✅ Thì quá khứ tiếp diễn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đánh giá bài viết post

Thì Quá Khứ Tiếp Diễn trong tiếng Anh

I. ĐỊNH NGHĨA VỀ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous tense) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. dùng khi muốn nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật hay sự việc hoăc thời gian sự vật hay sự việc đó diễn ra.

II. CẤU TRÚC CỦA THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

1. Khẳng định:

– Cấu Trúc

S + was/were + V-ing

– Trong đó: 

 • S (subject): chủ ngữ
 • V-ing: động từ thêm “–ing”

– Lưu ý

 • S = I/ He/ She/ It  + was
 • S = We/ You/ They + were

– Eg:

 • He was cooking dinner at 4 p.m yesterday.(Anh ấy đang nấu bữa tối vào lúc 4h chiều hôm qua)
 • They were playing soccer when I came yesterday. (Họ đang chơi đá banh khi tôi đến ngày hôm qua.)

2. Phủ định:

– Cấu trúc:

S + wasn’t/ weren’t + V-ing

=> Câu phủ định tả chỉ cần thêm “not” ngay sau “to be”.

– Lưu ý

 • was not = wasn’t
 • were not = weren’t

– Eg:

 • He wasn’t working when his boss came yesterday. (Anh ấy đã không làm việc khi ông chủ đến hôm qua)
 • We weren’t watching TV at 9 p.m yesterday. (Chúng tôi không xem TV vào 9 giờ tối hôm qua)

3. Câu hỏi:

– Cấu Trúc

Was/ Were + S + V-ing ?

– Trả lời: 

Yes, I/ he/ she/ it + wasNo, I/ he/ she/ it + wasn’t
Yes, we/ you/ they + wereNo, we/ you/ they + weren’t

=> Câu hỏi ta chỉ cần đảo “to be” lên trước chủ ngữ.

– Example: 

 • Was your mother going to the market at 7 a.m yesterday? 
  Yes, she was./ No, she wasn’t.
 • Were they staying with you when I called you yesterday? 
  Yes, they were./ No, they weren’t.

Công thức thì quá khứ tiếp diễn

Câu khẳng địnhCâu phủ địnhCâu nghi vấn
S + was/were + V-ing (+ O)Ex:All team were just talking about you before you arrived. – Cả nhóm đang nói về bạn trước khi bạn đến.S + was/were + not + V-ing (+ O)Was not = wasn’tWere not = weren’tEx:She wasn’t working when her boss came yesterday. – Hôm qua lúc cô ấy đang không làm việc thì sếp của cô ấy đến.Q: Was / Were + S + V-ing?A: Yes, S + was/were.No, S + wasn’t/weren’t.Ex:Q: Was your mother going to the market at 8 A.M yesterday? – Lúc 8 giờ sáng hôm qua mẹ bạn đang đi chợ có phải không?A: Yes, she was/ No, she wasn’t

III. CÁCH SỬ DỤNG CỦA THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Cách Sử DụngVí Dụ
– Diễn đạt hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ tiếp diễnWhen my sister got there, he was waiting for her.
( Khi chị tôi tới, anh ta đã đợi ở đây rồi.)
– Diễn đạt hai hành động xảy ra đồng thời trong quá khứWhile I was taking a bath, she was using the computer.( Trong khi tôi đang tắm thì cô ấy dùng máy tính.)While I was driving home, Peter was trying desperately to contact me. (Peter đã cố gắng liên lạc với tôi trong lúc tôi đang lái xe về nhà.)
– Diễn đạt hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vàowas listening to the news when she phoned.( Tôi đang nghe tin tức thì cô ấy gọi tới. )They were still waiting for the plane when I spoke to them. (Khi tôi nói chuyện với họ thì họ vẫn đang chờ máy bay.)
– Hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm phiền đến người khácWhen he worked here, he was always making noise (Khi anh ta còn làm việc ở đây, anh ta thường xuyên làm ồn)My mom was always complaning about my room when she got there (Mẹ tôi luôn than phiền về phòng tôi khi bà ấy ở đó)

IV. DẤU HIỆU ĐỂ NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ kèm theo thời điểm xác định.

 • At + giờ + thời gian trong quá khứ (at 10 o’clock last night,…)
 • At this time + thời gian trong quá khứ. (at this time two weeks ago, …)
 • In + năm (in 1995, in 2000)
 • In the past (trong quá khứ)

Trong câu có “when” khi diễn tả một hành động đang xảy ra và một hành động khác xen vào.

– Ngoài việc dựa vào cách dùng của thì Quá khứ tiếp diễn, ngữ cảnh của câu thì các bạn cũng hãy cân nhắc sử dụng thì Quá khứ tiếp diễn khi có xuất hiện các từ như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời điểm đó);…

Các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ kèm theo thời điểm xác định.– at + giờ + thời gian trong quá khứ (at 12 o’clock last night,…)– at this time + thời gian trong quá khứ. (at this time two weeks ago, …)– in + năm (in 2000, in 2005)– in the past (trong quá khứ)
Trong câu có “when” khi diễn tả một hành động đang xảy ra và một hành động khác xen vào.– When I was singing in the bathroom, my mother came in. (Tôi đang hát trong nhà tắm thì mẹ tôi đi vào)– The light went out when we were watching TV (Điện mất khi chúng tôi đang xem ti vi)
Cân nhắc sử dụng thì Quá khứ tiếp diễn khi có xuất hiện các từ như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời điểm đó); …– She was dancing while I was singing (Cô ấy đang múa trong khi tôi đang hát)– The man was sending his letter in the post office at that time. (Lúc đó người đàn ông đang gửi thư ở bưu điện)

BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài tập 1Biến đổi các câu sau sang phủ định, nghi vấn và trả lời các câu hỏi nghi vấn đó

 1. He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

 1. They were working when she came yesterday.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

 1. She was painting a picture while her mother was making a cake.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

 1. Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

 1. He was typing a letter when his boss went into the room.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

Bài tập 2: Chia động từ ở dạng đúng để hoàn thành câu

 1. I (walk)___________down the street when it began to rain.
 2. At this time last year, I (attend)__________an English course.
 3. Jim (stand) ________ under the tree when he heard an explosion.
 4. The boy fell and hurt himself while he (ride)_________ a bicycle.
 5. When we met them last year, they (live)______ in Santiago.
 6. The tourist lost his camera while he (walk) _____ around the city.
 7. The lorry (go) _____ very fast when it hit our car.
 8. While I (study)_____in my room, my roommate (have)________ a party in the other room.
 9. Mary and I (dance)_________ the house when the telephone rang.
 10. We (sit)________ in the café when they saw us.

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

CâuĐáp ánVẻ đẹp từ vựng
1– He wasn’t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.- Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?Yes, he was./ No, he wasn’t.Các bộ phận của cây:- Leaf /liːf/ (n): lá- Petal /ˈpetl/ (n): cánh hoa- pollen /ˈpɒlən/ (n): phấn hoa- root /ruːt/ (n): rễ cây- thorn /θɔːn/ (n): gai- berry /ˈberi/ (n): quả mọng- blossom /ˈblɒsəm/ (n): hoa nhỏ mọc thành chùm- bud /bʌd/ (n): chồi- flower /ˈflaʊə(r)/ (n): hoa- bark /bɑːk/ (n): vỏ cây- branch /brɑːntʃ/ (n): cành cây
2– They weren’t working when she came yesterday.- Were they working when she came yesterday?Yes, they were./ No, they weren’t.Work /wɜːk/ động từ có nghĩa là “làm việc”, danh từ ngoài nghĩa “công việc” còn có nghĩa là “tác phẩm”
3– She wasn’t painting a picture while her mother was making a cake.- Was she painting a picture while her mother was making a cake?Yes, she was./ No, she wasn’t.Painter /’peintə/ (n): hoạ sĩMasterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ (n): kiệt tác nghệ thuậtBake a cake (v): làm bánh ngọt
4– Anne wasn’t riding her bike to school when Peter saw her yesterday.- Was Anne riding her bike to school when Peter saw her yesterday?Yes, she was./ No, she wasn’t.School of thought (n): Trường phái tư tưởng
5– He wasn’t typing a letter when his boss went into the room.- Was he typing a letter when his boss went into the room?Yes, he was./ No, he wasn’t.Room /ruːm/ (n): Ngoài nghĩa là “căn phòng” còn có nghĩa là “không gian trống”VD: There’s room for one more at the table. (Có chỗ trống cho 1 người nữa trên bàn đấy)

Bài tập 2: Chia động từ ở dạng đúng để hoàn thành câu:

CâuĐáp ánPhân tích đáp ánVẻ đẹp từ vựng
1was walkingDấu hiện là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô tả 1 hành động đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào (Tôi đang đi bộ trên đường thì trời mưa)=> Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì Quá khứ tiếp diễnĐi bộ trên đường ta không nói là “walk on the street” mà nói là “walk down / walk along the street”
2was attendingCó từ tín hiệu At this time last year– Attendance check /əˈtendəns tʃek/ (n): Điểm danh- Absent /ˈæbsənt/ (adj): Vắng mặt
3was standingDấu hiện là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô tả 1 hành động đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào ( Jim đang ngồi dưới gốc cây thì nghe thấy tiếng nổ)=> Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì Quá khứ tiếp diễn 
4was ridingDấu hiện là While + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô tả 1 hành động đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào (Cậu bé đang lái xe đạp thì bị ngã)=> Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì Quá khứ tiếp diễn– Ride + bike / motor bike: : Lái xe đạp / xe máy ta sử dụng động từ “ride”- Drive + car / truck: Lái ô tô / xe tải, ta sử dụng động từ “drive”
5were living  
6was walking Camera không phát âm là /ca me ra/Camera /ˈkæmərə/ (n): Máy ảnh, máy quay
7was going Lorry /ˈlɒri/ = truck /trʌk/: Xe tải
8was studying; was havingCó từ tín hiệu While + Mệnh đề chia ở thì Quá khứ tiếp diễn, mệnh đề phía sau ta cũng chia ở thì Quá khứ tiếp diễn để mô tả 2 hành động xảy ra đồng thờiRoommate /ˈruːmmeɪt/ (n): Bạn cùng phòngHousemate /ˈhaʊsmeɪt/ (n): Bạn cùng nhàClassmate /ˈklɑːsmeɪt/ (n): Bạn cùng lớpTeammate /ˈtiːmmeɪt/ (n): Bạn cùng nhómSoulmate /ˈsəʊlmeɪt/ (n): Bạn tri kỷ
9were dancingDấu hiện là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô tả 1 hành động đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào (Marry và tôi đang múa thì điện thoại đổ chuông)=> Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì Quá khứ tiếp diễn 
10were sittingDấu hiện là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn có động từ “saw” (Ai đó bị nhìn thấy khi đang làm gì) => Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì Quá khứ tiếp diễn– Pavement café (n): những quán cà phê được sắp xếp bàn trên các vỉa hè cho khách vừa ngồi vừa nhìn đường phố- Trendy café (n): quán cà phê có phong cách theo xu hướng thịnh hành

Bài tập 1: Chia động từ ở dạng Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn để hoàn thành đoạn văn sau

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) 1…………………………. to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3…………………………. some water. Suddenly I (see) 4…………………………. a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be) 5…………………………. beautiful black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) 6…………………………. fast. I (ask) 7…………………………. him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. me that his name was John. He (stay) 9…………………………. with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………………………. a lot of fun together. At the end of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to John. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon and I answered him.

Bài tập 2: Tìm lỗi sai trong các câu sau

 1. I was play football when she called me.
 2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?
 3. What was she do while her mother was making lunch?
 4. Where did you went last Sunday?
 5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.
 6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.
 7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.
 8. Last week my friend and I go to the beach on the bus.
 9. While I am listening to music, I heard the doorbell.
 10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau bằng ý tưởng của chính bạn, sử dụng thì Quá khứ tiếp diễn

 1. At 8 o’clock yesterday evening, I ……………………………………………
 2. At 5 o’clock last Monday, ………………………………………………..…
 3. At 10.15 yesterday morning, ………………………………………………..
 4. At 7:45 yesterday evening, ………………………………………………….
 5. Half an hour ago, ……………………………………………………………
 6. Matt phoned while we …………………………………………………….…
 7. The doorbell rang while I ……………………………………………………
 8. We saw an accident while we ………………………………………………
 9. Ann fell asleep while she …………………………………………………..
 10. The television was on, but nobody …………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

1. went                 2. Was swimming             3. Was drinking           4. Saw                   5. Was

6. beat                  7. Asked                           8. Told                         9. stayed              10. Had

Bài tập 2:

1. I was play football when she called me.

Play => playing

2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?

Was…study => Were…studying

3. What was she do while her mother was making lunch?

Do => doing

4. Where did you went last Sunday?

Went => go

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.

Sleep => sleeping

6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.

Have => had

7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.

Broke => break

8. Last week my friend and I go to the beach on the bus.

Go => went

9. While I am listening to music, I heard the doorbell.

Am => was

10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Turn => turned

Bài tập 3:

1. At 8 o’clock yesterday evening, I was having dinner with my parents.

2. At 5 o’clock last Monday, I was doing exercise.

3. At 10.15 yesterday morning, my dad was cooking lunch.

4. At 7:45 yesterday evening, my mom was helping my brother with his homework.

5. Half an hour ago, I was playing cards with John.

6. Matt phoned while we were chatting.

7. The doorbell rang while I was washing my hair.

8. We saw an accident while we were watching TV.

9. Ann fell asleep while she was chatting with her boyfriend.

10. The television was on, but nobody was watching.

Exercise 1: Cho dạng đúng của động từ trong bài tập dưới đây để tạo thành một phần Nói trong IELTS hoàn chỉnh.

1. Let me tell you about one of the craziest moments I’ve experienced in my life. A few weeks ago I ………………(meet) my brother and his wife at the airport. They ………………(go) to Paris for their honeymoon and I ………………(go) to Rome. We ………………(have) a chat while we ………………(wait) for our flights. It ………………(go) so well when suddenly a man ………………(shout) out loud and ………………(claim) that he ………………(carry) a bomb. Luckily, the security guard ………………(notice) something strange with the ticking sounds of the so-called ‘bomb’ and eventually ………………(find) out that it ………………(be)

2. Let me talk about that one time I nearly got into an accident. I ………………(cycle) home when a man ………………(step) out into the road in front of me. I ………………(go) quite fast, but luckily I ………………(manage) to stop in time and ………………(not hit) him. The man quickly ………………(apologize) and ………………(explain) that he ………………(think) about something else and ………………(not pay)

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi sai trong mỗi câu sau đây.

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she do while her mother was making lunch? 

4. Where did you went last Sunday? 

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday. 

6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning. 

7. She didn’t broke the flower vase. Tom did. 

8. Last week my friend and I go to the beach on the bus. 

9. While I am listening to music, I heard the doorbell. 

10. Peter turn on the TV, but nothing happened. 

Exercise 3: Chia động từ ở các câu sau đây

1. I (walk)___________down the street when it began to rain.

2. At this time last year, I (attend)__________an English course.

3. Jim (stand) ________ under the tree when he heard an explosion.

4. The boy fell and hurt himself while he (ride)_________ a bicycle.

5. When we met them last year, they (live)______ in Santiago.

6. The tourist lost his camera while he (walk) _____ around the city.

7. The lorry (go) _____ very fast when it hit our car.

8. While I (study)_____in my room, my roommates (have)________ a party in the other room.

9. Mary and I (dance)_________ the house when the telephone rang.

10. We (sit)________ in the café when they saw us.

Exercise 4. What were you doing at these times? Viết câu trả lời sử dụng thì quá khứ tiếp diễn nếu cần thiết

Ví dụ: (at 5 o’clock last Monday) ..I was on a bus on my way home .

0. (at 8 o’clock yesterday evening) .

1. (at 10:15 yesterday morning) .

2. (at 4:30 this morning) .

3. (at 7:45 yesterday evening) .

4. (half an hour ago) .

Exercise 5. Quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn

1. ‘What ……………… (you/do) at this time yesterday? ’ ‘I was asleep.’

2. How fast ……………… (you/drive) when the accident ……………… (happen)?

3. I haven’t seen my best friend for ages. When I last ……………… (see) him, he ……………… (try) to find a job.

4. I ……………… (walk) along the street when suddenly I ………………(hear) footsteps behind me. Somebody ……………… (follow) me. I was scared and I ……………… (start) to run.

5. Last night I ……………… (drop) a plate when I ……………… (do) the washing-up. Fortunately it ……………… (not/break).

6. I ……………… (open) the letter when the wind ……………… (blow) it out of my hand.

7. The burglar ……………… (open) the safe when he ……………… (hear) footsteps. He immediately ……………… (put) out his torch and ……………… (crawl) under the bed.

8. As I ……………… (cross) the road I ……………… (step) on a banana skin and ……………… (fall) heavily.

9. Just as I ……………… (wonder) what I should do next, the acceptance letter came in my mailbox.

Exercise 6. Chia động từ ở dạng Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn để hoàn thành đoạn văn sau

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) 1………………… to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2……………… in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3………………… some water. Suddenly I (see) 4…………………………. a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be) 5……………… beautiful black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) 6…………………………. fast. I (ask) 7…………………………. him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. me that his name was John. He (stay) 9…………………………. with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………………………. a lot of fun together. At the end of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to John. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon and I answered him.

Exercise 7. Hoàn thành các câu sau bằng ý tưởng của chính bạn, sử dụng thì Quá khứ tiếp diễn

1. At 8 o’clock yesterday evening, I ……………………………………………

2. At 5 o’clock last Monday, ………………………………………………..…

3. At 10.15 yesterday morning, ………………………………………………..

4. At 7:45 yesterday evening, ………………………………………………….

5. Half an hour ago, ……………………………………………………………

6. Matt phoned while we …………………………………………………….…

7. The doorbell rang while I ……………………………………………………

8. We saw an accident while we ………………………………………………

9. Ann fell asleep while she …………………………………………………..

10. The television was on, but nobody …………………………………………

ĐÁP ÁN THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Exercise 1

1.         met

were going

was going

had

were waiting

was going

shouted

claimed

was carrying

noticed

found

was

2.         was cycling

stepped

was going

managed

didn’t hit

apologized

explained

was thinking

wasn’t paying

Exercise 2

1. play => playing

2. Was…study => Were…studying

3. was…do => did…do

4. went => go

5. sleep => sleeping

6. have => had 

7. broke => break 

8. go => went 

9. am => was 

10. turn => turned 

Exercise 3

1. was walking

2. was attending

3. was standing

4. was riding

5. were living

6. was walking

7. was going

8. was studying; were having

9. were dancing

10. were sitting

Exercise 4. Gợi ý

1. I was having dinner……

2. I was working…………

3. I was in bed asleep……

4. I was getting ready to go out ……

5. I was watching TV at home……

Exercise 5

1. were you doing

2. were you driving / happened

3. saw / was trying

4. was walking / heard / was following / started

5. dropped / was doing / didn’t break 6. was opening / blew

7. was opening / heard / put / crawled

8. was crossing / stepped / fell

9. was wondering

Exercise 6

1. went

2. was swimming

3. was drinking

4. saw

5. was

6. beat

7. asked

8. told

9. stayed

10. had

Bài 1: Chia động từ ở thì quá khứ tiếp diễn hoặc quá khứ đơn thích hợp

1. James saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.

2. What were you doing/ did you do when I called?

3. I didn’t visit/ weren’t visiting him last summer holiday.

4. It rained/ was raining heavily last March.

5. While people were talking to each other, she read/ was reading her book.

6. My brother was eating/ ate hamburgers every weekend last month.

7. While we were running/ ran in the park, Mary fell over.

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

9. Who was she dancing/ did she dance with at the party last night?

10. They were watching/ watched football on TV at 10 p.m. yesterday.

Bài tập 2: Sửa lỗi sai trong các câu sau (quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn)

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she do while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend and I go to the beach on the bus.

9. While I am listening to music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but there was nothing interesting.

Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau sử dụng thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

1. Where/ you/ go?

2. Who/ you/ go with?

3. How/ you/ get/ there?

4. What/ you/ do/ during the day?

5. you/ have/ a/ good/ time?

6. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

Bài tập 4: Biến đổi các câu sau sang phủ định, câu hỏi và trả lời các câu hỏi đó.

1. She was planting flowers in the garden at 5 p.m yesterday.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

2. They were working when the boss came yesterday.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

3. She was listening to music while her mother was making a cake.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

4. Linh was riding her bike when we saw her yesterday.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

5. He was playing game when his boss went into the room.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

Đáp án của các dạng bài tập thì quá khứ tiếp diễn và thì quá khứ đơn

Bài 1: 

1. saw

2. were you doing

3. didn’t visit

4. rained

5. was reading

6. ate

7. were running

8. did you find

9. did she dance

10. were watching

Bài 2: 

1. I was playing football when she called me.

2. Was you studying Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she doing while her mother was making lunch?

4. Where did you go last Sunday?

5. They weren’t sleeping during the meeting last Monday.

6. He got up early and had breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t break the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend and I went to the beach on the bus.

9. While I was listening to music, I heard the doorbell.

10. Peter turned on the TV, but there was nothing interesting.

Bài 3: 

1. Where did you go?

2. Who did you go with?

3. How did you get there?

4. What were you doing during the day?

5. Did you have a good time?

6. What were your parents doing while you were going on holiday?

Bài 4:

1. She was planting flowers in the garden at 5 p.m yesterday.

– She wasn’t planting flowers in the garden at 5 p.m yesterday.

– Was she planting flowers in the garden at 5 p.m yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn’t.

2. They were working when the boss came yesterday.

– They weren’t working when the boss came yesterday.

– Were they working when the boss came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren’t.

3. She was listening to music while her mother was making a cake.

– She wasn’t listening to music while her mother was making a cake.

– Was she listening to music while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn’t.

4. Linh was riding her bike when we saw her yesterday.

– Linh wasn’t riding her bike when we saw her yesterday.

– Was Linh riding her bike when we saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn’t.

5. He was playing game when his boss went into the room.

– He wasn’t playing game when his boss went into the room.

– Was he playing game when his boss went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn’t.

 1. At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­(build) this stadium.
 2. I (drive) my motorbike very fast when James called me.
 3. I (chat) with Hannah while Mr. Henry (teach) the lesson yesterday.
 4. My brother (watch) TV when I got home.
 5. At this time last night, I (prepare) for my husband’s birthday party.
 6. What you (do) at 7 pm last Monday?
 7. Where you (go) when I saw you last weekend?
 8. They (not go) to church when I met them yesterday.
 9. My mother (not do) the housework when our grandparents came home.
 10. Ms. Stacey (read) books while her children (play) football yesterday afternoon.

Đáp án

1.were building6.were you doing
2.was driving7.were you going
3.was chatting8.weren’t going
4.was watching9.wasn’t doing
5.was preparing10.was reading, were playing

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn.

1. At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­(build) this house.

2. I (drive) my car very fast when you called me.

3. I (chat) with my friends while my teacher (teach) the lesson yesterday.

4. My father (watch) TV when I got home.

5. At this time yesterday, I (prepare) for my son’s birthday party.

6. What you (do) at 8 pm yesterday?

7. Where you (go) when I saw you last weekend?

8. They (not go) to school when I met them yesterday.

9. My mother (not do) the housework when my father came home.

10. My sister (read) books while my brother (play) football yesterday afternoon.

Bài 2: Use your own ideas to complete the sentences.Use the past continuous

1 Matt phoned while we …………..

2 The doorbell rang while I ……….

3 We saw an accident while we ……….

4 Ann fell asleep whiel she ……….

5 The television was on, but nobody ……….

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1. were building                                6. were you doing

2. was driving                                     7. were you going

3. was chatting                                    8. weren’t going

4. was watching                                  9. wasn’t doing

5. was preparing                                  10. was reading

Bài 2:

1. were having dinner.

2. was having a shower

3. were waiting the bus

4. was reading the paper

5. was watching it

Bài 1: Chia động từ ở dạng đúng để hoàn thành câu

 1. He (walk)___________down the street when it began to rain.
 2. At this time last month, I (attend)__________an English course.
 3. John (stand) ________ under the tree when he heard an explosion.
 4. The girl fell and hurt herself while she (ride)_________ a bicycle.
 5. When we met them last month, they (live)______ in Santiago.
 6. The tourist lost her camera while she (walk) _____ around the city.
 7. The lorry (go) _____ very low when it hit that car.
 8. While I (study)_____in school, my roommate (have)________ a party in the room.
 9. Lili and I (dance)_________ the house when the telephone rang.
 10. They (sit)________ in the café when we saw us.

Đáp án

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1was walking6was walking
2was attending7was going
3was standing8was studying; was having
4was riding9were dancing
5were living10were sitting

Bài 2: Tìm lỗi sai trong các câu sau

 1. He was play football when she called him.

   A      B                   C               D

 1. Were you study Geography at 5 p.m yesterday?

   A              B              C                  D

 1. What was he do while his mother was making lunch?

           A           B     C                             D 

 1. Where did she went last Sunday?

     A      B           C     D

 1. They weren’t sleep during the meeting last Thursday.

             A          B        C                         D

 1. She got up early and have breakfast with her family yesterday morning.

       A                          B         C                                               D

 1. He didn’t broke the flower vase. Tom did.

          A         B          C                      D

 1. Last month my friend and I go to the beach on the bus.

        A                          B      C                      D 

 1. While we are listening to music, I heard the doorbell.

   A        B        C                           D

 1. Jame turn on the TV, but nothing happened.

           A     B               C                     D

Đáp án

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏiĐáp án
1B (play => playing)6B (have => had)
2B (study => studying)7B (broke => break)
3B (do => doing)8C (go => went)
4C (went => goes)9B (are  => were)
5B (sleep => sleeping)10A (turn => turned)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*