✅ Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đánh giá bài viết post

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

#1. Định nghĩa

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous) được dùng để diễn tả quá trình xảy ra 1 hành động bắt đầu trước một hành động khác trong quá khứ.

Ví dụ về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

#2. Cấu trúc thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Câu khẳng địnhCâu phủ địnhCâu nghi vấn
S + had + been + V-ingVí dụ:– It had been rainingvery hard for two hours before it stopped.– They had been working very hard before we came.S + hadn’t + been + V-ingCHÚ Ý:– hadn’t = had notVí dụ:– My father hadn’t been doing anything when my mother came home.– They hadn’t been talking to each other when we saw them.Had + S + been + V-ing ?Trả lời: Yes, S + had./ No, S + hadn’t.No, S + hadn’t.Ví dụ:– Had they been waitingfor me when you met them?Yes, they had./ No, they hadn’t.– Had she been watchingTV for 4 hours before she went to eat dinner?Yes, she had./ No, she hadn’t.
My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime.

#3. Sử dụng thì này như thế nào?

➣ Diễn đạt một hành động đang xảy ra trước một hành động trong quá khứ (nhấn mạng tính tiếp diễn)

Ví dụ: 

– I had been thinking about that before you mentioned it.

Tôi vẫn đang nghĩ về điều đó trước khi bạn đề cập tới.

had been thinking about that before you mentioned it.

➣ Diễn đạt hành động là nguyên nhân của một điều gì đó trong quá khứ.

Ví dụ: 

– Sam gained weight because she had been overeating.

Sam tăng cân vì cô ấy đã ăn quá nhiều.

– Betty fail the final test because she hadn’t been attending class.

Betty đã trượt bài kiểm tra cuối kì vì cô ấy không tham gia lớp học.

Sam gained weight because she had been overeating

➣ Diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một hành động khác trong quá khứ.

Ví dụ: 

– The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came back home.
Đôi vợ chồng đã cãi nhau suốt một giờ trước khi đứa con gái về nhà.

–  The student had been waiting in the meeting room for almost an hour before he was punished.
Cậu học sinh đã chờ gần một tiếng trong phòng họp trước khi chịu phạt.

The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came back home.

➣ Diễn tả hành động xảy ra để chuẩn bị cho một hành động khác.

Ví dụ: 

– I had been practicing for five months and was ready for the championship.
Tôi đã luyện tập suốt 5 tháng và sẵn sàng cho giải vô địch.

–  Willis had been studying hard and felt good about the Spanish test he was about to take. 
Willis đã học hành rất chăm chỉ và cảm thấy rất tốt về bài thi tiếng Tây Ban Nha mà anh ấy đã làm.

–  Anna and Mark had been falling in love for 5 years and prepared for a wedding.
Anna và Mark đã yêu nhau được 5 năm và đã chuẩn bị cho một đám cưới.

had been practicing for five months and was ready for the championship.

➣ Diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một thời điểm xác định trong quá khứ.

Ví dụ: 

– She had been walking for 2 hours before 11 p.m. last night.
Cô ấy đã đi bộ 2 tiếng đồng hồ tính đến 9 giờ tối qua.

–  My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime.
Em trai tôi đã khóc suốt một giờ trước bữa trưa. 

Dấu hiệu nhận biết

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn có một số từ có xuất hiện nhiều trong câu như:

Until then (cho đến lúc đó)

Ví dụ: Until then, I had been cooking. (Cho đến lúc đó, tôi vẫn đang nấu ăn.)

By the time (vào lúc)

Ví dụ: By the time Ronaldo kicked the ball, the goalkeeper had been stooping like heaven. (Vào thời điểm Ronaldo sút bóng, thủ môn đã lom khom như trời giáng.)

Prior to that time (thời điểm trước đó)

Ví dụ: Prior to that time, the corona virus had been controlling by the government. (Thời điểm trước đó, virus corona đã được chính phủ kiểm soát.)

Ngoài ra còn có các từ chỉ thời gian như: beforeafter cũng là dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

Phân biệt quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Một số người học thường hay sai lầm giữa thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Bởi vậy, bạn cần phải lưu ý một số cách phân biệt 2 thì trên như sau:

5.1. Cách phân biệt cấu trúc

Quá khứ hoàn thành Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Động từ “to be”

S + had been + Adj/ noun

Ex: My father had been a great singer when he was a student

Động từ thường:

S + had +Ved(past participle)

Ex:  I met John after he had divorced.

S + had been + V-ing

Ex: When I looked out of the window, it had been sunning

5.2. Phân biệt cách dùng chính của cấu trúc

Đối với thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Anh:

Đối với thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh: Dùng để nhấn mạnh vào tính tiếp diễn của hành động

Một số dạng bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Bài tập 1: Chia dạng đúng của động từ.

1. When I arrived, he (wait) …………………………… for me. He was very angry with me.

2. We (run) ……………………………along the street for about 60 minutes when a motorbike suddenly stopped right in front of  us

3. Yesterday, my brother said he (stop) ……………………………smoking for three months.

4. Someone (paint) …………………………… the room because the smell of the paint was very strong when I got into the room.

5. They (talk) ………………………..… on the mobilephone when the rain poured down.

6. The woman (pay) ………………………….. for her new car in cash.

7. I (have) ………………………………….lunch by the time the others came into the restaurant.

8. It (rain) ……………………….. for three days before the storm came yesterday.

Bài tập 2: Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

1. I was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day) I’d been working hard all day.

2. The two boys came into the house. They had a badminton and they were both very tired. (they/play/badminton) ……………….

3. He was disappointed when he had to cancel his holiday. (He/look/forward to it) ……………….

4. John woke up in the middle of the night. He was frightened and didn’t know where he was. (He/dream) ……………….

5. When I got home, Wick was sitting in front of the TC. She had just turned it off. (she/watch/a film) ……………….

Bài 3: Hoàn thành câu

1. I had arranged to meet Tom in a restaurant. I arrived and waited for him. After 15 minutes I suddenly realized that I was in the wrong restaurant.

=> I …. for 15 minutes when I … the wrong restaurant.

2. Tom got a job in a factory. two years later the factory closed down.

=> At the time the factory … , Tom … there for two years.

3. I went to a concert last week. The orchestra began playing. After about five minutes a man in the audience suddenly started shouting.

=> The orchestra … when ……

This time make your own sentence:

4. I began walking along the road. I ….. when …..

Đáp án:

Bài 1: Chia dạng đúng của động từ:

– had been waiting

– had been running

– had been stopping

– had been painting

– had been talking

– had been paying

– had been having

– had been raining

Bài 1. Chia động từ vào chỗ trống

1. I was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day) I’d been working hard all day.

2. The two boys came into the house. They had a football and they were both very tired. (they/play/football) ……………….

3. I was disappointed when I had to cancel my holiday. (I/look/forward to it) …………

4. Ann woke up in the middle of the night. She was frightened and didn’t know where she was. (she/dream) ………………

5 When I got home, Tom was sitting in front of the TC. He had just turned it off. (he/watch/a film) ……………….

Bài 2: Hoàn thành câu sau

1. We played tennis yesterday. Half an hour after we began playing, it started to rain. We had been playing for half an hour when it started to rain.

2. I had arranged to meet Tom in a restaurant. I arrived and waited for him. After 20 minutes I suddenly realized that I was in the wrong restaurant. I …. for 20 minutes when I … the wrong restaurant.

3. Sarah got a job in a factory. Five years later the factory closed down. At the time the factory … , Sarah … there for five years.

4. I went to a concert last week. The orchestra began playing. After about ten minutes a man in the audience suddenly started shouting. The orchestra … when …… This time make your own sentence:

5. I began walking along the road. I ….. when …..

Bài 3: Chia động từ và hoàn thành câu sau

1 It was very noisy next door. Our neighbours were having (have) a party.

2 John and I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fast

3 Sue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)

4 When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)

5 When I arrived, everybody was sitting round the table and talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)

6 Jim was on his hands and knees on the floor. He … (look) for his contact lens.

7 When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late and she … (wait) for a long time.

Đáp án

Bài 1:

2. They’d been playing football

3. I’d been looking forward to it

4. She’d been dreaming

5. He’d been watching a film

Bài 2:

2. I’d been waiting for 20 minutes when I realised that I was in the wrong restaurant.

3. At the time the factory closed down, Sarad had been working there for five years.

4 The orchestra had been playing for about ten minutes when a man in the audience started shouting.

5. I’d been walking along the road for about ten minutes when a car suddenly stopped just behind me.

Bài 3:

2. was walking

3. had been running

4. were eating

5. had been eating

6. was looking

7. was waiting … had been waiting

Bài 1: Điền vào chỗ trống

1. I (word) ____ all day, so I didn’t want to go out.

2. She (sleep) ____ for ten hours when I woke her.

3. They (live) ____ in Beijing for three years when he lost his job.

4. When we met, you (work) ____ at that company for six months.

5. We (eat) ____ all day, so we felt a bit ill.

6. He was red in the face because he (run) ____.

7. It (rain) ____ and the road was covered in water.

8. I was really tired because I (study) ____.

9. We (go) ____ out for three years when we got married.

10. It (snow) ____ for three days.

Bài 2: Điền vào chỗ trống

1. We (sleep) ____ for 12 hours when he woke us up.

2. They (wait) ____ at the station for 90 minutes when the train finally arrived.

3. We (look for) ____ her ring for two hours and then we found it in the bathroom.

4. I (not/walk) ____ for a long time, when it suddenly began to rain.

5. How long (learn/she) ____ English before she went to London?

6. Frank Sinatra caught the flu because he (sing) ____ in the rain too long.

7. He (drive) ____ less than an hour when he ran out of petrol.

8. They were very tired in the evening because they (help) ____ on the farm all day.

9. I (not/work) ____ all day; so I wasn’t tired and went to the disco at night.

10. They (cycle) ____ all day so their legs were sore in the evening.

Đáp án:

Bài 1:

1. had been working

2. had been sleeping

3. had been living

4. had been working

5. had been eating

6. had been running

7. had been raining

8. had been studying

9. had been going

10. had been snowing

Bài 2:

1. had been sleeping

2. had been waiting

3. had been looking for

4. had not been walking

5. had she been learning

6. had been singing

7. had been driving

8. had been helping

9. had not been working

10. had been cycling

Bài 1. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

 1. Hannah and James were very happy when I arrived, they (wait) …………for me.
 2. Their team (run) ……………along the road for about 30 minutes before the referee stopped them.
 3. My husband said he (stop) ……………………………smoking for 5 months before we met.
 4. My mother and I (talk) ……………………… on the line for 3 hours.
 5. That rich man (pay) ………………………….. for his new apartment in cash.
 6. I (have) …………………….dinner by the time my grandparents came into the restaurant.
 7. It (rain) ……………………….. for a month before the storm came last week.

Đáp án

 1.  had been waiting
 2. had been running
 3. had been stopping
 4. had been talking
 5. had been singing
 6. had been having
 7. had been raining

Bài 2: Chia động từ vào chỗ trống

Ví dụ: 1. I was very tired when I arrived at the airpot. (I/work/hard all day) I’d been working hard all day.

 1. The kids came into the room. They had a football and they were very tired. (they/play/football) ……………….
 2. I was disappointed when I had to cancel the meeting. (I/look/forward to it) …………
 3. Jane woke up in the middle of the night. She was frightened and didn’t know where she was. (she/dream) ………………
 4. When I got home, Thomas was sitting in front of the TV. He had just turned it off. (he/watch/a film) ……………….

Đáp án

 1. They’d been playing football
 2. I’d been looking forward to it
 3. She’d been dreaming
 4. He’d been watching a film

Bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn cơ bản 

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 1. When we arrived the film __________________ (start).
 2. She ____________________ (work) in that company for twenty years when she was made redundant.
 3. I felt ill because I ________________________ (drink) six cups of coffee.
 4. I ______________________ (study) all day, so I was tired.
 5. How long ___________________ (you / live) in London when your daughter was born?
 6. When I arrived at the airport I realised I _____________ (forget) my passport.
 7. I __________________ (break) my ankle, so I couldn’t go skiing last year.
 8. She ____________________ (study) English for three years when she took the exam.
 9. I ____________________ (run), so I was hot and tired.
 10. I didn’t go to the class because I _______________ (not / do) my homework.

Bài 2: Lựa chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống

 1. I love this writer’s books. I (have been reading / had been reading) them for years.
 2. His clothes were dirty because he (has been working / had been working) in the garden.
 3. Where have you been? We (had been waiting / have been waiting) for you for ages.
 4. He hasn’t decided on a career yet, but he (has been thinking / had been thinking) about it lately.
 5. After she (has been playing / had been playing) the violin for ten years, she joined an orchestra.

Bài 3: Hoàn thành câu bằng cách chia dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn hoặc Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 1. Mike has never had an accident and he ………………………………… (drive) for years.
 2. She had no idea it was so late because she ………………………………… (not / watch) the time.
 3. “ ………………………………… (you / take) your medicine regularly, Mrs Smith?” “Yes, doctor.”
 4. They eventually found the dog after they ………………………………… (look) for it all night.
 5. How long ………………………………… your father ………………………………… (work) for the company when he retired?

Bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nâng cao

Bài 1: Hoàn thành câu với các cụm từ thích hợp

■ by tomorrow ■ so far ■ the week before ■ since

 1. Our TV hasn’t been working …………………….. last week.
 2. The Browns invited us to dinner although we had only met …………………….. .
 3. They will have finished painting the house …………………….. .
 4. We had been writing …………………….. nearly an hour when the bell rang.
 5. They have interviewed three suspects …………………….. .

Bài 2: Tìm lỗi sai và sửa lỗi ở những câu sau

 1. Jane has lost weight. She had been dieting for months now.
  ……………………………………………………………………………………………………………
 2. Everything was white when we woke up because it has been snowing all night.
  ……………………………………………………………………………………………………………
 3. I was so happy when he asked me to marry him. I have been loving him for years.
  ……………………………………………………………………………………………………………
 4. That man is making me nervous. He has stared at me all evening.
  ……………………………………………………………………………………………………………
 5. Hurry up, or they have sold all the tickets by the time we get there.
  ……………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Lựa chọn đáp án đúng để hoàn thành câu

1. Don’t come before seven. I …………………….. my homework.

a. haven’t finished     b. won’t have finished       c. hadn’t finished

2. She loves animals. She …………………….. a dog for as long as she can remember.
a. has had       b. had had       c. will have had

3. Jack wanted to know why Sally …………………….. to him yet.
a. hasn’t written        b. hasn’t been writing        c. hadn’t written

4. We …………………….. him, so we were very surprised to see him.
a. haven’t been expecting        b. haven’t expected       c. hadn’t been expecting

5. His playing has improved because he …………………….. all month.
a. will have practised         b. has been practising        c. had practised

Đáp án bài tập thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Bài tập cơ bản

Bài 1:

 1. had started
 2. had been working
 3. had drunk
 4. had been studying
 5. had been living
 6. had forgotten
 7. had broken
 8. had been studying
 9. had been running
 10. hadn’t done

Bài 2:

 1. have been reading
 2. had been working
 3. have been waiting
 4. has been thinking
 5. had been playing

Bài 3:

 1. has been driving
 2. hadn’t been watching
 3. Have you been taking
 4. had been looking
 5. had … been working

Bài tập nâng cao

Bài 1:

 1. since
 2. the week before
 3. by tomorrow
 4. for
 5. so far

Bài 2:

1. Jane has lost weight. She has been dieting for months now.
2. Everything was white when we woke up because it had been snowing all night.
3. I was so happy when he asked me to marry him. I have loved him for years.
4. That man is making me nervous. He has been staring at me all evening.
5. Hurry up, or they will have sold all the tickets by the time we get there.

Bài 3: 

1 – b ; 2 – a ; 3 – c ; 4 – c ; 5 – b

Bài 1: Chia động từ vào chỗ trống để hoàn thành câu

 1. We were very tired when we arrived home. (we/work/hard all day) We had been working hard all day.
 2. Two friends came into the house. They had tennis and they were both very tired. (they/play/tennis) ___________________.
 3. She was disappointed when she had to cancel her holiday. (she/look/forward to it) ____________________.
 4. Nam woke up in the middle of the night. He was frightened and didn’t know where she was. (he/dream) ___________________.

5 When we got home, Lisa was sitting in front of the TC. She had just turned it off. (she/watch/a film) ___________________.

Đáp án: 

 1. They had been playing tennis.
 2. She had been looking forward to it.
 3. He had been dreaming.
 4. She had been watching a film.

Bài 2: Chia động từ và hoàn thành câu sau

 1. It was very noisy next door. My neighbours were having (have) a party.
 2. Jame and Lily went for a walk. Lily had difficulty keeping up with him because Jame ________ (walk) so fast.
 3. Sam was sitting on the ground. She was out of breath. She __________ (run).
 4. When she arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They _____ (eat).
 5. When he arrived, everybody was sitting round the table and talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They ___________ (eat).
 6. Tom was on his hands and knees on the floor. He _________ (look) for his contact lens.
 7. When I arrived, Peter __________ (wait) for me. He was annoyed with me because I was late and he __________ (wait) for a long time.

Đáp án:

Câu hỏi234567
Đáp ánwas walkinghad been runningwere eatinghad been eatingwas lookingwas waiting/had been waiting

Câu 1. Read the situations and make sentences from the words in brackets

VD:1. I was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day) I’d been working hard all day.

2. The two boys came into the house. They had a football and they were both very tired. (they/play/football) ………………. 3 I was disappointed when I had to cancel my holiday. (I/look/forward to it) ……………….

4 Ann woke up in the middle of the night. She was frightened and didn’t know where she was. (she/dream) ……………….

5 When I got home, Tom was sitting in front of the TC. He had just turned it off. (he/watch/a film) ……………….

Bài 2: Read the situations and complete the sentences

VD:1. We played tennis yesterday. Half an hour after we began playing, it started to rain. We had been playing for half an hour when it started to rain.

2 I had arranged to meet Tom in a restaurant. I arrived and waited for him. After 20 minutes I suddenly realized that I was in the wrong restaurant. I …. for 20 minutes when I … the wrong restaurant.

3 Sarah got a job in a factory. Five years later the factory closed down. At the time the factory … , Sarah … there for five years.

4 I went to a concert last week. The orchestra began playing. After about ten minutes a man in the audience suddenly started shouting. The orchestra … when …… This time make your own sentence:

5 I began walking along the road. I ….. when …..

Bài 3: Put the verb into the most suitable form, past continuous (I was doing) past perfect (I had done) or past perfect continuous (I had been doing)

1 It was very noisy next door. Our neighbours were having (have) a party.

2 John and I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fast

3 Sue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)

4 When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)

5 When I arrived, everybody was sitting round the table and talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)

6 Jim was on his hands and knees on the floor. He … (look) for his contact lens.

7 When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late and she … (wait) for a long time.

Đáp án

Câu 1:

2  They’d been playing football

3  I’d been looking forward to it

4  She’d been dreaming

5  He’d been watching a film

Câu 2:

2 I’d been waiting for 20 minutes when I realised that I was in the wrong restaurant.

3  At the time the factory closed down, Sarad had been working there for five years.

4 The orchestra had been playing for about ten minutes when a man in the audience started shouting.

5 I’d been walking along the road for about ten minutes when a car suddenly stopped just behind me.

Câu 3:

2  was walking

3  had been running

4  were eating

5  had been eating

6  was looking

7  was waiting … had been waiting

Bài 1. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

 1. Hannah and James were very happy when I arrived, they (wait) …………for me.
 2. Their team (run) ……………along the road for about 30 minutes before the referee stopped them.
 3. My husband said he (stop) ……………………………smoking for 5 months before we met.
 4. My mother and I (talk) ……………………… on the line for 3 hours.
 5. That rich man (pay) ………………………….. for his new apartment in cash.
 6. I (have) …………………….dinner by the time my grandparents came into the restaurant.
 7. It (rain) ……………………….. for a month before the storm came last week.

Đáp án thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. had been waiting
 2. had been running
 3. had been stopping
 4. had been talking
 5. had been singing
 6. had been having
 7. had been raining

Bài 2: Chia động từ vào chỗ trống

Ví dụ: 1. I was very tired when I arrived at the airpot. (I/work/hard all day) I’d been working hard all day.

 1. The kids came into the room. They had a football and they were very tired. (they/play/football)……………….
 2. I was disappointed when I had to cancel the meeting. (I/look/forward to it)…………
 3. Jane woke up in the middle of the night. She was frightened and didn’t know where she was.(she/dream)………………
 4. When I got home, Thomas was sitting in front of the TV. He had just turned it off. (he/watch/a film)……………….

Đáp án thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn chia động từ vào chỗ trống

 1. They’d been playing football
 2. I’d been looking forward to it
 3. She’d been dreaming
 4. He’d been watching a film

Bài 3. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

 1. When I arrived, they (wait) …………………………… for me. They were very angry with me.
 2. We (run) ……………………………along the street for about 40 minutes when a car suddenly stopped right in front of us.
 3. Yesterday, my brother said he (stop) ……………………………smoking for 2 months.
 4. Someone (paint) …………………………… the room because the smell of the paint was very strong when I got into the room.
 5. They (talk) ………………………..… on the phone when the rain poured down.
 6. The man (pay) ………………………….. for his new car in cash.
 7. I (have) ………………………………….lunch by the time the others came into the restaurant.
 8. It (rain) ……………………….. for two days before the storm came yesterday.

Đáp án thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn chia động từ vào chỗ trống

1. When I arrived, they (wait) …………………………… for me. They were very angry with me.

had been waiting (Khi tôi đến, họ vẫn đang đợi tôi. Họ thực sự rất tức giận với tôi.)

2. We (run) ……………………………along the street for about 40 minutes when a car suddenly stopped right in front of  us.

had been running (Chúng tôi chạy dọc theo tuyến phố được khoảng 40 phút thì chiếc xe đột nhiên dừng lại ngay trước chúng tôi.)

3. Yesterday, my brother said he  (stop) ……………………………smoking for 2 months.

had been stopping (Hôm qua, anh trai của tôi nói rằng anh ấy đã bỏ không hút thuốc lá được 2 tháng rồi.)

4. Someone (paint) …………………………… the room because the smell of the paint was very strong when I got into the room.

had been painting (Ai đó đã sơn căn phòng bởi vì mùi sơn vẫn rất nồng nặc khi tôi bước vào phòng.)

5. They (talk) ………………………..… on the phone when the rain poured down.

had been talking (Họ đã nói chuyện trên điện thoại khi mưa trút xuống.)

6. When we came , the boy (sing) ………………………….. loudly for 2 hours.

Had been singing (Lúc chúng tôi đến thì cậu bé đã hát rất to liên tục trong 2 tiếng đồng hồ rồi)

7. I (have) ………………………………….lunch for 20 minutes by the time the others came into the restaurant.

had been having (Cho tới thời điểm những người khác bước vào nhà hàng thì tôi ăn trưa được 20 phút rồi.)

8. It (rain) ……………………….. for two days before the storm came yesterday.

had been raining (Trời mưa suốt hai 2 ngày trước khi cơn bão ập đến ngày hôm qua.)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*