✅ Thì tương lai tiếp diễn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đánh giá bài viết post

Thì tương lai tiếp diễn trong Tiếng Anh

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) là một trong những thì quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh. Bởi chúng được sử dụng khá nhiều trong công việc và cuộc sống trong môi trường ngoại ngữ.

1. Definition (định nghĩa) 

Thì tương lai tiếp diễn được dùng để nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

2. Identification signs (dấu hiệu nhận dạng)

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai kèm theo thời điểm xác định:
– At this time/ at this moment + thời gian trong tương lai: Vào thời điểm này ….
– At + giờ cụ thể + thời gian trong tương lai: vào lúc …..
Ex: 

 • At this time tomorrow I will be going shopping in Singapore.
  Vào thời điểm này ngày mai, tôi sẽ đang đi mua sắm ở Singapore.
 • At 10 a.m tomorrow my mother will be cooking lunch.
  Vào 10h sáng ngày mai mẹ tôi sẽ đang nấu bữa trưa.

3. Use (cách sử dụng)

-Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.
Ex:

 • At 12 o’clock tomorrow, my friends and I will be having lunch at school.
  Vào lúc 12h ngày mai, các bạn tôi và tôi sẽ đang ăn trưa tại trường.
 • We will be climbing the mountain at this time next Saturday.
  Chúng tôi sẽ đang leo núi vào thời điểm này thứ 7 tuần tới.

-Dùng để diễn tả một hành động, một sự việc đang xảy ra thì một hành động, sự việc khác xen vào trong tương lai.
Ex:

 • When you come tomorrow, they will be playingtennis.
  Khi bạn đến vào ngày mai, thì họ sẽ đi chơi tennis rồi.
 • She will be waiting for me when I arrive tomorrow.
  Cô ấy sẽ đang đợi tôi khi tôi đến vào ngày mai.

-Hành động sẽ diễn ra và kéo dài liên tục suốt một khoảng thời gian ở tương lai.
Ex:

 • My parents are going to London, so I’ll be staying with my grandma for the next 2 weeks.
  Cha mẹ tôi sẽ đi London, vì vậy tôi sẽ ở với bà trong 2 tuần tới.

-Hành động sẽ xảy ta như một phần trong kế hoạch hoặc một phần trong thời gian biểu

 • The party will be starting at ten o’clock.
  Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 10 giờ.

4. Form: Công thức

Câu khẳng định:  S + will + be + V-ing
Ex: 

 • I will be staying at the hotel in Nha Trang at 1 p.m tomorrow.
  Tôi sẽ đang ở khách sạn ở Nha Trang lúc 1h ngày mai.
 • She will be working at the factory when you come tomorrow.
  Cô ấy sẽ đang làm việc tại nhà máy lúc bạn đến ngày mai.

Câu phủ định: S + will + not + be + V-ing
CHÚ Ý:  will not = won’t
Ex: 

 • We won’t be studyingat 8 a.m tomorrow.
  Chúng tôi sẽ đang không học lúc 8h sáng ngày mai.
 • The children won’t be playing with their friends when you come this weekend.
  Bọn trẻ sẽ đang không chơi với bạn của chúng khi bạn đến vào cuối tuần này.

Câu nghi vấn: Will + S + be + V-ing ?
Trả lời:              Yes, S + will  or No, S + won’t
Ex:

 • Will you be waiting for the train at 9 a.m next Monday?
  Bạn sẽ đang đợi tàu vào lúc 9h sáng thứ Hai tuần tới phải không?
 • Yes, I will./ No, I won’t.
 • Will she be doing the housework at 10 p.m tomorrow?
  Cô ấy sẽ đang làm công việc nhà lúc 10h tối ngày mai phải không?
 • Yes, she will./ No, she won’t. 

Những lưu ý khi sử dụng thì tương lai tiếp diễn

➣ Những mệnh đề bắt đầu với when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless… thì không dùng thì tương lai tiếp diễn mà dùng hiện tại tiếp diễn. 

Ví dụ: While I will be finishing my homework, she is going to make dinner. (không đúng)

=> While I am finishing my homework, she is going to make dinner.

➣ Những từ sau không dùng ở dạng tiếp diễn nói chung và thì tương lai tiếp diễn nói riêng:

 • state: be, cost, fit, mean, suit
 • possession: belong, have
 • senses: feel, hear, see, smell, taste, touch
 • feelings: hate, hope, like, love, prefer, regret, want, wish
 • brain work: believe, know, think (nghĩ về), understand

Ví dụ: Jane will be being at my house when you arrive. (không đúng)

=> Jane will be at my house when you arrive.

➣ Dạng bị động của thì tương lai tiếp diễn

At 8:00 PM tonight, John will be washing the dishes. (chủ động)

=> At 8:00 PM tonight, the dishes will be being washed by John. (bị động)

Bài tập vận dụng thì tương lai tiếp diễn

Bài 1. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

 1. They are staying at the hotel in Paris. At this time next week, they (travel) in New York.
 2. When she (come) tomorrow, we (swim) in the pool.
 3. My grandparents (visit) Asia at this time next month.
 4. Dory (sit) on the bus at 11 am tomorrow.
 5. At 7 o’clock this morning my friends and I (watch) a famous play at the theatre.
 6. Gary (play) with his son at 8 o’clock tonight.
 7. Tony (work) at this moment next week.
 8. Our team (make) our presentation at this time tomorrow morning.

Đáp án

 1. will be travelling
 2. come – will be swimming
 3. will be visiting
 4. will be sitting
 5. will be watching
 6. will be playing
 7. will be working
 8. will be making

Bài 2. Hoàn thành câu dùng từ gợi ý đã cho.

 1. They/be/play/soccer/time/tomorrow/their classmates.
 2. It/seem/her/that/she/be/study/abroad/time/she/graduate/next year.
 3. The kids/be/live/London/for/3 months/because/visit/their uncle’s house.
 4. Lucas/be/do/homework/7 p.m/tomorrow evening//so/I/not/ask/him/go out.
 5. Henry and I/not/be/have/lunch/together/when/she/come/tomorrow.

Đáp án

 1. They will be playing soccerl at that time tomorrow with classmates.
 2. It seems to her that she will be studying abroad by the time she graduates next year.
 3. The kids will be living in London for 3 months because of their visit to their uncle’s house.
 4. Lucas will be doing his homework at 7 p.m. tomorrow evening, so I don’t ask him to go out.
 5. Henry and I will not/won’t be having lunch together when she comes tomorrow.

1. Don’t phone between 7 and 8. We. …………….. (have) dinner then.
2. Tomorrow afternoon we’re going to play tennis from 3 o’clock until 4.30. So at 4 o’clock, ………………. (we/play) tennis.
3. A: Can we meet tomorrow?
B: Yes, but not in the afternoon. …………….. (I/work).
4. If you need to contact me, …. (I/stay) at the Lion Hotel until Friday.
5. They are staying at the hotel in London. At this time tomorrow, they (travel) …………..  in Vietnam.
6. When they come tomorrow, we (swim) …………..  in the sea.
7. My parents (visit) …………..  Europe at this time next week
8. Daisy (sit) …………..  on the plane at 9 am tomorrow.
9. She (play) …………..  with her son at 7 o’clock tonight
10. What ………. she (do)……….. at 10 p.m tomorrow?

Đáp án và giải thích:

CâuĐáp ánPhân tích đáp ánVẻ đẹp từ vựng
1will be havingDấu hiệu là mốc thời gian cụ thể “between 7 and 8”Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễnDine out /daɪn aʊt/ (v): Ăn tối bên ngoài
2will be playingDấu hiệu là mốc thời gian cụ thể “at 4 o’clock”Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn 
3will be workingDựa ngữ cảnh của câu nói là không thể gặp nhau vào chiều mai được vì lúc ấy tôi sẽ đang làm việcTa chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễnMeeting /ˈmiːtɪŋ/ (n): Cuộc họp
4will be stayingDựa vào cụm từ chỉ thời gian “until Friday” àTa suy ra đây là hành động sẽ diễn ra và kéo dài liên tục suốt một khoảng thời gian ở tương lai (là đến thứ 6)Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn 
5will be travellingDấu hiệu là mốc thời gian cụ thể At this time tomorrowTa chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn 
6will be swimmingDiễn tả hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào trong tương lai (Chúng tôi đang bơi thì họ đến)Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễnSea không phát âm là /sia/ mà là /siː/ = Ocean /ˈəʊʃn/ (n): biển
7will be visitingDấu hiệu là mốc thời gian cụ thể “at this time next week” 
8will be sittingDấu hiệu là mốc thời gian cụ thể “at 9 am tomorrow” 
9will be playingDấu hiệu là mốc thời gian cụ thể “at 7 o’clock tonight”Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn– Son /sʌn/ (n): Con trai- Daughter /ˈdɔːtə(r)/ (n): Con gái- Niece /niːs/ (n): Cháu gái- Nephew /ˈnefjuː/ (n): Cháu trai
10will she be doingTừ tín hiệu là mốc thời gian cụ thể “at 10 p.m tomorrow” 

Bài 1: Điền vào chỗ trống

1. At midnight we (sleep) ____.

2. This time next week we (sit) ____ at the beach.

3. At nine I (watch) ____ the news.

4. Tonight we (cram up) ____ for our English test.

5. They (dance) ____ all night.

6. He (not/play) ____ all afternoon.

7. I (not/work) ____ all day.

8. (eat/you) ____ at six?

9. (drive/she) ____ to London?

10. (fight/they) ____ again?

Bài 2: Điền vào chỗ trống

1. Peggy (to come) ____ to the party on Saturday.

2. We (to meet) ____ him tomorrow. (to meet)

3. This time next week he (to fly) ____ to South Africa.

4. At 6 o’clock on Friday they (to sing) ____ the new song.

5. It (to rain/probably) ____ when I reach Bangkok.

6. Tomorrow at nine I (to rain/probably) ____ a test.

7. Andy (to watch) ____ a video when I arrive tonight.

8. You (to eat) ____ pizza soon.

9. She (to sleep) ____ when you telephone her.

10. They (to arrive) ____  in Budapest just about now.

Đáp án:

Bài 1:

1. will be sleeping

2. will be sitting

3. will be watching

4. will be cramming up

5. will be dancing

6. will not be playing

7. will not be working

8. Will you be eating

9. Will she be driving

10. Will they be fighting

Bài 2:

1. will be coming

2. will be meeting

3. will be flying

4. will be singing

5. will probably be raining

6. will be writing

7. will be watching

8. will be eating

9. will be sleeping

10. will be arriving

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

 1. They are staying at the hotel in Paris. At this time tomorrow, they (travel) in London.
 2. When they (come) tomorrow, we (swim) in the sea.
 3. My parents (visit) Da Nang at this time next month
 4. Burnig (sit) on the plane at 10 pm tomorrow.
 5. At 10 o’clock this morning my friends and I (watch) a famous film at the cinema.
 6. She (play) with her son at 10 o’clock tonight.
 7. She (work) at this moment tomorrow.
 8. We (make) our presentation at this time tomorrow morning.

Bài 2: Complete these sentences using the future continuous tense.

 1. This time next year I (live)______ in Paris.
 2. At 10PM tonight I (eat)_________ dinner with my friend.
 3. They (run)________ for about five hours. Marathons are incredibly difficult!
 4. Unfortunately, I (work)______ on my essay so I won’t be able to watch the match.
 5. She (study)_________ at the home tonight.
 6. (you/wait)______ at the station when he arrives?
 7. I (drink)_________ at the pub while you are taking your exam!
 8. (she/visit)________ her Grandfather again this week?
 9. At 10PM I (watch)__________ that movie on channel four.
 10. (they/attend)____________ your concert next Monday? It would be lovely to see them.

Đáp án

Bài 1:

 1. will be travelling
 2. come – will be swimming
 3. will be visiting
 4. will be sitting
 5. will be watching
 6. will be playing
 7. will be working
 8. will be making

Bài 2:

 1. will be living
 2. will be eating
 3. will be running
 4. will be working
 5. will be studying
 6. will you be waiting
 7. will be drinking
 8. will she be visiting
 9. will be watching
 10. will they be attending

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

 1. They are staying at the hotel in London. At this time tomorrow, they (travel) in Vietnam.
 2. When they (come) tomorrow, we (swim) in the sea.
 3. My parents (visit) Europe at this time next week
 4. Daisy (sit) on the plane at 9 am tomorrow.
 5. At 8 o’clock this evening my friends and I (watch) a famous film at the cinema.
 6. She (play) with her son at 7 o’clock tonight.
 7. He (work) at this moment tomorrow.
 8. They (make) their presentation at this time tomorrow morning.

Bài 2: Complete these sentences using the future continuous tense.

 1. This time next year I (live)______ in London.
 2. At 8PM tonight I (eat)_________ dinner with my family.
 3. They (run)________ for about four hours. Marathons are incredibly difficult!
 4. Unfortunately, I (work)______ on my essay so I won’t be able to watch the match.
 5. She (study)_________ at the library tonight.
 6. (you/wait)______ at the station when she arrives?
 7. I (drink)_________ at the pub while you are taking your exam!
 8. (she/visit)________ her Grandmother again this week?
 9. At 3PM I (watch)__________ that movie on channel four.
 10. (they/attend)____________ your concert next Friday? It would be lovely to see them.

Đáp án

Bài 1:

 1. will be travelling
 2. come – will be swimming
 3. will be visiting
 4. will be sitting
 5. will be watching
 6. will be playing
 7. will be working
 8. will be making

Bài 2:

 1. will be living
 2. will be eating
 3. will be running
 4. will be working
 5. will be studying
 6. will you be waiting
 7. will be drinking
 8. will she be visiting
 9. will be watching
 10. will they be attending

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc vào chỗ trống.

 1. They are staying at the hotel in Paris. At this time tomorrow, they (travel) _______ in London.
 2. When they (come) _______ tomorrow, we (swim) _______ in the sea.
 3. My parents (visit) _______ Europe at this time next week
 4. Daisy (sit) _______ on the plane at 9 am tomorrow.
 5. At 9 o’clock this evening my friends and I (watch) _______ a famous film at the cinema.
 6. She (play) _______ with her son at 7 o’clock tonight.
 7. She (work) _______ at this moment tomorrow.
 8. They (make) _______ their presentation at this time tomorrow morning.

Bài 2: Hoàn thành các câu sau đây bằng cách sử dụng thì tương lai tiếp diễn.

 1. This time next month I (live) ______ in London.
 2. At 6 p.m tonight I (eat) _________ dinner with my family.
 3. They (run) ________ for about three hours. Marathons are an extremely sport!
 4. Sorry, I (work) ______ on my essay so I won’t be able to watch the match with you.
 5. She (study) _________ at the cafe tonight.
 6. (you/wait) ______ at the station when we arrive?
 7. I (drink) _________ at the home while you are taking your exam!
 8. (she/visit) ________ her Grandparent again this week?
 9. At 4 p.m I (watch) __________ that movie on channel four.
 10. (they/attend) ____________ your concert next Thursday? It would be funny to see them.

Đáp án

Câu hỏiĐáp án bài 1Đáp án bài 2
1will be travellingwill be living
2come – will be swimmingwill be eating
3will be visitingwill be running
4will be sittingwill be working
5will be watchingwill be studying
6will be playingWill you be waiting
7will be workingwill be drinking
8will be makingWill she be visiting
9 will be watching
10 Will they be attending

Bài 1. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. They are staying at the hotel in Paris. At this time next week, they (travel) in New York.
 2. When she (come) tomorrow, we (swim) in the pool.
 3. My grandparents (visit) Asia at this time next month.
 4. Dory (sit) on the bus at 11 am tomorrow.
 5. At 7 o’clock this morning my friends and I (watch) a famous play at the theatre.
 6. Gary (play) with his son at 8 o’clock tonight.
 7. Tony (work) at this moment next week.
 8. Our team (make) our presentation at this time tomorrow morning.

Đáp án thì Tương lai tiếp diễn cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. will be travelling
 2. come – will be swimming
 3. will be visiting
 4. will be sitting
 5. will be watching
 6. will be playing
 7. will be working
 8. will be making

Bài 2. Hoàn thành câu dùng từ gợi ý đã cho.

 1. They/be/play/soccer/time/tomorrow/their classmates.
 2. It/seem/her/that/she/be/study/abroad/time/she/graduate/next year.
 3. The kids/be/live/London/for/3 months/because/visit/their uncle’s house.
 4. Lucas/be/do/homework/7 p.m/tomorrow evening//so/I/not/ask/him/go out.
 5. Henry and I/not/be/have/lunch/together/when/she/come/tomorrow.

Đáp án thì Tương lai tiếp diễn hoàn thành câu dùng từ gợi ý đã cho.

 1. They will be playing soccerl at that time tomorrow with classmates.
 2. It seems to her that she will be studying abroad by the time she graduates next year.
 3. The kids will be living in London for 3 months because of their visit to their uncle’s house.
 4. Lucas will be doing his homework at 7 p.m. tomorrow evening, so I don’t ask him to go out.
 5. Henry and I will not/won’t be having lunch together when she comes tomorrow.

Bài 3. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. Don’t phone between 7 and 8. We. …………….. (have) dinner then.
 2. Tomorrow afternoon we’re going to play tennis from 3 o’clock until 4.30. So at 4 o’clock, ………………. (we/play) tennis.
 3. A: Can we meet tomorrow?
 4. Yes, but not in the afternoon. …………….. (I/work).
 5. If you need to contact me, …. (I/stay) at the Lion Hotel until Friday.
 6. They are staying at the hotel in London. At this time tomorrow, they (travel) …………..  in Vietnam.
 7. When they come tomorrow, we (swim) …………..  in the sea.

Đáp án thì Tương lai tiếp diễn chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. will be having
  • Dấu hiệu là mốc thời gian cụ thể “between 7 and 8”. Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn
 2. will be playing
  • Dấu hiệu là mốc thời gian cụ thể “at 4 o’clock”
 3. will be working
  • Dựa ngữ cảnh của câu nói là không thể gặp nhau vào chiều mai được vì lúc ấy tôi sẽ đang làm việc. Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn
 4. will be staying
  • Dựa vào cụm từ chỉ thời gian “until Friday” àTa suy ra đây là hành động sẽ diễn ra và kéo dài liên tục suốt một khoảng thời gian ở tương lai (là đến thứ 6). Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn
 5. will be travelling
  • Diễn tả hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào trong tương lai (Chúng tôi đang bơi thì họ đến) Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*