sẽ có một em bé.
Je vais avoir un bébé.
J’aurai un bébé.
Chúng ta sắp nhận được máy vi tính mới.On va recevoir de nouveaux ordinateurs.
Chúng ta sẽ có thể giải quyết được nhiều hồ sơ hơn.On pourra traiter plus de dossiers.
đối xử, đối đãi, giải quyết, chữa (bệnh), điều trị\tʁɛ.te\ ou \tʁe.te\ngoại đttraiter
\tʁɛ.tə.ʁe\
\tʁɛ.tə.ʁa\
\tʁɛ.tə.ʁa\
\tʁɛ.tə.ʁɔ̃\
\tʁɛ.tə.ʁe\
\tʁɛ.tə.ʁɔ̃\
je traiterai
tu traiteras
il, elle, on traitera
nous traiterons
vous traiterez
ils, elles traiteront
Khi tôi đi ra nhà ga, bạn sẽ trở về nhà.Quand je partirai à la gare, tu rentreras à la maison.
Động từ rentrer ở thì tương lai là:\ʁɑ̃.tʁə.ʁe\
\ʁɑ̃.tʁə.ʁa\
\ʁɑ̃.tʁə.ʁa\
\ʁɑ̃.tʁə.ʁɔ̃\
\ʁɑ̃.tʁə.ʁe\
\ʁɑ̃.tʁə.ʁɔ̃\
je rentrerai
tu rentreras
il, elle, on rentrera
nous rentrerons
vous rentrerez
ils, elles rentreront
Trong khi bọn trẻ làm bài tập, chị Marion sẽ chuẩn bị bữa ăn, trong lúc đó anh Lucien sẽ bày bàn ăn.Pendant que les enfants feront leurs devoirs, Marion préparea le repas, tandis que Lucien mettra le couvert.
Tôi hy vọng rằng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp.J’espère tout se passera bien.
Cách chia động từ vouloir ở thì tương lai đơn:Gốc của động từ vouloir ở thì tương lai đơn là: voudr
je voudrai
tu voudras
il voudra
nous voudrons
vous voudrez
ils voudront
Cách chia động từ pouvoir ở thì tương lai đơn:Gốc của động từ vouloir ở thì tương lai đơn là: pourr
je pourrai
tu pourras
il pourra
nous pourrons
vous pourrez
ils pourront
Cách chia động từ savoir ở thì tương lai đơn:Gốc của động từ savoir ở thì tương lai đơn là: saur
je saurai
tu sauras
il saura
nous saurons
vous saurez
ils sauront

Le futur proche, simple et antérieur

1. Le présent à valeur de future
(thì hiện tại diễn tả những hành động tương lai)
 
Lundi, je pars aux Bahamas.
 2. Le futur proche (thì tương lai gần)Nous allons dîner au restaurant ce soir.
 3. Le futur simple (thì tương lai đơn)Je passerai chez vous demain.
 4. Le futur antérieur (thì tương lại phức)J’aurai fini avant 18 heures

1. Le présent à valeur de future (thì hiện tại diễn tả những hành động tương lai)

 Thì hiện tại đơn đi kèm với các từ chỉ tương lai có thể dùng để diện tả những hành động sẽ xảy ra trong thời gian ngắn.

J’ai rendez-vous ce soir avec mes amis.
” J’arrive dans cinq minutes ! “
Le film commence à 18h10.

Công thức : ALLER au présent+ Infinitif

Je vais rentrer tard ce soir.
Tu vas arriver bientôt ?
Il va pleuvoir cet après-midi.
Nous allons habiter en Suède.
Vous allez étudier en France.
Elles vont dîner au restaurant.

2. Le futur proche (thì tương lai gần)

Thì tương lai gần được dùng để diễn tả : 

 • điều sắp thành sự thật

Le train va partir dans quelques instants !
Ce film est ennuyant, je vais m’endormir.

 • điều chắc chắn xảy ra trong tương lai

L’année prochaine, mon père va prendre sa retraite.
Les français vont voter le 22 avril prochain.
Le ciel est gris, il va pleuvoir.

aiJe mangerai
astu parleras
aelle partira
onsnous viendrons
ezvous irez
ontils prendront

3. Le futur simple (thì tương lai đơn)

thì tương lai đơn diễn tả những hành động sẽ diễn ta trong tương lai gần hoặc tương lai xa, một kế hoạch nào đó hoặc một sự thật chắc chắn xảy ra trong tương lai.

Aujourd’hui j’habite à Nice, mais plus tard j’habiterai à Paris.
Quand je serai grand, je serai pilote d’avion.
Dans cent ans, les hommes habiteront sur Mars.
J’espère qu’il fera beau demain.

4. Le futur antérieur (thì tương lại phức)

Thì tương lai phức là một thì ghép, bao gồm dạng tương lai của động từ “avoir” hoặc être” theo sau là participe passé

với  êtrevới avoir
Je serai parti(e)
Tu seras sorti(e)
Elle sera rentrée
Nous serons allé(e)s
Vous serez passé(e)(s)
Ils seront venus
J’aurai fini
Tu auras mangé
Il aura oublié
Nous aurons pris
Vous aurez commencé
Elles auront essayé

Thì tương lai phức diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong tương lai

Je sortirai quand j’aurai fini mes devoirs. (Hành động làm bài tập xảy ra trước hành động đi ra ngoài)
Quand vous arriverez j’aurai déjà dîné. (Hành động ăn tối xảy ra trước hành động đến)

Xem thêm

Gia sư tiếng Pháp

Viết thư mời sinh nhật bằng tiếng Pháp

Thì tương lai trong Tiếng Pháp

Các mẫu câu giao tiếp Tiếng Pháp thông dụng

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*