✅ Kế toán tài chính ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Finances Saving Economy concept. Female accountant or banker use calculator.
Đánh giá bài viết post

Khái niệm

Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp là chính. Kế toán tài chính phản ánh thực trạng và các biến động về vốn và tài sản của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát hay phản ánh các dòng vật chất và dòng tiền tệ trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài.

Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính là công việc thu thập, kiểm tra, xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính thông qua việc lập báo cáo tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin. Kế toán tài chính có nhiệm vụ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp kịp thời, chính xác, đầy đủ, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra một cách xuyên suốt, không gặp gián đoạn.

Kế toán tài chính cung cấp thông tin chủ yếu cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, để đảm bảo tính khách quan, thống nhất kế toán tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ hiện hành về kế toán của từng quốc gia.

Công việc kế toán tài chính gồm những gì?

 • Hạch toán tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày về doanh thu, chi phí, tài sản, nợ phải trả,…
 • Quản lý và tính toán lương cho nhân viên trong công ty
 • Theo dõi công nợ chi tiết với nhà cung cấp và khách hàng.
 • Tính toán thuế và làm việc với cơ quan thuế
 • Thực hiện và giám sát tài chính nội bộ, lập và xử lý mọi thủ tục tài chính
 • Cân đối và chuẩn bị ngân sách cho mọi hoạt động kinh doanh của nghiệp, dự đoán trước nhu cầu tài chính hỗ trợ hoạt động lập kế hoạch kinh doanh và kế toán tài chính doanh nghiệp.
 • Kết hợp với bộ phận Tài chính phân tích tình hình tài chính, tìm ra nguyên nhân làm giảm doanh thu, lợi nhuận và đề xuất biện pháp điều chỉnh, giảm chi phí, tăng doanh thu, lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chuẩn bị, lập tất cả các loại báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm: báo cáo tài chính, báo cáo thuế,…
 • Sắp xếp, tổ chức lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.

Đặc điểm của kế toán tài chính doanh nghiệp

–       Kế toán tài chính doanh nghiệp cung cấp thông tin chủ yếu cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, do đó để đảm bảo tính khách quan, thống nhất kế toán tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ hiện hành về kế toán của từng quốc gia.

–       Kế toán tài chính mang tính pháp lệnh, nghĩa là được tổ chức ở tất cả các đơn vị kế toán và hệ thống sổ ghi chép, trình bày và cung cấp thông tin của kế toán tài chính đều phải tuân thủ các quy định thống nhất nếu muốn được thừa nhận.

–       Thông tin kế toán tài chính cung cấp là những thông tin thực hiện về những hoạt động đã phát sinh, đã xảy ra mang tính tổng hợp thể hiện dưới hình thái giá trị.

–       Báo cáo của kế toán tài chính là các báo cáo tài chính tổng quát về sản nghiệp, kết quả hoạt động cùa doanh nghiệp trong một thời ký báo cáo của kế toán tài chính được thực hiện theo định kỳ thường là hàng năm.

Vai trò của kế toán tài chính trong doanh nghiệp

– Cung cấp tài liệu là cơ sở cho người quản lý ra các quyết định phù hợp, nhờ đó người quản lý  có thể triển khai và thực hiện các hệ thống quản lý thông tin để thúc đẩy việc thực thi các chiến lược, kế hoạch và ra quyết định của ban quản trị.

– Giúp cho doanh nghiệp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình: quá trình sản xuất, theo dõi thị trường…

– Cung cấp kết quả tài chính rõ ràng, quản lý các chi phí hiệu quả, hạn chế tối đa chi phí không cần thiết.

– Quản lý rủi ro và thực hiện bảo hiểm cho doanh nghiệp.

– Giúp người quản lý điều hoà tình hình tài chính của doanh nghiệp.

– Là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh tụng khiếu tố, với tư cách là bằng chứng về hành vi thương mại.

Các bộ phận kế toán tài chính

Bao gồm: Kế toán tổng hợp và các kế toán chi tiết.

Kế toán tổng hợp phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin tổng quát về hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị. Kế toán tổng hợp sử dụng đơn vị tiền tệ để phản ánh tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, và kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị

Kế toán chi tiết thì phải thu thập xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin chi tiết bằng đơn vị tiền tệ, đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động theo đối tượng kế toán cụ thể theo từng đơn vị. Công việc của một kế toán chi tiết là làm minh họa cho kế toán tổng hợp, số liệu mà một kế toán chi tiết tổng hợp được phải bằng đúng số liệu kế toán tổng hợp trong cùng một kỳ kế toán.

Đơn vị tính của kế toán tài chính

 Đơn vị tính được sử dụng trong một kỳ kế toán gồm có:

Đơn vị tiền tệ là tiền Việt Nam Đồng (ký hiệu VNĐ hay đ). Trong nhiều trường hợp nghiệp vụ kinh tế phát sinh là đồng ngoại tệ thì kế toán phải theo nguyên giá ngoại tệ và tiền VND theo tỷ giá ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. Đối với những đồng ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái đối với đồng Việt Nam thì phải thông qua một loại tiền tệ thứ 3 có quan hệ với cả hai loại tiền tệ đó.

Đối với đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại đơn vị tiền tệ làm căn cứ để kế toán khi lên BCTC và sử dụng tại Việt Nam để quy đổi ra đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng công bố tại thời điểm khóa sổ lập BCTC.

Đối với đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động là đơn vị đo lường chính thức của nước Việt Nam. Trong trường hợp có sử dụng đơn vị đo lường khác thì phải thực hiện quy đổi theo đơn vị đo lường tại Việt Nam.

Kỳ kế toán và các báo cáo kế toán tài chính

STTKỳ kế toánBáo cáo tài chính
1Kỳ kế toán tháng: là một kỳ tính thuế theo tháng bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đến ngày cuối cùng của tháng đóKế toán phải thực hiện làm báo cáo Thuế GTGT, báo cáo thuế TNCN.
2Kỳ kế toán quý: tính theo năm dương lịch được chia thành 4 quý và mỗi quý gồm có 3 tháng ví dụ Quý 1 gồm tháng 1, tháng 2, tháng 3 và tiếp tục như vậy cho đến hết quý 4 hay hết tháng 12.Kế toán phải thực hiện làm báo cáo Thuế GTGT, báo cáo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.
3Kỳ kế toán năm: bao gồm 12 tháng tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 năm dương lịch.Kế toán phải thực hiện làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, quyết toán thuế TNDN, thuế môn bài.
4.Các công việc khác phải làm của kế toán tài chính: Thông báo phát hành hoá đơn, Giấy nộp tiền NSNN…Sổ kế toán: Tổng hợp: sổ nhật ký chung, sổ cái, báo cáo các công nợ phải thu và phải trả, tổng họp báo cáo hàng tồn kho. Các công việc chi tiết khác như tiền mặt, tiền gửi, các khoản công nợ phải thu và phải trả, nguyên vật liệu, hàng hoá, thành phẩm, Doanh thu, chi phí…

Kỳ kế toán của một đơn vị mới thành lập được quy định như sau.

Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý và ký kế toán tháng vẫn áp dụng như trên.

Đơn vị kế toán khi chia tách, hợp nhất hay chuyển đổi quyền sở hữu hay chấm dứt hoạt động kinh doanh thì kỳ kế toán cuối cùng được xác định từ ngày đầu tiên khi ký quyết định.

Nhu cầu thị trường của ngành Kế toán tài chính

Business people with finance chart

Về căn bản, Kế toán tài chính có thể được giải thích là công việc thu thập, kiểm tra, xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin. Kế toán là một công việc cực kỳ quan trong và không thiếu tại ở tất cả các doanh nghiệp, tổ chức; vì vậy thị trường việc làm của ngành này là rất lớn. Theo thống kê năm 2018, lĩnh vực việc làm liên quan tới kế toán tài chính có tỷ lệ tăng mạnh khoảng 22% mỗi năm, hằng năm có hàng nghìn doanh nghiệp được thành lập, mỗi doanh nghiệp cần một bộ phận kế toán từ 2 – 8 nhân viên, chuyên viên kế toán.

Do vậy, nhu cầu thị trường đang rất cần và đây cũng là cơ hội việc làm đa dạng cho sinh viên mới ra trường được làm những công việc như:

 • Kế toán viên.
 • Kế toán tổng hợp.
 • Nhân viên Thủ quỹ.
 • Chuyên viên kiểm toán.
 • Chuyên viên tín dụng.
 • Chuyên viên tư vấn thuế.
 • Chuyên viên phân tích tài chính.
 • Chuyên viên định giá tài sản.
 • Chuyên viên quản lý chi phí.
 • Và nhiều ngành nghề khác.

Đây là những cơ hội và vị trí việc làm rất đa dạng và phong phú để bạn có tận dụng xin việc làm ở các doanh nghiệp, các đơn vị hoạt động vì mục đích lợi nhuận như: công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm. Hoặc các đơn vị công – các đơn vị hoạt động không vì lợi nhuận như: các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện.

–  Các cơ quan quản lý nhà nước : bộ phận thuế, thống kê, kế hoạch đầu tư.

–  Các trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo kế toán.

Bạn có đủ sức để theo học ngành Kế toán tài chính

Finances Saving Economy concept. Female accountant or banker use calculator.

Trong ngành Kế toán tài chính, có rất nhiều khía cạnh cần được xem xét kỹ lưỡng để mỗi người hiểu rõ, nắm vững để xây dựng những bước đi đầu tiên thật chắc chắn. Về khía cạnh nhiệm vụ:

 • Chuẩn bị báo cáo hàng tháng, quý, năm bằng cách thu thập, phân tích và điều tra dữ liệu.
 • Tư vấn quản lý về các hành động cần thiết, tính toán các khoản thanh toán thuế ước hàng quý, cũng như chuẩn bị nộp thuế hàng quý và năm.
 • Chuẩn bị tính thuế và thu nhập.
 • Hỗ trợ thực hiện và duy trì kiểm soát tài chính nội bộ và thủ tục tài chính.
 • Chuẩn bị ngân sách, thực hiện phát triển dự án. Phân tích tài chính, tìm cách tăng lợi nhuận và doanh thu cao nhất có thể cho doanh nghiệp, tổ chức.
 • Điều hành công việc kế toán tài chính các khoản thu chi.
 • Kế toán kiểm toán và nhiều nhiệm vụ khác.

Ngoài khía cạnh nhiệm vụ, sinh viên đang học hay đã ra trường tìm việc làm cũng cần phải có những kỹ năng và trình độ cần thiết để phục vụ tốt cho sự nghiệp của mình như: làm việc đúng hạn và chịu được áp lực tốt; hiểu và nắm rõ được các kỹ năng kế toán, kiểm toán, tài chính; kỹ năng thống kê, thu nhập và phân tích thông tin cũng như kỹ năng báo cáo kết quả tài chính. Bên cạnh đó, một nhân viên kế toán tài chính thật sự cần phải nắm rõ những quy tắc làm việc, công việc giấy tờ, đóng dấu, thông tư cũng như luật pháp của ngành Kế toán tài chính. Để có thể biết hết về ngành Kế toán tài chính, sinh viên cần ra sức học tập, trau dồi kinh nghiệm từ thực tiễn cũng như học tập thêm các kỹ năng mềm và thành thạo phần mềm kế toán.

Làm thế nào để chuẩn bị hành trang cho công việc Kế toán tài chính?

Hiện nay, đa số các trường Đại học, Cao đẳng hay trung tâm dạy nghề đều có chương trình giảng dạy ngành Kế toán tài chính; một số trường Đại học có chương trình giảng dạy bài bản và đáp ứng đủ chất lượng cho sinh viên theo học như: Đại học Kinh tế – Tài chính Tp.HCM, Đại học Ngân hàng Tp.HCM, Đại học Kinh tế Tp.HCM, Đại học Nông lâm Tp. HCM, Đại học Nguyễn Tất Thành,…

Trong các trường thế mạnh đào tạo như trên, đáng chú có thể nhắc tới Viện đào tạo quốc tế NTT (NIIE) thuộc trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Là một trong những Viện đào tạo quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được kiểm định chính thức bởi tổ chức giáo dục ASIC (Anh Quốc), NIIE xây dựng chương trình cử nhân chuẩn quốc tế, chuyên ngành kế toán tài chính dựa trên nền tảng giáo trình của các nước tiên tiến trên thế giới. Ngoài kiến thức chuyên ngành, sinh viên được phát triển kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng mềm và đặc biệt rèn luyện khả năng ngoại ngữ qua 6 lớp tiếng Anh nâng cao. Điều này giúp các bạn đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động ngày càng khắt khe. Theo đó, 96% sinh viên NIIE chuyên ngành Kế toán tài chính có việc làm ngay sau 6 tháng tốt nghiệp.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*