✅ Thì tương lai hoàn thành ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đánh giá bài viết post

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) và bài tập có đáp án

Định nghĩa

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) là thì dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một thời điểm nhất định trong tương lai. Hoặc dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một hành động, sự việc khác trong thương lai.

Công thức

Dạng câuCông thức
Khẳng định (+)S + will + have + VpII
Phủ định (-)S + will + not + have + VpII
Nghi vấn (?)Will + S + have + VpII ?

Trong đó:

– S (subject): Chủ ngữ

– Will & have: Trợ động từ

– VpII: Phân từ II của động từ (quá khứ phân từ)

1. Câu khẳng định

S + will + have + VpII

 Chú ý: “have” luôn đứng sau “will”

Ví dụ:

– will have finished my homework this weekend. (Tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà vào cuối tuần này.)

– He will have completed his report by the end of this month. (Anh ấy sẽ hoàn thành báo cáo của mình vào cuối tháng này.)

2. Câu phủ định

S + will + not + have + VpII

 Chú ý: Câu phủ định ta chỉ cần thêm “not” ngay sau trợ động từ “will” và có thể viết “will not” thành “won’t”.

Ví dụ:

– won’t have finished my work this week. (Tôi sẽ chưa hoàn thành công việc của mình trong tuần này.)

– She will not have discharged from the hospital until the end of next month. (Cô ấy sẽ chưa xuất viện cho đến cuối tháng sau.)

3. Câu nghi vấn

Will + S + have + VpII ?

Trả lời:

– Yes, S + will

– No, S + won’t

Chú ý:

– Câu nghi vấn đảo trợ động từ “will” lên đầu

– Câu hỏi dùng “what, how, when, why,…” có dạng: Wh-word + will + S + have + VpII ? (Ví dụ: How will you have finished your essay this weekend? => Bạn sẽ hoàn thành bài luận của mình vào cuối tuần này như thế nào?)

Ví dụ:

– Will you have graduated later this year? (Có phải bạn sẽ tốt nghiệp vào cuối năm nay?)

– Will they have finished their homework in the next 2 hours? (Liệu họ có hoàn thành bài tập về nhà trong 2 giờ tới không?)

Cách dùng

Diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một thời điểm nhất định trong tương lai.

Ví dụ: I will have completed my military service next year. (Tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm tới.)

=> Trong câu ta thấy “hoàn thành nghĩa vụ quân sự” là hành động, sự việc sẽ được hoàn thành tại một thời điểm trong tương lai là “năm tới”.

Diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một hành động, sự việc khác trong tương lai.

Ví dụ: I‘ll have finished my work report before my boss calls me. (Tôi sẽ hoàn thành báo cáo công việc của mình trước khi sếp gọi cho tôi.)

=> Trong câu ta thấy việc “hoàn thành báo cáo công việc” là hành động sẽ hoàn thành trong tương lai diễn ra trước một hành động khác là “trước khi sếp gọi cho tôi”.

Dấu hiệu nhận biết

Trong câu sử dụng thì tương lai hoàn thành thường xuất hiện các dấu hiệu sau:

– By + thời gian trong tương lai. (She will have finished her homework by 9 p.m. => Cô ấy sẽ hoàn thành bài tập về nhà trước 9 giờ tối.)

– By the end of + thời gian trong tương lai. (I will have finished my work report by the end of this month. => Tôi sẽ hoàn thành báo cáo công việc của mình vào cuối tháng này.)

– By the time + mệnh đề chia ở thì hiện tại đơn. (By the time he comes to my house tomorrow, I will have finished my homework. => Khi anh ấy đến nhà tôi vào ngày mai, tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà của mình.)

– Before + sự việc/thời điểm trong tương lai. (I will have finished my painting before dinner. => Tôi sẽ hoàn thành bức tranh của mình trước khi ăn tối.)

– Khoảng thời gian + from now. (Three months from now, I will have finished my weight loss. => Ba tháng nữa, tôi sẽ hoàn thành quá trình giảm cân của mình.)

Phân biệt thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn

1. Cấu trúc

 Thì tương lai hoàn thànhThì tương lai hoàn thành tiếp diễn
Khẳng địnhS + shall/will + have + PIIS + shall/will + have been  + Ving
Phủ địnhS + shall/will not + have + PIIS + shall/will not + have been   + Ving
Nghi vấnShall/Will + S + have + PII ?Shall/will +S+  have been + Ving ?

2. Cách sử dụng

Thì tương lai hoàn thànhThì tương lai hoàn thành tiếp diễn
1. Diễn tả một hành động trước một thời điểm trong tương laiVí dụ: We will have paid the loan by July. /Chúng tôi sẽ trả nợ xong tiền vay trước tháng 7.2. Diễn tả một hành động sẽ được hoàn thành trước một hành động khác trong tương laiVí dụ: You will have spoken English well when you are my age. / Bạn sẽ nói được tiếng Anh giỏi khi bạn ở tuổi của tôi.1.  Diễn tả một hành động đã xảy ra và tiếp diễn được một thời gian so với một thời điểm khác trong tương lai:Ví dụ: By the end of this year I will have been learning French for 5 Years.Vào cuối năm nay, tôi học tiếng Pháp được tròn 5 năm.2. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn được dùng hành động ai đó sẽ làm được bao lâu tính đến thời điểm xác định trong tương lai.  Có nghĩa là đến thời điểm đó, hành động đó vẫn chưa kết thúc.Ví dụ: By next week, I will have been working for Thai Viet company for 2 years. / Tính đến tuần tới, tôi sẽ làm việc cho công ty Thái Việt này được 2 năm.3. Diễn tả một hành động xảy ra và kéo dài liên tục đến một thời điểm nào đó trong tương laiVí dụ: She will have been going to school for 16 year by the end of next month. / Cô ấy sẽ đến trường được 16 năm tính đến cuối tháng sau.4. Dùng để nhấn mạnh tính liên tục của hành động so với một hành động khác trong tương laiVí dụ: You will only have been waiting for 5 minutes when the bus arrives. / Bạn sẽ chỉ chờ đợi 5 phút khi xe buýt đến.

3. Dấu hiệu nhận biết

Thì tương lai hoàn thànhThì tương lai hoàn thành tiếp diễn
a. Chúng ta thường sử dụng thì tương lai hoàn thành khi trong câu xuất hiện các cấu trúc sau đây:– by + thời gian trong tương lai (Vào lúc…)– by the time … (Vào thời gian…)– by the end of + thời gian trong tương lai (Vào lúc kết thúc…)– before + thời gian trong tương lai (Trước khi….)Ví dụ: They will have had their dinner by then. / Họ sẽ ăn bữa tối của họ sau đó.a. Dùng các trạng từ giống trạng từ của thì tương lai hoàn thành. Nhưng nó đi kèm với for + khoảng thời gian.Ví dụ: Will you have been playing soccer for 3 months by the end next week? / Bạn sẽ  chơi bóng đá được 3 tháng kể từ cuối tuần sau à?b. Dấu hiệu nhận biết về thời gian trong câu:– by then (tính đến lúc đó)– by this October (tính đến tháng 10 năm nay)– by the end of this week/month (tính đến cuối tuần này/tháng này nay)– by the time + 1 mệnh đề ở thì hiện tại đơn

Những chú ý khi sử dụng thì tương lai hoàn thành

1. Thì tương lai hoàn thành chỉ được sử dụng đối với những hành động hoặc sự việc sẽ hoàn thành trước một thời điểm/ một hành động khác trong tương lai. Nói theo cách khác, hành động/ sự việc đó phải có thời hạn hoàn thành. Nếu không đề cập thời hạn thì nên dùng tương lai đơn.

 • Chinh will have left. (không đúng)

=> Chinh will leave.

2. Có thể dùng thì tương lai hoàn thành và thì tương lai đơn thay thế cho nhau (tùy điều kiện cụ thể)

 • Lan will leave before you get there = Lan will have left before you get there.

Hai câu trên không có sự khác biệt về nghĩa do từ “before” đã làm rõ nghĩa cho hành động đi khỏi của Lan xảy ra trước hành động đến.

Trường hợp câu không có từ nhận biết “before” hay “by the time” thì sử dụng thì tương lai hoàn thành để thể hiện hành động nào xảy ra trước.

 • At 9 o’clock Lan will leave. (Lan sẽ đợi cho tới 9 giờ mới đi)

         At 10 o’clock Lan will have left. (Lan sẽ đi trước 10 giờ)

3. Đôi khi chúng ta có thể sử dụng “be going to” để thay thế cho “will” trong câu với ý nghĩa không thay đổi

 • Han is going to have completed her Bachelor’s Degree by July. (Han sẽ hoàn thành tấm bằng Cử nhân của mình vào tháng 7.)

Bài tập thì tương lai hoàn thành

Bài tập: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. By the time you arrive, I (stop) the ebook
 2. Before 8 o’clock this morning they (visit) London.
 3. By the time she intends to get to the airport, the plane (take) off.
 4. By the year 2025 many people (lose) their jobs.
 5. I know by the time they come to my restaurant this morning, I (go) out for a walk.
 6. I hope they (finish) building the road by the end of next spring we come back 
 7. By 2035, the number of schools in our country (double).
 8. These machines (work) very well by 10 pm this evening  you come back

Đáp án:

1.will have stopped

2.will have visited

3.will have taken

4.will have lost

5.will have gone

6.will have repaired

7.will have doubled

8. will have worked

Bài 1: Điền vào chỗ trống

1. I (leave) ____ by six.

2. (You/finish) ____ the report by the deadline?

3. When (we/do) ____ everything?

4. She (finish) ____ her exams by then, so we can go out for dinner.

5. You (read) ____ the book before the next class.

6. She (not/finish) ____ work by seven.

7. When (you/complete) ____ the work?

8. They (arrive) ____ by dinner time.

9. We (be) ____ in London for three years next week.

10. (She/get) ____ home by lunch time?

11. (you/do) ____ everything by seven?

12. (not/eat) ____ before we come, so we’ll be hungry.

13. (he/finish) ____ his exams when we go on holiday?

14. (we/arrive) ____ by the time it gets dark?

15. How long (you/know) ____ your boyfriend when you get married?

16. He (not/complete) ____ the project by July.

17. I (not/finish) ____ the essay by the weekend.

18. Why (she/finish) ____ the cleaning by six?

19. How long (you/be) ____ in this company when you retire?

20. They (not/go) ____ at six.

Bài 2: Điền vào chỗ trống

1. Anne (to repair) ____ her bike next week.

2. We (to do) ____ the washing by 8 o’clock.

3. She (to visit) ____ Paris by the end of next year.

4. I (to finish) ____ this by 6 o’clock.

5. Sam (to leave) ____ by next week.

6. She (to discuss) ____ this with her mother tonight.

7. The police (to arrest) ____ the driver.

8. They (to write) ____ their essay by tomorrow.

9. Paolo (to manage) ____ the teams.

10. If we can do that – then we (to fulfil) ____ our mission.

Đáp án:

Bài 1:

1. will have left

2. Will you have finished

3. will we have done

4. will have finished

5. will have read

6. won’t have finished

7. will you have completed

8. will have arrived

9. will have been

10. Will she have got

11. Will you have done

12. won’t have eaten

13. Will he have finished

14. Will we have arrived

15. will you have known

16. won’t have completed

17. won’t have finished

18. will she have finished

19. will you have been

20. won’t have gone

Bài 2:

1. will have repaired

2. shall have done

3. will have visited

4. shall have finished

5. will have left

6. will have discussed

7. will have arrested

8. will have written

9. will have managed

10. shall have fulfilled

Bài tập 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. By the time you arrive, I (write) the essay.

2. By this time tomorrow they (visit) Paris.

3. By the time he intends to get to the airport, the plane (take) off.

4. By the year 2012 many people (lose) their jobs.

5. I know by the time they come to my house this evening, I (go) out for a walk.

6. I hope they (finish) building the road by the time we come back next summer.

7. By 2020, the number of schools in our country (double).

8. These machines (work) very well by the time you come back next month.

Đáp án

1.will have stopped

2.will have visited

3.will have taken

4.will have lost

5.will have gone

6.will have repaired

7.will have doubled

8.will have worked

Bài tập 2: Điền từ vào chố trống

By the end of this week, Amelia and Liam ______ (be) married for 2 years.

It ______ (rain) soon. Dark clouds are coming.
3. By the end of next month, Janet ______ (work) for the company for 12 years.

So far this year, I ______ (visit) lots of interesting places in Da Lat.

His grandparents ______ (take) care of him since he ______ (born).

I think they ______ (get) good results at the end of the course.

______ (she / make) up her mind yet?

She ______ (visit) a lot of different countries so far this year.

By the time you arrive, they ______ (finish) their dinner.

This is the best performance I ______ (see) so far. thì tương lai hoàn thành

Keys: 

will have been thì tương lai hoàn thành

is going to rain

will have worked

have visited

have taken – was born

will get

Has she made

has visited

will have finished

Bài tập 3: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

 1. By the time you arrive, I (write) the essay.
 2. By this time tomorrow they (visit) Paris.
 3. By the time he intends to get to the airport, the plane (take) off.
 4. By the year 2012 many people (lose) their jobs.
 5. I know by the time they come to my house this evening, I (go) out for a walk.
 6. I hope they (finish) building the road by the time we come back next summer.
 7. By 2020, the number of schools in our country (double).

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. By the time you come home, I (write) the essay.
 2. By this time next week they (visit) London.
 3. By the time she intends to get to the airport, the plane (take) off.
 4. By the year 2050 many people (lose) their houses.
 5. I know by the time Jack and Marry come to my house this afternoon, I (go) out for a walk.
 6. I hope they (finish) building the stadium by the time we come back next winter.
 7. By 2020, the number of schools in our city (double).
 8. These machines (work) very well by the time you come back next week.

Đáp án

1.will have stopped

2.will have visited

3.will have taken

4.will have lost

5.will have gone

6.will have repaired

7.will have doubled

8.will have worked

Bài 2: Hoàn thành các câu sau

 1. Jimmy/study/Chinese/before/move/China.
 2. My kids/play/soccer/yard/their friends.
 3. Hannah/take part/the dance competition?
 4. Henry/finish/project/by the end/next year.
 5. My grandmother/not/prepare/breakfast/by the time/we come.
 6. Before/they/arrive/Rosie/read ‘Doraemon’.

Đáp án

 1. Jimmy will have studied the Chinese before he moves to China.
 2. My kids will have played soccer in the yard with their friends.
 3. Will Hannah have taken part in the dance competition?
 4. Henry will have finished his project by the end of next year.
 5. My grandmother won’t have prepared the breakfast by the time we came.
 6. Before they arrive, Rosie will have read ‘Doraemon’.

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. By the time you arrive, I (write) the essay.

2. By this time tomorrow they (visit) Paris.

3. By the time he intends to get to the airport, the plane (take) off.

4. By the year 2012 many people (lose) their jobs.

5. I know by the time they come to my house this evening, I (go) out for a walk.

6. I hope they (finish) building the road by the time we come back next summer.

7. By 2020, the number of schools in our country (double).

8. These machines (work) very well by the time you come back next month.

Đáp án

1.will have stopped

2.will have visited

3.will have taken

4.will have lost

5.will have gone

6.will have repaired

7.will have doubled

8.will have worked

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*