Không có ảnh

IELTS Reading topic Children

16 Tháng Mười, 2022 giasutamtaiduc 0

Vocabulary topic Children English Phonetic Vietnamese Toddler (n) /ˈtɑːdlər/   Pre-schooler (n) /ˈpriːˌskuː.lə/   Self-control (n) /ˌself kənˈtrəʊl/   Problem-solver (n) /ˈprɑːbləmˈsɑːlvər/   Facilitate (v) […]

Không có ảnh

IELTS Reading topic Plants

16 Tháng Mười, 2022 giasutamtaiduc 0

Language Development Vocabulary English Phonetic Vietnamese Tensile strength (n) /ˈtensl streŋkθ /   Habitat (n) /ˈhæbɪtæt/   Commodity (n) /kəˈmɑːdəti/   Evergreen (adj, n) /ˈevərɡriːn/ […]

Không có ảnh

IELTS Reading topic Health

16 Tháng Mười, 2022 giasutamtaiduc 0

Language Development Vocabulary Sử dụng từ điển và tra các từ dưới đây, dịch sang tiếng Việt để ghi nhớ lâu hơn: English Phonetic Vietnamese […]

Không có ảnh

IELTS Reading topic History

16 Tháng Mười, 2022 giasutamtaiduc 0

Language Development topic History Vocabulary English Phonetic Vietnamese archaeologist (n) /ˌɑːrkiˈɑːlədʒɪst/   arrow (n) /ˈærəʊ/   artifact/ artefact (n) /ˈɑːrtɪfækt/   associated with (adj) /əˈsəʊʃieɪtɪd […]

Không có ảnh

IELTS Reading topic Environment

16 Tháng Mười, 2022 giasutamtaiduc 0

Language Development Vocabulary English Phonetic Vietnamese endangered (adj) /ɪnˈdeɪndʒərd/   sustain (v) /səˈsteɪn/   ecosystem (n) /ˈiːkəʊsɪstəm/   mineral (n) /ˈmɪnərəl/   degradation (n) /ˌdeɡrəˈdeɪʃn/ […]

Không có ảnh

IELTS Reading topic Language

16 Tháng Mười, 2022 giasutamtaiduc 0

Language Development topic Language Vocabulary English Phonetic Vietnamese Relevant (adj) /ˈreləvənt/   Mother tongue (n) /ˌmʌðər ˈtʌŋ/   Consideration (n) /kənˌsɪdəˈreɪʃn/   Native (adj) /ˈneɪtɪv/ […]