✅ Thì hiện tại hoàn thành ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đánh giá bài viết post

Hiện tại hoàn thành (Present Perfect) – Công thức và bài tập có đáp án chi tiết

I. CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

1. Câu khẳng định

Ký hiệu: V3 (Là quá khứ phân từ của động từ. Ví dụ: động từ “go” có quá khứ phân từ hay V3 là “gone”)

Công thức

S + have/ has + V3

He/ She/ It/ Danh từ số ít / Danh từ không đếm được + has + V3

I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + have + V3

Ví dụ

– It has been 2 months since I first met him. (Đã 2 tháng rồi kể từ lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.)

– I have watched TV for two hours. (Tôi xem TV được 2 tiếng rồi).

– She has prepared for dinner since 6.30 p.m. (Cô ấy chuẩn bị bữa tối từ 6 rưỡi)

– He has eaten this kind of food several times before. (Anh ấy đã ăn loại thức ăn này một vài lần trước rồi)

– Have you been to that place before? (Bạn đến nơi này bao giờ chưa?)

 They have worked for this company for 5 years. (Họ làm việc cho công ty này 5 năm rồi.)

2. Câu phủ định

Công thức

S + have/ has not + V3

He/ She/ It/ Danh từ số ít / Danh từ không đếm được + has + not + V3

I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + have + not + V3

Lưu ý

has not = hasn’t

have not = haven’t

Ví dụ

– She has not prepared for dinner since 6.30 p.m. (Cô ấy vẫn chưa chuẩn bị cho bữa tối)

– He has not eaten this kind of food before. (Anh ấy chưa bao giờ ăn loại thức ăn này cả)

– We haven’t met each other for a long time. (Chúng tôi không gặp nhau trong một thời gian dài rồi.)

– He hasn’t come back to his hometown since 2000. (Anh ấy không quay trở lại quê hương của mình từ năm 2000.)

3. Câu nghi vấn

Câu nghi vấn sử dụng trợ động từ (Câu hỏi Yes/ No)

Công thức

Q: Have/ has + S + V3?

A: Yes, S + have/has + V3.

No, S + haven’t/hasn’t + V3.

Ví dụ

 – Q: Have you ever travelled to America(Bạn đã từng du lịch tới Mỹ bao giờ chưa?)

   A:Yes, I have/ No, I haven’t.

 – Q: Has she arrived in London yet? (Cô ấy đã tới London chưa?)

   A:Yes, she has./ No, she hasn’t.

Câu nghi vấn sử dụng từ hỏi bắt đầu bằng Wh-

Công thức

Wh- + have/ has + S + V3?

Ví dụ

– What have you done with these ingredients? (Bạn đã làm gì với những nguyên liệu này?)

– How have you solved this difficult Math question? (Bạn làm thế nào để giải được câu hỏi toán khó này?)

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Thì hiện tại hoàn thành có các dấu hiệu nhận biết như sau:

 • Just = Recently = Lately: gần đây, vừa mới
 • Already:rồi
 • Before:trước đây
 • Ever:đã từng
 • Never:chưa từng, không bao giờ
 • For + quãng thời gian:trong khoảng (for a year, for a long time, …)
 • Since + mốc thời gian:từ khi (since 1992, since June,…)
 • Yet:chưa (dùng trong câu phủ định và câu hỏi)
 • So far = Until now = Up to now = Up to the present:cho đến bây giờ

III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

1. Sử dụng bình thường

Chức năng 1

Mô tả hành động xảy ra trong quá khứ và vẫn còn tiếp tục ở thời điểm hiện tại.

My father has watched the football match for over one hour. (Bố tôi đã xem trận bóng đá này hơn 1 tiếng đồng hồ nay rồi)

Hành động xem bóng đá đã bắt đầu từ hơn một tiếng trước và vẫn tiếp tục đến thời điểm nói.

Chức năng 2

Mô tả hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không đề cập tới nó xảy ra khi nào.

She has written three books and now she is working on the fourth one. (Cô ấy đã viết 3 cuốn sách và hiện tại đang viết cuốn thứ 4)

Không đề cập đến hành động viết sách xảy ra chính xác khi nào nhưng kết quả là cô ấy đã viết được 3 cuốn sách.

Chức năng 3

Mô tả sự kiện đáng nhớ trong đời.

It is the worst dish that I have ever tried in my life. (Đó là món tồi tệ nhất mà tôi đã từng ăn).

Sự kiện đáng nhớ: trải nghiệm ăn món ăn tồi tệ nhất trong đời.

Chức năng 4

Một kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện tại (thường dùng trạng từ ever).

 Have you ever been to Korea? (Bạn đã đến Hàn Quốc bao giờ chưa?)

“Đến Hàn Quốc” được coi là một kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện tại.

Chức năng 5

Chỉ kết quả

have finished my homework. (Tôi đã làm xong bài tập về nhà rồi)

Làm xong bài tập về nhà là một hành động có kết quả.

He has lost my key

2. Vị trí của các trạng từ trong thì hiện tại hoàn thành

– already, never, ever, just: sau “have/ has” và đứng trước động từ phân từ II.

– already: cũng có thể đứng cuối câu.

 • Example: I have just come back home. (Tôi vừa mới về nhà.)

– Yet: đứng cuối câu, và thường được sử dụng trong câu phủ định và nghi vấn.

 • Example: She hasn’t told me about you yet. (Cô ấy vẫn chưa kể với tôi về bạn.)

– so far, recently, lately, up to present, up to this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: Có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

 • Example: I have seen this film recently. (Tôi xem bộ phim này gần đây.)

3. Sử dụng trong bài thi IELTS

+, Mô tả sự thật hoặc thành tựu của ai đó, đặc biệt dùng trong Speaking Part 2.

Ví dụ:

– David Beckham, who used to be a very famous British footballer, is now a philanthropist and he has done many charity programs so far. (Sự thật – Speaking part 2 – Describe your favorite celebrity)

– Minh – my next door neighbor is the boy who has gained several provincial prizes in some English competitions. (Thành tựu – Speaking part 2 – Describe the person that you are impressive with)

– Moreover, human beings have emitted exhaust fumes worldwide, which may be the main cause of air pollution. (Sự thật – Câu này có thể được sử dụng trong cả Speaking part 3 và Writing task 2)

+, Kể về một vấn đề vẫn chưa được giải quyết trong Speaking part 2/3 or Writing task 2.

– Whether animal testing should be banned has still been a matter of heated debate.  (1 vấn đề chưa được giải quyết – Writing task 2)

They’ve been married for nearly fifty years

1. Diễn tả một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không đề cập tới thời điểm xảy ra hành động đó là khi nào.

 • He has done all his housework. (Anh ấy đã làm hết công việc nhà.)
 • She has lost my phone. (Cô ấy đã làm mất điện thoại của tôi.)
 • Linda has seen this film. (Linda đã xem phim này.)
 • I have read the book written by Bill. (Tôi đã đọc hết quyển sách được viết bởi Bill.

2. Diễn đạt hành động đã bắt đầu ở quá khứ và vẫn đang tiếp tục ở hiện tại.

 • This girl has lived here all her life. (Cô ấy đã sống cả đời ở đó rồi.)
 • Mrs.Lien has worked for K.B company for 10 years. (Bà Liên đã làm cho công ty K.B 10 năm.)
 • I have played the piano for the two years. (Tôi đã chơi piano được 2 năm rồi.)
 • I have learned Chinese at an center near my neighborhood. (Tôi học tiếng Trung ở một trung tâm gần khu tôi ở.)
Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping

3. Diễn đạt hành động đã từng làm trước đây và bây giờ vẫn còn làm

 • He has written three blogs and he is working on another blog. (Anh ấy đã viết được 3 trang blog và đang viết blog tiếp theo.)
 • He has played the Ukulele ever since I was a kid. (Anh ấy đã chơi Ukulele kể từ khi còn nhỏ.)
 • Those kids have played the piano since they were 5 years old. (Những đứa trẻ này chơi piano từ khi chúng 5 tuổi.)
 • I have read all Linda’s blogs and I’m waiting for her new blog. (Tôi đã đọc hết blog của Linda và đang chờ đợi blog mới của cô ấy.)
They’ve stayed with us since last week

4. Sử dụng một mệnh đề với “since” để chỉ ra khi một cái gì đó bắt đầu ở trong quá khứ

 • We’ve stayed in Vietnam since last year(Chúng tôi đã ở Việt Nam từ năm trước .)
 • Pun has lived here since I met him. (Pun đã sống ở đây kể từ khi tôi gặp anh ấy.)
 • I have improved my English skills since I moved to London. (Tôi đã cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của mình từ khi tôi chuyển tới London.)
 • Mr.Chill has taught at this school since his son was born. (Ông Chill dạy ở ngôi trường này từ khi con trai ông ấy sinh ra.)

5. Diễn tả một kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện tại (thường dùng trạng từ ever)

 • My last Halloween was the worst day I’ve ever had. (Halloween năm ngoái là ngày tệ nhất đời tôi.)
 • Have you ever met Abella? Yes, but I’ve never met her husband. (Bạn đã bao giờ gặp Abella chưa? Có, nhưng tôi chưa bao giờ gặp chồng cô ấy)
 • Have you ever travelled to Cao Bang? (Bạn đã tới Cao Bằng bao giờ chưa?)
 • This is the most interesting game I have ever played. (Đây là trò chơi hấp dẫn nhất mà tôi từng chơi.)
My last birthday was the worst day I’ve ever had

6. Một hành động trong quá khứ nhưng quan trọng tại thời điểm nói

 • I can’t get his number. I’ve lost my phone. (Tôi không có số điện thoại anh ấy được. Tôi đánh mất điện thoại của mình rồi.)
 • She can’t go into the house because she has lost her keys. (Cô ấy không thể đi vào nhà bởi vì cô ấy đã đánh mất chìa khoá.)
 • She has just left for work, so you can’t see her now. (Cô ấy vừa mới đi làm vì vậy bạn không thể gặp cô ấy bây giờ.)
 • Kimmich isn’t at home. I think she has gone swimming. (Kimmich không có ở nhà. Tôi nghĩ cô ấy đã đi đi bơi.)

BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Bài tập 1:  Đọc các tình huống, sử dụng các động từ dưới đây và viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành:

arrive – break – fall – go – up – grow – improve – lose

1. Tom is looking for his key. He can’t find it.

= Tom has lost his key.

2. Lisa can’t walk and her leg is in plaster.

Lisa ……………….. . …. …………………………………….. .

3. Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.

The bus fare …………………………………. ………….. ..

4. Maria’s English wasn’t very good. Now it is better.

Her English …………………………………………………….. .

 5. Dan didn’t have a beard before. Now he has a beard.

Dan ………………………………………………………………..

6. This morning I was expecting a letter. Now I have it.

The letter ………………………………………………………..

7. The temperature was 20 degrees. Now it is only 12.

The ……………………………………………. ……………………… ..

Bài tập 2: Chọn “Been” hoặc “Gone”

1, James is on holiday. He’s gone to Italy.

2, Hello! I’ve just ……….. … to the shops. I’ve bought lots of things.

3, A lice isn’t here at the moment. She’s ….. ………. ………………………. to the shop to get a newspaper.

4, Tom has ………………………………. out. He’ll be back in about an hour.

5, ‘Are you going to the bank?’ – ‘No, I’ve already ….. . ………………….. ….. to the bank.’

Bài tập 3: Trả lời các câu hỏi dựa vào từ trong ngoặc

1. Would you like something to eat?

 No, thanks. ….. I have just had lunch… (I / just / have / lunch)

 2. Do you know where Julia is?

Yes, ……………………………. …………………………………………. .. ….. …………. . .. (I / just / see / her)

 3. What time is David leaving?

………………………………………………………………………………………………………(He / already / leave)

4. What’s in the newspaper today?

I don’t know. .. ……………………………………………………. ………………………… (I / not / read / it / yet)

5. Is Sue com ing to the cinema with us?

No, ……. .. ………………………………………………………………….. …. .. (She / already / see / the film)

6. Are your friends here yet?

Yes, .. ……………. ………………………………………………………………………………  (they / just / arrive)

7. What does Tim think about your plan?

……………………………………………………………………………………………..(we / not / tell / him / yet)

Bài tập 4: Đọc tình huống và viết lại câu với các từ just, already hoặc yet.

1. After lunch you go to see a friend at her house. She says, ‘Would you like something to eat?”

You say: No thank you.  I’ve just had lunch. (have lunch)

2. Joe goes out. Five minutes later, the phone rings and the caller says, ‘Can I speak to joe?’

You say: I’m afraid …. ……….. …. ………………… ……………………………… ….. . (go out)

3.You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts to take your plate away.

You say: Wait a minute! ……………. …………………………………………………. . (not / finish)

4. You plan to eat at a restaurant tonight. You phoned to reserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone to reserve a table?

 You say: No, ………… …………………………. ……….. …. ……. …………….. …… . (do it)

 5. You know that a friend of yours is looking for a place to live. Perhaps she has been successful. Ask her.

You say: .. ……. ………… . ………………. .. ………………… ….. ….. … …. … . …. ? (find)

6. You are still thinking about where to go for your holiday. A friend asks, ‘Where are you going for your holiday?

 You say: …………………. ………. ………………. . …………………… ….. …. …… . (not / decide)

7. Linda went shopping, but a few minutes ago she returned. Somebody asks, ‘Is Linda still out shopping?’

You say: No, …. ……………………………………………….. ………………………….. (come back)

Bài tập 5: Chia thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn. (Bài tập nâng cao này sẽ giúp bạn nhận biết rõ về thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn – đây là 2 thì nhiều bạn dễ bị nhầm lẫn nhất)

1. When………you………this wonderful skirt? (to design)

2. My mother………into the van. (not/ to crash)

3. The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)

4.………you………your aunt last week? (to phone)

5. He………milk at school. (not/ to drink)

6. The police………two people early this morning. (to arrest)

7. She………to Japan but now she………back. (to go – to come)

8. Dan………two tablets this year. (already/ to buy)

9. How many games………so far this season? (your team/ to win)

10. Peter……… football yesterday.

11. They……… the car. It looks new again.

12. Last year we……… to Italy.

13. John and Peggy……… the book. Now they can watch the film.

14. I……… my friend two days ago.

15. We……… another country before.

16. She……… a new car in 2011.

17. I’m sorry, but I……… my homework.

18. .……… the game of chess?

Bài tập 6: Bạn hãy viết các câu hỏi để hỏi những việc mọi người đã làm, dùng với ‘over’

1, (ride / horse?) … Have you ever ridden a horse?

2, (be /’ California?) Have ……………………………………………………………………………………..

3, (run / marathon?) …. ……………………………………………………………….. ……. .. …………….

4, (speak / famous person?) ………………………………………………………………………………….

5, (most beautiful place / visit?) What’s………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

2, Lisa has broken her leg.

3, The bus fare has gone up.

4, Her English has improved.

5, Dan has grown a beard.

6, The letter has arrived.

7, The temperature has fallen.

Bài tập 2:

2, been

3, gone

4, gone

5, been

Bài tập 3:

2. Yes, I’ve just seen her.

Yes, I have just seen her.

or Yes, I just saw her.

3. He’s already left.

He has already left.

or He already left.

4. I haven’t read it yet.

or I didn’t read it yet.

5. No, she’s already seen the film.

No, she has already seen.

or No, she already saw.

 6. Yes, they’ve just arrived.

 Yes, they have just arrived.

or Yes, they just arrived.

7. We haven’t told him yet.

or We didn’t tell him yet.

Bài tập 4:

2. He’s just gone out / He has just gone out / He just went out.

3. I haven’t finished yet / I didn’t finish yet

4. I’ve already done it / I have already done it / I already did it.

5. Have you found a place to live yet? / Did you find a place … ?

6. I haven’t decided yet / I didn’t decide yet.

7. She’s just come back / She has just come back / She just came back.

Bài tập 5:

1. When did you design this wonderful skirt?

2. My mother did not crash into the van.

3. The boys took off the mudguards of their bicycles.

4. Did you phone your aunt last week?

5. He did not drink milk at school.

6. The police arrested two people early this morning.

7. She went to Japan but now she has come back.

8. Dan has already bought two tablets this year.

9. How many games has your team won so far this season?

Bài tập 6:

2, Have you ever been to California?

3, Have you ever run (in) a marathon?

4, Have you ever spoken to a famous person?

5, What’s the most beautiful place you’ve ever visited? / … you have ever visited?

Bài tập 1: Bài tập thì hiện tại hoàn thành với dấu hiệu nhận biết có sử dụng since và for

 1.     I …..(study) Vietnamese for the last 20 years.
 2.     We…..(known) each other for 5 years.
 3.     I…..(sleep) for 3 minutes now.
 4.     How long you ….(learn) Japanese? I….( learn) it since 2015.
 5.     She….(buy) that bike for 4 months.
 6.     I…..(sleep) for a long time.
 7.     We…..(live) here since 2018.
 8.     He already…..( read) that blog for 2 months.

Đáp án:

 1.     Have studied
 2.     Have known
 3.     Have slept
 4.     Have….learnt/ have learnt
 5.     Has bought
 6.     Have slept
 7.     Have lived
 8.     Has read

Bài tập 2: Viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành

 1.   I started cooking for the dinner 2 hours ago.
 2.   This morning I was expecting a message. Now I have it.
 3.   Dan didn’t have a beard before. Now he has a beard.
 4.   The temperature was 22 degrees. Now it is only 15.
 5.   My English wasn’t very good. Now it is better.
 6.   Kim is looking for her key. She can’t find it.

Đáp án

 1.     I have cooked for the dinner for 2 hours.
 2.     The message has arrived.
 3.     Dan has grown a beard.
 4.     The temperature has fallen.
 5.     My English have improved.
 6.     Kim has lost his key.

Bài tập 3: Hoàn thành câu với gợi ý cho sắn

1. A: Do you know where Kirito is?

    B: Yes, …..

    (I/just/see/him)

2. A: What time is Beruno leaving?

    B: …..

    (the/already/leave)

3. A: What’s in the newspaper today?

    B: I don’t know …..

    (I/not/read/it yet)

4. A: Is Ngoc coming to the cinema with us?

    B: No, …..

    (she/already/see/the film)

5. A: Are your friends here yet?

    B: Yes, …..

    (they/just/arrive)

6. A: What does Tom think about your plan?

    B: …..

    (we/not/tell/him yet)

Đáp án: 

1. Yes, I’ve just seen him

2. She’s already left

3. I haven’t read it yet

4. No, he’s already seen the film

5. Yes, they’ve just arrived.

6. We haven’t told him yet

Bài 4: Đọc và viết lại câu với từ just, yet and already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says ‘Can I speak to John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts to take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going to a hotel tonight. You phone to seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone to reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place to live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where to go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went to the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

Đáp án:

2. he’s just gone out

3. I haven’t finished yet

4. I’ve already done it

5. Have you found a place to live yet?

6. I haven’t dicided yet

7. he’s just come back

Bài 5: Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. I (walk) ……………. 10km already
 2. I (walk) ……………. 10km last week
 3. I (be) ………………… late four times this week

Đáp án:

 1. have walked
 2. walked
 3. have been

Bài 6: Bài tập chuyển đổi thì hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn

 1. She hasn’t written to me since March. -> The last time …
 2. Mrs.Linh has taught the children in that remote village for two years -> Mrs.Linh started …
 3. Nhi and Bin have been married for seven years. -> It’s seven years …
 4. He hasn’t written to me for years. -> It’s years …
 5. He hasn’t had a swim for four years. -> He last …

Đáp án:

 1. The last time she wrote to me was in March.
 2. Mrs.Linh started to teach the children in that remote village two years ago.
 3. It’s seven years since Nhi and Bin were married.
 4. It’s years since he wrote to me.
 5. He last had a swim was four years ago.

Bài 1: Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc.

 1. She (be)…………. at her computer for eight hours.
 2. Hannah (not/have) ……………any fun a long time.
 3. My grandfather (not/ play)……….. any sport since last year.
 4. You’d better have a shower. You (not/have)………. one since Monday.
 5. I don’t live with my family now and we (not/see)…………. each other for ten years.
 6. I…… just (realize)…………… that there are only three weeks to the end of the semester.
 7. Anna (finish) … reading three books this month. 
 8. How long…….. (you/know)………. each other?
 9. ……….(You/ take)………… many photographs?
 10. Jack (eat)………………. at the Sheraton Hotel yet?

Đáp án

 1. has been
 2. hasn’t had
 3. hasn’t played
 4. haven’t had
 5. haven’t seen
 6. have…realized
 7. has finished
 8. have…known
 9. Have you taken
 10. Has Jack eaten

Bài 2: Hoàn thành các câu sau dựa theo từ đã cho sẵn

 1. Our family/ not eat/ out/ since/ dad’s birthday.

…………………………………………..

 1. How/ long/ Chris/ live/ there?

…………………………………………..

 1. You/ ever/ been/ China?

…………………………………………..

 1. Laura/ not/ meet/ children/ last summer.

…………………………………………..

 1. Your uncle/ repair/ lamps/ yet?

…………………………………………..

Đáp án

 1. Our family haven’t eaten out since dad’s birthday.
 2. How long has Chris lived there?
 3. Have you ever been to China?
 4. Laura hasn’t met her children since last summer.
 5. Has your uncle repaired the lamps yet?

Exercise 1: Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc.

1. He (be)…………. at his computer for seven hours.

2. She (not/have) ……………any fun a long time.

3. My father (not/ play)……….. any sport since last year.

4. I’d better have a shower. I (not/have)………. one since Thursday.

5. I don’t live with my family now and we (not/see)…………. each other for five years.

6. I…… just (realize)…………… that there are only four weeks to the end of term.

7. She (finish) … reading two books this week. 

8. How long…….. (you/know)………. each other?

9. ……….(You/ take)………… many photographs?

10. He (eat)………………. at the King Power Hotel yet?

11. They (live) ………….here all their life..

12. How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. six.

13. I (buy)…………. a new carpet. Come and look at it.

14. She (write)………….. three books about her wild life.

15. We (finish) ……………………one English course.

Exercise 2: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi.

1. This last time she came back to her hometown was 4 years ago.

=> She hasn’t………………………………………………………………………………………………

2. He started working as a bank clerk 3 months ago.

=> He has…………………………………………………………………………………………………..

3. It has been 5 years since we first flew to Singapore.

=> We have………………………………………………………………………………………………….

4. I last had my hair cut in November.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

5. The last time we called each other was 5 months ago.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

6. It is a long time since we last met.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

7. When did you have it?

=> How long……………………………………………………………………………………………..?

8. This is the first time I had such a delicious meal.

=> I have never………………………………………………………………………………………………….

9. I haven’t seen him for 8 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

10. To day is Saturday. I haven’t taken a bath since Wednesday.

=> It is…………………………………………………………………………………………………………

Exercise 3: Mỗi câu sau chứa một lỗi sai. Tìm và sửa chúng.

1. I haven’t cutted my hair since last June.

…………………………………………..

2. She has not working as a teacher for almost 5 years.

…………………………………………..

3. The lesson haven’t started yet.

…………………………………………..

4. Has the cat eat yet?

…………………………………………..

5. I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.

…………………………………………..

6. I have just decidedto start working next week.

…………………………………………..

7. He has been at his computer since seven hours.

…………………………………………..

8. She hasn’t receivedany good news since a long time.

…………………………………………..

9.My father hasn’t playedany sport for last year.

…………………………………………..

10. I’d better have a shower. I hasn’t hadone since Thursday.

…………………………………………..

Exercise 4: Chia các động từ sau ở thì phù hợp. (Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại hoàn thành)

1. My father (not/ play)……….. any sport since last year.

2. Some people (attend)………….the meeting right now.

3. I’d better have a shower. I (not/have)……………………one since Thursday.

4. I don’t live with my family now and we (not/see)……………………each other for five years.

5. Where is your mother? She………………………(have) dinner in the kitchen.

6. Why are all these people here? What (happen)…………………………..?

7. I………………….just (realize)…………… that there are only four weeks to the end of term.

8. She (finish) … reading two books this week. 

9. At present, he (compose)……………………a piece of music.

10. We (have)……………………dinner in a restaurant right now.

Exercise 5: Viết lại những câu sau sao cho nghĩa không đổi.

1. She started to live in Hanoi 2 years ago. (for)

->  …………………………………………………

2. He began to study  English when he was young. (since)

->  …………………………………………………

3. I have never eaten this kind of food before. (This is)

->  …………………………………………

4. I have never seen such a beautiful girl before. (She is)

->  …………………………………………

5. This is the best novel I have ever read. (before)

->  …………………………………………

Exercise 6: Viết lại các câu sau dựa trên các từ cho sẵn có sử dụng thì hiện tại hoàn thành.

1. We/ not eat/ out/ since/ mom’s birthday.

…………………………………………..

2. How/ long/ you/ live/ here?

…………………………………………..

3. You/ ever/ been/ Russia?

…………………………………………..

4. She/ not/ meet/ kids/ since Christmas.

…………………………………………..

5. They/ repair/ lamps/ yet?

…………………………………………..

III. ĐÁP ÁN

Exercise 1: Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc.

1. has been
2. hasn’t had
3. hasn’t played
4. haven’t had
5. haven’t seen
6. have…realized
7. has finished
8. have…known
9. Have you taken
10. Has he eaten
11. have lived
12. has…left; has left/ left
13. have bought
14. has written
15. have finished

Exercise 2: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi.

1. She hasn’t come back hometown for 4 years.
2. He has worked as a bank clerk for 3 months.
3. We have not flown to Singapore for 5 years.
4. I haven’t had my hair cut since November.
5. We haven’t called each other for 5 months.
6. We haven’t met each other for a long time.
7. How long have you had it?
8. I have never had such a delicious meal.
9. The last time I saw him was 8 days ago.
10. Today is Saturday. I haven’t taken a bath since Wednesday.
(It is three days since I last took a bath.)

Exercise 3: Mỗi câu sau chứa một lỗi sai. Tìm và sửa chúng.

1. cutted => cut
2. working => worked
3. haven’t => hasn’t
4. eat => eaten
5. hasn’t => haven’t
6. (Ko sai)
7. since => for
8. since => for
9. for => since
10. hasn’t => haven’t

Exercise 4: Chia các động từ sau ở thì phù hợp. (Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại hoàn thành)

1. hasn’t played
2. are attending
3. haven’t had
4. haven’t seen
5. is having
6. is happening
7. have just realized
8. has finished
9. is composing
10. are having

Exercise 5: Viết lại những câu sau sao cho nghĩa không đổi.

1. She has lived in Hanoi for 2 years.
2. He has studied English since he was a young man.
3. This is the first time that I have ever eaten this kind of food.
4. She is the most beautiful girl that I have ever seen.
5. I have never read such a good novel before.

Exercise 6: Viết lại các câu sau dựa trên các từ cho sẵn có sử dụng thì hiện tại hoàn thành.

1. We haven’t eaten out since mom’s birthday.
2. How long have you lived here?
3. Have you ever been to Russia?
4. She hasn’t met her kids since Christmas.
5. Have they repaired the lamps yet?

I. Chia động từ ở thì hiện tại hoàn thành

1. There is no more cheese. I (eat)……………. it all, I’m afraid.

2. The bill isn’t right. They (make)………….. a mistake.

3. Don’t you want to see this programme? It ………….(start).

4. It’ll soon get warm in here. I (turn)……….. the heating on.

5. ………They (pay)…….. money for your mother?

6. Someone (take)………………. my bicycle.

7. Wait for few minutes, please! I (finish)……………. my dinner.

8. ………You ever (eat)………….. Sushi?

9. She (not/come)…………… here for a long time.

10. I (work…………..) here for three years.

11. ………… You ever …………..(be) to New York?

12. You (not/do) ………….your project yet, I suppose.

13. I just (see)………. Andrew and he says he ……..already (do)………. about half of the plan.

14. I ………..just (decide)……… to start working next week.

15. He (be)…………. at his computer for seven hours.

16. She (not/have) ……………any fun a long time.

17. My father (not/ play)……….. any sport since last year.

18. I’d better have a shower. I (not/have)………. one since Thursday.

19. I don’t live with my family now and we (not/see)…………. each other for five years.

20. I…… just (realize)…………… that there are only four weeks to the end of term.

21. The train drivers (go)……… on strike and they stopped working at twelve o’clock.

22. How long…….. (you/know)………. each other?

23. ……….(You/ take)………… many photographs?

24. (She/ eat)………………. at the Royal Hotel yet?

25. He (live) ………….here all his life..

26. Is this the second time he (lose)……………. his job?

27. How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. six.

28. I (buy)…………. a new carpet. Come and look at it.

29. She (write)………….. three poems about her fatherland.

30. We (finish) ……………………three English courses.

Đáp án

1. There is no more cheese. I (eat)……has eaten………. it all, I’m afraid.

2. The bill isn’t right. They (make)………have made….. a mistake.

3. Don’t you want to see this programme? It ……has started…….(start).

4. It’ll soon get warm in here. I (turn)……have turned….. the heating on.

5. ……Have…They (pay)……paid.. money for your mother?

6. Someone (take)………has taken………. my bicycle.

7. Wait for few minutes, please! I (finish)……have finished………. my dinner.

8. …Have……You ever (eat)……eaten…….. Sushi?

9. She (not/come)……hasn’t come……… here for a long time.

10. I (work……have worked……..) here for three years.

11. ……Have…… You ever ……been……..(be) to New York?

12. You (not/do) ……haven’t done…….your project yet, I suppose.

13. I just (see)…have jut seen……. Andrew and he says he …has…..already (do)……done…. about half of the plan.

14. I ……have…..just (decide)……decided… to start working next week.

15. He (be)……has been……. at his computer for seven hours.

16. She (not/have) …hasn’t had…………any fun a long time.

17. My father (not/ play)…hasn’t paid….. any sport since last year.

18. I’d better have a shower. I (not/have)……haven’t had…. one since Thursday.

19. I don’t live with my family now and we (not/see)……haven’t seen……. each other for five years.

20. I…have… just (realize)………realized…… that there are only four weeks to the end of term.

21. The train drivers (go)…have gone…… on strike and they stopped working at twelve o’clock.

22. How long……have.. (you/know)……known…. each other?

23. …Have…….(You/ take)………taken… many photographs?

24. (She/ eat)………Has she eaten………. at the Royal Hotel yet?

25. He (live) ……has lived…….here all his life..

26. Is this the second time he (lose)……has loosen………. his job?

27. How many bottles………has… the milkman (leave) ……left…….? He (leave) ……has left….. six.

28. I (buy)……has bought……. a new carpet. Come and look at it.

29. She (write)……has written…….. three poems about her fatherland.

30. We (finish) ………have finished……………three English courses.

Chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn (và ngược lại)

1. Viết lại câu không thay đổi nghĩa:

1) This is the first time he went abroad.

=> He hasn’t……………………………………………………………………………………………………….

2) She started driving 1 month ago.

=> She has…………………………………………………………………………………………………..

3) We began eating when it started to rain.

=> We have………………………………………………………………………………………………….

4) I last had my hair cut when I left her.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

5) The last time she kissed me was 5 months ago.

=> She hasn’t……………………………………………………………………………………………….

6) It is a long time since we last met.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

7) When did you have it?

=> How long……………………………………………………………………………………………..?

8) This is the first time I had such a delicious meal.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

9) I haven’t seen him for 8 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

10) I haven’t taken a bath since Monday.

=> It is…………………………………………………………………………………………………………

Đáp án

1. He hasn’t never gone abroad before.

2. She has driven for 1 month.

3. We have eaten since it started raining.

4. I haven’t cut my hair since I left her.

5. She has kissed me for 5 months.

6. We haven’t met (each other) for a long time.

7. How long have you had it?

8. I haven’t never eaten such a delicious meal before.

9. The last time I saw him was 8 days.

10. It is …. days since I last took a bath.

2. Chia các động từ trong ngoặc ra thì simple past hoặc present perfect:

1) We (study)……………a very hard lesson the day before yesterday……………………….

2) We (study)…………………………………………almost every lesson in this book so far……………..

3) We (never watch)……………………..that television program………………………

4) We (watch)…………………an interesting program on television last night……………

5) My wife and I………………………………….(travel) by air many times in the past

6) My wife and I (travel)……………………………. to Mexico by air last summer

7) I (read)………………that novel by Hemingway sevaral times before.

8) I (read)…………………….that novel again during my last vacation.

9) I (had)…………………….a little trouble with my car last week.

10) However, I (have)……………………. no trouble with my car since then.

11) I (have ) ………………..this toy since my birthday.

12) We (live )………………….in HN for ten years now and like it a lot.

13) The last time I (go) ……………………to HN was in May

14) When my parents were on holiday I ( stay)……………… with my aunt for a week

15) I (not see ) my son for ages .He (not visit ) ……………………..me since May

16) Tom ( be) …………….to HN twice .He loves it very much

17) My sister (work ) ……………………for an enterprise for two years .That was after college

18) I (move)……………… to HN in 2001 .I (be ) ………….there a long time now

19) It was so cold today that I (wear)…………… a sweater at school

20) So far this month there (be )……………………. three robberies in this street

21) When I was young I (meet )…………..him three times

22) In the past few years ,it (become )………….. more and more difficult to get into university

23) I (feel )………………better since I ( live) ……………….here

24) Since I (be ) ……………………in this city I ( not see)…………… him

Đáp án

1 – studied; 2 – have studied; 3 – have never watched; 4 – watched;

5 – had travelled; 6 – travelled; 7 – have read; 8 – read;

9 – had; 10 – have had; 11 – have had; 12 – has lived;

13 – has gone; 14 – has stayed; 15 – haven’t seen – hasn’t visited; 16 – has been;

17 – has worked; 18 – moved – have been; 19 – have worn; 20 – has been;

21 – met; 22 – became; 23 – have been – lived; 24 – was – haven’t seen;

3. Khoanh tròn đáp án đúng

1. When ____________ the school?

A) have you joined

B) did you joined

C) did you join

D) have you ever joined

2. _____________ in England?

A) Did you ever worked

B) Have you ever worked

C) Worked you

D) Didn’t you have worked

3. That’s the best speech _________

B) I never heard

B) I didn’t hear

C) I used to hear

D) I’ve ever heard

4. He’s the most difficult housemate _____________________

A) I never dealt with.

B) I never had to deal with.

C) I’ve ever had to deal with.

D) I’ve never had to deal with

5. ______ to him last week.

A) I spoke

B) I’ve already spoken

C) I didn’t spoke

D) I speaked

6. _____a contract last year and it is still valid.

A) We have signed

B) We signed

C) We haven’t signed

D) We have sign

7. ______ from a business trip to France.

A) I come back

B) I came back

C) I never came back

D) I’ve just come back

8. Prices ________ in 1995 but then _____ in 1996.

A) rised _ falled

B) rose _ fell

C) have risen _ have fallen

D) rose _ have fallen

9. You ____________ to a word ____________

A) listened _ I haven’t said

B) didn’t listen _ I say

C) listened _ saying

D) haven’t listened _ I’ve said back

10. I can’t believe that ________________ the news.

A) you haven’t read

B) you didn’t read

C) you don’t read

D) you read not.

Đáp án: 1 – C; 2 – B; 3 – D; 4 – C; 5 – C; 6 – B; 7 – D; 8 – B; 9 – D; 10 – A;

4. Chia động từ thì hiện tại hoàn thành

1. I have not worked today.

2. We (buy)…………..a new lamp.

3. We (not/ plan)…………..our holiday yet.

4. Where (be/ you)?

5. He (write)…………..five letters.

6. She (not/ see)…………..him for a long time.

7. (be/ you)…………..at school?

8. School (not/ start)…………..yet.

9. (speak/ he)…………..to his boss?

10. No, he (have/ not)…………..the time yet.

Đáp án

1. I have not worked today.

2. We have bought a new lamp.

3. We have not planned our holiday yet.

4. Where have you been?

5. He has written five letters.

6. She has not seen him for a long time.

7. Have you been at school?

8. School has not started yet.

9. Has he spoken to his boss?

10. No, he has not had the time yet.

5. Bài tập Hiện tại hoàn thành và Quá khứ đơn

1) I………my Maths homework yesterday. (to do)

2)………Susan………to England by plane? (to go)

3) They………a farm two weeks ago. (to visit)

4) Jenny and Peggy………their brother. (not/to help)

5) The children………at home last weekend. (not/to be)

6) When………you………this wonderful skirt? (to design)

7) My mother………into the van. (not/to crash)

8) The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)

9)………you………your aunt last week? (to phone)

10) He………milk at school. (not/to drink)

11) The police………two people early this morning. (to arrest)

12) She………to Japan but now she………back. (to go – to come)

13) Dan………two tablets this year. (already/to buy)

14) How many games………so far this season? (your team/to win)

15)………the CN Tower when you………in Toronto? (you/to visit – to stay)

16)………your homework yet? – Yes, I………it an hour ago. (you/to do – to finish)

17) There………an accident in High Street, so we have to use King Street to get to your school. (to be)

18) I………Peter since I………last Tuesday. (not/to see – to arrive)

19) Frank………his bike last May. So he………it for 4 months. (to get – to have)

20) I’m sorry, I………earlier, but I………a lot lately. (not/to write – to work)

21) Peter……… football yesterday.

22) They……… the car. It looks new again.

23) Last year we……… to Italy.

24) John and Peggy……… the book. Now they can watch the film.

25) I……… my friend two days ago.

26) We……… another country before.

27) She……… a new car in 2011.

28) I’m sorry, but I……… my homework.

29)……… the game of chess?

30) The girls……… their lunch yet.

31) I………my keys, so I can’t open that door. (to lose)

32) Columbus………in the New World in 1492. (to arrive)

33) Nina………her leg. She is still in hospital. (to break)

34) He………here all his life. (to live)

35) Colin………for Brazil this morning. (to leave)

36) Last winter Robin………with his father in the Alps for three days. (to stay)

37) Ellen………with her left hand. (always/to write)

38) She………a language course in Paris last summer. (to do)

39)………anyone………yet? (to phone)

40) I………Paul today, but I………him last Sunday.

Đáp án:

1. I did my Maths homework yesterday.

2. Did Susan go to England by plane?

3. They visited a farm two weeks ago.

4. Jenny and Peggy did not help their brother.

5. The children were not at home last weekend.

6. When did you design this wonderful skirt?

7. My mother did not crash into the van.

8. The boys took off the mudguards of their bicycles.

9. Did you phone your aunt last week?

10. He did not drink milk at school.

11. The police arrested two people early this morning.

12. She went to Japan but now she has come back.

13. Dan has already bought two tablets this year.

14.How many games has your team won so far this season?

15. Did you visit the CN Tower when you stayed in Toronto?

16. Have you done your homework yet? – Yes, I finished it an hour ago.

17. There has been an accident in High Street, so we have to use King Street to get to your school.

18. I have not seen Peter since I arrived last Tuesday.

19. Frank got his bike last May. So he has had it for 4 months.

20. I’m sorry, I have not written earlier, but I have worked a lot lately

21. Peter played football yesterday.

22. They have cleaned the car. It looks new again.

23. Last year we went to Italy.

24. John and Peggy have just read the book. Now they can watch the film.

25. I met my friend two days ago.

26. We have never visited another country before.

27. She bought a new car in 2011.

28. I’m sorry, but I have forgotten my homework.

29. Did you win the game of chess?

30. The girls have not eaten their lunch yet.

31. I have lost my keys, so I can’t open that door.

32. Columbus arrived in the New World in 1492.

33. Nina has broken her leg. She is still in hospital.

34. He has lived here all his life.

35. Colin left for Brazil this morning.

36. Last winter Robin stayed with his father in the Alps for three days.

37. Ellen has always written with her left hand.

38. She did a language course in Paris last summer.

39. Has anyone phoned yet?

40. I have not seen Paul today, but I saw him last Sunday.

6. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi.

1. This last time she came back to her hometown was 4 years ago.

=> She hasn’t………………………………………………………………………………………………

2. He started working as a bank clerk 3 months ago.

=> He has…………………………………………………………………………………………………..

3. It has been 5 years since we first flew to Singapore.

=> We have………………………………………………………………………………………………….

4. I last had my hair cut in November.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

5. The last time we called each other was 5 months ago.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

6. It is a long time since we last met.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

7. When did you have it?

=> How long……………………………………………………………………………………………..?

8. This is the first time I had such a delicious meal.

=> I have never………………………………………………………………………………………………….

9. I haven’t seen him for 8 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

10. To day is Saturday. I haven’t taken a bath since Wednesday.

=> It is…………………………………………………………………………………………………………

Đáp án

1. She hasn’t come back hometown for 4 years.

2. He has worked as a bank clerk for 3 months.

3. We have not flown to Singapore for 5 years.

4. I haven’t had my hair cut since November.

5. We haven’t called each other for 5 months.

6. We haven’t met each other for a long time.

7. How long have you had it?

8. I have never had such a delicious meal.

9. The last time I saw him was 8 days ago.

10. Today is Saturday. I haven’t taken a bath since Wednesday.

(It is three days since I last took a bath.)

7. Mỗi câu sau chứa một lỗi sai. Tìm và sửa chúng.

1. I haven’t cutted my hair since last June.

…………………………………………..

2. She has not working as a teacher for almost 5 years.

…………………………………………..

3. The lesson haven’t started yet.

…………………………………………..

4. Has the cat eat yet?

…………………………………………..

5. I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.

…………………………………………..

6. I have just decided to start working next week.

…………………………………………..

7. He has been at his computer since seven hours.

…………………………………………..

8. She hasn’t received any good news since a long time.

…………………………………………..

9.My father hasn’t played any sport for last year.

…………………………………………..

10. I’d better have a shower. I hasn’t had one since Thursday.

…………………………………………..

Đáp án

1. cutted => cut

2. working => worked

3. haven’t => hasn’t

4. eat => eaten

5. hasn’t => haven’t

6. Đúng

7. since => for

8. since => for

9. for => since

10. hasn’t => haven’t

8. Viết lại những câu sau sao cho nghĩa không đổi.

1. She started to live in Hanoi 2 years ago. (for)

-> …………………………………………………

2. He began to study English when he was young. (since)

-> …………………………………………………

3. I have never eaten this kind of food before. (This is)

-> …………………………………………

4. I have never seen such a beautiful girl before. (She is)

-> …………………………………………

5. This is the best novel I have ever read. (before)

-> …………………………………………

Đáp án

1. She has lived in Hanoi for 2 years.

2. He has studied English since he was a young man.

3. This is the first time that I have ever eaten this kind of food.

4. She is the most beautiful girl that I have ever seen.

5. I have never read such a good novel before.

9. Viết lại các câu sau dựa trên các từ cho sẵn có sử dụng thì hiện tại hoàn thành.

1. We/ not eat/ out/ since/ mom’s birthday.

…………………………………………..

2. How/ long/ you/ live/ here?

…………………………………………..

3. You/ ever/ been/ Russia?

…………………………………………..

4. She/ not/ meet/ kids/ since Christmas.

…………………………………………..

5. They/ repair/ lamps/ yet?

…………………………………………..

Đáp án

1. We haven’t eaten out since mom’s birthday.

2. How long have you lived here?

3. Have you ever been to Russia?

4. She hasn’t met her kids since Christmas.

5. Have they repaired the lamps yet?

100 câu ví dụ về thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

 1. have seen that movie twenty times.
 2. I think I have met him once before.
 3. There have been many earthquakes in California.
 4. People have traveled to the Moon.
 5. People have not traveled to Mars.
 6. Have you read the book yet?
 7. Nobody has ever climbed that mountain.
 8. Has there ever been a war in the United States?
 9. Yes, there has been a war in the United States.
 10. have been to France.
 11. have been to France three times.
 12. have never been to France.
 13. I think I have seen that movie before.
 14. He has never traveled by train.
 15. Joan has studied two foreign languages.
 16. Have you ever met him?
 17. No, I have not met him.
 18. You have grown since the last time I saw you.
 19. The government has become more interested in arts education.
 20. Japanese has become one of the most popular courses at the university since the Asian studies program was established.
 21. My English has really improved since I moved to Australia.
 22. Man has walked on the Moon.
 23. Our son has learned how to read.
 24. Doctors have cured many deadly diseases.
 25. Scientists have split the atom.
 26. James has not finished his homework yet.
 27. Susan hasn’t mastered Japanese, but she can communicate.
 28. Bill has still not arrived.
 29. The rain hasn’t stopped.
 30. The army has attacked that city five times.
 31. have had four quizzes and five tests so far this semester.
 32. We have had many major problems while working on this project.
 33. She has talked to several specialists about her problem, but nobody knows why she is sick.
 34. Have you been to Mexico in the last year?
 35. have seen that movie six times in the last month.
 36. They have had three tests in the last week.
 37. She graduated from university less than three years ago. She has worked for three different companies so far.
 38. My car has broken down three times this week.
 39. have been to Mexico in the last year.
 40. have had a cold for two weeks.
 41. She has been in England for six months.
 42. Mary has loved chocolate since she was a little girl.
 43. You have only seen that movie one time.
 44. Have you only seen that movie one time?
 45. Many tourists have visited that castle.
 46. That castle has been visited by many tourists.
 47. Rani has broken her arm.
 48. The girls have played tennis at the club since 2005.
 49. I‘ve already made several calls.
 50. I’ve used those images before.
 51. He’s already had the surgery.
 52. We’ve just gotten home.
 53. He has sung that song.
 54. haven’t eaten at that restaurant in a long time.
 55. Jim hasn’t worked on Fridays since he joined the company.
 56. My friends haven’t ever gone to France.
 57. have not forgiven you!
 58. Have you ever gone ice skating?
 59. Has Jerry presented his ideas to the CEO yet?
 60. When have I ever lied to you?
 61. Why has Tanya left the country?
 62. How much money have you spent so far?
 63. John has known her for a couple of years, hasn’t he?
 64. They have been in business since 1980, haven’t they?
 65. Keisha hasn’t spoken to you yet, has she?
 66. Those kids have never played rugby, have they?
 67. Dan has worked in that company for 12 years.
 68. Have you heard the news?
 69. The boys have never eaten sushi.
 70. I’ve already made several calls.
 71. haven’t eaten at that restaurant yet.
 72. have lived in Bristol since 1984
 73. She has been to the cinema twice this week
 74. We have visited Portugal several times.
 75. have just finished my work.
 76. He has read ‘War and Peace’.
 77. They haven’t lived here for years.
 78. She has worked in the bank for five years.
 79. We have had the same car for ten years.
 80. Have you played the piano since you were a child?
 81. have worked hard this week.
 82. It has rained a lot this year.
 83. We haven’t seen her today.
 84. They have seen that film six times.
 85. It has happened several times already.
 86. She has visited them frequently.
 87. We have eaten at that restaurant many times.
 88. Have you just finished work?
 89. have just eaten.
 90. We have just seen her.
 91. Has he just left?
 92. Someone has eaten my soup!
 93. Have you seen ‘Gone with the Wind’?
 94. She‘s studied Japanese, Russian, and English.
 95. You have done a nice job.
 96. have finished all my tasks.
 97. He has bought a camera.
 98. He has not started a business.
 99. They have not called us.
 100. Have they played a game?

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*